Pesti Hírlap, 1934. május (56. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-29 / 120. szám

12 — Kiélésednek az amerikai sztrájkmozgalmak. New Yorkból jelentik: A toledói sztrájk békés elinté­zését célzó kísérletek teljesen meghiúsulták. A múlt éjszakai szavazás az általános sztrájk azonnali ki­kiáltását követelte. — Sanfranciscoban kétezer sztráj­koló kikötőmunkás véres zavargást rendezett. A ki­rendelt ötszáz főnyi rendőrcsapat csak hosszú dula­kodás után könnygázbombákkal tudta szétverni a zavargókat. Nyolc súlyosan megsebesült sztrájkolót a kórházba szállítottak. — New Orleansban a sztráj­koló kikötőmunkások megtámadták a sztrájktörő munkásokat s közülük kettőt súlyosan megsebesítet­tek. — Clevelandben a sztrájkoló autótaxivezetők teljesen megakasztották a gépkocsiforgalmat, több sztrájktörő kocsit megtámadtak és szétromboltak. A rendőrség megütközött a zavargókkal. — A fém­munkások sztrájkján kívül még két nagy sztrájk fenyeget az Északamerikai Egyesült Államokban. Mintegy 1100.000 textilmunkás sztrájkba akar lépni. A gumimunkások az akroni (Ohio) gyárosok elé azt a követelést szándékoznak terjeszteni, hogy állapít­sák meg a munkabérek legalacsonyabb határát és az órabért emeljék fel 40 centről 75 centre. — Makacs öngyilkosjelölt. Kedden délben a Fi- latori-gátnál egy zavartan viselkedő férfi a Dunába vetette magát. Halászcsónakkal kimentették. Alig ért partot, futásnak eredt s újból beleugrott a vizbe. Másodszor is kimentették és értesítették a mentőket. Amint a parton fekvő öngyilkosjelölt meghallotta a mentők szirénáját, talpraugrott és harmadszor is a. vizbe vetette magát, de ismét kimentették. A men­tők kérdéseire elmondotta, hogy Jaschhe József a neve, 39 éves géplakatos, Soroksáron, a Dobó-utcá­ban lakik, öngyilkosságának okát nem akarja meg­mondani. Az orvosok véleménye szerint elmebeteg. Beszállították a Rókus-kórházba. — Az izraelita tiuárvaház közgyűlése. A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Fiúárvaházának árvabizottsága — a. női választmány és az intézet összes bizottságai részvételével csütörtökön, május 31-én délelőtt 11 órakor tartja a nuárv a- házban (VII.. Vilma királynőut 25.) évi közgyűlését. — Staviskyné Ismételten meglátogathatta gyermekeit. Párizsból jelentik: Staviskynó a párizsi női fesyliáz lég­ii yugtalánabb foglya. Kezdetben egyedül élt a lures ..tizen­kettes“ cellában, de kívánságára később két másik fogoly­nőt is elhelyeztek a cellában, majd Staviskynét beosztot­ták délelőtti munkára a fegyház könyvtárába. Kezdetben rengeteg könyvet olvasott át és jegyzeteket készített a könyvtárnak azokról a könyveiről, amelyek nem valók női foglyok kezébe. A fegyház igazgatósága Staviskyné előter­jesztéséré mintegy. kétszáz darab könyvet ki is emelt a könyvtárból. Maga Staviskyné azonban könyvtári beosz­tásával sem tudott megnyugodni. Folyvást gyermekei után vágyódott. Egy alkalommal az ügyészség megengedte, hogy két órát töltsön otthonában gyermekei között. Természe­tesen fegyliázffrök jelenlétében. Azóta ázönban Staviskyék párizsi lakását elárverezték és a két gyermek a nemiig gyermekgondozóba került. Most az ügyészség újból meg­engedte Staviskynénalc, hogy elhagyhassa a fegy házát és egy egész délutánt' Xe«iU$.-teu .'tölftiesseá -íégyettoekefvel. Mikor azonban beállott az este s el kellett válni a gyer­mekektől, Staviskynén síró roham vett erőt, úgyhogy mentőautón szállították vissza a fegyházba. — A MEFHOSz nyaraltatásí akoióia a Balaton mellett. A MEFHOSz az idén ie megnyitja balatonszántódi üdülőtelepet a magyar egyetemi és főiskolai hallgatók és hallgatóuök szá­mára. A tauév fáradalmait kipihenni akaró hallgatók napi 2.50 pengőért bőséges négyszeri étkezésben részesülnek, emellett az üdülőtelep ideális fekvése folytán korlátlan fürdőzési és csónakázási lehetőség van. A ló napnál tovább tartózkodók 66 százalékos vasúti kedvezményt élveznek. A nyaraltatásí akcióra junius 1-től kezdődőké lehet jelentkezni a MEFHOSz bármely vidéki vagy pesti tagegyesületénél. — A messinai szorosban cápát fogtak, amelynek gyomrában két mázsás tonhalat találtak. Rómából jelen­tik: A messinai szorosban egy halászbárka legénysége hosszas küzdelem után hatalmas cápát fogott. Vontató­kötelekkel szárazra húzták és agyonverték. A cápa hossza öt és fél méter volt, derekának kerülete hét méter, súlya pedig húsz métermázsa. Amikor a halat felbontották, gyomrában két tonhalat találtak, amelyek mindegyike egy métermázsunál többet nyomott. —. Három embert összeszurkált egy ittas földmíves. Kunszentmiklósról jelentik: A vásár egyik sátorában több földtnives borozgatott. Közben szóváltás támadt kö­zöttük. Pusztai János földmives előrántotta bicskáját és társait össze akarta szürkülni, ezek azonban lefogták. Pusztai erre kiugrott a sátorból és az arra haladó Börönde Mihályt hasbaszurta, majd Itácz Zsigmondot és Iiácz Gábort szurkálta össze. A három eszméletlen em­bert haldokolva szállították Budapestre. A dühöngő em­ber a csendőröket is megtámadta és azok csak nehezen tudták megfékezni. Letartóztatták. — A Duna halottja. A dunapentelei hajóállomásnál egy 18—20 évesnek látszó, jólöltözött nő holttestét fogták ki a Dunából. Magassága 160 centiméter, rövidre nyírott haja fe­kete. világoskék sélyemburet ruha, fehér lakköv, rózsaszín al­sómba és fehér ing volt rajta. Fehérneműjébe Olga. név van hímezve. Az ismeretlen nő hat-nyolc napja kerülhetett a Du­nába. A rendőrség megindította a nyomozást. — Fölakasztotta magát, azután tölvágta ereit. Duna- földvarról jelentik: Zúki János 71 éves géplakatosmester anyagi gondjai miatt egy akácfára fölakasztotta magát s amikor már a kötélen függött, borotvával átvágta karján az ereit. Holtan találtak rá. — Nagy tűz Nagykörösön. Nagykőrösről jelentik: Az éjszaka folyamán Hatvani Balázs építést vállalkozó tele­pén kigyulladt az épületanyagraktár. Mire a tűzoltók ki­vonultak, a környékbeli házak szalmafedelébe is beleka­pott a tűz, amelyet a tűzoltóknak egyórai munkával si­került eloltaniok. Hatvani Balázs súlyosan össseógett, mert berohant az égő raktárba, hogy megmentsen egy pár értékesebb dolgot. A mentők részesítették első segély­ben. A tűz gyújtogatásból keletkezett. A rendőrség szi­gorú eljárást indított. — életuntak. Szacsva Jenőné háztartásbeli nő kedden reggel a Pálffy-tér 3. számú házban levő lakásán megmérgezte magát. A mentők a Kókus-kórházba vitték. — Bági Mária 23 éves takarítónő Pesterzsébeten, nz Alpár-utoa 53. számú ház- 1 nn leo In kásán lugkővel megmérgezte magát. Életveszélyes bolsö révülc eket szenvedett. — Metua Forenonő 24 évet ház­tartási nő resterzsébeten a János-ntca 47. szánni házban levő lakásán megmérgezte magát.. Súlyos eérüléseket szenvedett. A mentők a kát életuntat a itőkua-kórházba vitték. PESTI HÍRLAP scaMi um »«I ■■■■«■ 1934. május 30., szerda. — A Móra-loletek a hódmezővásárhelyi múzeumban. Szegedről jelentik: Szeged és Hódmezővásárhely között hosszas tárgyalások után létrejött megegyezés alapján Hódmezővásárhely város megbízottai elszállították a Móra Ferenc által kiásott kopancsi népvándorláskorabeli régisé­geket. A visszaszállított Móra-leleteket a hódmezővásár­helyi múzeumban állítják ki. — Házasság. Wolüstcin Jakab jószágigazgató, magyar királyi gazdasági tanácsos és neje leányát Irént eljegyezte Horváth Aladár. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Irányi Gizellát (Gyoma) eljegyezte Szabó Józsej (Martonvásár). (Minden külön értesítés helyett.) — Előadások. Szerda. Notre Dame de Sion (Horúnszky­utca 20.) dr. János» József „A katolicizmus lelke." (147). — Magyar Jogászegylet (Kúria épülete). Dr. Gold Simon: ..A biztosítási ügynökökről,“ (147). — Találkozók. Dr. Lengyel Árpád és Löelwrer Béla felkérik a Tavaszmező-utcai főgimnázium VIII, b) osztá­lyában 1004-ben érettségit tett társaikat, hogy a 30 éves találkozón, junius hó 10-én a Tavaszmező-utcai gimnázium­ban d. e. 30 órakor megjelenni és részvételükről a rende­zőket értesíteni szíveskedjenek. Felkérem volt osztálytársaimat, akik Szatmárnémeti­ben a kir. kát. főgimnáziumban 1904. évben velem együtt érettségiztek, a 30 éves találkozó megrendezése végett el­müket velem közöljék. Dr. Á(lám István ügyvéd, Buda­pest, II., Iskola-utca 30. szám. A budapesti Aranyosi felsőkereskedelmi iskola 1928— 29-ben végzett növendékei junius 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor rendezik meg ötéves érettségi találkozójukat az iskola épületében. Tízéves találkozó. A Salvátor leánynevelő intézetnek 1924-ben negyedik polgárit végzett növendékei május 31-én (Űrnapján) délután 4 órakor tartják tízéves találkozóju­kat az intézet Huba-utca 7. sz. házában. Mindenkit szere­tettel várnak. — A Saltrat Rodell egv perc alatt megszünteti a láb­égést. Gyógybalzsama a fáradt, égő, fájó lábaknak. Kap­ható minden gyógyszertárban és drogériában. Főelárusi- tója Mihály Ottó „Miopharma“ gyógyszerárugyára, Buda­pest, Rodmaniczky-utca 43. SAKK. Rovatvezető: MARÓCZY GÉZA. Az újpesti sakkverseny. Befejeződött az a nagyszabású nemzetközi sakkmester- verseny melyet az Újpesti Sakkor áldozatkészsége európai vi­szonylatban is elsőrangú sakkeseménnyé emelt. Masryarorszá- got állította az érdeklődés középpontjába ez a külföldön is 1 nagy figyelemmel kisért verseny. í * < Aá nyolc nemzet résztvevői közül magyar kfi'üít..,ki sy.9Meplv^a.t;. szarMn'itva -a, kiváló telje- , | 6Jtmenyev-ei a magyar sa.kkóüás dicsőségeinek számát. Lilien- i ’ thai Andor, aki újabb bizonj'itékát adta kivételes tehetségé- nőit. igazolta korábbi kiváló versenyeredményeit. Mikor az j mezőnyből egyedül veretlenül került az első helyre. Játsz- i ni álból hwü Kiányzik ;{i:-fiatarös'‘"'re'htfitlct-,' • amelyhez- azouban párosul -az eredmények eléréséhez szükséges óvatosság is. Re- *5^?' -k’, hogy további fejlődésénél, elméleti ismereteinek kibő- yitesevei elerj és megtartja, azt a kiváló poziciót, mely e ki­tűnő eredmény után nem lehet kétséges számára. Firc .Ya?a, a fiatal generáció egyik reménysége, vállal- kozokedvu jatekaval tűnt ki. Minden játszmája a győzni aka- rasat mutatta. A technikai remis-ket nem ismeri. Második helye megérdemelt. A harmadik és negyedik diion Flohr Saló es a. lengyel Frydman P. osztozott. Flohr az eddigi eredményei aiapjan hozzáfűzött reményeket nem váltotta be teljes mér­tekben; i rydnian passzív játéka sok keserűséget okozott el­lenfeleinek. A becsi Grünfeld E.. Eliskasés E., a nemzeti mr*- terverseny győztese és p fevéd Stahlberg G. az ötödik-hetedik helyen végeztek ötven százalékon felüli eredménnyel. A díjasok kozott az utojsó dr. Vidmár Milán, nem erőltette nagyon ma- Sát es játszmáinál a gyors remis-állásra törekedett A magva­rok közül G. Rethy Pál és Steiner Lajos játékát befolyásolta, hogy pihenő nélkül állottak a nemzeti verseny után starthoz. Havasi Kornél. Steiner Endre és Stc.rk Károly vettek részt meg a. versenyen magyar részről. A díjasok ellen legjobb ered­ményt sir A. G. Thoma-s érte el. L'H ^ y !s ° 1 v + iF i z -C ‘.9 • ? +1 ö +15 :.F .t Sí 1 £v£ iíSi J U g £ í a « |J5 Ow ns : -r. ns !•« Icq IH Ifx! IEH 'cc :cc + E ■2 1 C e 0. 4» xg N O R 'S X Lilién thal K Vi ’ ■: 1 í <4 1 ‘A1'/» 3 1 lIllWv;1 l'l ti I. Dl re Í2«í::.0 >ÍH 1 1 1 1 1 1*! 1 10 íi II. l’iour l-ifcf i;'. 1.. X?£,xt, V4 1 10 9 1 ifi. i rydmau '/s 1(0 »Vslblü. 1 M i 11% 1 1 %'0 9 ( ÍV. Uriínield VP-.ÉtM Mo !'4Ü..l"V4 8 \z Eliskasés 0 Vfc% 1 1 1 MMWr'r. 814 ( v­Stahlborg í= o o Ví!5418 liVÍUMfe ■4 0 1! 1 8% (Ml. dr. Vidmár M:VS>' 3 0 1 0 ■ >4 •.<, »A i '.4 0 Va <4 7 Vili. G. Réthy 0 Ört?!l4 V-.Wí'i'im í.'Ófí 10 V> Mi 6>i btciner Lajos o o ú o M- o o y2 ’i-a v,i'i VjVz 1 1 S'í ( IX. IXI­dr. Treybal ö iá M o|oh blií íiülü ty. 1 ey2 Havasi OV4IO bio M: 1 Ms 1 6 dr. Tartakower M 0 % 01Vi|V4 H|V4 0 i% V4:V? »10 'A 6 xív ytfiinor E. Vi 0 0 0 Q till 1 ) V. 0 0 o »V4!l' 6 Sterk 01 o1 o ,V4 Ví Vi o, V4!V4i o >/. Ví T 54 H14 5V, XV. Sir Thomas ooi! oili'oHsiii"o.S o V4 o ViB 5 XVI. Sakkhirek. Az „Abonyi Sakkor“ május hó 27-én tartott első évi ren­des közgyűlését követő vacsorán ünnepelte a kör védnökét Abonyi Istvánt. Az ünnepség keretében a kör elnöke lendüle­tes szavakkal emlékezett meg a kör védnökének sakkozói és sakkhdminisztrátori kiválóságáról és beszédének csattanója­ként leleplezte Abonyi Istvánnak a Sakkor tagja., Boda Gábor szobrászművész által készített nagyon sikerült mellszobrát. A Magyar Sakkszövetség és a fővárosi és vidéki sakk örök ki­küldötteinek felszólalása után rovatvezetőnk a Pesti Hírlap Sakkor és a magyar mesterek nevében üdvözölte az ünnepel­tet, kiemelve beszédében különösen azt a buzgó és fáradhatat­lan tevékenységet, mellyel az ünnepelt az olimpiai kiküldető-. sek szervezésénél és létrehozásánál a sakk és a nagy' cél, a magyar kulturfölény brigazolása érdekében az egész magyar­ságnak szolgált. A sikerült és nagyszabású ünneplést a. Zuglói és Abonyi Sakkörök csoportos mérkőzése követte, mely csak a hajnali órákban ért véget. A Budafoki Sakkör által rendezett bajnoksági versenyt Fleck Ferenc nyerte 9 és fél győzelemmel, második Reiber L. 8 pontal. 5—4. Haász F. és Dulcsán G. 7 Vb egységgel, A ver­senyen 12-cn vettek részt. A Diósgyőr—salgótarjáni városközi mérkőzés 7:7 arány­ban eldöntetlenül végződött. A diósgyőriek közül Landai, 8ty?i- vina, Szegényük, Kis«. Karkosják és Radványi győztek, a sal­gótarjániak közűi pedig Balázs Gábriel, Blayer, Bortnyik. H: - lécsy és Kácser szereztek egész pontokat. Két játszma döntet­len lett. A német bajnokságért Aachen fürdővárosban rendezett mester versen ven Carls vezet 10 é« fél egységgel, második bo­lyon áll Lange 10 ponttal. A verseny kimenetele még kétes, minthogy móg két forduló van hátra ée fél egységet be lehet 1850. számú leladvány. Honti Józseftől, Tárnok. Eredeti. Sötét: Ken; Belő cs fD; Fel: Hd7 és 17; d3; eö; f3 és g6. (11.) ?y- cG; a b c d e I g h Világos: Ke3; Fd8; Hbi és hi; gy: cS; c3; <12; 12; g3 és gő. (10.) Világos indul és a 2-ik lépésre mattot ad. A megfejtési versenyen keltő pontot számit. Sakküzeneteket nem közölhetünk, azoknak, laszbélyeget küldenek be, levélben válaszolunk. akik vá­Az 1849. számú feladványt a versenyből törültük, meg­fejtését nem kell beküldeni. A közölt feladványok megfejtési határideje mindenkor a következő hónap 15-ike. A megfejtéseket legcélszerűbb egy hónapról egyszerre egy levelezőlapon beküldeni. Elegendő a, feladvány számának és az első lépésnek a közlése. Kérjük a cim melletti féloldalt üresen hagyni. A címhez ,.$akk" jelzés Írandó. A megfejtési verseny folytatólagos és bármikor meg­kezdhető. A versenyzők 100 pont elérésénél sakkönyv-j utalnia - kát kapnak. A szorgalmas fejtőket — az év végén — a 100 pont elérése nélkül is jutalmazzuk. Az. aki legelőbb éri el a száz pontot, külön jutalmat is kap. Sakküzeneteket nem közölhetünk, azoknak, akik válasz- bélyeget küldenek be, levélben válaszolunk. 1904. számú játszma. Játszották az uj pesti nem­zetközi mesterversenyen, 1934. május hó 4-én. Yezórcsel. .■"'■Világos:' ' 'Bätet í Havasi K. Réthy Pál 1. . d2—d4 d7—dő . . , 2., .. c2—r4 ... .c7-r-**-6 — 5. e2-^e? 1I#8—1'6 4. H 1)1—02 .... Világos el’ akarja kerülni a dc4 után előforduló lehetőié geket és nem lép király fii tá­jával <J5ra, ami minden­esetre egyszerűbb lett volna. A legegyszerűbb folytatás azonban a régi 4. Hc3 volna. 4. Fc8—f5! A vezérfutó fejlődésével nincs többé aggodalomra ok 5. Hgl—15 Hl)8—d7 6. ífl—e2 e7—e6 7. 0—0 h7—hő Szokásos gondoskodás bizto sitani az f5 futót a csere el len. 8. b2—b3 Ff 8—d6 9. Fel—b2 I3a8—c8 10. c4—cfi . • • Általánosan tudott dolog hogy a gyalogoslépcs nagyon kétélű fegyver, ha az ellenfél hozzájut c6—eö hoz, ezzel már előnybe is kerül. A kísérlete­zés ez esetben, com válik be. 10. . . . Ed6—b8 11. b3—b4 o—0 3 2. a2—a4 Vd8—e7 13. b4—bö ©6—eö! Béthy mester nem jön za­varba és a kellő pillanatban ellentámadást indit. 14. b5 : c6 b7 ; c6 15. Fe2—aó . . . • A futó nem áll jól a6-on. vi­lágos a játszmát kissé köny- nyelmüen vezeti. Az el len fel e- j két nem lehet csak úgy legá­zolni. ' 16. .... 16. d4 : e5 17. 1Ü3 : eö ,18. Fb2 f oö I Hd2-— rs* | 2(3. .. a4aö ; 21. Fa6—c2 | 22. Fe2 : f3 . Most már szemmel látható ;i sötét tábor fölénye. 23. a.5—a 6 Rb8—bö 24. Vdl—d4 Vc7—07 25. Bi'l—cl LÍ8-— bS 26. Bal—-a2 .... A e5 gyalogos- elveszett, ezen ihoisf már nein lehet segíteni. 26 ............ Hfő—d7 27 . Ii2—li5 ............... Fe nyegetett matt bl-en, • a c5 gyalogos ütésével. 27 .............. Bb5 : eö 28 . J>a2—c2 Bc5 : c2 2Q. Bel : c2 Bb8—blj 30. Kg 1—b2 Ve?—eöt! 31. Vd4 : eö Hd7 : eö .32. o3—e4 .... Más lépés sem segít, fenye­get Bb6 a futóé sere után és a gya.logostöbblet dönt. A tett lépés a legegyszerűbb menekülés volt a lassít elmú­lás elől. • 32.................. dö—d4 Világos feladta, a játszma nagyon sokban hasonlít a 1 szokásos gyors játszmákhoz, sötét játszma vezetése azon­ban mintaszerű volt. Miss Vera Manchik sakl.világbajnoknö Hollandiában szi­multán körutat tett eredményei: Zandvoort +25 =6, -—2; Alkmaar +12. =11. —2; Soest +16. =3. —6; Delft +15. =1, —1; Gorinchem +16. *=5, -—5; Deventer +17, =6, —7; Den Haag D. D. +10. =7, —8; Boemendaal +25. =7. —1; Watcrgraafsmeer +18, =5, —3; Zeie>t +16. =4, —5; Ermelo +17, =4, —0; Haag W.-Kwart.ier +8, =2. —0; Mjmegen +16. =5, —4 és +4, =0, —0; Utrecht +12, —12, —4; Gro­ningen +11, —5, —8. Stockholmban hat mester játszott a. nemzeti versenyen, első Ludin, második a vendég Nimzövits, harmadik Stolt.z lett. Nimzovits svéd körútja nem a legjobban sikerült, A föntebb! versenyen nem lett első és Stahl berg ellen meccset, vesztett 5:3 arányban; szerencséjére sikerült Stoltzot egy ki­sebb meccsen zy2 arányban legyőznie cs igy nem kel­lett vert seregként hazatérnie. R. Exner Győrből Budapestre költözött. 01 me: XI. kér., Vásárhelyi Pál-utca 9. A Magyar Sakkszövetség igazgatótanácsa junius hó 1-én este fél 7 órakor ülést tart. Ugyanakkor kerülnek kiosztásra a budapesti amatőrbajnokság érem-dijai. Spielmann Varsóban játszott a lengyel mesterekkel. A hatOtS mérkőzésből Spielmann került ki elsőnek Najdorf, Kre­iner. Makamzyk. Frydman és Glocer előtt. A moszkvai őszi versenyen dr. Lasker és Capablanca, részvételére számítanak, valószínűleg dr. Euwe és Flohr is játszik. Bástyavégjátókok vezérfonala címmel nagyon értékes és hézagpótló müvet irt Bedő Ödön. A bástyavég.játokok azok. amelyek a gyakorlati játékban a legtöbbször előállónak, pon­tos ismeretük úgy a, mesternek, mint amatőrjá-tozónnk haro- r°? segítség. Már a játszma menetén gondolhatunk bizonyos ,ező bás4 tudni , , . ,--------- -r ----------—---------------- —--------- .v,wzletes út­ba igazítással szolgál Bedő könyve. 225 egyenlő vagy külön­böző gyalogállás ábrájával. melyek jeliegzetr* állásokat tárnak elénk. Hasznos és minden sakkozónak + iá.nlható mű. Züriohben július hó 14—29-ike közötti időben rende­zendő versenyen IC—11 sveíci és 6—5 külföldi meetor vejz r^^zt. Valószínűleg dr. Aljechin, Flohr. dr. Bernstein, Nimzo- vitf, Splélmann é? dr. Tartaknvrr a, külföldiek A Törököri Sakkor tiszt-u.iltó közgyűlésén Bajor Istvánt elnökké, Berger Károlyt főtitkárnak választott dk. A kör uj helyiségében, Kerepesiét ö2. junius elején háziverseny kez­dődik. nos scgiLseg. mar a .jarszma meneten gondomatun K híz hadállásokra, melyek kellő egyszerűsítések után kedvezi tyavégjntókot eredményeznek. Rosszabb állásnál is jó p lohető«égckct a játszma mentésére. Mindezekre részlet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék