Pesti Hírlap, 1927. szeptember (49. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-25 / 217. szám

1927. swpíember 25., rasárnap. PEST: HIRLAP 5 Lord Roíhermere tiz év óta nem engedte, hogy fényképporírét készítsenek róla• London, szept. 24. (A Pesti Hirlap tudósítójá­tól.) Vasárnap délután azt a telefoni értesítést kap­tam lord Rothermere titkárságától, hogy a lord hét­főn eleget tesz a Pesti Hirlap kérelmének és enge­délyt ad arra, hogy a Savoy Hotelbeli hivatalos he­lyiségében a Pesti Hirlap a magyar közönség szá­mára lefényképeztethesse. A telefonjelentés után azonnal érintkezésbe léptem a Pesti Hírlapnak e célból kiküldött fotoriporterével, Labori Miklós bu­dapesti fényképésszel, hogy egy pillanatot sem ve­ezitve, a felvétel azonnal megkezdődhessék. Ez a hir nagy szenzációt keltett. Köztudomá­sú ugyanis, hogy lord Rothermere minden hiúságtól ment és tiz év óta húzódozott minden feltünéstkeltö lefényképeztetéstöl. Azt is tudta London, hogy még saját újságai sem tudták kapacitálni, hogy főnökük arcképét a világ legnagyobb olvasótábora számára megszerez­zék. Amint a titkárja közölte velem, Daily Mail pá­rizsi szerkesztősége hónapok óta ostromolja egy fotóinterjuért, azonban még az ő óhajuk teljesítése elől is elzárkózott. Ha most mégis, a mi esetünkben következetes magatartását feladta, ezzel ujabb tanújelét kívánta adni annak a nagy szimpátiának, amellyel a ma­gyar közönség iránt kezdettől fogva viseltetik és egyúttal kitüntetni a Pesti Hírlapot, az ő segitő munkatársát, hogy az 6 újságjából ismerje meg a magyar közönség legújabb szalonfényképét. Több mint egy évtizede, hogy ölordságáról szalonfénykép nem készült és ha a Fleet-Street sze­mes fotoriporterei egyikének, vagy másikának va­lamely nevezetesebb politikai esemény alkalmával sikerült is a nemes lordot akaratán kivül lefényké­pezni, ez soha sem volt élethű kép, igy tehát érthető, hogy a szalonfényképezéshez kieszközölt kiváltsá­gos engedély elnyeréséhez ugy a titkárság, mint a Dailv Mail főmunkatársai nekünk melegen gratu­láltak. London. 1927 szeptember 24. (A Pesti Hirlap kiküldött fotoriporterétól.) Bevallom, sohasem vol­tam még olyan izgatott fényképfelvétel előtt, mint most, amikor a Pest^Hirlap megtisztelő megbízatá­sával a jó öreg Keleti pályaudvaron beültem a lon­doni dirékt-kocsiba, hogy negyvennyolc órai utazás után az angol fővárosban fölkeressem lord Rother­mere-t és a lap olvasóinak kedves meglepetésül le­íotografáljam a magyarok nagy barátját, akinek ne­mes arcvonásait eddig csak különböző csoportké­pekről és hevenyében készült pillanatfelvételekről ismerte a magyar közönség. E lap olvasóinak nem kell külön magyaráz­nom, hogy miért volt ez a nagy nyugtalanság. Hi­szen. ha ott a vonaton, visszatekintettem az elmúlt két évtizedre és valami tarka kaleidoszkópként el­vonult előttem az a sok hires hölgy és férfi, aki valaha is állott fényképezőgépem objektiója előtt, nem kellett félnem, hogy elfelejtettem a mestersé­Piros-fehér-zöld szinü diszpárna, amelyet Labori Miklós, a Pesti Hirlap Londonba kiküldött fotoriportere ajándé­kozott Rothermere lordnak. A biztonság kedvéért tizenegy darab felvétel készült, melyeket Labori Miklós pár óra leforgása alatt előhivott és igy még elutazása előtt meggyőződ­hettünk arról, hogy azok kitűnően sikerültek. Ebből az alkalomból kedves kötelességemnek tartom, hogy itt e hasábokon köszönetemet fejezzem ki Mr. Ernest Outhwaite urnák, ölordsága személyi titkárának, aki ugy kérésem pártolásában, mint a fölvétel előkészítésében és kivitelében a legszivélye­sebben és leghathatósabban támogatott és aki az egyik fényképen meg is található. Léderer Lajos. Lord Rothermere, Léderer Lajos, a Pesti Hirlap munka­társa (baloldalt) és Mr. Ernest Outhwaite, Rothermere lord személyi titkára. (Labori Miklós felvétele.) get. Mégis, hogy kissé szorongva ültem ott a lon­doni kocsiban, ennek az volt az oka, hogy éreztem ennek a fényképezésnek a súlyát. Éreztem, hogy ezek a fényképek, amelyeket most Londonban fogok készíteni, egykor ott fognak díszelegni a magyar történelem most kezdődő uj fejezetének aranybetüi között. Budapestről angolokkal és skótokkal utaztam egészen Londonig. Természetesen a hosszú uton ha­marosan megbarátkoztunk. Ez annál is könnyeb­ben ment, mert angol útitársaim többnapos buda­pesti tartózkodás után utaztak hazafelé és nem győzték dicsérni a magyar fővárost. Amikor a tria­noni határhoz értünk, szóba került lord Rothermere akciója. Boldog csodálkozással láttam, hogy a fül­kében ülő angol útitársaim egymás után veszik elő az ismert trianoni térkép-levelezőlapot és néhány na­pos pesti tartózkodás után olyan szakszerű előadást tartanak a magyarokat ért igazságtalanságról, hogy a Népszövetség előtt egy magyar delegátus sem tart­hatna különb előadást. — Önök nem is tudják, — mondja a mellettem ülő szemüveges angol ur — hogy mit jelent Magyar­országnak a lord Rothermere akciója ... A Daily Mail-nek messzehangzó szava van. Beleszólt az már néhányszor a világpolitikába . . . Egy skót ur, aki a presbiteri kongresszusról jött, Budapestről, közbevág: — Rothermere pedig nem enged . . . Ha ő vala­mit elkezd, nem nyugszik, amig diadalra nem viszi . . . Mialatt beszélnek, figyelem, hogy ejtik ki az angolok Rothermere nevét. Mind igy mondják: Radmir. Radmir! Az „a"-t kissé „o"-san, a „d"-t egészen puhán, kis, alig hallható „z"-vel. Ez talán egészen pontosan igy irható le: Roadzmir. Egysze­rűen Radmir, ugy, ahogy Rákosi Jenő egyszer már megírta a Pesti Hírlapban. ° A Hotíierifiere-akcis határai önként kirajzolódnak Kogutowicz uj Néprajzi Térképén 63 X 95 cm., 8 színben, ára 8.— pengfi. (Bélyegben is.) Minden könyvesboltban vagy KŐK AI LAJOSNÁL. Budapest, IV., Kammermayer Károly-utca 3. szám. 14671 Angol útitársaim készséggel magyarázzák a nemes lord nevének helyes kiejtését, annál is inkább, mert, mint mondották, maguk is sokat mulattak Budapesten, amikor lord Rothermere nevének Rud­mer-től Rozmár-ig való százféle pesti változatát hallották. Vogre, két napos ut után, amikor London kö­zelében jártunk, ismét elfogott az aggodalom. Hátha nem lesz ideje a lordnak? Valószinii, nem is szereti magát fotografáltatni . . . Vájjon lesz-e félóra ideje a Pesti Hirlap fotoriportere számára? Bizony, ezek az aggodalmak nem voltak hiába­valók, mert Léderer Lajos, a Pesti Hirlap londoni tudósítója megérkezésem után mindjárt ezzel fo­gadott: — Nem olyan egyszerű a dolog ... A lord őméltósága rettenetesen elfoglalt ember. Azonkívül nem hagyja magát lefotografáltatni. Itt-ott egy cso­portképre, udvariasságból még csak odaáll, de kü­lön . . . Bajos lesz! Azután, hogy véigleg ideggörcsöt kapjak, meg­tudom, hogy lord Rothermere a saját lapja, a Daily Mail számára sem engedte, hogy külön lefényké­pezzék. Több, mint tíz esztendeje nem engedte, hogy fénykép-portrét készítsenek róla . . . Ilyen kilátá­sokkal tértem nyugovóra. Másnap londoni tudósítónkkal elmentem a Savoy Hotelbe, hogy az engedélyt kieszközöljük. Lord Rothermere nem volt ott, de a titkárai nem sok jóval biztattak. Vasárnap, jött a második roham, most már több reménnyel és még több kitartással. Végre estére megjött a várva-várt hir: Lord Rothermere őméltósága hétőn délben 12 órakor a Savoy Hotelben szivesen látja a Pesti Kirlap Londonba kiküldött fotoripor­terét. Ez az első nyugodt éjszakám Londonban. Holnap tehát . . . Ami nem sikerült a Daily Mail-nek, az sike­rül a Pesti Hírlapnak! Miután ez a feladat már izgalmakkal indult, igy is kellett folytatódnia. Egy tucat lemezt vittem ma­gammal. Az utazás, a tengeri, sós levegő árt a le­mezeknek és igy gondoltam, majd Londonban ve­szek lemezt. A fényképezőgépem állványát is otthon hagytam: majd veszek Londonban! Másnap kezdő­dött a kálvária. Angliában mindennek más mérete van, még a lemezeknek is. Reggel kilenc órától fél­tizenegyig autótaxin rohanunk egyik fényképészeti szaküzletből a másikba. Hiába minden: az én ka­zettáimba nem mennek be ezek a lemezek. Állvány van mindenféle fajta, de a csavarméret angol. Nem tudom ráerősíteni a gépemet! Yeszedelemesen kö­zeledik a tizenkét óra, amikorra a lord vár. Hamar Művészi kivitelű bronzszobor, amelyet Rothermere lord ajándékozott Labori Miklósnak, a Pesti Hirlap fotoripor­jt erének, Lord Rothermere a fényképezőgép előtt. Hogyan foíografálíam le lord Rothermere-t, a magyarok barátiát ? — Egy óra a londoni Savoy Hotelben, a Daily Mail főszerkesztőjénél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék