Orvosi Hetilap, 1863. november (7. évfolyam, 44-48. szám)

1863-11-08 / 45. szám

889 tetvén, a beteg melléjük még egy obony himbojmag-olajat ka­pott, melyet kétezerré kellett bevennie. 9-én a beteg átalában véve javult, a fejfájás egészen el­hagyta, s csak emlékezetében volt annyira zavar, hogy az időszámítást pontosan nem tudta. A porok undort nem okoz­tak ; este azonban annyira nyugtalan lett , hogy az ágy­ban alig lehetett tartani; a vizeletben pedig leülepedő fellegcse mutatkozott. A következő éjen át erősen aludt , de hangosan légezett, mi csuklással volt félbeszakítva. 10-én reggel igen sok vizelet ürittetett ki, az érlökések kifejlettebbé lettek, s ennek megfelelőleg a hőmérsék kevéssé emelkedett. A rágás és nyelés nehezen történvén , mitsem akart enni, mi annyira ment, hogy estefelé még a porok bevételét is visszautasította. A csőre eredmény nélkül maradt Az őszelő 11-ki csöndes éj után az érlökések 55—65 kö­zött változtak, a beteg pedig folytonosan a porok bevételének visszautasítása mellett maradt, miért is a szükségesnek talált hányborkő kisebb adagokban labdacsalakban rendeltetett. Rp Tartari emetici, gr. 10; extracti hyosciami scrup. 1; extracti liquiritiae, drachmam semis. Fiant pilulae Nro 30. Két óránkint egy darabot bevenni. 15-ig a betegség annyira javult , hogy némi izgultság kivételével többé mi kivánni való se maradt hátra. Alváskor kínzó álmok a beteget többé nem háborgatták. 70 érlökés számláltatott, s a beteg ágyát rövid időre már el is hagyhatta. Az étvágy, a duzzadt és szürke lepedőkkel bevont nyelv da­czára, egészen jó volt. A nyelvnek említett sajátságos kiné zése őrjöngőknél szokott előjönni, mi folytonosan tartó izgult- ságra mutat; miután azonban a hányborkő vétele egy ideig abbanhagyatott volna, a nyelv ismét szokott külemű lett. 13- kán csőre , azután electuarium lenitivum és csalmatok kivo­natából (extr. hyosciami) négy szemer adatott. Őszelő 16-án a javulás reménye harmadszor látszott dugába dőlni. Megelőző este az előbbi visszaesésekkel egye- zőleg a kezek meghűltek, a fej fájdalmas lett, s az éj nyugta­lanul telt el. Az egykedvüleg mindig ugyanazon oldalon fekvő beteg vélte, hogy bajának megújulását étrendi kihágás okozta. A mondottakon kívül a bőr hőmérséke alant állott, rendetlen volt, szívlökéseketpedig egy perez alatt 60-at lehetett számítani Vértorlódás- és lobtól tartván , a homlokra alkal­mazott négy nadály csipése utánvérezni hagyatott , mi még ruganyos köpük által lön előmozdítva. Ezenkívül az alszárra és a lábtalpra mustárkovász tétetett, továbbá csőre alkalmaz­tatott, s belsőleg electuarium lenitivum és újólag hányborkő lón adagolva. Következő éjszakán az alvás nem volt oly nagyon nyug­talan, s a fejfájás is erősségéből veszitett. Néha-néha elme­zavar nyomait lehetett észlelni, mimellett feltűnt a beteg részvétlensége és mogorvasága. Estefelé a fejfájás egészen kimaradt, s nyugalmas alvás következett. 60 érlökés számít­tatott. Az étvágy jó, a székürités pedig rendében volt. A hányborkő undor nélkül vétetett. 18-án éjszaka bő székürités után a beteg kinézése nagyon roszabbúlt, bőre száraz és hideg lett, érlökései 57-re emelked­tek , a fejfájás gyarapodott, s a test tartása csak roszra mu­tatott. Hat nadály homlokra téve, s azután ruganyos köpük, továbbá hányborkő, hideg borogatások a fejre, s csőre ered­ményre nem vezetvén, a rendelő orvos akként vélekedett, hogy valami sajátságos kóros vérvegy van jelen, mit ő kele- vény-vérvegynek tartott azért, minthogy ezen baj kelevények- kel vette kezdetét. Akként okoskodott, miszerint az eredeti kórvegy a hatalmas lobellenes szerelés következtében vissza­nyomatott ugyan, de meg nem semmisittetett, miért a szerelés közvetlen hatásának megszűntével újra előtérbe nyomult. Higanyhalvaghoz (Sublimat) azon czélból folyamodott, mert a nevezett szer tapasztalatai után a betegség csiráit elszokta rontani, s mert nem egyszer látta, hogy általa kívülről látható lobok elmúltak, melyek előbb a leghatalmasabb lobellenes szerelésnek ellenállottak. Rendeltetett: Rp. Mercurii subli­mati corrosivi gr. 1; sacchari albi drachmas 4. Divide in par­tes aequales No. 24- Három óránkint egy port bevenni. Schroeder van der Kolk távol volt, midőn a rendelő orvos ama szereléshez folyamodott, az előbbi egyébkint a higany- halvag csekély adagait annál kevésbé roszalta, minthogy a jelen alkalommal a vér elvételnek sikere nem volt; sokat azon­ban tőle nem remélt, mit a következmény valóban igazolt is. 19-én az érlökések egy perez alatt 48-ra csökkentek, s a beteg emellett egykedvűen, lehangolva feküdt, de a legcse­kélyebb mozgáskor erős fejfájást kapott. Délben azt a keveset is, mit megevett, kihányta. Este orrára pióczák alkalmaztattak, mire a fejnek némi könnyebbülése következett, s a beteg az éjszakát elég jól töltötte. Az adott csőrének csak mérsékelt hatása volt; a hányás pedig nem ismétlődött. Másnap az ér­lökések 56-ra emelkedtek, a fejfájás engedett, a beteg eszmé­lete magához tért, s húgy bőven ürittetett ki. A higanyhalvag adagolása folytatva Ion. A következő napokon a javulás esélyei több ingado­zásokkal előtérben voltak, míg 24-én a beteg állapota annyira roszra fordult, hogy a kedvező kimenetel lehetősége mindin­kább lehetlennek tűnt elő. A beteg érzéketlensége és egykedvű eltompuláaa volt talán annak oka, hogy fejfájásról kevésbé panaszkodott. Alig lehetett tőle egyetlen szót nagy bajjal ki­erőszakolni, szemei egészen életteliül néztek, s egész napon át körülbelől egy helyben maradt. Az alvás és ébrenlét között va­lami különbséget észrevenni többé nem lehetett. Többé mit­sem evett, s csak ritkán ivott. Ezenkívül az utósó napokban átalános elsoványodás következett be, s az elgyengülés tünetei mindinkább előtűnvén, az izgató gyógyszerelés szüksége mind­inkább nyilvánvalóvá lett. 11/2 nehezék kappanőr-virágból 6 obony öntelek készíttetett, s e mellett a higanyhalvagot foly­tatták. Csőre is adatott. Mindenek daczára estefelé a beteg mindinkább összeesvén, végül a homlokra egészen a koponya­tetőig és a halántékokig elérő nagy hólyaghuzó tapasz tétetett. A 25 iki éjszakát a beteg azonkívül, hogy néha jajga­tott csendesen töltötte, az érlökések erősbödtek, s egy perez alatt 4-szer következtek be; a bőr hőmérséke a rendeshez közeledett, a nyelés pedig kevésbé volt erős, mint a megelőző napokon. A kappanőr adagolása a bőr hőmérsékétől tétetett függővé. 26-án éjszaka egy ízben, rövid időre erős fejfájás lépett fel, s a beteg annyira oda lett, hogy csak erős ingerhatások mellett lehetett némi időre magához téríteni, s ekkor is a ki­mondani szándékolt szó úgyszólván torkában maradt, a. hólyaghuzónak hatása nem lévén, másik által pótoltatott. A csőre szinte ismételve lön. Az eddigi eljárás szakadatlan követése mellett a javulás lassan bár, de folytonosan előre haladt, s 28-áig összesen 3% szemer higanyhalvag használtatott fél anélkül, hogy nyál- folyás fejlődött volna ki, s 29-én adaga felényire szálittatott le. A kappanőr-öntelék a bőr hőrmérsékét mindannyiszor emelte, de már 28-áu abba kellett hagyni, minthogy a beteg állan­dóan visszautasította, vszhó 1-jéig az érlökések egy perez alatt 50-re szaporodtak, s ezen nap „electuarium lenitivum “ által bélkiürités eszközöltetett. 4-én pedig a hólyaghuzó a homlokdudorokon, mint genvesztő szer hagyatott, míg a hi­ganyhalvag %8 szemernyi adagokban folytonosan alkal­mazva lön. 13-án a genyesztők még alkalmazva voltak, s a bőrin­gerlés következtében a fej bőrén számos kelés támadt; nyál- folyásnak azonban még csak nyoma sem mutatkozott Szoros étrend. A beteg mint üdülő ágyát nehány órára elhagyhatta, s őszutó 8-án vigyázattal üzletében egynémelyet elvégezhe­tett. Ekkor az érlökések már 82-re emelkedtek, s az elsová­nyodás némi mértékben kiegyenlittetett. Ekkoráig a beteg összesen 6 szemer higanyhalvagot emésztett meg. Ezen időtől fogva 1861-ig, midőn S. v. d. K. a jelen esetet leírta, a beteg állandóan jobban volt, s csak arról pa­naszkodott. hogy pinozében létekor feje a borgőzöktől elfogúlt, de anélkül, hogy fejfájás következett volna be. A közölt eset a külső agyburok lobjának makacsságát eléggé mutatja, s egyszersmind például szolgál arra nézve, mint lehet ernyedetlen kitartás mellett Schroeder van der Kolk liitvallomása szerint a fenyegető halált leküzdeni. Itten — * «90 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék