Pesti Hírlap, 1923. november (45. évfolyam, 247-271. szám)

1923-11-01 / 247. szám

BUDAPEST, M t ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egy hóra ... 7000 korona Negyedévre . 20000 korona Egyes szám ára helyben, vidéken és a pályaudvaro­kon 350 korona, vasárnap 400 korona. Külföldön két­szeres az el. fizetési ár. Ili • »»••« yy f // //, XLV.jjrOUY«yw («,258.! szaiT' OK, NOVEMBER 1, KáadStiiTaJcfonoeok t LÉGRÁDY TESTVÉREK SZERKESZTŐSÉG, KIADŐ. HIVATAL ÉS NYOMDA! Bpe.it, Vilmoa csóatór-nt 78. FSŐKKSADŐ~MI VATALl Bttdapesi, Erssébet-köiú* L Äz előkeli fliegen és az emigráció A miniszterelnök felelt a Benes ur üzene­tére és a miniszterelnök jól t^tte, hogy felelt. Még ha energikusabban utasitja vissza a cseh beavatkozást, akkor is jól tette volna. Hiszen, ha' van egy országnak sajátos belügye, ha van olyan kérdés, melyben szuverén akarata sze­rint dönthet, akkor az, hogy milyen államfor­mában akar élni, kit akar, vagy tür és milyen Programm kedvéért vezéreként, az minden­esetre, a legbelsőbb és a szuverénitás által min­den beavatkozás elől leginkább eltáncolt kér­dés. Hjogy mi mennyire akarank demokratizá­lódni és hogy milyen módon értelmezzük mi a demokráciát, erről a cseh külügyminiszterrel még vitatkoznunk sem szabad. Ha ő, a győző hatalmi túlsúlyának jogán mégis bele akarna avatkozni kormányzatunkba, s másféle kor­mányzatot követelne nálunk, ha például itt egy cseh kisebbséget terrorizálna valamely rend­szer: ezt értenénk, bár akkor is tiltakoznánk, hogy nem a népszövetség legális utján akarja vélt vagy valódi jogait érvényesiteni. De itt egy cseh trombitásnak sincs rosszabb dolga, mint az Árpád véréből származó leghitelesebb magyarnak, s midőn i$>v még ürügye sem lehet" arra, hogy beleszóljon belső dolgainkba, igazán visszautasítjuk azt az önhitt és erőszakos gesz­tust, mellyel nekünk, a nemzetek egyeteme ál­tal szuverénül elismert és garantált államnak, parancsolni próbálna. Mit tartozik az rajtunk kivül akárkire, hogy a magyar nép belügyeit ki és milyen el­vek szerint intézi 1 Ha a trianoni békemű vala­mely szerves gazdasági egységet, valami tör­ténelmi szüksegképeniséget bontott iheg, ak­kor Benes ur épen ne kivánjon itt túlságos de­mokráciát, mert egy nemzettel szenvedést, ter­mészetellenes terheket és beidegzett jogokról, hagyományokról és érzésekről való lemondást annál nehezebb elvállaltatni, mentől szélesebb néprétegek akaratára hivatkozik a kormány­zat. A szélső demokráciák, vagy amiket annak mondanak, mind a legharciasabbak és legimpq­rialistábbak, s lxa Benes ur nem talál nálunk ilyen indulatokat, akkor ne azt nehézményezze, hogy nem vagyunk demokraták, hanem örül­jön, hogy nem olyan demokraták vagyunk mint ők és agresszív nagy szövetségeseik. De akárhogy is van, annyi bizonyos, hogy midőn Benes ur beszédében egyre lojalitást és kor­rekt viszonyt emleget, akkor nagyon furcsán hat, hogy evvel párhuzamosan ő a lojalitás minden jele nélkül és a korrekt viszony előfel­tételeit a maga részéről egyre negligálván, ne­künk olyanokról prédikál, amihez semmi jog és .semmi ürügy szerint nincs semmi köze. A lojalitás és a korrekt viszony nem lehet egyoklalu és nem jelentheti azt, hogy csak ne­dűink kell lojálisaknak és korrekteknek len­nünk. Mindezideig ugv volt, hogy osak mi vol­tunk azok, hiszen emlékezetesek még a közel­múlt eseményéi, amelyekben különösen cseh részről a rágalomnak, az ellenünk dolgozó ha­zugságpropagandának olyan eredményei je­lentkeztek, a felfujt határincidensekj határzá­rak és minden elképzelhető ártó kiserletek tö­megében olyan ellenséges szándékok mutatkoz­tak^ amik igazán nem éreztették velünk a cseh lojalitást és a korrekt viszony akarását. Most megígérték, hogy ezt a viszonyt lojálisán ők is akarni fogják, s ime ott folytatják, ahol el­hagyták. Nagyon lehangoló jelenség lenne az, ha a Benes ur beszédjében nem tünnéJf fel az a momentum, hogy mily gondosan különvá­lasztja ő a magyar kölcsön ügyét belpolitikánk tekintetében nyilvánitott óhajtásaitól. Oh nem, ezek az óhajtások nem a kölcsön feltótelei, ezek privát desideriumok és nekünk nem szabad felülnünk sem a Benes ur ravasz célzásainak, sem az itthoni visszhangnak, mely bizonyára 'hazafias kárörömmel és fajvédő rosszhiszemű­séggel igyekezni fog a Benes ur óhajtásait a jkölcsön feltételeiként elhitetni. Nem, ezek nem a kölcsön feltételei, ezek a feltételek már nem­csak Benes uron múlnak, s aki zavart akar ke­verni a cseh óhajtások jelentőségének megha­misításával, az a Benes ur rejtett célját szol­gálja készségesen és azt hirdeti, amit Benes ur ravaszul el akar hitetni velünk. Evvel tul is nézhetnénk a kissé balkáni­szagu diplomatizáláson, ha Benes ur nem sü­tötte volna el ezúttal is kedvencei, az úgyneve­zett emigránsok érdekében a nagy ágyút. Rossz rágondolni, mit Ígérhettek ezek az emigránsok Benes urnák, hogy őneki ennyirQ fáj az ő fe­jük, s ez a nagy szerelem, ha egyéb okkal bő­ven nem szolgainának is azok a komikus Co­riolánusok, ez maga elég ok volna, hogy na­gyon helyeseljük, hogy kivül vannak a portán­kon. De mert csakugyan lehetséges, hogy első ijedelmében kifutott innen egy pár nem bűnös, vagy nem kétségtelenül bűnös is, nagyon he­lyénvaló Bethlennek az az álláspontja, hogy azok keressék rehabilitációjukat a független magyar biróság előtt. Mi azt tesszük ehhez, hogy talán, ha vannak büntetőjogilag kétséges esetek, ezekben salvus conductussal engedjék haza az érdekelteket, s ha aztán rehabilitálód­nak, akkor békén itthon maradhatnak azokkal együtt, akik csak az első idők jogbizonytalan­sága miatt, de biin nélkül emigráltak. Akikről pedig.kisül, hogy volt okuk félni, azok menje­nek vissza békén az emigrációba, ami ily mó­don végre likvidálódnék és Benes ur legalább" ezen a ponton kénytelen lenne beszüntetni kü­lönös korrektségét és ellenünk felhasználható eszközeiben oly gazdag lojalitását. Szászországban helyreáll a vená. Jililyen Jeliéielcft maliéit vesznek részt a szocialisták a kormányban. — M jáve&téteti bizottság a fizetőképesség föl. — M nagykövetek tanácsa a katonai ellenőrzés íiaíyne­álíUását követeli. — Hessen visszautasít jen a szeparatisták akciáffít. - belgiumi nem ismerte et a Rajnai köztársaságot. — Ti német nagyiparosok tárgyalásai. — M bajor Helyzet. Berlin, okt. 31. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) A szociáldemokrata frakció ülése, -ame­lyet ma délutánra hívtak egybe, hogy a pártnak a kormányban való további megmaradásáról tárgyal­jon, hat óránál hosszabb ideig tartott, és egyelőre nem vezetett a szociáldemokratáknak a kormány­koalícióból való kilépésére. Hosszú vitatkozás után, amely a várakozás ellenére csendes mederben folyt, és amelyben a radikálisok bizonyos tartózkodást mutattak, este olyan határozati javaslatot fogadtak el, amely a szociáldemokratáknak a karaányban való' megmaradását több feltételtől teszi függővé. Ezek & feltótelek: a katonai kivételes állapotnak egész Németországban való megszüntetése, a Szász­országba küldött birodalmi csapatok visszahívása, Szászországban a rendőri szolgálatnak a rendőrség kesébe való visszaadása, az utóbbi időben alkalmaz­zon jobboldali radikális elemeknek a birodalmi őr­ségből való elbocsátása és végül Bajorországban az alkotmányos állapotnak a kormány számára rendel­kezésre álló minden eszközzel való helyreállítása. A vitában a szász szociáldemokraták is részt­vettek és súlyos panaszokat emeltek a birodalmi ör­ségnek Szászországban mutatott eljárása ellen. Kü­lönösen amiatt panaszkodtak, hogy a birodalmi őr­ség zeneszóval vonult fel a kormányépület elé a mi­niszterek .elmozdítására. Az értekezlet megbiztia a szociáldemokratapárt elnökségét, hogy a a említett feltételekről, amelyek­től függ a pártnak a kormányban való megmaradása, a birodalmi kancellárral tárgyaljon. Minthogy Stre­semannt az utóbbi napok fáradozó munkája rend­kívül kimerítette, úgyhogy ma kénytelen volt ágy­ban" maradni, ez a tárgyalás előreláthatólag csak holnap délelőtt lesz megtartható. A szociáldemokrata frakció azután holnap délben ujabb ülést tart, ame­lyen véglegesen fognak dönteni a kérdés fplett. Par­lamenti körökben azt hiszik, hogy a frakció mai ha­tározata lehetővé teszi a válság elsimítását és sike­rülni fog a szociáldemokratáknak a kormányból való kilépését elkerülni. Berlin, okt. 31. A Vossische Zeitung párizsi je­lentése-szerint a jóvátételi bizottság a tegnapi ülé­sen elvbén késznek nyilatkozott arra, hogy Német­ország jóvátételi képességének megvizsgálására szakértőbizottságot küldjön• ki és megegyezett ab­ban, hogy a bizottságban milyen nemzetek képvise­lői foglaljanak helyet A jóvátételi bizottság elha­tározta továbbá, hogy maga neyezi ki ennek a bizott­ságnak a tagjait, kivéve az amerikai képviselőt, aki­nek kinevezését az amerikai kormánynak enge­dik át. Berlin, okt. 31. A Havas-ügynökség jelentése szerint a, nagykövetek értekezlete elhatározta, hogy jegyzékben fordul a német kormányhoz és a szövet­ség esközi katonai ellenőrzés helyreállítását köve­teli.. Azt kivánja továbbá, hogy az ellenőrző bizott­ságok tagjainak fizetését a németországi létfenntar­tási költségek emelkedésének figyelembevételével új­ból állapítsák meg. Berlin, okt. 31. A hessen-rajnai tartomány­gyűlés felhívást intéz a lakossághoz, amely ki­mondja, hogy a hessen-rajnai tartomány hű a német birodalomhoz és Hessen népállamhoz és határozot­tan visszautasítja a szeparatista mozgalmakat. Párizs, okt. 31. A Havas-ügynökség jelenti Brüsszelből: Az aacheni szeparatisták a kiáltvá­nyok egész sorát bocsátották ki. Az egyik, Decker aláírásával ellátott kiáltvány tudtul adja, hogy a rajuaviüéki bizottságban a belga főmegbizotlT" az aacheni polgármester megkeresésére elismerte, hogy a szeparatisták kezében van a tényleges hatalom. A belga fömegbizott evvel szemben megállapítja, hogy ö felhatalmazta a polgármestert arra, közölje a la­kossággal, hogy sem a rajnai bizottság, sem a belga fömegbizott nem foglalt állást a rajnai köztársaság elismerése tekintetében. Párizs, okt. 31. Az Oeuvre brüsszeli tudósítója jelenti, hogy a belga szocialistapárt főtanácsa teg­nap a következő határozati javaslatot fogadta el: A belga munkáspárt főtanácsa azonnali vizsgálatot ki. ván a belga katonaságnak a Rajna-vidéken a szepa­ratista mozgalommal szemben tanúsított magatartása ügyében és tiltkozik a belga hadvezetőségnek a né­met belső ügyekbe való minden beleavatkozása ellen. Párizs, okt. 31. A bányászati érdekeltségek egyesületének képviselői, közöttük Stinnes, Klöckner és Vögele újból megjelentek a mérnöki bizottságnál, hogy a munka újrakezdéséről megkezdett tárgyalá­sokat folytassák. A technikai részleteket és a szük­séges megállapodásokat vitatták meg, ezek között nevezetesen a jóvátételi szén szállítását és a szén­adó beszolgáltatását, továbbá a kivitelnek és a meg nem szállott Németországba való szállításának ke­zelését. Ezekről a különböző pontokról folytatott eszmecsere megadja a lehetőségét annak, hogy a kö­zeli jövőben kielégítő elintézés jöjjön létre. Á tárgya­lásokat folytatják. űiezda, okt. 30. Este tíz órakor ült össze a szász országgyűlés, liógy döntsön az uj kabinet kérdésében. Winkler elnök kijelentette, hogy a pártok közös alapban egyeztek meg a mostani tarthatatlan állapo­tok megszüntetésére. Megegyezés jött létre abban' az irányban, hogy a mostani kormány helyére uj mi­niszterelnököt válasszanak. Lieberasc» képviselő (kommunista) felolvasta, mint jegyző, Ziegner levelét, amelyben a miniszterelnök közli, hogy hivataláról le­mond. (Nagy derültség a jobboldalon.) A német na­cionalisták, valamint a kommunisták is megfonto­landónak mondották, hogy az uj miniszterelnök meg­választását már a mai ülésen megejtsék. Elhatároz­ták, hogy a Házat éjfélutáni félegy óráig elnapolják. Az országgyűlés éjszakai ülésén FelUsch szocialista képviselőt 76 szavazattal miniszterelnökké választot­ták. Kayser német néppárti képviselő 18 szavazatot kapott A szavazás alkalmával hetvenegy képviselő távol volt. A német nemzeti pártiak a szavazás előtt elhagyták a termet, mig a kommunisták tartózkodtak a szavazástól- Fellisch képviselő elfogadta a megvá­lasztását, mire az ülést bezárták és a Házat november 6-áig elnapolták. Berlin, okt. 31. A lapok drezdai jelentése sze­rint Fellisch szociáldemokrata országgyűlési kép­viselő, akit a szász országgyűlés miniszterelnöknek választott, tiszta szociáldemokrata kisebbségi, kor­mányt fog alakítani, amely, minthogy a demokraták és a. német néppártiak megtűrik, kormányképes lesz, de csak átmeneti -kormány szerepót fogja betölteni. Drezda, okt. 31. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) Dr. Heintze birodalmi biztos ma Berlinbe utazotf hogy a birodalmi kormánnyal a szászországi válság megoldásáról t-irgyaljon'. A jelenlegi helyzet az, hogy Fellisch, az ujonan választott szász minisz­terelnök még nem vehette át hivatalát, mert a hata­lom Heintze kezében van. Drezda, okt. 31. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) A szociáldemokratapárt és a szakszerve-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék