Pesti Hírlap, 1935. augusztus (57. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-07 / 178. szám

n 1 I PESTI HÍRLAP 1935. augusztus 7.» szerda. — Az „Okapja Johnstoni“, egy újonnan felfe­dezett afrikai állat ünnepélyss bevonulása a londoni állatkeribs. Londonból jelentik: Á belga Kongóban, 1007-ben egy furcsa állatot fedeztek fel. Az állat egy i zsiráfnak és. egy zebrának volt a keresztezése. HaLil- | inas testalkata van, a feje sötétszürke, 30—40 centi­méter liosSzu nyelvét folyton kiöltögeti, mert csájt kioltott nyelvének mozgása által tudja szájába venni eledelét. A lábait barna, csíkos szőrözet takarja, tel­jesen zebralábai vannak. A kongói hatóságok meg­vizsgálták, majd a belga kormány kiküldöttje „Oka- jria Johnstoni“ névre keresztelte el. Kbből az állat­fajtából 1907 óta egyetlen példányt sem tudtak el­fogni, mig most két „Okapiá Johnstoni“ került élve fogságba. Az afrikai vadásztársaság mind a két ál­latot TÁpót belga királynak, aki viszont az egyik „Okapia“-t az angol trónörökösnek ajándékozta. A walesi herceg elrendelte, hogy ez a furcsa állat a lon­doni állatkertben találjon uj otthonra. Az „Okapia Johnstoni“ most megérkezett Londonba. A hatalmas ládába zárt óriási állatot már a kikötőben rendkívül sok újságíró, fényképész és mozioperatőr várta. Az állatot átszállították á Liverpoolstreet-állomásra, . ahonnan tehergépkocsin került az állatkertbe. Áz (illáikért kapuja fel volt díszítve. Az uj afrikai álla­tot a szó szoros értelmében ünnepélyesen fogadtak. — Egy cseh katonai léggömb nekiütődött a földnek. Prágából jelentik: A milovicei katonai repülőtéren egy kormányozható katonai léggömb nekiütődött a földnek. A gondolában tartózkodók a neküitödés következtében ki­estek s egyikük, Salzmarin alhadnagy súlyosan megsérült. A léggömb azután a legénység nélkül tovaszállt s a fel­hők fölé emelkedve dél felé sodródott. — Elraboltak két cseh állampolgárt a németek. Prágából táviratozzak: Á Ceske Slovo jelentése sze­rint vasárnap este két morva-ostravai cseh állam­polgárt a németek átcsaltak a határon és kémkedés miatt mindkettőjüket letartóztatták. A lap szerint az eset úgy történt, hogy az oderbergi nemzeti szp- cialista ünnepség alkalmával a Strázs Svobody két tagja, a 33 éves Kisucán József és a 21 éves Paster­nak Kázmér az Odora hídfőjéhez mentek és ott be­szélgettek A túlsó oldalról több SS-legény jött fe­léjük és beszélgetésre hívták meg őket. A két cseh nemzeti szocialista felment a hidra, mire a németek ikö -ülvették és áttuszkolták őket a túlsó partra. Né­met, területre érve, kijelentették előttük, hogy kém­kedés gyanúja miatt mindkettőjüket letartóztatják A Cesko Slovo nagy felháborodással ír az esetről és rámutat arra, hogy a két cseh állampolgár cseh nemzeti szocialista formaruhában volt és így a kém­kedés vádja képtelenség. Pályázatok tanári állásokra. A nyíregyházi ev. Kossuth- inéleti és gyakorlati tanitásár reáigimnázium evangélikus ra uj állást szervezett. Pályáz- valiásu okleveles, latinszakos hatnak, akik a budapesti ker- íeiüKvelő-tánárt keres diák- tészeti tanintézetben oklevelet otthonába. . Pályázatok aug. nyertek. A gazdasági akadé- 15 ig Zsolnai. (Vilmos, * i-eálgim-n jtpät Is,-, végzettek--vagy akik a uáziumU igázgátoh'óz küldén- tanításban yaló jartasságu- eők. — A szarvasi evangélikus kát igazolni (tanítói oklevél) tanítóképző magyar nyelv- és tudják, vagy akik a felső sző- irodaiomsaakós,,. . helypHesTta- lő- és borászati szakiskolát el- hárt alkalmaz á jövő tanévre- végeúték előnyben részesül- Evangélikus ..." váltásod tökitdAwMBin'A gyöngyösi róni. kát. képzőintézeti vagy középisko- egyházközség a rom. kát. pol­kái tanárok szabályszerűen gári és felső mezőgazdaságé ál- lelszerelt kérvényüket augusz- lamsegélyeS iskolánál igazga­tna 25-ig a tanítóképző igazga- tói állásra pályázatot hirdet, tósága cinjére küldjék. —- A Pályázhatnak olyan róm. kát. kaposvári Egyesületi Leány- valfásu oki. tadárok, akik gimnázium lönntartója pá- kellő pedagógiai gyakorlatu- lyázatot hirdet egyelőre ideig- kát, igazgatói ügyvezetésre lenes, majd egy óv múlva való- való rátermettségükét, továb- szinüleg végleges betöltésre bá gazdasági képzettségüket testnevelési tanárnői állásra, igazolni tudják. A kellően fel- A megválasztott tanárnő szol- szerelt kérvények szeptember Kálati viszonyai és illetményei 1-ig az iskola igazgatóságánál azonosak az állami középisko- adandók be. Iái testnevelési tanárokéval. A kiskunmajsai államilag Pályázhatnak leányköaépisko- segélyezett római kát. polgári Iákra képesített testnevelési fiúiskolánál rajz- és kezimun- tanárnők. Pályázati kéné- ka-szakos rendes tanári állás- nyék az iskolát fönntartó tío-*ra hirdetnek pályázatot. Tor- mogymegyei Leánykózépisko- r.a- és énektanításhoz értők la-Egyosüiet elnökségéhez oá- előnyben részesülnek. Pályá- mezve augusztus 20 ig az is- zati kérvények a kiskunmaj- kola igazgatóságánál adandó sai róm. kát,. egyháztanács, be. mint iskolaezék elnöksége cim­A miskolci ref. reálgimná- re küldendők augusztus 14-ig. zium elöljárósága pályázatot — Battonya község iskolaszé- hirdet két helyettes tanári ál- ke pályázatot hirdet magyár- lásra. Pályázhatnak okleveles német fő- és torna melléksza- matematika-fizika és német- kos vagy németül tökéletesén magyar szakos református val- beszélő földrajz, természetrajz, lásu tanárok. Pályázati kér- vegytan fő- és torna inelléks/.a- vínyektt augusztus 25-ig kell kos polgári iskolai helyettes az iskola elöljáróságához ci- tanári állásra. Javadalom a mezve, a ref. reálgimnázium főiskolai gyakornoki illetmé- igaigatóságához beküldeni: — nyék. Csak oki. polgári Í6ko- Csopeli áll. s. községi polgári lai férfitanárok pályázhatnak, leányiskolánál megüresedett Kérvények augusztus 20-ig a tanári állásra pályázatot hir- községi iskolaszékhez küldt-n- detnek. Pályázhatnak a nyelv- dők. —- Alsódabas magán pol­es történettudományi szakos gári iskolájának lgazgatósá- tanárok. akik német nyelvta- ga pályázatot hirdet férfi ta­nításra is képesítve vannak, nári állásra. Csak a német Énekképesitéssel bírók előny- nyelvet Is tanítani tudó ref. ben részesülnek. A szabály- vallásu tanárok pályázhatnak, szerűen felszerelt kérvényt 1: Akik az énektanítást Is vállal­atig. 27-ig Csepel község pol- iák előnyben részesülnek. Pá- gári iskolaszékéhez intézen- lyázatok aug, 15-ig Vértes dők. —Jászberény megyei vá- Margit tanárnő, öcsa címre ros községi polgári fiúiskola- küldendők. — A szikszói m. jónak iskolaszéke az I. és III. polgári flu-leányiskola pálya­számú tanári állásokra pálya- zatot hirdet természetrajz-, zatot hirdet. Az I. számú ta- németszakos óradíjas férfi ta­nári állást rendes tanárral tol; nári állásra. — Devecser Pol- tik be, ki am iskola igazgatói gári Iskolai Társulata a szer- leendőket is, ellátja. Magyar- vezendő polgári flu- és leányis- német vagy magyar történet; kólánál betöltendő: egy ma­szakos. de németet is tanitani gyár nyelv- és tőrténettudo- tudó oki. polgári iskolai tana- mányi, egy ma gyár-német, egy rok pályázhatnak. A III. szá- földrajz-természetrajz-vegytan. mu tanári állásra mennyiség- két mennyiség-természettan- tun-íizika fő- és torna-mellek- vegytan stiakos tanári állások- szakos férfitanárok pályázhat- ra pályázatot hirdet,. Pályáz­nak augusztus 15-ig. A sza- hatnak megfelelő képesítésű hályszerüen felszerelt kérve; okleveles polgári iskolai taiiá- nyeket dr. Kele István . pápai rok. Testnevelés, zene és ének firelátus. főesneres. apátplé- kiegészítő szakos tanárok bános címére küldendők. előnyben részesülnek. Fizetés A békési, református reál- szerződés szerint. Pályázati gimnázium fenntartó testüle- határidő augusztus 20. —­te pályázatót hirdet magyar- Enying társulati polgári flu- franeia szakos helyettes tana.; és leányiskolájának iskola- ri állásra.. Díjazás az állatni széke pályázatot hirdet egy előírás szerint történik. Ke- természetrajz-fftldrajz-vegytan' formátus vallásu tanárok fel- szakos tanári állásra. Csak ki­szerelt kérvényüket augusztus zárólag fenti képesítésű oki. 35-lg a békési, ref. reálgimná- polgári iskolai tanárnők pá- zium Igazgatóságához küld- lyázhatnak. Javadalmazás a* jék be. Személyes bemutatko- állami helyettestanárokéval zás kívánatos. —-A gyöngyösi azonos. Pályázati határidő róm. kát. egyházközség a róm. augusztus 15. Kérvények . a* kát. felső mezőgazdasági Iskő- igazgatóság elmér« küldea- lánál a, kertészeti tárgyak el- .dák. — Az áruló szemek. Abban az elkeseredett harcban, amely az amerikai gangsztervilág és a rendőrség között folyik, —- mint New Yorkból jelentik — .egy tudományos felfedezés uj fegyvert adott a társadalmi rend őreinek kezébe. Erre az uj fegyverre már nagy szükség volt, mert Thomas Barrock „tanár“ úr „klinikája“ szinte tel­jesen ősödbe kergette az eddig oly nagy sikerrel hasz­nált Bertillotv-fé\e ujjlenyomat rendszert. Ez tudvalevő­leg azon alapszik, hogy nincs két ember, akinek ujjle­nyomatai egyformák volnának. A modern . gonosztevők ugyan kesztyűben dolgoznak, de véletlenül mégis marad­hat árulő nyom. Ezen segítenek Thomas Harrocknak és rendszerének követői. Egy kis műtéttel képesek az egyéni ujjlenyomatok rajzait egészen megváltoztatni, sőt, hogy a rendőrség még nagyobb zavarba jöjjön, egyes emberek ujja hegyén a bőrfelületet, tehát ennek rajzait felcse­rélni. A liirhedt Diliinger, Amerika első számú közellen­sége és cinkostársai, Jack Clutas, Bill Comer és mások is alávetették magukat ezeknek a műtéteknek. Sikerült i? nekik a rendőrség figyelmét. hosszú időn át kijátszani. A Harrock-féle klinikák és „szanatóriumok“ vagy „koz­metikai intézetek“ azonban más módokat is tudnak, hogy „ügyfeleiket“, az alvilág tagjait, megelégedésre kiszol­gálják és őket felismerhetetlenekké tegyék. Megváltoztat­ják a fülek áruló alakját, a szemöldökök, az orr, a száj formáját. A szó szoros értelmében kicserélik az arco­kat. Hiába van az üldöző rendőrök szemében a személy- leírás, a fénykép, nem ismer reá a körözöttre. így tör­ténhetett meg, hogy a lázasan keresett Van Meter, aki­nek fejére tizezér dollárt tűztek ki, nyugodtan sétálga­tott New York utcáin. Felismerhetlenné varázsolta va­lamelyik „kozmetikus“ szalon. R. Watpoolet is annyira „kicserélték“, hogy a WOolworih áruház alkalmazottai közé felvétette magát és igy sikerült neki alkalmas idő­ben háromszázezer dollárt rabolnia. Nyolc hónapig nem akadtak nyomára, pedig még csak meg sem szökött. Egyszerűen visszavonult egy ilyen szanatóriumba, ahon­nan mint uj ember került ki. Ezeknek a mesterkedések­nek az értékét dönti meg a nyomozás és a személyazo­nosság megállapításának uj rendszere, amelyet dr. Gold­stein amerikai szemorvos és dr. Simon tanár bocsátot­tak a rendőrség használatára. A két orvos ugyanis hosz- Szas megfigyelés, tanulmányozás után Megállapította, hogy az emberi stem recehártyájának erezése minden embernél más. A hajszálerek rajza teljesen egyéni; tizen­ötezer ember szeméről, illetve recehártyájáról készítettek fényképfelvételeket és nem találtak két egyforma raj­zot. Simon és CföTágfétá^fánárök^'Htitf!favBsöW|r;A rend­őrség vezetőinek, hogy ezentúl a bűhözők nyilvántartási irodája a hurokra került gonosztevőknek re csak ujjai- ről készítsen lenyomatokat, ne csak fülük,, orruk alakját, szájuk formáját fényképeztesse le, hanem készíttessen felvételeket a szem recehártyájának rajzáról is. így a rendőrség olyan ismertető Jel birtokába kerül, amely tel­jesen egyéni és amelyet. semmiféle műtéttel megváltoz­tatni nem lehet. Az amerikai rendőrség természetesen nagy örömmel fogadta a személyazonosság megállapítá­sának ezt az uj rendszerét és n saját szakembereivel végeztet megfigyeléseket. — Családja szemeláttára a Dunába ugrott Egy ismeretlen férfi kedden délelőtt a Ferenc József-hid pesti részéről a Dunába ugrott. A rendőrségi motor- fcsónak nyomban a segítségére indult, a hullámok azonban messze elsodorták és az öngyilkos elmerült. A viz többé nem vetette fel a testét. Szemtanuk szerint jnegrázó jelene.ck előzték meg az öngyilkosságot. Szerintük az öngyilkos férfi családjával, feleségével és gyermekével együtt ment a hídon Buda. felé. Hirte­len előrerohant és átvetette magát a korláton. Mikor az asszony látta, hogy mi történik, férje után akart ugrani, de a járókelők meggátolták tettének elköve­tésében. A következő- pillanatban a gyermek is a Du­nába akarta vetni magát. A rendőrség megindította a nyomozást az ismeretlen öngyilkos és családtagjai kilétének földerítésére. A szemtanuk közül eddig senki sem jelentkezett a főkapitányságon. Utóbb találtak a hídon egy gazdátlan kerékpárt, amelynek névtáblá­ján a következő olvasható: „Baranyi Imre Bákospa- lota, Bercsényi-utca 72.“ Azt hiszik, hogy a kerékpárt a Duna öngyilkosa hagyta a hidon. — Lányrablók és csendőrök tűzharca a Jugo- szláv-albán határon nyolc halottal. Bélgrádból je­lentik: A jugoszláv sajtó élénken foglalkozik azzal a határincidenssel, amely Djasz-Toporcnél, egy 980 mé­ter magas hegyen történt. A. jugoszláv határőrök ész­revették, hogy tizennégy felfegyverzett albán akar át­kelni a határon. Megállásra szólították fel őket, az albánok azonban lövésekkel válaszoltak. Tűzharc fej" lődött ki, amelynek soi-án hat albán férfit és két nőt agyonlőttek. A többiek a djakovicai erdőségekben búj­tak meg. A halottaknál semmiféle Írást nem találtak. A csendőrség sprint leányrablókról van szó, akik régi szokás szerint az. Albániában rabolt leányokat Jugoszláviában élő albánoknak akarták átcsempészni. Ezek tiz-tizenötezer dinárt szoktak fizetni egy-egy leányért. A két agyonlőtt leány fekete hajú albán szépség volt. Nun lehetetlen azonban, hogy a fegyve­resek Albániában vérbosszút követtek el és a szigorú btintetóg elől igyekeztek jugoszláv területre szökni. — A gépkocsi haléira gázolt egy gyermeket. Kedden kora délután a székesfőváros állategészségügyi telepének gépkocsija, — amelyet Józan Pál vezetett — a Laktanyautca 38. száma hás előtt elgázolta Steinbaeh István gyártmunkés 4 éves Mi­hály nevű fiát. A gépkocsi keresztülment a gyermeken, aki a kerekek alatt meghalt. A rendőrség megindította az eljárást. — öngyilkos gazda, Győrből jelenti a Pesti Hírlap tudósítója: A mosonmegyéi Bezl községben Éima András 65 éves gazda gyógyíthatatlan betegsége miatt vadáSZfegy- verósei aowiMtts WQát, ■ S ’ Hajhomlohbetüh. Hát ez meg mi a csoda? Csodálkozni le­het, de tréfára rle tessék venni a dolgot, mert divatról van szó. Annak pedig — a férjek a megmondhatói — fele sem tréfa. A magyar el­nevezést most hirtelenéhen koholtuk. De nem lepne meg, ha rövidesen a hölgy fodrásztermek kirakatában látnólc viszont a reklám-igét: Haj- homlokbetük. A halál, mondja a költő, gyorsan lovagol. De a divat még sokkal sebesebb Já­rású: gépkocsin meg repülőgépen közlekedik. Hipp-hopp, egyszerre csak itt lesz minálunk is a legújabb londoni divatszeszély, el lehetünk készülve rá. Névbetüket eddig is viseltek a höl­gyek kabáton, blúzon, kalapon. Egész külön iparág fejlődött ki, amely minden elképzelhető anyagból állította elő a női ruhanemüekre il­leszthető karkötő, melltű, csat' vagy órafityegő gyanánt viselhető monogrammokat. A nemes versenyben az angol divatpiacon most már a fodrászok is résztvesznek. A társaságbeli hölgy belibeg a fodrászüzletbe. A kiszolgálá­sára delegált hajművésznek, mint valami édes titkot, megsúgja a vezeték- és keresztnevét. A hajművész az adatokat tudomásul vénén, a^ hölgy fürtjei közül kiválasztja a legalkalrna- sabbat és ollójával lenyisszantja. Ebből meg­mintázza a hölgy szemöldökéhez, orrhajlatá­hoz, illatszeréhez, röviden: egyéniségéhez leg­inkább illő alakban a névbetüket. Átlátszó lak­kal megszilárdítja és a homlokára ragasztja. Kész a műremek, a hölgy mehet a korzóra. A hajhomlokbetük, ha kellő szakértelemmel ké- készültek, eltartanak egy hónapig. Tovább nem is kell, mert addigra már bizonyosan jön va­lami uj. Talán a kedvenc öleb farkincáját. fog­ják beiüformára kunkoritani. Vagy miért ne kerülhetne a gépkocsi rendszáma mellé egy ke­cses monogramm. Avagy a repülőgépről, füst- . írással, nem lehetne névbetüket eregethi? Hogy is mondja a deák közmondás? „Nomen stulto- rum lucet ubique locorum.“ Údvaríasságunk tiltja, hogy ezt a versikét a latinul nem tudó hölgyvilág épülésére lefordítsuk. (—t®1-) — Földrengés Gyulán, Békéscsabán és Békésen. Gyuláról jelenti a Pesti Hírlap tudósítója, hogy a városban kedden délután 6 óra 35 perckor erősebb földlökést észleltek Békésen. 6 óra 24 perckor először gyöngébb, majd utána egy perc múlva erős morajlás kisércléhcn erősebb földrengést észlellek. Néhány kémény ledőlt, a lakásokban a képek megmozdultak , és. heJyeL változUttak., A templom, erkélyén álló to­rony.fír. is erős lengést er.zétt. .A földrengés nagy ije­delmet okozott. Az emberek kitódultak a házakból áz ' utcára. Különösen a nagy rohadj. okozott rémületet. ^A-Jgid^kls^et Békéscsybán is ész’élték. “ __ Halálozás. Ifj. Gárdonyi Miksa, a magyar foto­rip orteri gárda egyik legrégibb, igen érdemes munkása hosszas betegeskedés után, 57 éves korában meghalt. Gár­donyi egyike volt az első magyar fotóriportereknek, aki már a kilencszázas években feltűnést keltett érdekes fel­vételeivel és azóta is fáradságot nem ismerő, lelkes mun­kása volt hivatásának. Harminc éven át dolgozott a par­lamentben és alig volt olyan jelentős politikai esemény, amelyet meg ne örökített volna. Az elmúlt évek során számtalan kitűnő felvétele jelent meg a Pesti Hírlapban is. Gárdonyi Miksa halálának hire mindenütt, ahol ismer­ték, őszinte részvétet keltett; temetése szerdán délután fél 4 órakor lesz a rákoskeresztúri lzr. temetőben. özvegy Pintér Lípótnó Fiola Erzsébetet, Pintér László soproni kanonok, országgyűlési képviselő édes­anyját nagy részvét mellett temették el a soproni Szent Miliúly-temetőben. A gyászszertartást Biinhner László prépost végezte. Az előkelő mosonmegyei családból szár­mazó Pintér Lipótné férje az összeomlásig járásbíró volt az elcsiatolt Kismartonban. Palotái György nyug. MÁV s.-tiszt Esztergomban 68 éves korában f. hó 5-én elhunyt. Földi maradványa f. hó 8-án a helybeli fél 11 órai beszentelés után Bicskén d. u. 5 órakor lesz a családi sírboltba örök nyugalomra helyezve, a róm. kath. egyház szertartása szerint. (Min­den külön értesítés helyett.) Winterlich La]os volt kereskedő 67 éves korában, legboldogabb házasságának 25-ik évében, augusztus 2-án Budapesten meghalt. özv. dr. Matusovszky Andrásáé született bethleni Boytha Ilona 70 éves korában Kolozsváron meghalt. Dr. gesztőczi Samassa Tivadar nyugalmazott főszol­gabíró 74 éves korában augusztus 5-én Budapesten nieg- halt. Szerdán délután 4 órakor temetik a farkasréti teme­tőben. Komáromi László nyugalmazott székesfővárosi adó­főfelügyelő 62 éves korában augusztus 4-én Budapesten meghalt. Mankovits Kornél, Amerikában elhunyt kiérdeme­sült görögkatolikus esperes-plébános, szpntszéki tanácsos lelkiüdvéért a gyászmisét szerdán délelőtt kilenc órakor mutatják be a budai Pálffy-téri görögkatolikus plébánia- templomban. #7 M KÖzÖHSia't ff/ m»MASZßccittrvt Jf —■ Csendet kérünk a Váci- utón ! Az alábbi sorok közlé­sére kértek meg bennünket: A csendrendelet mér életbelé­pett, de csak az autókra vo­natkozott és nem intézkedett, hogy másfajta zajokat is elnémítson. Egy Váci-uti ócskavaskereskedő ugyanis üz- letszprüen foglalkozik ócska kazánok szétbontásával és miután ez az udvar a Váci-úttól a Visegrádi-utcáig húzó­dik. az egész környék csak úgy dübörög egész nap a kala­pálástól. A hazának szétverése reggeltől estig' folyik s ahhoz képest W aútőtillkölés mennyei muzsika. A sarkon posztoló rendőrnek már szóltunk, de ő azzal utasított el, hogy nem tehet semmit. Kérjük az illetékes hatóságot, hogy'sürgősen intézkedjék, mert ezt a zajt már nem lehet Bókáig-Mbiriii. fAláiráigk-l """ A k t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék