Pesti Hírlap, 1906. augusztus (28. évfolyam, 210-239. szám)

1906-08-12 / 221. szám

1906. augusztus 12., vasárnap. PEST I H T R L A V tén csak lokális versenyeken vett részt. Szintén in­kább számit, mint kombinál. Erős ellenfél, akinek egyes játszmákban lehető győzelme nem menne meg­lep« tésszámba. Steiner Bernát, tanár, több éven át a nagy­váradi sakkéletben játszott jelentős szerepet. Eddig ntég nem játszott versenyen, de a jelek Után ítélve, most igen jól fog szerepelni. Különösen élénk támadó modora teszi élvezetessé a vele való játékot. Szávay Zoltán, joghallgató, bár most Debre­cenben cl, szintén Győrből származik. Kisebb verse­nyeken már ő is játszott, de csak most lép először a nyilvánosság elé. Székely Jeuő szintén győri joghallgató. Szelle­mes kombinációiról ismert, de még kiforratlan. Szárnypróbálgatásai közé tartozik a barmeni c. fő­tornán nyert első dija is. Állítólag most igen jó for­mában van, s ha ez igaz, jó eredményt várhatunk tőle is. * Ezek volnának azok a játékosok, kik Magyar- ország első nemzeti küzdelmében résztvesznok. Mind­nyájan az átlag-játékosok fölé emelkednek s csak ezzel magyarázható, hogy pl. ez a kizárólag magyar vsrseny jóval erősebb lesz, mint a csak most leját­szódott nürnbergi szövetségi verseny s igy arra néz­ve, aki a dicsőség pálmáját elragadja, jelentős siker lesz. Sajnálattal kell még megemlékeznünk azokról, akiket körülményeik a mérkőzéstől távol tartanak s akik közt Erdey Aladár, dr Képes Ferenc, Mayor György, Benedek Dezső, Konyovits, dr Temunovich Zoltán és Vas Géza neve a legerősebbek között mél­tán foglal helyet. Reméljük, hogy a közel jövőben újabb találkozásra nyílik alkalmunk, ahonnan azonban n;ár senki sem fog hiányozni. • ■ - ~ • Bállá Zoltán. A nürnbergi sakkversenyről. A közelmúltban lezajlott ostendei verseny után a sakkvilág figyelme Nürnberg felé irányult, hol a „Német Sakkszövetség“ most rendezte fenn­állása óta XV. kongresszusát. A Hótel Luitpold nagy terme, hol esténként állandó színtársulat tart­ja előadásait, egyúttal színhelye volt azoknak a Szel­lemi tusoknak is, mélyeket az ész bajnokai vívnak meg egymásai. A terem szépen volt diszitve és a különféle országok lobogói jelezték, hogy a terem karzatán elhelyezett asztalok mellett több nemzet képviselői küzdenek, kik körül a kiváncsi nézők so­kasága egymás hátán tolongott. Mindenki igyeke­zett a játékosok közelébe jutni, de csakhamar fel., tűnt, hogy sokan vannak fiatal és uj játékosok, kik még alig szerepeltek. Nürnbergben már harmad­szor volt nemzetközi sakkverseny, de megállapít­ható, hogy a mostani nem volt olyan szabású, mint az épen tíz év előtt rendezett verseny. Az 18ö6-iki tornán több és nagyobb erők játszottak, mert ott volt dr Lasker, a világmester és Maróczy, az akkori két első győztes, továbbá most hiányoztak: Steinitz, a legyőzött világmester és Pillsbury, az amerikai zseniális champion is. Sajnos, e két utóbbi már csak az Olympusból nézheti a viadalokat. Az ösz- szes versenyzők közül a régi gárdát csak dr Tar- rnsch, Csigorin, Janowski és Schlechter képvisel­ték, míg a többiek azóta tűntek föl, vagy egészen uj csillagok. De tagadhatatlan, hogy ezek között is vannak a régiekhez hasonló tehetségek és a ki­váncsi nézők ép oly érdeklődéssel kísérik a játéku­kat. miközben a szemlélők érdekes megfigyeléseket tehetnek a mesterek viseletéről és szokásaikról. Mindenki iparkodik első sorban az Ostendé- ben feltűnt Snosco—Borovskit megfigyelni. Az alacsony termetű, alig 23 éves orosz az ő mosolygó arcával mindenkiben rokonszenvet kelt. Ha lépését megtette, kedélyesen sétál föl és alá és nem harag­szik, ha el is veszíti a játszmákat. Ha játék közben megkérdezik tőle, hogy áll? vállát vonogatva mond­ja: „Nét gut.“ Másik asztalnál a szintén fiatal Cohn Erich van elmerülve a játékban. Ez a szép berlini fiú tu­lajdonképen a főtornán játszott volna s csak az utolsó pillanatban ugratták be a mesterek közé Teichmann helyett, Teichmann ugyan jelen volt és az egész verseny ideje alatt Nürnbergben tartózko­dott, de jelentkezése dacára a versenyen nem ját­szott, mert semmi szin alatt sem akart tétet és bánatpénzt fizetni, kijelentvén, hogy ő mester és nem azért játszik, hogy tétet fiiessen. Ily körülmé­nyek között Oohnt vették be, ki ugyanis Berlin bajnoka. Hogy tehetséges játékos, megmutatta mindjárt első nap. mikor Salvet szépen kivégezte. Duras Oldrich, a prágaiak büszkeségé, már alaposabb játékos. Nagyon csöndes természetű cs mélyen el tud merülni a játékban, mikor kombinál­ni kell. Játékán meglátszik, hogy a tavalyi bar­meni fötorna óta, hol mesteri címet nyert, sokat fejlődött. A cseh mesterrel szemben ül Forgács, a bar­meni vegyes mesterverseny győztese, A magyar mester a legutóbbi ostendei szereplését akarja hely­re hozni és itt igyekszik is jól játszani. Nem hagy­ja magát egykönnyen megverni s ezért túlságosan belemélyed a játékba. Minden lehetőséget végig ki­számit, ami természetesen nagyon kimeriti. Ellen­felét jól sarokba szorította s már azt hitte, hogy nyernie kell, mikor partnere ravaszul remist csi­kart ki. Vidmar Milán is ezúttal játszott először mes­terekkel. A szemüveges laibaehi uj mester, fiatal kora dacára, álián szakállt növesztett s aki meglát­ja, valóban bölcsésznek tartja. Asztalát tömegesen állják körül, mert nagy nevű ellenfelet szorongat. Dr Tarraseh nem tud védekezni s végül megadja magát, Vidmar ugyan tehetséges játékos, de a mes- terversenyre még nem elég erős. A gyöngébbek közé tartozik Przepiórka Dá­vid, aki a kóburgi főtornán lett mester. A 24 éves, zömök termetű, körszakállas varsói mesternek van­nak szellemes ötletei, de a versenyeken nem tud boldogulni, noha ezúttal Janowskit is legyőzte. Kétségbeesve mesélte el, hogy milyen pechje van. a torna-vezetőséget pedig tréfásan kérte, hogy az „S“ betűvel kezdődő mestereket többé ne engedjék versenyre, mert akkor ö mindig utolsó marad. Fur­csa eset, hogy az összes S-ek ellen, vagyis Salve, Schlechter, Spielmann, Swiderski és Snosco-Bo- rowski ellen veszitett. Leonhardt S. Pál, a borotvált arcú hamburgi, a mostani versenyeken már nem játszik olyan ener­giával, mint a tavalyi ostendei versenyen, hol fel­tűnt. Most meg volt az a szerencsétlensége, hogy mindig azzal került össze, aki előző nap pihent és szabad volt, a Berger visszalépése miatt. Swidcrski nehéz ellenfél mindenkinek cs ő úgyszólván az egyedüli, aki legtöbb gondolkozás: időt használ cl. Ellenfele, az öreg Csigorin, még mindig ve­szedelmes és ha sikerül támadáshoz jutnia, azt több­nyire keresztül is viszi. Most is mereven nézi az ál­lást és végre kijelenti, hogy ő nem tudja megnyer­ni, mire Swidcrski szintén rámondja, hogy ő sem; tehát remis. A fiatal Spielmann Rudolf sem játszik most a legjobban. A különben csöndes cs szerény münchenin meglátszik, hogy sokat foglalkozik a sakk-kai, mert már kezd ideges lenni. Játék közben keresztbe fonja karjait s talán tudtán kívül himbálódzik egcsz teste előre és hátra. Épen dr Tarrasch-sal játszott, tehát nem volt könnyű dolga. A német nagymester remist ajánlott, mire Spielmann nagyon szerényen kérte, hogy még játszszék egy kicsit, mert ö még nem akarja remisre adni. Persze Spielmann látta, hogy neki nyerni kell és tényleg, néhány lépés múlva dr Tarraseh föl is adta. Dr Tarraseh mostani szereplése elé mindenki lázas kíváncsisággal tekinthetett, a sakkvilág azon­ban alaposan csalódott. Szinte hihetetlennek tet­szik, hogy aki csaknem húsz éven keresztül aratta a babérokat, most 12 fordulón keresztül ne tudjon egyetlen játszmát se nyerni. Dr Tarraseh elegáns megjelenésű valódi sakk-tudós, minden játszmában jól játszik, de hiányzik nála már a találékonyság, ami pedig többnyire szükséges a nyeréshez. Hasonló sors érte különben Janowskit is, csak abban különbözik dr Tarraschtól, hogy ő mos­tanában inkább egymásután veszíti a játszmákat. Janowski még Ostendében levágatta a bajuszát és Fahrnival együtt fehér cipőben jár. Játékközben szemüvegén keresztül folytonosan csak a ^táblát nézi és egymásután szívja a cigarettákat. Ha vészit, szótlanul fölkel az asztaltól és földreszegezett szem­mel távozik, anélkül, hogy bárkire nézne vagy bár­kit megszólítana. Marshall ellen két bástya és gya­logok mellett teljesen remis állása volt, Marshall örökös sakkot is akart adni, de ö kikerülte. Kérdő* síinkre, hogy miért nem adja remisre, erösitgette, hogy ö jóban áll, mert neki jobb az „c“ gyalogja, mint Marshallnak a ,.g“ gyalogja. A folytatásnál lecserélték a bástyákat és a ..g“ gyalogból már régen vezér lett, mig Janowskinak az „c“ gyalogja alig mozdulhatott. Természetesen Janowski ismét csak szótlanul távozott. A verseny vége felé különben már föltett szándéka volt, hogy utolsó marad, hogy egy legközelebbi versenyen az első dij megnyerésé­vel fényesen rehabilitálja magát. Most inkább el­ment a kávéházba, hol Marshall, Teichmann és má­sok társaságában kedélyesen kártyázott. A versenyzők között egyik legérdekesebb já­tékos Salve. A lodzi orosz magas termetű, már 4ö éves férfi s neve csak az idén lett ismertté, midőn a januári orosz nemzeti versenyen első lett. Minden­kivel szóba áll s ha beszél, kiejtése nagyon zsidói, annyira, hogy a többi mesterek is utánozzák. Kü­lönben kitünően és gyorsán játszik, de ha rosszul áll, izgatottan járkál, szemeit idegesen forgatja a magas homlokán a verejték gyöngyözik. Játék köz­ben, ha ül — ellentétben Spielmannal — jobbra- balra mozog a teste, de azért mégis gyorsan szokott lépni. Wolf I leülik osztrák mesterről sem szabad megfeledkezni. Schlechter elleni partijában a vég­állásban egy gyalogja volt három ellen s olyan ál­lást már fül szokás adni, különösen mikor egy szabad gyalog föltartózhatatlanul beszalad. I)a Wolf tovább játszott és ravaszul patt csapdát állí­tott. A kibicek mosolyogtak rajta, mert mindenki gondolta, hogy nem fog sikerülni. Ámde Schlechter ép oly gyorsan, mint gyanútlanul vitte a gyalogját befelé, mire Wolf a bástya-áldozattal pattá lett. Ennek megtörténtén mindenki boszankodott, mert ez a félegység Schlechternek könnyen az első díjba kerülhet. Schlechter különben a leghiggadtabb mind­nyájuk között; ő mosolygással fogadja, ha vészit is. E versenyen érte az a pech, hogy épen Janowski el­len kellett veszítenie,, akit pedig egymásután min- deuki megvert. Igen érdekes jeleneteket lehetett látni külön­ben a „Café Centralban“, hol a mesterek nagy- része ebédelni szokott. Délután három óva után, mi­kor az első játékidő1 letelt, a játékosok lihegve ro­hantak egymásután a kávéház nagy éttermébe. Az étterem olyan időben már rendesen üres volt s a mesterek sorjába telepedtek le az asztaloknál. De alig helyezkedtek el, kezükkel már gépiesen a zso* bükben kotorásztak, hogy előszedjek a zseb-sakko­kat. Izgatottan állították föl a félbeszakított játszma állását s kezdték analyzáluj. Elképzelhető, milyen érdekes jelenetek azok, mikor Marshall, Salve, Cohn, S.-Borovski, Forgács, SVolf és többen sorjá­ban egyik kezükben a kanállal és másik kezükben zseb-sakkal izgatottan nézik az állást. Alig csapták le a kanalat, már gépiesen nyúlnak két kézzel a sakk után. hogy tovább elemezhessenek és elmerüljenek a kombinálásba. Ilyenkor aztán nem egyszer meg­történt. hogy az egyik odaszól a másikhoz: Hogy izUtt a leves? — mire a kérdezett, uzon Íriszem­ben, hogy azt kérdezték tőle, a partija hogy áll, a nélkül, hogy fölnézne, boszankodva válaszol: 'Bi­zony nem állok jól; erős támadása van. Gajdos János. _______________________37___ A kertészet köréből. Magyar növény-újdonságok: Darányi miniszter ró­zsa, — disz fenyők. — Sanseviéra gealonica kitűnő szebanöreny, — A pelargonium dugványozása. — .1 hajlatáéra szánt szamócák kezeléséről. — .1 'bam­busznád a gyümölcsösben. Magyar növény-újdonságok! Ilyen is létezik'? Van-e egyáltalán magyar kertész, aki újdonságok előállításával foglalkozik. Bizony, ha van, csuda- számba megyen. —- mert ha mag és növény árjegy­zékeinket végignézzük, azt kell hinnünk, hogy nin­csen, mivel mindenféle nemzetiségű növény- és vi­rágnévvel találkozunk azokban, csak épen magyar­ral nem. A külföldi kertészek a görög és latin myt- hologia mellett az angol, a francia, germán és olasz nép minden nevezetesebb ismert és ismeretlen fér­fiút. asszonyát, lányát, fiát, történetének vezérlő sze­replőit mind-mind megörökíti a növények és virá­gok nevében is. Egy terjedelmesebb mag és növény árjegyzék vagy pedig egy rózsa, dáhlia. szegfű, aranyvirág, őszirózsa jegyzékben a görög, latin, an­gol, francia, német, olasz, orosz, holland, dán, belga,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék