Orosházi Friss Ujság, 1938. január (27. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XXVII. évfolyam 1 szám ára 12 fillér Szombat, 1938 január 1 fizetés) dijak: helyben Iiázhoz íiordva négy«*, irr« 5 P, féL évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed. Ívre 7 P, féL ívre 14 pengd, FÜG GEIZEN POL UNA PL LA P Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. - Hirdetési dij ekje fizetend&, Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sek:« csak vá­lasz báty eg ellené ben válaszolunk, Sze-kegztőség és kiadóhivatal; I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Telefonszám: 90. - Postataka­Orogháza, Torkos Kálmán-utta. | D r. MltLASOVSZKü JAMOS rfkpénztári 'csekkszámla: 12694. Feltűnő uóltozásQli u angol fiolitikában Londoubó jee-tik: Eden külügymi­niszter szabadságra ment. Távolléte alatt Chamberlain miniszterelnök helyettesíti. Sir Robeit Vansittart külügyi államtit­kárt palig egyik legfontosabb nagykö­veti állásra nevezik ki A magyar püspöki kar drámai hangú pásztorlevele Budapestről jelentik: A magyar kato­likus péspöki kar a Szent István (ju­bileumi évet meghirdető közös pásztor, levelet adott ki. A pásztorlevél drámai tiltakozás a faj- és vérimádás, a pogány­ság és szélsőségek kultusza ellen. Kínai kommunisták és japánok népes harcai Sanghájbó! jelentik: A kínaiak beren­dezkedtek a portyázó, guerilla-harcokra. Sansi Tartományban körülbelül másfél­ezer jó fegyverezett kínai portyázó se­reg háborgatja a japán hadakat és egyre- másra foglalja el a helységeket tőlük. Egy másik tisztán kommunistákból álló kínai hadsereg Sansi tartomány fővárosa, Taijuan felé közeledők.' Körülbelül há­romszázötvenezerre tehető a kínai por­tyázó csapatoknak a száma, amelyek kétségessé és drágává tehetik a japánok kínai hódítását. Vidáman búcsúztattuk az í évet Orosháza sziluesztere Orosháza közönsége az idén is a ha­gyományos vidámsággal búcsúztatta az ó-évet. A különböző egyesületek, testü­letek, körök által rendezett szilveszteri mulatságok, műsoros esték mind zsúfolt házak mellett folytak le és kitünően si­kerültek. Tegnap este a hitfelekezetek templo­maiban hálaadó istentiszte.ebeket tartot­tak, amelyen a község leróta háláját Istene iránt, a múlt évben élvezett jókért. Később pedig ki-ki megszokott körébe, vendéglőjébe ment, hogy szórakozzék. Legjobban sikerült az Úszók szilvesz­ter estje az Alföldben, de az Ipartestjii- leítben és a Katolikus Körben is renge­teg közönség volt és a fiatalság kitűnő hangulatban mulatott reggelig. Az idén is vidáman mentünk át az uj évben, amelyet szebbnek, boldogabbnak remélünk, mint az előzőt. A dolgozó népréíeg emelésére törekszik a kormány Darányi ufévi rádiószózala í Budapestről jelentik: Darányi Kálmán j miniszterelnök tegnap délután félötkor i újévi rádiószózatot intézett a nemzethez. A stúdióban jeleségével együtt jelent meg és pontosan 4 óra 30 perckor kezd. te meg beszédét. Beszéde e;ején Szent Istvánról em­lékezett meg. Ha életét és munkásságát vizsgáljuk, végig kell mennünk azon a küzdelmes utón, amit ő megtett s akkor azt látjuk, hogy kitűnő hadvezér, ka­tona s egyik legnagyobb magyar poli­tikai zseni volt. Ezután rátért a mai állapotokra. Hang sulyozia, hogy a magyar probléma lényege az, hogy a Dnnamedencében a k r.sz- tény kultúrát és a civilizációt meg­őrizzük, a mi igazságunkról pedig a külföldet meggyőzzük. — A diktatúra kérdésében félreért­hetetlen nyilatkozatot tett az ország kor­mányzója Szolnokon — mondotta. — jobboldali a mi politikán« s erről az útról nem térünk Je. Az országot pedig meg kell tisztítani a divaíos jelszavaktól. A titkos választójog bevezetésével biztosiam akarjuk a nemzet jövő­jét. Titkosság a jogban, becsületes­ség a megvalósításban, ezen a két elven épül fel a javaslat. A jövőre vonatkozólag oki jelen tett a miniszterelnök, hogy a szociális poli- (ikáját kívánja folytatni a kormány. Elősegítik a tőkeképződést, munkai- alkalmat teremtenék és mindenkép­pen a dolgozó népréteg emelésére törekszenek. A közterhek arányos és igazságos megosztásával segité, nek a bajokon. A szociáis kérdés felszínen az igazi nemzeti po'itika és az iga_ fajvéde'em. Nagy a kotások várnak megvalósul ra, gazdag, szegény, erős, gyenge ke hogy rásztvegyen a munkában. —»o«— Bethlen sötét jóslata a jövőről Iff az idő a polgári összefogásra Budapestről jelentik: Gróf Bethlen Ist­ván vö t miniszterelnök egy fővárosi lap munkatársának interjút adott, amelyben a titkos választójog bevezetésének vár­ható hatásaival foglalkozott. A volt mi. i-iszterelnök szerint számolni kell azza1, hogy a jobb- és baloldali irányzatok ná unk is meg fognak erősödni, a par­lament sze.Iemi és erkölcsi színvonala a mainá lejjebb fog sülyedni, a par- amenti harncok é'esebbé válnak és köz- é e-ünk gyakrabban lesz zavaroknak ki­téve, mint eddig. A titl. bevezetése feltétlenül a közéle. dására fog vezetni. Itt az idő a jj^. összefogásra, mert különben eltemetne, bennünket a szélsőségek harcai. —>MX<— Románia a polgárháború véres árnyékában Bukarestből jelentik: Istrate Micescu, az uj román külügyminiszter Litvinovval táviratban közölte hivatalbalépését, mire a Szovjet külügyi népbiztos rokonszenvé- rői biztosította a román külügyminisz­tert a béke fenntartására irányuló törek­vésében. flz ellenzők iríóhadjáraía a Goga-feormáns ellen A román ellenzék — elsősorban a i légé esebb harcra hívja fel a román nemj nemzeti parasztpárt — kereszteshadjá- ' zetet a kormány ellen, ratot hirdet a diktaturás Goga-kormány Minden jel arra mutat, hogy beteljese. ellen és közvef'enül a királyhoz fordul védeleméit. Maniu Gyula a nemzeti pd rasztpárt hivatalos lapjában kalandor-kor- ! mánynak nevezi Goga kabinetjét és a dik az angol lapok sötéten látó jóslata és Romária polgárháború véres árnyéká­ban készül a bizonytalan és ki'átástajari jövőre. Huszonhat fővel szaporodott Orosháza lakossága Kevesebb születés ős több haláleset volt, mint 1936-ban Az anyakönyvi hivatal vezetője össze­állította az 1937 évi népmozgalmi statisz­tikát. A születések és ha'áiozások számát összevetve azt látjuk, hogy a múlt év­ben 26 fővel szaporodott a község lélek- száma. Ez azonban csak az úgynevezett természetes szaporodás, a község lélek- számának tényleges szaporodásáról, egy csökkenéséről nem tudunk pontos szá­mot feltüntetni, mert nagyon nehéz a ki. és beköltözések ellenőrzése. Az ó-évben a születések száma 27-el kevesebb, a halálozások száma 2-vel több, a házas­ságkötések száma pedig kettővel volt kevesebb, mint 1936-ban. A múlt évben születtek 366 (393), zárójelben az 1936* os adat, a születések hitfelekezetek szC rint a következőképen alakultak: ágh, ev. 197, r. kath. 113, (feltűnően sok), ref. 48, unitárius 1, izraelita 5, görög­keleti 2. Meghaltak: 340 (338). Házas­ságkötés ugyanannyi volt 1935-ben, 241 (243). _ ^ . ... —»o«— bibék rsirrrti SZEGED. FOLYÓIRATOK I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék