Pesti Hírlap, 1936. szeptember (58. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-23 / 217. szám

12 PEST» HÍRLAP 1936. szeptember 23., szerda. SAKK. Rovatvezető; MARÓCZY GÉZA, 2019. számú feladvány. B. Ni.mzovitsch, Danzig. W. Seb. Z, Sötét: Kf5; He2 és 12. (3.) Világos: Ivf"; Vai; Hí3; gy: e3. (1) Világos Indul és a 2-ik lépésre mattot ad. A megfejtési versenyen kettő pontot számit. 1997. számú játszma. Játszották a terézvárosi kaszinóban tartott szimul­tán mutatvány alkalmából. 1956. április hó 3 án. Vilá­gos 46 más játszmával egy­idejűleg játszotta. Vezéresel. Világosa Dr. Alekhine 1. d'2—dk 2. <*2—c4 3. Jlbl—C3 4. Fel—g5 Sötét: Pór László cl 7—1|5 e7—e6 11^8—16 FÍ8—<7 Több változatosságra íid le­hetőséget 4. , , . Jibd7j mint azt már más aljcalinalvk0** is hangoztattuk. A tett lépés egyszerűbbé teszi a világos munkáját, mert egy csomó eltérő veejeke^és lehetőségét kizárja. 6. Hgl—f3 c7—c6 Itt is közelebb fejkvp 5. . . . Hbd7. 6. e2—e3 Hb8—<J7 Amint látjuk, sötét végül is ráfanyalodik a huszár fej? lpsztésére, a lépések más sor­rendje volna azonban, az el­mélet adta helyes fejlődés rendje. 7. Ff 1—d3 d5 ; c4 8. Fdo : c4 b7—b5 Az úgynevezett meráni vé­dekezés. 9. Fc4—b3 ? . . • Alekhine tudatosan luiz egy gyöngébbet, hogy az ifjúság elmélet* készültségét kipró­bálja. A helyes Jépés 9. Fd3 volna. 9 ............... a7—a6 Az elmélet által adott 9. ... b4? lépes után sötét döntő előnyben maradna, mert. c8 futója a6-on keresztül kitü­nően érvényesülne. A tett lé­pés ellen világos 10. e4! foly­tatással előnybe kerülhetne. 10. 0—0 .... Sokkal erélyesebb JÜogolju* bo«v lépése: 10. e4; és b4*re 11. eö! I Helyesebb volt 13. Bfdl, a j bástya később t-empóveszte- [ seggel lép cl-re. 13. * . . Vd8—b6 14. (14 : C5 Vb6 : c5 ;5. e3—e4 Bf8—d8 16. Bdl-^-el Vc5—u7 17. FU3—c$ Hd7—f8 18. e4—eö Hl 6—(15 19. Fg5:e7 Hd5:c3( t Sötét ügyesen használja ki | az ellenfél mulasztásait és a j jól kiszámított általános 1&- I bonyolítás után előnyösebb végjátékot ér el, ami hama- 1 rpsun gyalogos, majd játsz- löit-nyeréshez veze. 20. Ve2—e3 . . . . Nem sokkal jobb 20- bc3 sem. 20. ... . Va7 :e3 21. f2 : e3 HcS—e2t 22. Kel—f2 He2 ; cl I 23. Fe7 ; d8 BaÖ : dö I 24. Bfl : cl Bd8—e8 I- Sötét mostv már döntő | előnyben van, a világos bás­tya kényszerhelyzete hnmaro? tan anyagi veszteségre vezet 25. Kf2—e2 Hf8—g6 26. Hf3—g5 .... * Má-s lépések sem mentenek 26 ............... Fb7 : g2 27 . Jye2—d2 Be8—431 28. Kd?—C3 Hgó : 65 29. Fc2 i h7f 30. Bel—gi 10. Fc8—b7 11. «2—»5 0—0 12. Vdl—e? c6—c5 13. Bal—dl • • • • Kg8—f8 Fg2—-b7 &Í8—r-c7 g7—sr6 Fb7—e8 Bd8—h8 Heö—-c4 Hc4 : e3 He3—döf Bh8—H3t Hd5 : b4 i|6 : b5 Fc8—1)7 Fb7—c6 31. FJi7-?-bl 32. Hs5—e4 33. He4—c5 34. bg—b4 35- B?l—g2 36 a2—a4 37. Bg2—e2 38. J£c3—h3 39. Kb3—b2 40. a4 : b5 41. Hc5—e4 42. He4—c3 Világos feladta, a hadállása teljesen reménytelen, a játsz­ma bizonyítéka fiatal sakko­zóink sakktehetiiégének, mely még a kissé elhanyagolt sakkt apulás mellett is érvé­nyesülni tud. SakkhlreK. Tatatóvárosi villámverseny. A Tatatóvárosi Sakkor vasárnap rendezte meg Magyarország villám-csapatbaj­nokságát, melyen a legjobb fővárosi és vidéki négyes csapatok vettek részt- Az Megfeszítő, egész napon át folyó küzdelemből a védő BSK csapata (Havasi, dr. Vajda, Steiner E., Sterk) került ki győztesként, megér­demelten nyerve meg most már véglegesen a szép Esz- terházy-serleget. Egyénileg kimagaslóan szerepelt szim­patikus olimpikonunk, Kórody Keresztéig, aki első táblán játszva, százszázalékos eredményt ért el. A Vesti Hírlap két csapatot küldött a küzdelembe. Az első csapata (dr. Balogh, Szedlacsek, Bartos, Drucker) szépen és a siker reményével indult s délelőtti ered­ményei alapján méltó helyezést is ért volna el. Az amúgy is ideges légkörben azonban az egyik budapesti csapat intézőjének indokolatlan és sportszerűtlen beavat­kozása miatt a versenytől visszalépett. (—b.) Steiner Lajos mesterünk Oroszországon és Kínán keresztül Ausztráliába utazott és résztvesz az ottani baj­noksági mesterversenyen. Amsterdam. Ez év október hó 5-én kezejődő amster- dami sakkszövetségi versenyen Alekhine, Fine, Kmoch, Maróczy, van den Bosch és Landau mesterek vesznek részt. A rákosszentmihályi sakkor által alapított „Rákóczi Ferenc“-kupaverseny befejeződött. A verseny győztese Székely Sándor 11 és fél egységgel; 2. Tipary Ede 11 ponttal; 3. Baán Endre 10 és fél nyert játszmával; 4. Wojticzky Oszkár 1Ö győzelemmel- Utánuk következtek: Wojticzky József, Steinhübel Andor, Wojticzky Jenó, Sándor Béla, Pfeiffer József, Sánta György, Scherr Ti­bor, Nagy Károly, Lachenbacher J., Czuczor B és Sinkó J. A vigaszversenyt Szász György nyerte. A BSE t« BST a Szeiftert-kávéházban lévő klub- helyiségében szeptember £3-iki kezdettel háziversenyt rendez. Játéknapok: hétfő, szerda, péntek délután 5 órakor. Előadássorozat a Pesti Hirlap Sakkörében a müncheni sakkolimpiáról. A müncheni sakkolimpián szerzett babér méltó kiegészítője a berlini olimpián elért magyar sikerek­nek. Tíz sakkolimpikonunk Maróczy Géza nagymester vezetésével huszonegy nemzet tornáján megszerezte az elsőséget s ezzel a magyar sakktörténelem legragyo­góbb eredményét érte el. A Pesti Hirlap Sakkor ének külön ünnepe ez az egyetemes magyar kulturnap, mert szellemi vezetője, Maróczy nagymester volt a csapat irányitó lelke s rajta kívül dr. Balogh János és Gereben Ernő is a Pesti Hírlap Sakkörének csapat- bajnokságért küzdő tagja. A Pesti Hirlap Sakkörének vezetősége — átérezvén a müncheni győzelem jelentő­ségét — elhatározta, hogy a sakkör tagjaival s a Pesti Hirlap olvasótáborával közvetlen formában ismerteti meg a müncheni olimpia történetét. Erre a feladatra dr. Vécsey Zoltán hírlapírót, az olimpiai bizottság saj­tóreferensét kérte fel, akinek helyszíni tudósításait el­ismeréssel fogadta a Pesti Hírlap közönsége is. Dr, Vécsey három előadásban ismerteti az Olimpia esemé­nyeit s az elmondottakat főleg a magyarok játszmái­nak s hadállásainak fali sakkon való bemutatásával teszi szemléletessé. A Pesti Hirlap Sakkörének tagjai és a Pesti Hirlap olvasói díjtalanul hallgathatják az Olimpiáról szóló előadásokat. Az első előadás szep­tember 25-én, pénteken délután félhat órai kezdettel lesz a Pesti Hirlap Sakkörének helyiségében, a Santos kávéház lfülön termében. (Vilmos császár-ut 78.) Hibaigazitás, A julius hó 29-én közölt feladványnál az ábrán b6-on sötét bástya áll, e helyett helyesen vi­lágos bástyának kell állani, mint azt az ellenőrző szö­veg is bizonyítja. A megfejtéseknél az összes megfejtők észrevették a hibát és a fejtést helyes állásból eszkö­zölték. Megfejtések. A június hónapban közölt feladványok megfejtése: 2005. sz. 1. Be8—e4! 2006. sz. 1. Hf3—h2! 2007. sz. 1. h7—h8V! 2008. sz. 1, Vh8—g8! — A julius hónap­ban közölteké: 2009. sz. 1. He5—f7! 2010. sz. 1. He4—f2! 2011. sz. 1. Hb5—c7! 2012. sz. 1. Vhl—h6! 2013. sz. 1. Vdl—ha! — Az augusztus hónapban közölteké: 2014. sz. 1, Ke6—d7! 2015. sz. 1. Vd3—dl! 2016. sz. 1. Fhl—b7! A tornavezetőség felkéri a II., III. és IV. osztály intézőit, hogy a hét folyamán bármely nap a délutáni órákban jelenjenek meg a szövetség helyiségében. Spencer Crakanthrop ismert nevű ausztráliai sakk­mester ez év augusztus havának elsején meghalt­Az első női párosmérkőzés Magyarországon. Ka­rúm Gizella osztrák bajnoknő október elején Buda­pestre érkezik. Itt tartózkodása alkalmával a MSSz pá­ros mérkőzést rendez az osztrák és magyar (dr, Faragó Klára) bajnoknők között. A Ferencvárosi Keresztény Klub sakkosztálya (IX., Ferenc-körut 2—4) minden pénteken este 7 órától és va­sárnap délelőtt tartja sakknapjait. A kört vendégek is látogathatják. E hó 25-én kezdődik a kör házi versenye. Az Abonyi Sakkörben, a serlegmérkőzésen Zugló sakkcsapata 11:5 arányban győzött Rákosszentmihály el­len. E hó l9-én tartott klübösszejövetélen a nyáron ren­dezett versenyek dijait osztotta ki a kör vezetősége. Tatabánya Sakkőr belépett a Magyar Sakkszövet­ségbe. FŐVÁROS. A Keresztény Községi Párt értekezlete, A Keresztény Községi Párt dr. Csilléry András elnöklésével kedden este tartotta a nyári szünet után el,ső értekezletét. Csillcry András meghatott szavak­kal emlékezett meg a párt alapitó vezérének, Wolff Kárglynak haláláról. Hangsúlyozta, hogy Magyar- ország csak akkor boldogulhat, csak akkor halad­hat a jobb jövő felé, ha fennen lobog és él a keresz­tény nemzeti szellem, A Keresztény Községi Párt törhetetlenül ragaszkodik elhunyt vezére hagyomá­nyaihoz. CsilJöry ezután rámutatott a kommunista, marxista propaganda terjedésére. A keresztény és a nemzeti gondolat ellen izgatás és lazítás folyik, amely már odáig fajult, hogy lázitó tartalmú röp­cédulákat osztogatnak a fővárosi iskolákban. A párt­nak a legerélyesebben szembe kell szállania ezekkel a nemzetronto törekvésekkel. Határozati javaslatot terjesztett be, amely sze­rint a Keresztény Községi Párt, amely Wolff Károly szellemi örökségének, a keresztény és nemzeti gon­dolat gyakorlati irányú megvalósításának érdekében dolgozik, megdöbbenéssel és felháborodással vette tudomásul azokat a minden emberiességből kivetkő­zött atrocitásokat, amelyekkel az, embervértől vieg- ittasult vörös hordák a Spanyolország nemzeti jövő­jéért küzdő hősöket és a minden politikától távol­álló szerzeteseket, asszonyokat és gyermekeket ezer­számra irtják. A párt megütközésének és felháboro­dásának ad kifejezést, hogy egy magyar sajtóorgá­num és egy politikai párt a spanyolországi esemé­nyekkel kapcsolatban ellentétes állást foglal el lap­jában, valamint egy közhatóság nyilvános üléster­mében. A Keresztény Községi Párt a legerélyesebben visszautasítja ezt a provokáló állásfoglalást, egyben pedig követeli a magyar kormánytól, hogy vessen yátal a leyerélycsebb eszközökkel a mindinkább fék­telenebbé váló marxista-kommunista izgatásnak. A határozati javaslatot egyhangúan elfogadták. A pártértekezlet elhatározta, hogy a legrövidebb időn belül életrehivja a Wolff Károly pndékbizottsá got, amelynek tagjai sorában a bizottsági tagokon kívül a keresztény társadalmi szervezetek, egyesüle­tek vezetői is helyet foglalnak. Vitéz dr. Csik László helyeselte az elnöki előterjesztést, azt is kívánta azonban, hogy a párt erőteljesebb eszközökhöz folya­modjék. Felvetette azt az ötletet, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását kérje a párt. amelyen necsak a nemzetellenes törekvéseket bélyegezze meg, hanem . követelje a jnunkaszabadság biztosítását, továbbá a I Pl»»}*«' éc a tők« viszonyénak rendezését is. A Közmunkatanács döntött a Madách Imre-út megnyitásáról, a hajóállomások kitelepítéséről és az uj Margitszigeti strandfürdő megépítéséről. A fővárosi Közmunkák Tanácsa kedden ülést tartott, amelyen dr. Bcssenycy Zénó elnök igen meleg szavakkal búcsúztatta el a tanács legutolsó ülése óta elhunyt tagját, dr. Wolff Károlyt. A tárgysoro­zaton egyébként a főváros fejlesztése és rendezése szempontjából több igen nagyjelentőségű tárgy sze­repelt. Talán a legfontosabb a tanácsnak az az el­határozása, hogy a pesti Dunapartról a hajóállomá­sokat és pedig a személyhajóállomásokat a Ferenc Józscf-hid és Erzsébet-hid közötti pesti partszakaszra, a teherállomásokat pedig a parlamenttől északra telepitik át s ezt a munkálatot — mint a Dunapart főközlekedési útvonal nagyszabású munkálatainak első részét —, saját költségén végzi el. Határozott a tanács a Madách Jmre-ut immár negyven éve húzódó kérdése ügyében és érmek ered­ményeként december hó végével megkezdődik az Orezy-ház és a tanács mellette lévő épületének bon­tása, amelynek következményeként az uj ut épitése már a jövő május folyamán kezdetét veheti. Nagy terve a tanácsnak a Belváros általános rendezése, amely munkálat a Károly király-utat, a Bazilika kör­nyékét s a Muzeum-körut és a Duna által határolt városközpontot foglalja magában. Erre a tanács tervpályázat kiírását határozta cl, amely a legköze­lebbi napokban megjelenik. Nagy meglepetése lesz a székesfőváros közönsé­gének a Margitszigeti strandfürdő teljes újjáépítése, amelyet tizezer főnyi befogadóképességűre növelnek Az uj strandfürdő egyik nagy vonzóereje lesz már a jövő évben a Margitszigetnek. Az elnök végül bejelentette, hogy azok a nagy­jelentőségű városrendezési és városfejlesztési felada­tok, amelyek végrehajtását a tanács a közeli pro­gramjává tette, szükségessé tették, hogy a tanács j elnöksége a külföldön erre vonatkozóan közvetlen j tapasztalatokat szerezzen. A modern városfejlesztési alkotások terén a legújabb időkben Olaszországban a fasizmus által nagyszabású városrendezési felada­tok hajtattak végre. A minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy ezeknek a tanulmányozáséra a tanács dr. Bcssc'nijcy Zénói, a tanács elnökét, dr. Álgyay- Ilubert Pált, a tanács alelnökét mintegy két hétig tartó ‘tanulmányúira.kiküidje. A tanács elnökségét Olaszországban közvetlenül az ottani illetékes ható­ságok látják majd el a szükséges szakszerű felvilá­gosításokkal. — Uj építkezések a fővárosban. A polgármester a magánépitési ügyosztály előterjesztésére a következő uj építkezéseket engedélyezte: Fuchs György és Lantos Emii a Wahrmann-utca 3f szám alatt négymeletes bérhá­zat, Rácz Márton a Felvínczy-utca 6. szám alatt kéteme­letes bérvillát, Bettelheimer Ottóné a Szirtes-ut 5338, hrsz. alatt egyemeletes lakóházat épit. Földszintes csa­ládi házak építésére kaptak engedélyt: Veres Istvánná a XIV, kér,, névtelen-utca 2011, hrsz., az óbudai ref. egyház a Filatori-dülő 18,639. hrsz., Vas Péter a Galam- bóc-ptea 3973. nrsz-, Darvas Mihályné a Báró Jesze- nák-utca 2009. hrsz,, Rothamraer Károly a Káldy-utca 55., Nemetz János a Tengerszem-utca 126., Sulyok Ist­ván a Báró Jeszenák-utca 144., Rottenbiller Károly a Kereszturi-ut 7626. hrsz. alatt. Portálfelállitásra kaptak engedélyt: Cinner Zoltánná a Peterdy-utca 31., Komnenev Pál a Bécsi-utca 2., Rosenfeld Jenő a Hajt6ár-ut 52- szám alatt. Liftf elállításra kaptak engedélyt: Wanner Henrik az Olasz fasor 61., a MÁV a Hunyady János-ut 3., özv. Hohn Adolfné a Nádor-utca 37., özv. Oplatka Ferencné a Logody-utea 51. számú házban. m Fábián, Somogyi és György mér­nökök, épftővállafközök cég tagjai és alkalmazottai megrendült lélekkel tudat­ják, hogy kiváló munkatársuk, hűséges barátjuk, jóságos főnökük György Jenő oki. mérnök, a Mérnöki Tanács tagja, a Magánmérnökök Országos Szövetségének igazgatója f. hő 22-én örökre elszenderült. A fáradhatatlan tevékenység és munka láza megemésztette minden nagy emberi érzést befogadó, nemes szivét. Felejthetetlen halottunkat f. hó 24-én d. íj, y2íi órakor a Kerepesi temetőben kisérjük utolsó útjára, a református egy­ház szertartása szerint. Páratlan elméjének, nemes jellemé nek emléke örökké élni fog szivünkben, nevét hirdetik és fenntartják sokoldalú tevékenységének kiváló műszaki alko­tásai. Budapest, 1936. szeptember 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék