Pesti Hírlap, 1917. július (39. évfolyam, 165-190. szám)

1917-07-24 / 184. szám

1917. JULIUS 24., MID." PESTI' HÍRTKF egész népre kell támaszkodnia. Egy másik szem­pont, mondotta, hogy minden, a mi pártunktól csak bizonyos árnyalatban különböző párttal szemben a türelem álláspontjára kell helyezked­ni. Én a magam részéről nagyon kívánatosnak tartanám, ha a szétszórt demokrata frakciók egyesülnének. Ha ez lehetetlen, nem zárja ki vi­szont, hogy különállásunk teljes fenntartása mel­lett és anélkül, hogy elveinkből és programmunk­gól engednénk, azokkal szemben, akik hozzánk közel állanak, mindig bizonyos szeretetteljes ál­láspontra helyezkedjünk. Amig a demokratikus Választói reformot törvénykönyvünkbe be nem iktattuk, mindenki vétkezik a választójog diadala ellen, aki addig bármiféle más zavaró momentu­mot hoz a küzdelembe, aki zavarja azt a kom­promisszumot, amelyet mi megkötöttünk azokkal, akik kevésbbé haladottak társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekben, mint mi, de akik legalább akkora áldozatot hoztak, amikor a választójog­ban a, kompromisszumba belementek, mint mi, midőn lemondtunk prograinmunk teljes ós gyors megvalósításáról. Tartozó kötelességünk, a be­csületesen megkötött kompromisszumnak becsü­letes megtartása és minden olyan kérdés mellő­zése, mely ennek a küzdő tábornak egységét megbontaná, vagy a választójogi kormánynak helyzetét megnehezítené. Mert mi nem kormány­pártiak vagyunk, hanem választójogpártiak. Ma, mikor ennek a kormánynak hajúján van a vá­lasztójog, ennek a hajónak révbe kell érnie. -És aki ennek a hajónak révbe érését jóhiszeműen, vagy rosszhiszeműen meg akarja akadályozni, vagy meg akarja nehezíteni, az tudva vagy aka­ratlanul a választójognak ellensége. Ezután Bródy Ernő képviselő felolvasta a párt 1900-ban készült programmját. A vidéki csatlakozások bejelentése után megalakították a központi párivezetőségcí. Tagjai lettek a vidékről: Steckelhuber Béla ís :> bcstyén Árpád Pozsony), Kraemer József Cs Schwarc Fülön (Temesvár), Zsombor Géza (Sopron), Lipták Lu­kacsik Pál, Gall6 Pál. Zelenyánszky Mihály (Békés­csaba), Brüder Jenő, dr Friedlaender Sámuel, Pásztor Bcrtaían (Nagyvárad), dr Hauss József (Lúgos), dy. Föl­des István és dr Kiss Sándor (Újpest), dr Goitein Gábor, Lenin Samu (Kaposvár), Bacsa Zsigmond és dr Puskás János (Kiskunfélegyháza), clr Balassa Ármin, Hofíman Ignác C-s dr Fffííp 7sigmond (Szeged,. A fővárosi szer­vezetek részéről: Lipótvárosi demokratapárt: dr QfJl Jenő. dr Kassai Ferenc, Ligetkiub: cir Márkus Jenő, VII. ker. Polgári Kaszinó: Benedek Dezső, Erzsébetvá­rosi Kaszinó: dr Kovács Jenő, i. ker. domokratapárt: dr Lisszer Emii, 11. ker. öemokratapárl: Pollik Manó, III. ker. demokratapárt: Szilágyi Károly, V. ker.: dr Gál Jenő és dr Kassai Ferenc, VI. ker. Központi Demokrata­kor: dr Leitner Adolf, VI. ker. kültelki demokratakör: dr Bischitz Miksa, VII. ker. demokratakör: Füredy Gyula, Kereskedők és Iparosok Szövetsége: Ledermann Mór, Fővárosi Kereskedők Egyesülete: Vértes Emil, Un­gár Bertalan, Magyar Kereskedők Egylete: Bosnyák Izsó, Magyar Füszerkereskedök Országos Egylete: Ilor­vá'.h Nándor, Bánd Zsigmond, Kereskedelmi Alkalma­zottak Országos Egyesülele: Schlanger Mór, Magyar Iparosok Országos Szövetsége: Bányay Viktor, dr Ke­len József, Budapesti Orvosi Kaszinó: dr Reíner Kde, Iiusiparosok köre: Reisz Dávid, ügvvédhelyettesek ós Ügyvédjelöltek Országos Egyesülete:, clr Feleky László, üSTfédek szervezete: dr Boracs Marcell, dr Désy Géza. A határozati javaslatot Peld Sándor képviselő terjesztette elő. A de­mokiatapárt országos értekezlete üdvözli a vár la?zií>jog kormányát és azt teljes erejével támo­gatja'. Megbízza a vezetőséget, hogy vegye a párt programmját revízió alá. Elhatározza az ögésországra kiterjedő szervezkedést. A párt állanfó irodát szervezett, mely a Központi De­mokratakör helyiségében (Teréz-körut 7. sz.) működik. 1 határozati javaslatot egyhangúlag el­fogadtak. Székely Ferenc indítványára távira­tilag tidvözölték gróf Esterházy Móric minisz­terelnököt. " Szinház és * (Egy szerepváltozás oka.) Szombaton este huezonötödször került szinre a Sztambul rózsá­a cimü Fall-operette és pedig szerepváltozással; Á török lányt. Ali dilit, ugyanis nem annak kreá­lója, Lábass Juci, hanem Sugár Teréz játszotta. A szerepváltozás oka az volt. hogy Lábass Jv.ci szombaton délben fi lm fölvételen vett részt Vi­segrád környékén, ahonnét azonban — rajta kí­vül esö okok folytán — nem tudott kellő időre a Király-színházhoz visszatérni. '* (Luxemburg grófja. Pillangó kisasszony.) A Budai Szinkör e heti énekes műsorának két kiemel­kedő estéje lesz; a keddi, amikor a Luxemburg grófja cimü híres L eh ár-darab kerül felújí­tásra; Pataki Vilma, Lakatos Ilonka, Vá­gó n 6, G a lett a, Horti, Fülöp játsszák a fő­. szerepeket,, A másik este a csütörtöki, mikor Puccini operája, a Pillangó kisasszony, kerül szinre, Szántó Gáspárral a konzul szerepében. A címszerepet Székely Ilona, Suzukit Erdélyi Blanka, Pinkertont Kertész Vilmos énekli. * (Nagy Endre Pécsett.) Pécsett augusz­tus 5-én jótékonycélu Honvédnap-ot rendeznek, aminek bevezetője egy, a pécsi Nemzeti Színház­ban augusztus 4-én megtartandó hangverseny lesz. E hangversenyre a rendezőség megnyerte Nagy Endrét is, a jeles irót és konferansziét. A Honvédnap védnöke gróf Zichy Gyula megyés­püspök és gróf Benyovszky Móric, Baranya me­gye és Pécs uj főispánja. *s (A csámpáskirályné zsúfolt házai.) Vasár­nap délután és este is minden jegy elkelt F e 1 d Mátyás legnagyobb sikerű darabja, A csámpás­királyné előadásához. A keddi és szerdai előadás­hoz is máris elővételben vitték el a jegyek javát. A pénteki 23-ilc előadás díszelőadás számba megy, amennyiben a második felvonásban nagy kabaré lesz, több neves fővárosi miivész felléptével. * (Csak egyszer kerül szinre) este ezen a héten a Budai Színkörben Ráskai vígjátéka: A budai ház; és pedig szerdán. A másik előadás e héten délután lesz, szombaton, 3 órai kezdettel. A budai ház sikere oly nagy, hogy 9 nap alatt 6 előadással 12.825 koronát hozott a színháznak. (Remény.) Heyermans mélyenjáró és megrázó halászdrámáját, a Reményt, ujitja fel e betér pénteken a Budai Szinkör. E hires mű nehány év előtt a Thália-szinház előadásában irodalmi ese­mény számba ment, ugy, hogy később a Nemzeti színháznak lett egyik leghatásosabb műsordarabja. A Budai Szinkör pénteki reprizőnek külcn érdekes­séget ad az, hogy a dráma női főszerepét a Thalía­és a Magyar szinház pár év előtti kitünö művésznője, Forgács Rózsi, játssza, aki ezt a szerepet Ma­gyarországon emlékezetes nagy sikerrel kreálta. A pénteki repríz iránt általános nagy érdeklődés mu­tatkozik. (Tücsök Matyi másodszor.) Csütörtökön dél­után megismétlik mérsékelt helyárakkal az osztat­lan nagy sikerrel bemutatott Tücsök Matyi utazását, ezt a mulatságos, énekes táncos tün­dérregét. A csütörtök délutáni előadásnak előrelát­hatólag nagyon fog örülni az a sok-solí gyermek és felnőtt, akik a szombat délutáni bemutató előadás­hoz már nem kaptak jegyet a Budai Szinlcörbe. * (Az Újpesti Népszínház) heti műsora: Kedd: Névtelen asszony. Szerda: A csárdáski­rálynő. Csütörtök, péntek, szombat: Három a kisleány. Kezdetük este nyolc órakor. * (A mai előadások.) Király-szinház: Sztam­bul rözsm^). — Budai Sitikor": Luxem­burg grófja (}<S). — Budapesti Színház: Csí.m­páskirályné (8). — Újpesti Népszínház: A név­telen asszony (S). Sfapi hlreL Hős Polyák István árvái. Amikor e helyen első izben bocsátottuk ki szerető felhívásunkat a közönséghez annak a bá­ior embernek elárvult gyermekei érdekében, aki szegény közrendőr létére igazságának tudatában ujjat merészelt húzni a hatalommal, majd hősi halált halt: bizonyosak voltunk benne, hogy olvasó közönségünk azonnal meg fogja ér­teni a jóságához intézett egyszerű sorokat és megsegít minket abbeli igyekezetünkben, liogy e kivételesen bátor és becsületes embernek árva gyermekeit megmentsük a nyomortól és előte­remtsük a felnevelésükre szükséges anyagi esz­közöket. Ugy történt, hogy bizonyosra vettük: az ország minden részéről kafhmk adományo­kat erre az emberséges célra, amely sokban ter­mészetes és szép kötelesség is. Mai kimutatásunk ismét jelentékenyen megnövekedett összeggel szá­mol be. Kérjük a közönséget, fogadja szeretetébe az árva gyermekeket, hadd nyugodjék mog isme­retlen sírjában a halóit édes apa szive, akinek azzal a nehéz bánattal kellett kimennie a harc­térre, hogy mi lesz- a családjával, ha ö el talál esni? Megnyugodhatok örök pihenésében: a ma­gyar közönség szive, pótolni fogja az édes apáét és nem fogja elhagyni gyermekeit. Mai gyűjtésünk eredménye ez: Miltényi Jolánta, Vác 100.—K Fernbach Károly, Babapuszta 100.— „ Menártovits Lajos, Isaszeg, az Otthon-kávé­ház és vendégei nevében 100.— „ Hermann Miksa gyűjtése, Gleichenberg, D. Orsay-villa vendégeitől 72.— „ Egy anya, Komárom, két fia szerencsés meg­menekülése emlékére "0— „ N. N. Jászkisér 50.— „ Reisz Sándor és Gyula jéggyár alkalmazottai 36.— „ Sopronnyéki fogolytábor • katonai építkezés katonái 32.—: ,, Kassai cs. és kir. 20. számú helyőrségi kórház sebesült tisztikara 80.— „ Lácínlvy Sípos Aladár földbirtokos, Szamos­falva F,0.— „ Sű-ik mezei tüzérezred í üteg leg-nysáje 2ö.— „ Sáriba Jeromosné, Révfülöp Sí.— „ | Maionyai Ferenc, Sóstóhegy Dr Cs. Tóth Gézáné, Budapest 8352Í. sz. előfizető, Beretvís Gölla F. Székesfehérvár Egry Ferenc, Kisgejőc Kovács András, Bogáros Dr Lipp Ferenc ügyvéd, Szentgotthárd Szabó Kálmán, Szászrégen Sárkeőzy Ferenc, Litke Vajda János utján Wagner József Budapest Dr. Beck Oszkár, Budapest Huszthy Zoltán, Nagykároly Egy Marosujváron fürdőző társaság Névtelenül Egy orosz fogságból pesti 32-es kis.urát haza­váró hitvese Regenspergér János, Vasvúr Nagy Pál. t. hadnagy Uí>. tp. V. V.-né, Lajosmizso Stinner Károly, Győr Láng Ferenc, Budapest Sztrnhár György hadnagy, Somára D. K. M. Budapest Galambos József, Nemesócsa Fejér László, Nagy sző iiös Illés Simon, Budapest Franki Andornő, Debrecen Dr Olasz Béla, Nagyvárad Friedmann Erzsi és Weiszmann Lenke, Eger Stern János, Sonron Wei ser Zsigmond és líTausz Mór, Losonc Szepesszombali pupák asztaltársaság Píeiífer Sándor, hadnagy Apor Leé, Budapest ' l Frey M. Pozsony Dr. Tóthné Ruttkay Sarolta, Ipolyság Uthy Bél/iné, Pozspga vasgyár' Vlpzaty Ádám, Delnica Szally, Krasüz, Rusz N. N. Pozsony Vagányi Sebestyénné, Budapest Kozma Lajos 425. tp. Bokor Gézáné, Békéscsaba Rabin Ibi, Klári és Bandi, Rozsnvú "(Güroör m.) Ba!áz3 Vince 340. tp. Mária von Gálfalvy, Wien Földes Pál, Budapest Szűcs Jiília gyógyszerész, Kisújszállás Káposztássy Gyula gyógyszerész, Kékkő Csiky Veronka i s Valkar Béla, Nagypáka líaldenekker Károly, Kispest Angyal Samu, Pécs Dr. Kimer Ágoílon, Búdíipest-Kelenfold Jlaber A.-né, Orosjha Bende, Magyarnándor Kerekes Jenő és neje, Budapest Vas György, Beregszász Kohn Lipót, Kisbér Özv. Schv.-arcz Ignácné, Enyit Braun Vaisáó Nagy Ilike és Erzsike, Geszt •Székely Jenő, Borosjpnő Nfcgy Endréné, Kispest Fíiikelstein Marcell hadnagy, Csepel Tunye János, Budapest Pető A. Cegléd A kólái postamester Schrreítzer János -US. tp. I.oboda József családja E. F.. Glück Ignác, Budapest Kolozsvár—Budapest I. Temesvár Károlyi Aladár, Gödöllő Ifi. Gögitz Ferenc polgáristn, Pes.'fzr-ntlcrinc Apler Ödön, Budapc. i F. Z. Sándor N. 017. tp. Gyenes Miksa, Pécs Mai gyűjtésünk eredi,,ínye Előző gyűjtésünk eredménye Összesen 20.— £0.— 20.— 20.— 20.— 20.— 20.— £.0.— 20.— £0.— 20.— 15.— lő.— ló.— .10.— 10— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 0.— íi fi.— e.— 5.— ö.— 5.— ö.— r, O.— C>.— r, 0.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— ő.— ő,— •r m 4.— » 4.— • •!.— w P.— 9f M 3.— M U u 3/— u » 0 ^^ M *? __ H 0 »t „ —• II 2.— » 2.— 2.— N 1* 1.— 1.— 1291.— <IÖ0o.l2 6326.12 azaz hatezerkilencvenhat korona és 12 fiTu — (A király ajándéka.) üngár LipóL szom­bathelyi pékmeíiíemek, akinek hat fia ós három veje kiizd a harctéren, a király egy művészi ki­vitelű szobrot ajándékozott, amely egy gyalogos harcost ábrázol. A szobor talapzatán a követ­kező felírás áll: „IV. Károly — 1917." A király azonfelül 500 koronát, utaltatott ki magánpénz­tárából a hősök atyjának. — (Nyugdijazas kitüntetéssel.) A király Stipac Iván megyei fameUigyelönek, saját kérel­mére történt nyugdíjazása alkalmából, a tanügy terén kifejteit sok évi ei<edményes. tevékenysége .elismeréseül a koronás arany érdemkeresztet adományozta. -- (Örökbefogadás.) A király dr Márki János közjegyző és neje, másfelől dr Zay Lajos országgyűlési gyorsíró között Gyulán 1916. V .l november hé 21-én kötött öjj&brfogacláfii .szer­ződésnek aa örölu3©fogadás tényére vonaíkozé részét jóváhagyván, örükbeíogadó dr Márki Já­nos családnevét, magyar nemességét és ..Sarkadi" elöneyét örökbefogadott fiára, dr Zay Lajosra, valamint törvényes utödjalra dijmenresen "átm­húzvj, nevexeiteknek a bemutatóit címert dij­mentesen adomáJiyozta és egyúttal megengedte, hogy dr Zay Lafos orszti-ggyfilési gyorsíró s törvényes utódai ezentúl a ..Harkadi :\fárkj--Zay i* kettős családnevet viseljék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék