Pesti Hírlap, 1919. február (41. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-28 / 51. szám

1919. február 28., péntek. — (Agitáció.) (Levél a szerkesztőhöz.) 'Egyáltalán nem tud imponálni az a hatás, amit mostanában néhány bolsevista agitátor tud a tömegnél elérni. Ne felejtsük el, hogy a kommu­nizmus gyönyörű álma, amely valószínűleg egy­idős az első öntudatra ébredt emberi szenvedés­sel, ma még messze van. Ma még a hozzávető nton ott tartunk, hogy kommunizálni annyit je­lent, mint: szétszedni, lerombolni. Magam is szoktam néhanap az élő szó erejével próbálkoz­ni, tehát tudom, hogy ilyenkor nem nagy kunszt háborúban elgyötört, vesztett háború utáni idők­ben gyötrelmeik prolongálását látó tömegekhez igy-beszélni: — Elvtársak, ahol van egy jóképű ház, kamrája, sok szekrénye tele minden jóval! Raj­jal Utánam! Szedjük szét! De el fog jönni az a szép idő (törhetetlen <optiinista létemre hiszek benne), amikor kom­munizálni annyit jelent majd, mint: összerakni, építeni. Majd akkor szeretném én látni ezeket a mai agitátorokat! Álljanak a tömeg elé éa gyujtó­gaesák: — Elvtársak! Ihol egy csomó tégla, raj­tái utánam! Menjünk neki és építsünk belöla egy népiskolát! Akkof — tudom — megnyúlt orral fogja dörmögni az agitátor magában: — Hanyatlók! Tudj' az ördög, de ezelőtt nagyobb hatásom szokott lenni! Nagy Endre, — (Harsányi Zsolt állapota.) Megírtuk, hogy a minap hajnalban egy útonálló megtá­madta és megszúrta Harsányi Zsolt hírlapírót. Harsányi Zsolt állapota, szerdán rosszabbra riordult, a mentők beszállították a Pajor-szana­tóriumba, ahol Hübtl Hümér tanár megoperálta. Megállapították, hogy a szúrás beleö vérzést okozott s innen eredtek a komplikációk. — (Városi tisztviselők kicserélése.) Esz­tergámban, mint onnan jelentik, dr May­lálh Ferenc kormánybiztos dr Antony Béla pol­gármestert és Unger Hugó rendőrkapitányt 0u_6 hónapra szabadságolta ós Pacséry Károly tan­felügyelőt nyugdijaztatta. Egyben a polgármes­teri teendők ellátásával ur Drenner Anlál ta­nácsjegyzöt, a rendőrkapitányság vezetésével pedig Kartaly István jogszigorlót bízta meg. Mindketten a szociáldemokrata párt tagjai. A tanfelügyelői állásra a tanítóság titkos szava­zással egyhangúan Bárdos József ipariskolai igazgatót ajánlotta, aki a keresztényszociális %árt tagja. — (A kommunisták kihallgatása.) Nagy IVilnce belügyminiszter csütörtökön megjelent a főkapitányságon, ahol Szentkirályi főkapitány­inyal egy órai tanácskozás során informáltatta magát a kommunisták ellen indított nyomozás egész anyagáról, részleteiről és eredményeiről. A tanácskozás eredményeképen a belügyminisz­ter valószínűleg már legközelebb ujabb utasítá­sokat fog 'kiadni a rendőri nyomozás számára. Nánássy Györgyöt, a magyar kommunisták egyik vezérét, napokon keresztül hallgatta ki a rendőrség. Ez a kihallgatás rendkívül sok érde­kes adatot hozott napvilágra a magyar kommu­nista-párt agiíáci ójának részleteiről. Elmon­dotta Nánássy, hogy a mult nyáron Kun Bélá­val és Vántussal együtt érkezett haza Oroszor­szágból, ahol az orosz szovjetkormány 300.000 rubelt,adott át nekik azzal, hogy ezt az összeget & magyarországi kommunista mozgalom meg­szervezésére különösen pedig a sajtóagitációra fordítsák. A magyarországi kommunista-párt ezen a pénzen alapította a Vörös újságot, s meg­kezdődött hamarosan az agitáció munkája is, amely azonban csakhamar felemésztette a pénzt. Nánássy vallomása szerint a magyar kommunis­ták végső célja az volt, hogy a mai államformát erőszakosan megdöntsék ós helyébe a szovjet­köstársaságot léptessék. A kommunista kormány elnöke Kim Béla lett volna, Nánássy pedig mint hadügyi népbiztos jutott volna szerephez. — (Zsir helyett margarin.) A közélelme­zési hivatal rendelkezése folytán, az élelmezési jegynek március 1-töl 10-ig esedékes 7. számú Hsirszelvényét, mesterséges ételzsirra váltják he. A február 21-töl 28-ig esedékes 6. számú zsír­szelvény érvényességét március 4-ig meghosszab­bitották. - — (A tanulók jelentkezése.) A főváros tanácsának közoktatásügyi osztálya felhívja a főváron községi föreáliskolák és leánygimná­ziumok felső osztályainak és a felsőkereskedel­mi iskolák tanulóit, hogy a március 1-én, szóiig batop. okvetlenül jelenjenek meg az iskolában. PESTI HÍRLAP — (Fejmunkások.) A szervezet tanácsa kéri a szervezet munkás'tagjaít, hogy minél na­gyobb számban gyűljenek össze az irodában (IV., Sörház-utca 3.) d. e. 10—l-ig, Fuvart és megbízható munkást bármilyen munkára ad a szervezet. — (Adakotás.) A Pesti Hírlaphoz ujabban a kő­vetkező adományok érkeztek: A vak katonák részé­re: Horvát Sándor, Klem Géza, Hilkene Fülöp. Hirseh Alfréd, Tauber Bernát, Reich József 180 IC, Vad josné Dévaványa 20 K, Welner M. Bndapest 10 K. y>. F. Budapest 60 K. Lothringer Miksa Budapest 10 K. Kohn Mórné Kéty 10 K. Cseh Zslgmondné Szá­tok 20 K. Katona felesége 10 K. — A hadiárvák ré­szére: Cseh Zsigmondné Szátok 20 K. Lorge Emiiné W K. Szilágyi Mihály Penc 2 K. — A rokkant kato­náknak: Kohn Mörné Kéty 10 K. A. E. 4 K. — A tü­dőbeteg katonáknak: Dr Tözs 20 K. -- A' tanítók árvaházán ak: Békéssámsoni fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 250 K. _ A jeruzsálemi szegény zsi­dóknak: "VVeisz János Mezöberény 60 K. — (A közélelmezési miniszter a menü­rendszerről) Baloghy Ernő közélelmezési mi­niszter így nyilatkozott a vendéglői étkezés ujabb szabályozásáról: A kötelező menürendszerre vo­natkozó rendelet március ötödikén lép életbe. Kétféle ára lesz a menünek, délben is, este is. Délben az elöő mánősógü menü tiz korona, a má­sodik minőségű hót korona hatvan fillér, este Ivedig kilenc korona ötven fillér és hét korona. Az esti menü a leves elmaradása miatt olcsóbb. A teritéken kivül a vendéglős tarthat szárnyast, vadat-, halat, apró hust (gulyást, paprikás^ to­kányt stb.) és kávéházi cikkeket. Ezek közül azonban egy napon osak kétfélét szabad kiszol­gáltatni, egy vendégnek pedig csupán egyféle ételre lehet igénye és egyedül annak, aki nem eszik menüt vagy főzeléket feltéttel. Bárki ehet még sajtot, gyümölcsöt, salátát, cukrászsüte­ményt. Főzeléket feltéttel köteles adni minden vendéglős. Az olosóbb menüt minden vendéglős tartozik kiszolgáltatni, a drágábbat csak az, aki reflektál rá. A kisvendéglők és kifőzések az ár­vizsgáló bizottságtól fölmentést kérhetnek a teri­tékrendszer alól. A hústalan napokra nem köte­lező a menürendszer, de ilyenkor egy vendég ré­szére csak három fogást lehet kiszolgálni, még pedig levest, halat vagy bensöséget körítéssel és tésztát. — {Az francia matiné.) A Cercle Franco-Hongrois irodalmi felavató francia ma­tinéja vasárnap? március 2-án, délután pontban « három órakor kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia kistermében. — (A pozsonyi menekültek gyűlése.V A Budapestre menekült pozsonyi lakósok rendkívül népes gyűlést tartottak, amelyen elhatározták, hogy akciót indítanak a cseh impérium alatt szen­vedő pozsonyi lakosság erkölcsi és anyagi támo­gatására. Érintkezésbe lépnek a kormány utján a fegyverszüneti bizottsággal és kérni fogják, hogy a Pozsonynyal való közlekedést és levele­zést tegyék szabaddá, a pozsonyi közalkalmazot­takat pedig ne kényszerítsék semmilyen eskü vagy fogadalom letételére. Tervbe vették egy tár­saság megalakítását, melynek nemcsak pozsonyi lakos lehet a tagja, hanem mindenki, aki Pozsony iránt szeretettel viseltetik. A pozsonyiak egyéb­ként megjelentek Berinkey Dénes miniszterelnök­nél is, aki kijelentette, hogy a kormány teljes erejével megvédi Pozsony érdekeit. Aki a pozso­nyi társaságba belépni óhajt, jelentkezzék Arató Frigyes gimnáziumi igazgatónál (Andrássy-ut <55.) vagy dr Fiscser Jakab főorvosnál (Hold­utca 8.); — (Angol lapok a budapesti kommunista vezérek letartóztatásáról.) A Hágába érkezett angol lap.ok február 25. és 26-iki számukban részletes tudósitásokat közölnek a budapesti kommunista vezérek letartóztatásáról. A tudó­sításokhoz fűzött kommentárokban a üapok rá­mutatnak arra, hogy ez az esemény is arról tesz tanúbizonyságot, hogy a Károlyi által inaugurált regimeben megvan az akaraterő és a hatalom, hogy végre teljesen végezzen a bolse­vizmussal és rendet teremtsen Magyarországon. Bécsi jelenlés alapján megállapítja a Times, hogy Magyarországból most már általában meg­nyugtató hirek jönnek. — (Gránátrobbanás öt sebesülttel.) A tér­parancsnokság Veres Pálné-utcai épületébe csü­törtökön délután nagyobb mennyiségű hadiszert szállítottak. A tárgyakat Pajor Ferenc napszá­mos felügyelete mellett egy orosz hadifogoly és három fiatalkorú munkás végezte. Munkaközben az orosz hadifogoly a szuronyok között egy úgy­nevezett kukorica-gránátot talált. Egy bajonettel piszkálni kezdte a gránátot, majd a zsinórját is meghúzta és erre a gránát felrobbant. A rob­banás a raktárhelyiség utcai és udvari ablakait kivetette és öt embert megsebesített. Az orosz hadifogoly mellén, lábán és fején sérült meg sú­lyosan, egy gránátszilánk Pajor Ferencet' a combján sebesítette meg, a napszámosfiuk az al­sótestükön szenvedtek sérüléseket. A mentők az öt sebesültet a Rökys-kórházba ezillitott-í'íf, 5 — (Az Izraelita hitközségi választások.)' Szerdán folyt le az izraelita hitközség képviselő­testületi tagjainak választása. Meglepő nagy­számú, 3689 szavazatot adtak le. a választási aktus éjjeli egy órakor fejeződött be. A megelő­zőleg létrejött paktum alapján egybeállított hiva­talos listák jelöltjei jöttek be, de kibukott sok! érdemes, régi és buzgó képviselőtestületi tag, többek közt: Goldzicher Ignác egyetemi tanár, dr Friedmann Bernát, a tísztaeszlári pör védője stb. Dr Kemény Géza fővárosi tanácsnokot, bár nem kapta meg a szükséges szavazatot, mégis beválasztották egy másik megválasztott helyébe, kinek nem volt passzív választói joga. — (A szervezkedés munkája.) A hadvise­lés folytán fizetésképtelenségbe vagy csődbe ju­tott kereskedők és iparosok tartozásuk rendezé­se ügyében haladéktalanul jelentkezzenek dél­után 6—7 óra között a hadviselt kereskedők éa iparosok országos szövetségénél (Westend-ká­véház). j — (Sajtófakultás a bécsi egyetemen) A bécsi közokt. minisztériumban ankét volt az; egyetemen felállítandó sajtófnkultás tárgyában. Az ankéten Pacher közoktatásügyi államtitíiáí megnyitó beszédében fejtegette, _ hogy az ifjú­ságnak, mely életét az ííjságirásnak kívánjál szentelni, lehetőséget kell nyújtani arra, hogy, megszerezze azokat az általános ismereteket, amelyekre e pályán szüksége vau. Renner állam­kancellár szerint a háború megmutatta, hová' vezet az, ha az állam nem becsüli és nem tisz­teli a közvéleményt. Azt nem helyeselné, hogy az újságírói fakultás hallgatói vizsgakónyszet alá essenek. Hosszas vita után elhatározták* hogy a fakultás felállításának kérdését az ujaég* iró testületek és az egyetem ezóbajövő fakultásai külön beszéljék meg és csak azután vegyék együttes tárgyalás alá. — (Clemenceau gyógyulása.) Párisi ezík-> ratávinat szerint Clemenceau állapota amaiyira javult, hogv a miniszterelnök két nap múlva eset­leg már visszatérhet rendes foglalkozásához. Szerdán délután sétakoosizásra indult. A Rue Franciinban lévő háza előtt százával gyűltek össze a kíváncsiak. Clemenceau déltájban indult el orvosa kíséretében s élénk mosolylyal kö­szönte meg( a tömeg üdvözlését. Az orvosok meg­engedték neki, hogy részt vegyen az entente­konferencián. de azt tanácsolták, hogy az elriők­lést engedje át Pichonnak. \ — (A BudSpesti Hírlap, uj iránya.) Meg­j .tik, hogy a Budapesti Hirlap igazgatóságának több tagja- lemondott. Ez a kiválás nemcsak pusztás személy változást jelent, hanem — a lap bevallása szerint — szakítást is sí lap politikájában a régi iránnyal. A űapi csütörtöki vezércikke bejelenti, hogy a fórra* dalmi vívmányok szükségessé 'tették a lap irá­nyának megnjhodását. „Miután az ország újjá­építése — mondja a vezércikk — a szocialisták föladata, az ö támogatásuk kötelessége azoknak is, akik a múltban ellenfeleik voltak." A lap ve­zetőségét kiegészítik a szerkesztőség, a kiadóhi­vatal és a nyomdavállalat kiküldött tagjaival. A: lap szellemi vezetését szerkesztőbizottság fogja irányítani. — (Erdélyi kormánybiztos nem mond le.) Egyes lapok hírével szemben, Erdélyi Mór kor j mánybiztos annak megállapítását kéri, hogy a lemondásáról szóló hir nem felel meg a valóság­nak. Szó volt ugyan arról, hogy más téren fenn­álló nagy elfoglaltsága miatt megválik hivatalá­tól. de a miniszter, valamint a fővárosi tanács és a Közélelmezési Hivatal kívánságára állásában marad. A kormánybiztost ezentúl dr Fazekas Sándor miniszteri tanácsos helyettesíti. — (Alhir az olasz királyról.) Zürichi távirat szerint azok a lrirek, amelyek külföldön az olasz király ellen állítólag elkövetett merény­letről elterjedtek, valótlanok. Ezek az álhírek nyilván arra vezethetők vissza, hogy Olaszor­szágban nagyszámú letartóztatás történt, ame­lyeik egyrészt a forradalmi mozgalommal, máfvi részt sztrájkmozgalmakkal vannak összefüggés* beu. Egyes népszónokok azonban tettek olyan kijelentet, hogy Emánuel király élete ellen oss'zee^laivést terveznek. — (A német-ausztriai posta.) További in? tézkedésig a Német-Ausztriába szóló levelak nyitva adandók fel s e forgalomban értéklevelek sem küldhetők. — (A báránvtais maximális árai.) "Az ár­vizsgái óbizotteág a bárányhusra a. következ5 legmagasabb árakat állapította meg: Egész bá­rány, hússal, bőrből kifejtve, fejjel, lábbal és beleö részekkel 18 korona 50 fillér, ugyanaz fei, láb és belsörészek nélkül 20 korona *50 fillér, bárányhus eleje 20 korona, hátulja 23 korona, lielőörészek vegyesen 10 korona kilogrammon­kint. Egy egész bárányfej nyelvvel és velővel 2 .korona. A legmagasabb árak március 3-án lépr életba

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék