Pesti Hírlap, 1926. november (48. évfolyam, 250-273. szám)

1926-11-17 / 262. szám

I9?6 november 17 szerda. PESTI HIRLAP 9 NAPI HliREK. Crépe de Chine. Nincs nő, • aki no viselné és nincs olyan hely, ahol' nők megfordulnak, hogy ott ne találnánk; Tele van vele minden kirakat és mindé hirdetés. A szaladó villamosok óriási tábláján ott ragyog a ne­ve: Crépe de Chine! Hosszú ideje ismerjük, de népszerűségének csúcsára körülebelül 7—8 esztendeje lépett. Az egész világ nöidivatjának koronás királynője. Is­meri a világ összes nője. A műveletlenek ép ugy, mint a müveitek. Akik az északi sarkon laknak ép ugy, mint a Tüzföldön élők. A népszerűsége olyan nagy. általános és tartós, hogy szinte példa nél­kül áll. Valamikor, nagyanyáink életében, amikor a divat nem hónapról-hónapra változott, mint mostan, hanem lassú évtizedek fordulata dobott felszinre egy-egy uj divatőt, a selymek királynője hosszú időkig: a tafotaselj rem volt. Ez a dölyfös, merev, kemény, suhogó selyem. Annakidején szép volt, mint ahogy vagy az igazi szépség, vagy a divat és a megszokás tesz valamit széppé, ha azonban mos­tani Ízlésünkkel nézzük, fázunk ettől a szakadatla­nul suttogó, prűd és nyárspolgári selyemtől. És ez az egykori királynő, akit a divat leta­szított trónjáról, mintha a hosszú évek alatt elszán­tan működött volna titokban, hogy újra elérkezzék a maga ideje. Mert ma már a nevét kezdik újra megtanulni és itt-ott beszélnek róla. Taft... Taft... Dallamtalan, hideg név. Sem­mi melódia, poézis benne. Mig a puha, omlós, álom­szerű fátyolkirálynö neve csupa muzsika, ahogy a nők- kimondják: Crepe de Chine..-. Mint egy szép nő neve ... Egy puhakezü, kékszemű, ezüstösen szőke nő. Egy fejedelmi ara, akit mostan hoztak haza a zárdából és a hosszú, vászon hálóinge és az intézeti lüszterruhája helyett térdig érő Crépe de Chine ingecskék és olyan ruhák várnak reá, amelyeket láthatatlan tündérek szőttek virágillatos nyári éjszakán. . Crépe de Chine... Szép királynő, légy résen és légy készen, mert az élet csupa ostoba és értel­metlen ellentmondások Vására! A szépség helyén gyakran a rút látható, a finomságot, mint gyertyát a koppantó, eloltja a durvaság és az aranyhuru hárfa hangját túlordítja a szamár. És még hozzá, egészen bizonyos, hogy a világ inöi, kiket megszépitél, minden bánat nálkül elfog­nak felejtem és lelkesülten öltik magukra a szép­iségnélküli taft-ruhát. Sőt igy fognak sóhajtani: — Csakhogy ismét más divat lett! A régi már isoká tartott... L. T. — Paradicsom a börtönben. A Tribüne d© Genéve egy munkatársa körútra indult a svájci fegyházakba és börtönökbe s részletesen beszámol a bellechassei fegyintézetben uralkodó szokásokról. Mint Belgium és Skótország sok fegyházában, Belle-Chassehen is minden újonnan érkező fegyen­cet gondosan megvizsgálnak, kikérdezik előéletére, szüleire ós nagyszüleire, föl- és lemenő rokonaira, lelki hajlamaira és eddigi tanulmányaira vonat­kozólag. A fegyenc viselkedése, jelleme határozza meg, milyen osztályba kerül. Legszigorúbb bánásmód­ban részesülnek azok, akik javíthatatlanok s hosz­szu büntetésre vannak itélve. Azok, akik jó visele­ttiek és a javulásra való szándékukról tesznek ta­núságot, a második osztályba jutnak, ahol a szigor sokkal kisebb. Van aztán egy harmadik osztály is: a Para­'diesom. Itt úgyszólván alig van felügyelet, a fegyen­cek virágokkal, képekkel diszes, világos szobács­kákban laknak, szabadon Írhatnak, olvashatnak, újságot kapnak, rendelkezésükre áll az a gazdag könyvtár is, melyet emberbarátok létesítettek. Élel­mezésük egyszerű, de bőséges és egészséges, úgy­hogy joggal megirigyelhetik őket azok a nincset­lenek, akik semmi bűnt sem követtek el. Kora reggel tejeskávét kapnak és bundás almát, kilenckor cso­koládét, délben rántott levest és főzeléket, délután kettőkor teáznak, este bablevest esznek, vagy teát kapnak, kenyérrel. Hús háromszor hetente! Érthető, hogy a szerencsétlen vendégek, ki­töltvén büntetésüket, örömmel állnak be a fölsza­badult foglyok otthonába, mely a fegyháznak mint­egy fiók-ága, itt aztán mezei munkákra tanítják őket, s a fegyelem még lazább. A svájci tapasztalatok szerint — leszámítva néhány esetet — az eredmény kitünö. Ezek az em­berek többé nem bűnöznek. Belle-Chasseban van egy elitélt, aki szabadon ki- és bejár a fegyházba, annyira megbíznak benne, hogy kapukulcsot ka­pott. A SZT. GELLÉRT-SZÁLLÓBAN november l8>án, csütörtökön délután 8 órai tea köretében 14937 DIVATREVO Kra * divatszalon, Vágó hölgy fodrász (párisi uldonságok), Sota .igo Hzüttt és Szek ulesz művirág cégek részvéte ével. ilépudij nincs. Asztairendelée Jútse< 99—03 ét Jóttsef SO—04. A listavezetők. ( Gáspár rafza.) Bethlen: Kérlek, kérlek csak ne zúgolódjatok, ti is rákerültök a lista élére — a párt B-lista­vezetői lesztek . .. — Nógrád-Hont vármegye bucsuzása Sztra­nyavszky államtitkártól. Balassagyarmatról jelentik: Nógrád-Hont vármegyék törvényhatósági bizottsága Baross József alispán elnökiésével kedden tartott közgyűlésén Jeszenszky Kálmán prelátus, apátplébá­nos kegyeletes szavakkal bódolt Tisza István emlé­kének. A törvényhatóság a közgyűlés keretében bú­csúzott el Sztranyavszky Sándor volt főispántól és üdvözölte államtitkárrá való kínevezése alkalmából. Baross József, gróf Almásy Imre és Alsóeöry Farkas Géza üdvözlő szavai után a közgyűlés a volt főispán érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta és életnagyságú képét megfesteti közgyűlési terme számára. Sztranyavszky Sándor államtitkár meghatottan mondott köszönetet az üdvözlésért. Az uj főispán beiktatása november 30-án lesz. — Rabindranath Tagore Szófiában. Szófiából je­lentik: Rabindranath Tagore ideérkezett. — A román király betegsége miatt senkit sem fogadhat. Bukarestből jelenti a Pesti Hirlap tudó­sítója: A királynak orvosai teljes nyugalmat ajánlot­tak. A király az orvosok intézkedésére egyelőre senkit sem fogad. — A berlini rendőrség elfogta az ékszerrabló Sprach bűntársát. Berlinből jelenti a Pesti Hirlap tudósítója: A rendőrségnek sikerült az ékszerrabló Spruchnak — aki a Tauentzien Strasseban levő ék­szerüzletet kifosztotta — bűntársát. Gerlachot letar­tóztatni. AZ IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelentése. •Euröpa északi felében a lassan vonulö nagykiterje­désű depresszió hatása érvényesül és ezért erős nyugati szelek mellett enyhe és jobbára csapadékos idő uralkodik­Euróba déli felében s épugy hazánkban is egyenletes nagy légnyomás mellett az időnek csendes, száraz jellege van. A hőmérséklet itt Í6 magasabb a normálisnál. Idójóalás: Az időjárásban lényeges változás nem vár. ható. Newyortl devizazártat. Newyork, nov. 16. BMIW . . Í . . 2374.80 Stockholm . , . 3686.50 London • a a • a 485.18 Oszló . , , , . 2572 Amsterdam a a » 4000.003 Koponhága , , . 3665 Paris . « a • • > 336.50 Wien • • t > . 14.095 Brüsszel a a a » 1394 Budapest a a • • 14.005 Milano a a a a t 419.50 Trag» a a a a • 296-25 Madrid a a a a > 1524 Belgrád , , , , 177 Zürich i • i a a 1929 VtwyorkJ terménytőzsde fiZárlat.l Newyork, nov. 16. Buza 3-es redwinter . 147.375 Ron« western . . . 102.25 Bum 2-e« hardwlnter . 1S0.125 Takarmányárpa ... 76 !Buza 2-es mixed durum 142.875 Tengeri mixed western 83.875 Buza l-e» northern manit. 154 Liszt first spring clear 700—735 Chicagói gabonatőzsde f?Arlat.) Buza decemberre „ májusra . . „ juliusra . . Tengeri decemberi® „ májusra . • „ júliusra . . 184.875 139.623 132.50 69.875 78.50 81.375 Chicago, nov. 16. Zab decemberre „ májusra „ juliusra Rozs decemberre „ májusra ,, juliusra 41.375 45.875 45.25 91.75 98.75 98 Ne kössön élet-, tüz-, betörés-, baleset-, jég-, autó-, üveg-, szállítmá­nyozási-. szavatossági-, hitel-, sem bármiféle egyéb biztosítást, mig be nem kérte a GARANCIA BANK R..T. BIZTOSÍTÁSI OSZ IÁLYANAK, Budapest, V.. Ha"mlnczad-utea S. l'elcfon : Teréz 107—55. dijmenfes ajánlatát. Kötvények díjmentes felülvizsgálata Leg­elsőrendü biztosit6t4rs**«i»ok képviselete. 14370 — A Szenendrei Művésztelep kiállitása. Emii­tettük már, hogy vasárnap nyitották meg Szent­endrén a Nagybányáról odatelepitett művésztelep ki­állítását, Az ünnepélyen művészeti életünk vezető egyéniségei közül sokan vettek részt. Igy: dr Marjay Ödön min. tan. a kultuszminiszter, dr. Ybl Ervin min. titkár. Iványi-Grünwald Béla és dr. Jeszenszky Sándor a Szinyei Társaság, Szablya-Frischauf Fe­renc, Szablya János, Benkhard Ágost és Dőry Er­vin, a KÉVE. Művészegyesület részéről, Pilch Dezső a Képzőművészeti Főiskola képviseletében. A vendé­geket Glatz Oszkár festőművész, a Művésztelep igaz­gatója, fogadta. A megnyitó beszédet dr. Preszly Elemér főispán tartott. Utalt azokra az érdemekre, amelyeket képzőművészetünk az utóbbi években szer­zett és rámutatott azokra a feladatokra, amelyeket a városoknak a magyar képzőművészeti kultura fej­lesztése körül vállalniok kell. Kiállító művészek: Bánoszky Miklós, Bánáthy-Sverák József, Goobel Jenő. Heinz Henrik. Jeges Ernő, Onódy Béla. Pandy Lajos és Ttozgonyi László. Mind a fiatalabb gene­rációhoz tartoznak, de már eddigi munkálkodásuk' is eredményeket muta* fel. Számos dij és kitünte­tés bizonyítja, hogy alkotásaik elismerésre találtak. Legutóbb a Szent Ferenc pályázaton a Csernoch-dij első nyertese közülük került ki. egyikük pedig ugyanakkor második dijat kapott. Komolyság jel­lemzi művészi hitvallásuat: nem akarnak divatosak lenni, hogy könnyű babérokhoz jussanak. — Címadományozás. A kormányzó Glück Béla Mihály segédhivatali igazgató részére nyugalomba­vonulása alkalmából buzgó szolgálata elismeréséül a segédhivatali főigazgatói cimet adományozta. — Felhőkarcoló — üvegből. Hiába: az oceánon tulró! csaknem napi ól-napra érkezik a technika vala­mely uj csodájának hire. A legújabb hir: William Ludlow, Newyork egyik legelső építőművésze, Huxley, az ismert nevü olajkirály számára, felhőkarcolót épit — üvegből. Szerinte ez az épitési anyag oly elő­nyökkel bir más anyagok fölött, hogy azok drágasá­gáért bőséges kárpótlást nyújtanak. Természetes, hogy a felhőkarcoló váza épen ugy acélból készül, mint az eddigi husz-harminc emeletes épületóriáso­ké. A cementfalak helyét azonban üveg foglalja el. Szilárdság és tartósság tekintetében nem lesz semmi hiba, mert az amerikai kitalálta, hogy lehet az üve­get acélkeménnyé tenni. A hideg és meleg ellen ugy védenek, mint az ablakok: két üvegfal között légré­teg lesz. De ha igy a Yél hidege és a nyár forrósága elől menedéket is nyújtanak, a világosságot annál in­kább áteresztik s* igy az ilyen üvegházakban nem lesz többé sötétség. Ä kíváncsi szemektől se félhetnek az üvegház lakói, mert a falakat a megkivánt szín­ben állítják elő. A falikárpit is fölösleges. S ha a falak oly kemények lesznek, akkor az ujrendszerü amerikai ház megcáfolja a közmondást, hogy akinek a háza üvegből van, ne dobá'ózzék kövekkel. — Birói kinevezés. A kormányzó dr. Boér Elek nyugalmazott egyetemi nyilvános rendes tanárt a magyar királyi közigazgatási bírósághoz ítélőbíróvá nevezte ki. — Különös szerencsétlenség. Kedden délben a Jókai-utca 36. számú ház előtt különös szerencsétlen­ség történt. Hangos sikoltozással esett össze özv. Neumann Alfrédné 70 éves magánzónő, akit egy külö­nös fegyver súlyosan megsebesített. A járókelők a kapu­aljban két ószeres külsejü emjert láttak, akik a sze­rencsétlenség pillanatában elmenekültek. Az asszonyt a mentők a Rókus-kórházba szállították. Kedden dél­után jelentkezett a főkapitányságon Klein Dezső, Lujza­utca 9 számú házban lakó ószeres. Elmondotta, hogy egy Kahán nevü ószeres-társával együtt látogatást tett a Jókai-utca 36. számú ház egyik lakásában, hogy egy vételre ajánlott gázkályhát megvegyenek. A kályhát valóban megnézték, de egyelőre nem vették meg. Visz­szatérőben a kapualjban találkoztak egy idősebb asz­szonnyal, aki egy bádogdobozt kínált nekik eladásra. Az asszony szerint a nagy alakú doboz voltaképen ön­gyújtó, amely hónapokig ég. Az ószeresek nem vitték meg a furcsa alakú öngyújtót és — Kletn Dezső elő­adása szerint — tovább akartak menni, amikor hirtelen durranást hallottak. Hátrafordulva, megdöbbenve lát­ták, hogy az ismeretlen asszony kiejti kezéből a bádog­dobozt és összeesik. Nagyon megijedtek mindketten; egyikük jobbra, másikuk balra szaladt. A délutáni la­pokban azután Klein Dezső olvasta, hogy ószeres kül­sejü embereket merénylettel gyanúsítanak ég ezért sie­tett a rendőrségre. A kihallgatás után a rendőrségen ugy intézkedtek, hogy Klein Dezsőt egyelőre őrizetbe veszik, mert Neumann Alfrédnét még este sem lehetett kihallgatni és igy nem ellenőrizhetik vallomását. Addig is keresik a másik őszerest, aki elfelejtkezett jelent­kezni. — A Labori-müterem külföldi mintára 100 amatör számára laboratóriumot rendezett be, ahol az amatőrök felvételeit azok szemeláttára hivják elő és dolgozzák ki­A laboratóriumban rámutatnak a felvétel hibáira, szak­szerű útmutatásokat adnak, úgyhogy a Labori-müterem laboratóriumában a kidolgozás ideje alatt megtanulhatják az amatőrök a fényképészet minden osinját-binját. Az amatőrmunkák ára egy fillérrel eem drágább a rendes ki­dolgozási áraknál. Minden munka .ugyanabban a művészi kivitelben készül el, mint a Labori-müterem ismert mű­vészi kiállítású képei. -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék