Ország-Világ, 1924 (45. évfolyam, 1-53. szám)

1924-01-06 / 2. szám

1924. január 6. AZ ÁLLAMI KISLAKÁSOK ÉPÍTKEZÉSE. Irta MARKÓ MIKLÓS. Az állami kislakásépífkezések újrafelvéfele a háború és a forradalmak után 1919-ben veffe kezdeféf, amikor is az annakidején a kereske­delemügyi miniszférium hafáskörébe tartozó Országos Lakásügyi Miniszferi Biztosság foly­tatta azokat az építkezéseket, amelyeket még ORSZÁG-VILÁG iniciálni és megvalósítani a nagy horderejű feladatokat. Az 1923. évi április hó 22-én megtartott mi­nisztertanács elhatározta, hogy az állami la­kásépítkezések kérdését revízió alá veszi, a kormánybiztosságot megszünteti s az állami kislakásépííkezésekef a népjóléti minisztérium hafáskörébe utalja. Ez időponttól kezdve az állami kislakásépiíkezések a népjóléti minisz­térium égisze alatt hónapiól-hónapra mind nagyobb eredménnyel folynak és mindjobban megközelítik azt a célt, amelyet az állami kis­lakások terén a kormány maga elé fűzött. Az akció legfőbb vezetője, báró Pefricse- Vich-Horváfh Emil államtitkár, egyszerre négy helyen kezdte meg a legnagyobb stílű, de amellett rövid határidő alatt befejezhető épít­kezéseket. 13 ral) hatalmas bérház épül 96 lakással. A négy frontot alkotó impozáns palota tervei rendkívül megnyerték a miniszterelnök tetszését is. Ha­sonló nagyobbszabású bérházaf a városnak még három pontján terveznek. A vidéken is szépen halad az állami kis- lakásépífő akció. Jelenleg Vácott, Zalaeger­szegen, Újdqmbóvárí és Szombathelyt folynak nagyobbszabású állami építkezések. A közel­jövőben, ha a pénzügyminiszter is úgy akarja, Pécs és Miskolc fog sorra kerülni az akcióban. Bármily nagy és gyors eredményeket érlelt is azonban az állam e közvetlen lakásépítési akciója, nem lehetett szem elől téveszteni, hogy ez az akció egymagában a nyomasztó lakás­ínséget csak hosszabb idő leteltével és akkor is csak részben tudná enyhíteni. Egyfelől szá­molni kellett azzal, hogy ez az állami lakás­A budapesti építkezéseket tanulmányozó angol polgármesterek, x Dr. báró Pefricsevich-Horváfh Emil, a népjóléti minisztérium államtitkára, xx Frank Elgood, a londoni városrendezési tanács elnöke. Egy új kétemeletes állami épület építés közben a kőbányai Pongrác-úton. A Walla-féle cementgyár hat bét alatt cementkockákból épülő új családiháza a kőbányai Pongrác-úton. Az új Auguszta-telep lakóházai. Borsos fényképész műterméből. AZ ÚJ ÁLLAMI LAKÓHÁZAK ÉPÍTKEZÉSE BUDAPESTEN ÉS KORNVÉKÉN. a háború folyamán a Wekerle Sándor minisz­terelnöksége idején alakult Lakásépítési Ál­landó Bizottság kezdeményezett és irányított. Ezek az építkezések legnagyobbrészt a fővá­ros perifériáin és az ezekkel szorosan szom­szédos területeken indultak meg. 1919-ig leg­nagyobbrészt munkáslakás és barakklakás építkezési jellege volt az akciónak és csupán a trianoni Magyarország létrejötte és az el­csatolt területekről ideözönlő lakosok befódu- lása után vált aktuálissá az akciónak lakó- házfelepek létesítését célzó kiszélesítése. Ezt az akciót is kezdetben a már említett minisz­feri biztosság vezette; míg később, az 1920. év folyamán Országos Lakásépítési Bizottság elnevezés alatt a kormány a lakásépítkezések országos lebonyolítására új szervet állított fel, amely azonban, sajnos, korántsem volt képes 1923, május 1-je óta, — amióta tehát az ál­lami lakásépítés a népjóléti miniszférium ügy­körébe utaltatott — felépült: Lakások a pestszentlőrinci telepen 25 darab négyes ikerház és két 18 lakásos épület------------ 136 a z Auguszta-felepen 170 darab egy szobás lakás és átalakításokkal további 50 lakás, összesen------------------------------------------------- 220 a Mária Valéria-telepen egy épületben------ 8 Ú jpesten------------------------- 22 a Pongrác-úti mintaépületben---------------------- 6 a cinkotai telepen---------------------------------------- 18 a Pongrác-úti telepen (legnagyobbrészt 2—3 szobás lakások)-------------------------------------- 154 a Juranics-úíi telepen ^legnagyobbrészt 2—3 szobás lakások)-------------------------------------- 174 a császárfürdői barakktelepen------------------- 27 A ttila-körúti építkezés--------------------------------- 90 Ö sszesen— 855 Az Affila-körúí 13 — 15 — 17. szám alatt egy 8 szintes (hat emelet manzárddal és alagsor­építkezés — az utóbbi hónapokban jelentősen kiterjesztett keretei között - nagy pénzügyi áldozatokkal jár és a mai állapotok között budgef-viszonyaínk határt szabnak az e célra fordítható milliárdoknak. Másfelől elsőrangú közgazdasági érdekek szóltak amellett, hogy az állam közvetlen építkezése mellett végre felfámaszfassék a hosszú évek óta pangó magánépífkezés és magánvállalkozás. A statisztikusok itt kiszámították, hogy a magyar fővárosnak legalább 6,000 új lakásra van szüksége, hogy pótolva legyenek az éve­ken keresztül elmaradt építkezések és kikü­szöböljük a lakásínséget, a mai idők ez egyik legsúlyosabb rákfenéjét. Az állami lakásépítési akció nagyszerű ered­ményt mutatott fel báró Pefricsevich-Horváfh Emil keze alatt, amidőn a mostani hónapok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék