Pesti Hírlap, 1918. május (40. évfolyam, 103-128. szám)

1918-05-09 / 109. szám

7T > 2 PESTI HlRLAr lblS. május d-, u>iiu>i'iük. A romáéi béke. Burián üdvözlése Buti pesten. Burián külügyminiszter Bukarestből visz­szatérőben ma délelőtt háromnegyed tizenegy­kor átutazott Budapesten. A külügyminiszter fogadására a nyugati pályaudvaron megjelentek: a kormány részéről Szterényi József kereskedelemügyi miniszter, to vábbá a külügyminiszter budapesti képviselője, Wodianer követ, a főváros részéről Bárczy fő­polgármester, Bódy Tivadar alpolgármester, Déry Ferenc, Harrer Ferenc, Folkusházy Lajos alpolgármesterek, Marher. Aladár, Piperkovits Bátor, Fock Lajos, Sallay Árpád, Sztankovics Szilárd, Perczel Jenő, Buzay Károly, Vita Emil, Kráíky János, Várossy Gyula, Rényi Dezső ta­nácsnokok, dr Szabó Sándor tiszti főorvos, Szabó Imre tiszti főügyész, Ripka Ferenc gáz­gyári igazgató, Bernauer Izidor gázgyári igaz­gató; az államvasutak képviseletében Kotányi Zsigmond elnökhelyettes, Vázsonyi Jenő, Ger­lóezy Gyula ós Paszterczik Antal államvasuti igazgatók; a rendőrség részéről: Sándor László főkapitány, Markovits Ince fökapitányhelyettes, Benitzky Tamás, Jeszenszky Gellért főtanács­nők, Andrejka Károly tanácsos, Fidoss Elek fő­felügyelő, Petersen János és Jánossy Béla fel­ügyelőik. A német konzulátus részéről gróf Arco-Zinjieberg konzul jelent meg. Amikor a vonat berobogott, a perronra lépő külügyminisztert Bárczy István főpolgármester üdvözölte, őrömének adván kifejezést a román békeszerződés megkötésén. Emlékeztetett a ki­rály kijelentésére, hogy minden alkalmat fel fog használni arra, ha kínálkozik, hogy tisztességes bókét kössön. Aztán igy folytatta: Kegyelmes aramat arra kérjük, hogy a népnek ez érzéseit tolmácsolja szeretett királyunk, őfelsége előtt. S miként meg vagyunk győződve arról, hogy en nek a nagy vértengernek minden cseppje azok fejére hull, akik a háborút okozták és azok fejé­re, akik még mindig nem elégelték meg ezt a vérontást, mindenképen áldás száll azok fején*, •kfk kivezetik a népeket s ezek között a magyar nemzetet a háború rettenetes sanyargatásai kö­zül • béke áldásai közé. (Élénk tetszés és éljen­zés.) Kívánunk további erőt és egészséget a to­vábbi béketárgyalásokhoz, mindenekelőtt a mi királyunknak ée nagyméltóságodnak. A főpolgármester szavait hosszas lelkes tetszés és éljenzés követte. Báró Burián István külügyminiszter az üdvözlésre a következőket válaszolta: Szivem mélyéből köszönöm a méltóságos főpolgármester urnák, valamint mélyen tisztelt x összegyűlt honfitársaimnak szívélyes ós engem mélyen megindító üdvözlését. A mi hős sere­geink és szövetségeseink velünk vállvetve küzdő seregeinek dáoső erőfeszítése ée népünk hősi ki­tartása tette lehetővé, hogy •immár a harmadik békeszerződést megkötöttük. (Ugy van!) Ama békeszerződést, amely egész hosszú keleti arc­vonalunkon, tengertől tengerig, végkép elhall­gattatja a fegyverek zaját. (Lelkes tetszés.) Az ágyuk bömbölósét most felváltja a nópek érint­kezésének kezdő, sűrűsödő, nagyobbodó forgal­mának csend&s liarmóniája Ennek a békeszerződésnek édes hazánkra nézve még egészen különös jelentősége van. (Ugy van.) Ez megadja országunk keleti hatá­rainak a teljes és végképpeni biztonságát. (Élénk tetszés.) A Kárpátok bérces ormai ezentúl tár madhatatlawul fogják teljesíteni hivatásukat és ^Va^fa djj Pfe/sorjrurú fognak őrt állani. (Élénk tetszés.) Olyan ádáz megrohanás, aminő minket 1916-ban ért, emberi számítás szerint ezentúl lehetetlen lesz. (Élénk tetszés.) Engedjék meg, mélyen tisztelt honfitársaim, hogy ezen pillanatban kifejezést adjak — telje­sen egyetértölog a méltóságos főpolgármester ur által kifejezett érzelmekkel — azon hő óhajom­nak, hogy a tegnap befejezett bukaresti tárgya­lásokra minél előbb következzenek azon további, lehetőleg általános tárgyalások, amelyek hivatva lesznek arra, hogy a majdnem négy év óta szen­vedő emberiségnek megadják a megnyugvást és végét vessék az irtóztató vérontásnale. (Élénk tetszés.) Igen helyesen hivatkozott a méltóságos főpolgármester ur arra. hogy felséges koronázott királyunk érzelmei kezdettől fogva, mióta trónra lépett, oda irányultak tántoríthatatlanul, hogy minden békelehetőséget kihasználjon. (Lelkes tetszés.) Ennek tettekkel is bizonyságát adta. Mi soha egyetlen alkalmat sem mulasztottunk el és őfelsége kezdettől fogva kinyilatkoztatott béke­hajlandóságától soha, egy pillanatra sem tánto­rodott el. (Lelkes tetszés ós éljenzés.) Ma is az ö határozott és elszánt akarata az, hogy to­vább is keresni fogja az alkalmat arra, hogy minden ellenfelünltkel megkössük lehetőség sze­rint a becsületes, tisztességes, igazságos, tarta­mot igérő és engesztelő békét. (Lelkes tetszés es éljenzés.) Úgyszólván lesben állunk minden al­kalomra, amely megengedi azt, hogy munkássá­gunkat ott ée akkor felvegyük, amikor az lehet­ségesnek fog mutatkozni, anélkül azonban, hogy bizonyos korlátozó formulához kössük magun­kat, mert hiszen a hősi, elszánt kitartás volt az. amely minket elhozott idáig. Tovább is ez a ket­tős állásfoglalás lesz és marad a miénk: egyik kezünkben a kard, másik kezünkben az olajág. De a kard villogása sohasem fogja homályba borítani az olajágat hanem ellenkezőleg még in­kább ki fogja emelni. Az olajág a cél és a kard csak az eszköz. Rajtunk nem fog múlni, mélyen tisztelt honfitársaim, hogy ez igy legyen. En­nek én is becsületes munkása 'kívánok lenni, ezt megfogadom. A külügyminiszter beszéde után percekig zúgott a taps és az éljenriadal és lelkesen har­sant fel a kiáltás: Éljen a király! Éljen a béke! Ezután Seterinyi József kereskedelmi miniszter bemutatta a külügyminiszternek a főkapitányt, a polgármestert, és az alpol­gármestereket, továbbá Vázsonyi Jenő máv. igazgatót. — A miniszter szívélyes szava­kat vlátott az arakkal, majd néhány percre visszavonult a kereskedelmi miniszterrel szalonkocsijába. A különvonat félórás veszteglé? után negyed tizenkettőkor robogott ki a pályaud­varról a közönség lelkes éljenaésfctfl kisérve. A külügyminiszter kíséretében érkeztek: Gratz Gusztáv osztályfőnök, Hrapilovics tábor­nak, báró Mittag követ, Peter főkonzul, gróf Coloredo követségi tanácsos, báró Wimmcrsperg ós Schüller miniszteri tanácsosok, Klyesinszky kúriai biró, báró Wense osztálytanácsos. Kunosy miniszteri titkár és Schön követségi titkár. A román külü^ymiríszter a békekötésről. ~ ..Románia a lehánt határki igazításokból tmk 20-80%-ot adott meg." — Bukarest, máj. 8. — Bukaresti lapok kom­mentárjaikban mogelégedéstiket fejezik ki, hogy Románia a reá nézve oly veszteségteljes háború­ból végre kilépett. Árion külügyminiszter a kő­vetkező módon nyilatkozott a békekötésről: — A szerződésnek vannak bizonyos Romá­^rvsifeyfu niára fájdalmas rendelkezései, azonban mégsem szabad szem e-öl téveszteni, hogy a kívánt ha­tárki igazítás okból csupán 20—30 %-ot adtunk meg. Fájdalmasan érinti Romániát Dobrudzsá­nak elvesztése, amelyet a gyönyörű konstansai kikötővel látott el. Nehéz tárgyalások után Ro­mánia részére mégis olyan gazdasági helyzet teremtődött, amely mellett gyümölcsöző .munka lehetséges a jövőben. A kereskedelmi szerződé­sek a román vámokat érintetlenül hagyják és a román ipar fejlődését nem akadályozzák. A mi­niszter ugv véli, hogy e szerzíödósek alapján élénk árucsere létesülhet majd a központi hatal­makkal. A Marghiloman-kormkny egyébként mindent megtett, amit a békefeltételeit javítása érdekében megtehetett. A békekötést a külföldi román követekkel közölték, azzal az utasítással, hogy Románia a jövőben szigorú és lojális sem­legességet követ. Nyilvánvaló, hogy a szentimen­tális politikának véget kell vetni és arra a reá­lis irányra, áttérni, amely az ország érdekeivel és földrajzi fekvésével számol. r W Sj \V3CBl4ft, s .ctf [yaNWM krfflH P&rijv ]•> llíj \ 6jaSfóragfes " - „Pamott, Gyergvóaenfmiklós' t/v) J c t p , ^-C/mesnuii T*" . ——" AfefcN <f> -"^'lí Mi Sirató Ki ^Kédh^rheif^ {y }:•*' őfcWíVf ' / ' ^IsicstcpiusS' KSapswtnfj ^ w Hátszeg Suicu w r I tjÁJ - kegfö&oj «««», jt* \Stttj ^ , Y , i. i y^x fát, - 3 s 1 n a v a s 0 y ­Mül/ ÍBÁSSO Mitir \\ rr.jr/i/j A toiáí UV c Mittf T^rguJiuj. ( stift í \ VStmtlXi \\ (kis . m JZerKc. 'fi/W fxrwi miiB'gu "Ri'rnnikyilceiJ! Cípvfí i /M* 1 PetmnuHí E[Carte „ v, j Arftt1 M •:\f 1 ÍJimM-MUrtSce^i Slánicu •TSmpúu ^Valeni m V°f"sí MttH Bíwfirí/ Jvitwi \S 'Jejfirá ! Hurenm <• Pitesci;í sJ Mizit SnlKXiStfK 0) ZDnaA QjertíJ hintik Un TURNÜ • S 10 ti 20ÍUR.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék