Ország-Világ, 1958. július-december (2. évfolyam, 26-51. szám)

1958-08-13 / 32. szám

És mint „spanyol táncosnő” NEVE; Brigitte Bardot, avagy a nagy B. B., avagy a francia -SZ. BOMBA« (-szeksz- bomba.«) KORA; 24 év. FOGLALKOZÁSA: FlLmszínésznő és táncosnő. RÖVID Életrajza; Gazdag szülők gyer­meke, akárcsak a vele egyidős Sagan, a francia »Írónő -szenzáció.« Hétéves korában kezd táncolni tanulni. Tizenhárom éves korá­ban apjának egy barátja lefényképezi, a kép megjelenik egy női hetilap címlapján. Ettől kezdve sűrűn szerepel címlapokon, dlvatfény- képeken, míg végül 1950-ben egy Ilyen kép alapján »felfedezik«. Roger Vadim újságíró fe­leségül veszi 1952-ben, és kettős karriert csi­nál: egyet magának, egyet feleségének. Sike­rük csúcspontja az »Es az Or megteremtő a nőt« című filmjük. Brigitte ekkor huszonkét éves, és beleszeret filmbeli partnerébe, s per­sze, elhagyja férjét, akinek a világhírt köszön­heti. A fényképe a tőkés világ efféle fény­képekre éhes lapjaiban állandóan szerepel, s Amerikában még népszerűbb, mint odahaza, pedig Amerikában, éppen úgy, mint Olasz­országban Is — túlzott dekoltázsai miatt — jóformán minden filmjét megnyirbálják. AZ ORSZÁG-VILÁGI KI? MI? LEXIKONA SIKERÉNEK TITKA: A rosszmájúak szeriint hogy minden filmjében félmeztelenül szerepel, a kevésbé rosszmájúak szerint gyönyörű alakja és érzéki arca. MEGJEGYZÉS: Egyetlen filmje bukott meg ed­dig. Ebben végig teljesen felöltözve szerepelt. A »napv« B. B. és kutyája, aki á hagyományos kutyaszokás szerint nagyon hasonlít gazdájára Dripitte Bardot most egy spanyol táncosnő ^ szerepére készül. A szőke filmcsillag nagy kedvvel és nem kisebb tűzzel tanulja a spanyol táncokat, spanyol mesterétől, Lele de Ti’tanától. A koromfekete tanár és a világosszőke tanít­vány, úgy látszik, elégedettek egymással, noha a spanyol eleinte így nyilatkozott egy színházi lapnak: »Egy ilyen szőke nő nem nagy remé­nyekre jogosít az igazi spanyol tánc elsajátítá­sára.« De később a spanyol helyreigazítást kért: »Tévedtem, Brigitte Bardotban annyi tűz van, mint kevés koromfekete spanyolban/« A világ, amelyik eddig nyugtalanul figyelte, megtanulja-e a szőke Bardot a fekete spanyolok táncát, meg­nyugodhat. Megtanulja. Nagy kő esett le a szí­vünkről. Kéz kezet piszkít... a rafi>/ Aki mosakszik — ingyen utazhat a Xeio York-i autóbuszon A legújabb New York-i szenzációméin kell jegyet váltani az autóbuszon annak, aki a kalauznak a 15 centes viteldíj helyett a Babbitt-szappangyár három szelvényét nyújtja át. A három szelvényt persze meg kell szerezni, még pedig úgy, hogy szorgal­masan kell mosakodni Babbitt-szappannal. Minden szappanhoz egy szelvényt csomagol a gyár. Az autóbuszvállalatnak 8 és fél mil­lió hiánya volt az elmúlt iiz'etévben, a Babbitt-szappanvállalat hajlandó volt kise­gíteni a vállalatot. Elvégre: kéz kezet mos. Mégpedig lehetőleg Babbitt-szappannal. így jött létre az a megállapodás, hogy az autóbuszvállalat a jegyárak bevételét rész­ben átengedi Babbittéknak. mégpedig olyan módon, hogy ezentúl jegy helyett a kalauzok elfogadnak három Babbltt-szappan szelvényt. Csak arról nem szól a fáma. mennyit fizet ezért a reklámért a Bab- bitt-gyár ... Mindez nagyon ötletes volna, csak éppen — a kalauzok nem akarják el­fogadni a szappanszelvényeket. Azt mond­ják. hogy eddig is sokáig tartott, amíg az utasok előkaparták a zsebükből a viteldíjat, de most teljesen megakasztja a forgalmat az, hogy mindenki percekig keresi a tárcá­jában. táskájában a szelvényeket. A közle­kedési munkások szakszervezetének veze­tője máris bejelentette, hogy az autóbusz­kalauzok munkáját és munkaidejét nem le­het növelni anélkül, hogy meg ne fizetnék. Mert, hogy a szelvényrendszer mögött mi van, ahhoz nekik, az autóbuszkalauzoknak semmi közük. Elvégre ők nem ihatják meg a levét annak a piszoknak, amelyet a két tőkés egymás kezéről lemos ... TÍZSZINTES: 1. Virág Benedek költeményéből Idézünk két sort. Az első itt, a má­sodikat a függ. IS. sorban. 11. Beta­kar. 14. Ritka női név. II. vágóesz- köz. 14. Vissza: a hazáé. II. Helyha­tározó névutó. 24. Azonos mással­hangzók. 21. Kényelmet szolgáló bú­tordarab. U. A család egyik nagyte­kintélyű tagja. 94. Tojás — Idegen nyelven, 27. Takaró. 29. Cipész teszi. 11. Időszaki sajtótermék. S2. Textil­gyári gépi berendezés, amellyel a gyapjúszöveteknek nemezes felszínt adnak. SS. E. A. SS. A tesz Ige egyik alakja. XI. Nem engedi. 22. Azonos mássalhangzók. 49. Izrael állam leg­nagyobb városa. 4S. Jutaáru — kö­zépütt. 44. Nagy szerencse éri. 44. Váltópénz egyik baráti államban. 42. H. D. 49. Alaska legnagyobb folyója. II. A mecset tornya. S2. Így Járhat, aki nagyon szomjas vagy nagyon szerelmes. S4. Férfinév. SS. U. G. 54. Zenekar tagja. S2. Az első a francia forradalom hármas Jelszavából. 22. Ismeretlen nevű. 42. A szabadság- harc angol származású tábornoka. 44. Bibliai néptörzs hazája a Holt- tengertől délkeletre. SS. Férfinév. 47. Szerződik valamire, a. Emberré lesz. * FÜGGŐLEGES: 2. Az Ilyen hangok kellemesek a fülnek. 2. Benzin, motorolaj stb. el­osztója. 4. A kllégzett levegő, (ötö­dik betűje kettőzendő.) 5. Római 450. 4. Olasz névelő. 7. Komárom megyei község. 2. Háznak van, több Is. 2. Ellep (a víz). 14. Eső után keletkezik. U, A favágó szerszámai között van „Békesség — óhajtás" ez Is. 12. Az Ipari munka legnagyobb jelentőségű eszköze. 12. A vizsz. 1. sorban említett Idézet második sora. 17. Aludni tér. 19. Mozdony teszi töb­bek közt ezt Is. 22. Vásároltat. 22. Eltölti a telet. 25. Jugoszláv város (az egykori S pala to). 22. Szíriái ki­kötőváros, Ciprus-szigettel szemben. 24. A mohamedán isten. 14. Rágcsáló állat, névelővel. 14. Szőlőfajta. 29. Számodra. 41. Menetel (csapatban). 42. Madár. 45. Az égő, szárazfa .... 47. Férfinév. SL Kis iskolás. 51. Va­lamely testület legidősebb tagja. 55. öt követve. ST. Jó Ideig. 59. Roskad. 4L Baráti állam röv. neve. 43. Csalá­di állapot. 44. E. O. 49. Karenin An­na Írójának monogramja. 49. M. A. A rejtvényben az o és ó, illetőleg az ö és ő betű között nem teszünk különbséget. Beküldendő a vizsz. L és függ. 12. számú sor megfejtése, legkésőbb au­gusztus 20-lg. Címzés: Ország-Világ szerkesztősége, Budapest VII., Lenin kőrút 9—11. -REJTVÉNY-. BONDEN HETEN 25 SZÉF KÖNY­VET SORSOLUNK KI. 29. SZAMUNK BEJTVENYPALYA- ZATA: Megfejtés: »Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel elveszti önmagát, el a barátot...« Egy-egy könyvet nyert: Almássy László, Nyíregyháza; Ágotát László, Kisújszállás; Bálám Rózsa, Kecske­mét; Bánhldi József, Pesterzsébet; Fülöp László, Abasár; Gallal Rezső, Tatabánya; Gácsér Andrásné, Buda­pest; Juhász Imre, Jászberény; Ka­szás Józsefné, Etes; Kiss Péter, Pécs; Kliment Mihály, Szob; Koltál Gábor, Budapest; Köves Ferenc, Ka­posvár; Lévai Istvánná, Budapest; Lipter Attila, Ózd; Malyák Sándorné, Miskolc; Méry Erzsébet, Szigetbecse; Oravecz Béla, Eger; Palánkat Szi­lárdné, Budapest; Pintér Györgyi, Pécs; Sánta László, Baja; Szaltner Éva, Budapest; Szőke Katalin Me­zőtúr; Törők Pál, Budapest; Zalán!! János né, Békéscsaba. A nyereményeket postán küldjük eL ORSZÁG-VILÁG, a KuHúrkapesolatok Intézetének hetilapja. Főszerkesztő: Alpári Pál. — Szerkesztőség: Budapest, VH„ Lenin körút 9-11. TeL: 422—987. — Felelős kiadó; Sala Sándor, a Lapkiadó Vállalat Igazgatója. — Kiadóhivatal; Budapest, VTL, Lenin körút 9—11. Tél.; 221—2*5. — Egyéni előfizeté­seket felvesz a Posta Központi Hírlap Iroda (Budapest, V., József nádor tér 1. TeL: 1«»—850.) és bármely postahivatal. — Közületi megrendelések esetén (legalább V« évre) az előfizetési dijak a Posta Központi Hírlap Iroda 61.066. sz. csekkszámlájára, vagy az MNB. 47. sz. folyószámlára Is átutal­hatók. — A lap számonkénti árusítását a kézbesítő postahivatalok végzik. — Egyes szám ára 2,— Ft. — Előfizetési díj 1 hóra 8,— Ft, V« évre 24,— Ft. Külföldön terjeszti: Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat. Budapest. VI., Népköztársaság útja 21. (Tel.: 429—760). vagy a Kultúra külföldi képviseletei. — Kéziratokat nem érzünk meg és nem küldünk vissza. 2-582901 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék