Pesti Hírlap, 1843. július-december (261-313. szám)

1843-11-09 / 298. szám

769 hogy míg ezen mintabörtön által a* magányrendtzer ilikő­réről elegendő tapasztalást fogunk szerezhetni, addig bör­töneinket nem akarják mostani állapotokban hagyni, hanem az iránt czélszei ü javítást kívánnak behozni. *) Megyei tudósítás. Hugitól, oct. 21. Folyó hó 16-ik ’s több napjain évnegyedes közgyűlésünk volt, melíyröl, habár a’ politicai élet mezején minél kevesb kalászokat lehető is összeszed­ni , ’s csak valamivel többet a’ megyei beligazgatásén , el lehet mégis mondani, hogy megyénk gépezetének rugói, mentten a’ fontolva haladás unalmas kérödzéseitól, kezde­nek rendeltetésükhöz képest működni, majdan tanusitan- dók, hogy az állapot, mibe némi uraknak e’ megyéi he- rosztratosi dicsvágygyal beerötelni tetszett, nem termé­szeti állapot vala. No de „sunt, quo* curriculo pulverem olympicum collegisse juvat“ ’stb. tehát ez már most hsgy- ján,’s dologra I Olvastattak 1) orsz.gyülési követeinknek némi jelentései, mellyekböl tudomásunkra jutván az is, hogy a’ börtönök felállításához szükséges költségeket csak segedelemkép ajánlották meg, mint állítják azon okból, mert híres anyautasitásunkban minden egyenes tehernek a’nemesi szűz vállakra leendő elfogadásától eltiltattak, ho­lott a’büntetőtörvényköny v iránt adott utasitványúrikban azoknak egyenes elvállalása tétetett kötelességökül: miért is oda utasittaltak, hogy az utasitványok magyarázgatásába nem ereszkedve, azokhoz betű szerint ragaszkodjanak.— 2) Sxámos felsőbb rendeletek.— 3) Törvihatósági körleve­lek; ezek közül Borsod megyének felszólítására, meily- beu a’ tűz által károsult miskoleziak szomorú sorsát ter­jesztő élőnkbe, megyénk főjegyzője a’ jövő közgyűlésen aláírási ivet nyitand, addig is a’ sz.birák felszólításokat fognak tenni. Majd meglátjuk, less e annyi aláíró, mint a’ megyei barna hangászkar öltönyeinek megszerzésére?! A’ borsodi ’s más szomorú események figyelmeztetése folytában inditványoztatván a’ megyei épületek biztosítá­sa; az indítvány viszhangra talált, ’s miután a’ külorszá- gi biztosító társaságok elég kezességgel nem bírnak, de fizetési rendetlenségök is — mi miatt megyénk elébe pa­nasz is ter jesztetek — tapasztaltabb: megbizatott első al- irpártunk, hogy szomszéd Szabolcs megye alispáni hivata­lától, az ottan megállapított biztosítási rendszer alapszabá­lyait szerezze meg, ’s a’ jövő közgyűlésnek terjeszsze föl. — Fejér levelét, sem azt nem pártoljuk, mellyben elhatároztatni kívánja, hogy ha a’ követi kar egy harma­da utasitvány hiánya miatt valamelly inditványozolt tárgy­nak elhalasztását kívánja, a’ megyék utasitványai 6 hétig bevárassanak; sem azt, mellyben a’ váltótörv.szckek il­letőségének megszorítását javasolja; — az elsőt nem, mert minden megyének egyiránt hatalmában áll utalványokat | *) A’ tanácskozás részletei kezünknél vannak, de tömérdek tárgy- J halmaz miatt el kell a’ közlést halasztanunk. — S ze rk. adni, ’s mi a’ különben is a* lassú menetű tanácskozáso­kat akadályoztatni tanácsosnak nem tartjuk; az utóbLit nem, mert benne részint a' törvényhozás philosophiájával ellenkező visszalépést, részint egy kis castai irányt lá­tunk; de különben is azon, hogy a’váltótörvények még eddig jótékonyságukat — mint remélők — ki nem árasz­tották, koránsem ideiglenes megszorítással, de czélszerü intésetek behozatalával vélünk segíthetni. — Tolna levele következtében a' derék Wargha István kisdedóvást ter- I! jesztő tervének megvizsgálása az ez ügyben lelkesen U felszólamlott főjegyzőnkre bízatott .Torontál levelét, melly­ben az egyházi udvari grófok bíráskodását megszüntetni kívánja, hogy az assimilatio elvét ez által is előmozdítsuk, pártoljuk; de pártoljuk Győrét is, mellyben a’ váltótörv.- széknek Sopronból Győrbe leendő áttételét ajánlja; mert mi Sopront Pozsonyhoz, egy másik váltótörv.szék helyé­hez, ’s mind kettőt az ország széléhez nagyon közel lenni véljük; — úgy Zólyomét is, mellyben azon függő állást, mibe igen sok egyéneket azon körülmény helyezni szo­kott , miszerint a’ kir. kinevezéstől függő hivatalok or­szággyűlés előtt be nem töltetnek, megszüntetendőnek gondolja. — A’ kereskedelmi társaság ideiglenes el­nökének hozzánk intézett levele értelmében a’ sz.bi­rák fölhívásokat fognak tenni járásaikban. Sok szeren­csét kívánok nekik, azonban nekem a’ sükerhez mi­nél kisebb a’ reményem. — A’ választmány, melly az adó­zók közti igazságos adókivetés eszközlése tekintetéből az eddiginél helyesb terv kidolgozás végett kikiildve vala , jelentését beadta, ’s az némi változtatásokkal el is fogad­tatott; melly fölött midőn a’tanácskozások folynának, szóba hozatott azon igazságtalanság, miszerint a’ curialis jobbágyok mind eddig csak rongálásukhoz ’s nem egy­szersmind készítésükhöz is járultak az utaknak —mi utaink roizaságának egyik oka - mihez képest azon elvhez köze­lítőleg, hogy „ki a’ hasznot élvezi, terhét is szenvedje“ jövendőre ezen különbség megszüntetett. — Kovács Károly. Különféle. Jelentés. Idörövidség miatt a1 tüzkárosult mis kol- c z í a k fölsegélésére Emich G. könyvárus úrral kiadni Ígért „Szivárvány“ czímii albumunk eddig meg nem jelenhetvén, szerencsésnek érzem magamat tudtul adhatni a’ tisztelt olvasó közönségnek, miszerint nevezett album szerkesztését befejezvén, az, legsükeresebb intézkedések következtében, nov, fogytán ok­vetlen megjelenendik. Örömmel említhetem egyszersmind, hogy az emberbaráti czél kivitelére szép irodalmunk több legne- vesbjei járulváD, az album igen kedves ’s gazdag tartalommal kí­nálkozik élvezetet szerezni azon lelkeseknek, kik pártolásuk által szívesen törlik le embertársaik szemeiből az Ínség könyét. Fölhí­vásomhoz képest czélszerűnek tartom tartalmát is soraimba fűzni. A’ közlött programm szellemében szerkesztőn kívül kötetlen be­I szédet adtak: Gaal, Nagy Ignácz, Pilta Mihály — Miskolcz vész­napjának eleven színezetű rajzával—RemcllayG. és Vackot Imre; lantos költeményi részét alkották: Beöthy Zs., Császár, Lauka, Lakner, Lisznyay, Liszy V. — 1— Ida, Ney, Pájer, Petőfi Sándor, pönögei Kis Pál, Samarjai Károly, Sujánszky , Tár- kányi, Tompa, Jámbor Pál, Vachot Sándor, Vajda Péter és Vidor Emil; régibb költőink néhányai ’s a’ fialal Iyrai erő majd minden feltűnőbbjei, kikhez több jeles epigramm-iró is járul.— Megjelenendik az album kettős velinen, arany vágással, vastag préselt papirboritékkal, ’s előfizetési ára a’ mintegy 14 — 15 írre terjedendő ízletes könyvnek csak 1 ft 40 kr pp. Előfizetés elfogadására tisztelettel ’s egész bizodalommal kéretnek meg minden megyék alispáni hivatalai, mellyeknek nyilt térök lesz megyei közgyűléseken járulni a’ czél megközelítésére, ’s eze­ken kívül: Debreczenben Péczely József, Gömör megyében Széplaky Lajos, Kassán Klestinszky László, Komáromban Beö­thy Zsigmond, Losonczon Farkas Károly, Miskolczon Nagy Gedeon és Pilta Mihály, Pesten caiinoi pénztárnok Antal Mihály, Fényes Elek és Nyáry Pál; Pozsonyban: Szemere Bertalan, Zá- borszky Alajos és Lisznyay Kálmán ; Bécsben Jászay Pál, ’s Erdélyben b. Kemény Zsigmond és Méhes Soma urak; nemkü­lönben elfogadja az előfizetést alólirt szerkesztő ’s kiadó Emich Gusztáv könyvárus ur budai és pesti boltjában. Az előfizetési ívek beküldendők a’ könyv megjelentének a’ P. Hirlapbani ki- hirdettetése után, melly alkalommal minden iv elfogadtával a’ járandó példány kiadójától átvehető. — Pesten, oct. 15. 1843. HalászyJózsef mk, szerkesztő. (Bálványutcza 187 sz.) A’ Űisdeiloyó-intézeteket in. o. ter­jesztő egyesület központi választmánya a’ képzőin— tézetében megürült két segélydíjas helyre folyamodókat ezen­nel oda figyelmezteti, hogy szükséges bizonyítványokkal ’s ajánló-levéllel ellátott folyamodásaikat legfelebb f. évi nov. 15-ikigaz alulirt titkárnál személyesen beadni ne terheltesse­nek. — Egyszersmind bizodalommal ’s tiszteletteljes kéréssel járni a’ választmány azon t. ez. részvényes urakhoz és asszony­ságokhoz , kik netalán alkalomhiány miatt részvénytartozásai- kat eddigelé be nem fizethették, méltóztassanak azokat egye­sületi pénztárnok Antal Mihály úrhoz, a’ közelgő pesti Leopold- vásár kedvező alkalmával felküldeni. — A’ választmány határo­zatából. Stuller Ferencz, egyes, titkár; laka Ujtér, Ürményiház. A’ hazai első takarékpénztárba (melly Pest megye pártfogása alatt áll) 1843. évi sept. hónapban beté­tetett és visszafizettetett: sept. 1-jénviszafizettetett 9973ft 28 kr ; 2-kán betétetett 9715 ft 20 kr, 5-kén 3953 ft 58 kr, visszaf. 11585 ft.45kr. 9-kén 5602 ft 30 kr, 12-kén 9413 ft; 15-kén viszszaf. 7022 ft 45 kr; 16-kán betét. 7381 ft 20 kr, 19-kén 5677 ft 52 kr; 22kén visszaf. 5887 ft 9 kr; 23-káu betétetett 6290 ft 32 kr, 26-kán 4342 ft 25 kr; 29-kén visszaf. 6747 ft 40 kr; 30-kán bet. 7559 ft 30 kr. — Összesen betétetett 59,936 ft 27 kr, visszafizettetett 41,216 ft 56 kr. — Költ jPesten^oct^JJién^£84^j—^M£^a^£^z^e^^énztám#kT 998. szám. Hivatalos tudósítások. Nov. 9-én 1843. C1261) Hirdetés bírói árverésről. (2, 3) Idősb Aimássy József nr ő exceílentiája pesti házai, és pedig: a’ Leopold láiosban a’ vá­sár- és József-téren 160. és 198. — továbbá a’ bálvány- és két-sas-utezában 213. és 251. — ugyszinte a’ belvárosban újvilág-utczában 614. — végre a’ Teréz városban az erdő-soron (Wald- zeile) 625. és 631. számok alatt, mellyek még 1841. évi October 4kén Bliihdorn Tivadar August részére biróilag lefoglaltattak, utóbb a’ csődtömeg által elfoglaltatván Iíaula Rafael urnák, mint Blühdorn Tivadar August engedményesének csődönkivüli kielégítésére, a’ tek. kir. váltófeltörvény­szék és a’ főméit, hétszemélyes tábla által visszaitéltettek f. 1843. évi november 18kán a’ Pest városi telekhivatalban bíróik ép másodszor fognak árvereztetni, 's a’ legtöbbet ígérőnek a’ tör­vény értelmében átadatni. Ezen házak kiterjedése becsértéke ’s jövedelme következő: I. A’ Leopold-virosban a’ vá­sár- és József-téren 160. és 198. sz alatt fekvő ház, hosszasága: 34 öl és szélessége 13 öl, 4 láb; területe 450 Q öl, öle telekhivatalosan 300 v. ftra van becsülve; a’ telek becsértéke 135,000 v. ft, az építményé 530,870 v. ft, összes becsértéke telekhivatalosan tesz 665,870 v. ftot. Első árveréskor megajánlatott erre 160,000 p. fi, vagy váltóban 400,000 v. ft, jövedelmez éven- kint 11,440 pengő forintot. II. Leopold-városban bálvány- és kótsas-utczában 2Í3. és 251. sz. alatt fekvő ház, terü­lete: 766 négyszeg öl, öle telekhivatalosan váltóban 150 v-ftra van becsülve; a’telek becsértéke 114,900 v. ft, az építményé 72,144 ft, összes becsértéke telekhivatalosan tesz 187,034 v. ftot, első árveréskor megajánlfatott érte 41,500 p. ft, vagy váltéban 103,750 ft, jövedelmez 3720 v. ftot. III. Ujvilág-utczai 614. számú ház, területe: 152 négyszeg öl, öle telekhivatalosan 60 váltó foiintra van becsülve; a’ telek becsértéke 9120 v. ft, az építményé 56,180 ft, összes becsértéke tesz 65,300 v. ftot. Első árveréskor megajáltatott érte 12,100 p. ft, vagy váltóban 30,250 forint évi jövedelme 2030 váltó forint. ’ IV. Az erdő-soron, 624. és 631. sz. alatt fekvő ház területe: 1922 négyszeg öl, öle lelek- hivafalosan 5 váltó ftra van becsülve. A’ telek becsértéke 9610 v. ft, az épitményé 56,412 v. ft, összes becsértéke telekhivatalosan tesz 66,022 v. ftot. Első árveréskor megajáltatott érte 10,099 pengő forint, vagy is váltóban 25 217 ft 30 kr.—Melly árverésre minden venni szándékozó ezen­nel meghivatik Költ Pesten 1843. october 23kán. Simon Floren«, mint Kaula Rafael meghatalmazottja. (1279) B i r ó i árverés. (3, 3) Margaréth Györgynek lek. Zemplén megyebeli Tolcsva városában bírói végrehajtás utján lefoglalt piaczi háza minden épületeivel, pinozéje, nagy-serédi dézmás szőlője, a’ liszkai határban levő ráDyi és pataki határban fekvő Dalnó szőlőjével együtt f. évi november 27dik napján, neve­zett Margaréth György toicsvai lakó-házánál bírói árverés utján okvetlen el fognak adatni. Költ Tályáu, october 20kán 1843. Szabó Gábor, t. Zemplén megye főszolgabirája, mint kiküldött végrehajtó bíró. (13 >5) Ó, 3) Länderer és Heckenastoál Pesten megjelent és minden köny városnál kapható: Közhasznú f ram mm. Gazdasági, házi és tiszti kalendárium 1844-ik szökő esztendőre. Egy czimképpel. Ára kemény kötésben 1 ft 3G kr. e. p. (1337) Haszonbéri árverés. (b 3) Oláh Elek-fele csődtömeghez tartozó e’ város ligetében helyezett major telek, az avval ösz- szeköíött vizgyégy-intézettel együtt f. 1843. évi november 18kán hat egymásutáni évre haszon­bérbe kiadatni fog. Bérleni szándékozók tehát érintett napon a’ város telek-hivatalába délelőtti 11 órakor megjelenni szíveskedjenek. Pesten 1843. évi november 3kán. Molnár György, tömeggondnok. 0338) B i r ó i á r v e r é s. (i> 2) Idősb Aimássy József ur ő rméltóságának Pestén, a’ Leopold-városban a’ vásár- és József- téren 160. és 198., a’ bálvány- és két-sas-ufezában 213. és 251., ugyszinte a’ belvárosban njvi- lég-utczában 614., végre a’ Teréz városban az erdősoron 625. és 631. számok alatt fekvő házai bírói elmarasztalás következésében a’ f. évi november 18kán a’ Pest városi telekbirói hiva­talban közárverés utján másodszor és utoljára fognak elárvereztetni. I<eclmer Károly, végrehajtó tanácsnok. (1277J Ház eladás birói árverésen. (2> 2> Özvegy Abendsberger Maria most férjezett Tóth Istvánná csődtömegéhez tartozó Ferencz külvárosban liliom-ntczában 395. szám alatt fekvő ház, a’ hozzá tartozó kerttel együtt folyó évi november 23kán délelőtti 10 órakor sz. kir. Pest városa telekhivalaléban tartandó közárverés utján a' többet ígérőnek kész-fizetés mellett el fog adatni. Bővebb tudósítást kaphatni alnlirtnál király— utcza, Jálics-házbaa. Pesten, october 27kén 1843. Tiaulier Imre h. köz- és váltó ügyvéd, mint tömeggondnok. Váltótőrvényszéhi idézések. Boldrini Péternek, Korbnly J. P. nagy-szebeni lakos ellen 350 p. ft 30 kr. iránt indított váltó keresetére f. évi sept. 9kén 10,190. szám alatt kelt idézés érdemében f. hó 23káig mint e’ végett kitűzött napig, válasz nem érkezvén, ezen idézésről alperes olly megjegyzéssel é tesittetik, hogy áz érdeklett ügy tárgyalása végeit f. évi novemb. Ildik napján reggeli 9 órakor e’ váltótö;- vényszék előtt jelenjen meg. Költ Pesten a’ kir. e. b. váltótörvényszék 1843 oct. 26. tartott üléséből. Dajbnkár Miklós-, Erdélyben Nagy-Eoycden lakosnak, az ellene Burgmann Károly által 2168 p. ft 13 kr. iránt indított váltó-ügy tárgyalására f. évi october 20ra reggeli 9 órára rendelt idéz- tetéséről válasz nem érkezvén, a’ V. T. II. r. 213. §. rendeletéhez képest ezennel f. évi novemb. lOdík napja reggeli 9 órája ujabbi határidőül tűzetik ki. Költ Pesten az e. b. váltótörvényszék 1843. october 23kán tartott üléséből. Dajbukár Miklós-, Erdélyben Nagy-Enyeden lakosnak, az ellene Bufgmann Károly által 2045 p. ftnyi öszvegek iránt indított váltó-ügy tárgyalására f. évi october 20kán reggeli 9 órára ren­delt idéztetéséről válasz nem érkezvén, a’ V. T. II. r. 213. §-a rendeletéhez képest ezennel f. é. november lOdik napja reggeli 9 órája ujabbi határidőül tűzetik ki. Költ Pesten a’ kir. e. b. vál- tólörvényszék 1843. évi october 23kán tartott üléséből. "c*84»5 Wächter Bódog, CM nagyszombati könyvárosnál megjelent és Pesten Eggenberger ’s fia-, Geibel-, Heckenast-, Kilian 's társánál-, Kassán Hagen-, Kolosvárt Barra özvegye és Stein-, Bécsben Tauer és fia 's minden könyvkereskedésben megszerezhető: Probálatja egy Útmutatásnak uradalmi tisztek számára. Irta K.ölesy ‘Vincate, a’ magyar gazdasági egyesület tagja. N. Síét. Fűzve borit. I ft 48 kr. e. p. Midőn e’ könyvnek magyar nyelven megjelentét legnagyobb örömmel hirdetjük, ngy hisz— szűk, túl estünk már a’ szükségen azt különösen ajánlani; minthogy korszerűsége és érdeme mind a’ német kiadás mind a’ kritika által elegendőkép és dicsérettel meg van alapítva ; egyedül azt véljük megemlíthetni: hogy jóraágbirtokosok és gazdatisztek ’s kik i lyenek lenni kívánnak , e' könyvnek birtoka- és használatában olly jog- és igazság-, emberség- és read-intette vezetőt és barátot nyernek, a’ miilyent csak óhajthat, kereshet az, kinek az igazi jóllét szivén fekszik. Ter­jesztése által e’ nem-mindennapi iratnak sok jót és nagyszerűt érhetni el. 184*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék