Pesti Hírlap, 1938. október (60. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-09 / 228. szám

36 PESTI HÍRLAP 1938 október 9., vasárnap tőségeknek jobb kihasználását az eddig elhanyagolt termelési ágaknak okszerű bevezetése, a nálunk is megtermő kerti növények és magvak behozatalának az eltiltása is nagyon elősegítené. A kereskedelem­nek inkább az exportnál kellene ugyanolyan — min­dent megmozgató — tevékenységet kifejtenie, mint amilyent az az import engedélyezése érdekében alkal­maz. így a termelő is, közgazdaságunk is megtalálná a kívánatos hasznot. A továbbiakban a termelés meg- felelő irányítása, de különösen a termelés alapját ké­pező szaktudás megfelelő biztosítása a hiányokat rövi­desen pótolná. A családi nrankabérpótlékra másfélmillió az igényjogosait A Közgazdasági Szemle most megjelent számában Bikkal Dénes a családi munkabér szervezeti kérdéseit ismerteti, Borbély Mihály és ifj. Reitzer Béla pedig a családi bér és családbiztositás gazdasági és pénzügyi ha­tásait vetíti értékes számokban elénk. Az ö számításuk szerint, 4“/o-os járadékkulcs alapján az iparban, bányá­szatban, magántisztviselőknél és mezőgazdaságban körül­belül 60 millió pengő lehetne a járulékbevétel, viszont körülbelül 1% millió igényjogosult volna, tehát egy-egy igényjogosultra államsegélyen kívül körülbelül 33.— P bérpótlék esnék. Ezenkívül több érdekes tanulmányt kö­zöl a Közgazdasági Szemle. Magyar Magtenyésztési R.-T., Budapest—Monor, heti felentése. Az exportüzlet hetek óta tesped. A belföldi pia- eon a vételkedv megcsappanása a lucernamag, de különö­sen a lóheremag árának némi visszaesését eredményezte. A hét utolsó napjaiban a lucernamag iránti kereslet vala­mivel élénkebb lett, ami az ámivó javulásában is kifeje­zésre jutott. Biborhere- és szöszösbükköny-tételek válto­zatlan áron kerültek eladásra. A repce ára tartott. A borsó iránti kereslet megszűnt, bár Németországba 300 vagon viktóriaborsó kerül kiszállításra. Ennek a kontingensnek a fedezése azonban már nagyrészt korábban megtörtént. A mák ára tartott. — Hivatalos nyersáruárak per 100 kg. ab állomás : köles, vörös 15.50—16.50, köles,' egyéb 14.50— 15.50, repce 24.25—24.50, mák (kék) 142.00—147.00, viktóriaborsó 18.00—19.50, expr. borsó 18.00—19.50, lu­cernamag ny. 200.00—225.00, lóheremag ny. 100.00— 110.00, biborhere 75.00—79.00, tavaszbükköny 16.00— 17.50, szöszösbükköny 35.00—36.00, csillagfürt 11.50—• 31<75 pengő. A csepeli piac árjegyzései Burgonyapiac. Arak a le- rakatokban 20—100 kg-kénti tételekben: Gülbaba 7120—'7.90 nyári rózsa 8.20—8.90, őszi ró­zsa 6.40—6.90, Ella burgonya 6.10—6 50, étkezési Krüger 5.40—5.90, kifliburgonya 13.50 —15.50 P. Arak a vagónoknál métermázsánként, kirakva és mérlegelve: Gülbaba 7.10— 7.40, nyári rózsa 8—8.50, őszi rózsa 6.30—6.60, Ella burgonya 6—6.30, étkezési Krüger 5.20 —5.60, kifliburgonya 13.50— 14.50 P. Konyhakerteszeti tömeg­cikkek. Gyökérzöldség 12—16, zöldjével 7—12, vegyes zöld­ség 8—14, levesbe való sár­garépa 9—12, karotta 8—12 P. Zeller 18—30, köteg 2.50—6 fill. Céklarépa 10—12, kalarábe súlyra 6—10, 100 drb. 1.50—4 F. Karfiol levéllel 5—11, tisz­títva 10—16 P. Fejeskáposzta 3— 5, kelkáposzta 5—10, vörös­káposzta 8—12 P. Főzeléktök 4— 6 P. Zöldpaprika: hegyes 14—16, tölteni való és húsos 16—30, paradicsompaprika 18 —40 P. paradicsom 8—12 P. Zöldbab és vajbab 8—18, ki­fejteni való 30—36 P. Zöld­borsó 15—30 P. Uborka 10—24 P. Paraj 10—16, sóska 10—16 P. Hagymapiac. Makói vörös- tagyma 9.50—10, makói fajú. más vidéki 8—8-50, zittaui és erfurti fajú 9—10 P. Makói fokhagyma 16—20 P. Gyümölcspiac. Nemes alma 40—90, közönséges válogatott és kevert 18—38 P. Nemes körte 50—80, közönséges 36— 48 P. Magvaváló szilva 30— 55, muskotály 45—55, ősziba­rack 40—90, csemegeszőlő I. oszt. 60—75, II. oszt. 32—50, feketeszőlő 20—28, közönséges 18—28 P. Papirhéju dió 110— 130, vastaghéju 80—95 P. Tojáspiac. Friss ládaáru lit —152, friss kosáráru 150—154, lámpázott friss tojás 154—156, friss aprq tojás 144—147, főző­tojás 144—146, selejtes minő­ségű tojás 143—144 fill. kg. Baromfipiac, Élő baromfi: tyuk 1 drb. 300—400 filL Súly­ra 150—155 fill. kg. Csirke, rántani való 1 drb. 120—250, súlyra 160—170 fill. kg. Csir­ke, sütni való 1 drb. 140—200, súlyra 150—160 fill. kg. Hízott ruca 120—135, hízott lúd 120— 130, hízott pulyka 120—125 fill, kg. Sovány ruca 1 drb. 160— 210, sovány lud 1 drb. 170— 230 fill. Vágott baromfi: tyuk 120—155 fill. kg. Csirke rán­tani való 120—220, csirke, süt­ni való 140—200 fill. kg. Hí­zott ruca 100—130, hízott lúd 100—125 fill. kg. Termény- és árupiac A szombati gabonatőzsde irányzata szilárd volt. A határidőspiacon az októberi rozs 18, a márciusi rozs 13, a májusi tengeri 16 fillérrel drágább. A készárupiacon búzában a kínálat igen gyenge. Budapest paritásban 80 kg.-os alapon 21 pengős áron kötöttek üzletet. A rozspiac üzlettelen, pestmegyei rozsért Budapest paritásban 15.15—15.20 pengős árakat fizettek. A takarmánypiacon a zab 15—20, a takarmány- árpa 10—20 fillérrel emelkedett. A készárupiacon: búza változatlan, rozs 5, takar­mányárpa 15—20, zab 15—20 fillérrel drágább, tengeri változatlan. A határidöspiácon: októberi rozs 15.20 (zárlat 15.20—15.30), márciusi rozs 16.40—16.47 (16.46—16.48), tengeri májusra 15.15—15.23 (15.23—15.25) pengő. A terménypiac árjegyzései Tényleges üzletkötések. Rozs; 150 mm. 15.20 Bp. par. Nyiri. Zab: 150 mm. 18.75 Bp. par., 150 mm 18.85 Bp. par. Lu­cerna: 25 mm. 90 kilós 235.— Budapest, 5 mm. 170.— Buda­pest minta szerint, 10 mm. 185.— Budapest minta szerint, 20 mm. 90 kilós 215.— Nyiri, 20 mm. 90 kilós 220.— Buda­pest, 3 mm. 190.— Budapest minta szerint, 15 mm. 224.— Budapest minta szerint, 3 mm. 175.— Budapest minta szerint, 3 mm. 170.— Buda­pest minta szerint, 3 mm. 195 Budapest minta szerint, 70 mm. 217.— állomás minta szerint, 40 mm. 190.— állo­más minta szerint, 10 mm. 205.— Budapest minta szerint, S mm. 215.— Budapest min­ta szerint, 20 mm. 85 kilós 225.— Dunántúl. Lóhere: 10 mm. 100.— Budapest minta szerint, so mm. 110.— állomás, minta szerint. Magvak és hüvelyesek. Vö­rös köles 16.50—17.50, egyéb 16—16.50, káposztarepce 24.25 - —24.50 Bp. par., kék mák 142 —147, Viktória borsó ster. 18 —19.50, zöld (expresz) ster. <■'»18 50. lencse nagy szemű ster. 36—43, középszemü ster. 24—30, kisszemü 22—24 fehér hosszubab 35—36, fehér szok­ványbab dunai 29.75—30.25, dunántúli 29—29.50, felsőma­gyarországi 27.50—28, göm­bölyű fürjbab 28—29, hosszú fürjbab 27—28, barnabab 27.50 —28, lucernamag nyers aran- k£s 205—230, lóhoB-emag nyers arankás 105—115 f feladóállo­másról, biborheremag 75—73, bükköny tavaszi 16—17.50, szöszös bükköny 35—36, csil­lagfürt fehér, lapos 11.50— 11.75 feladóállomásról. A budapesti lisztárjegyző- bizottság árjegyzései 1938 ok­tóber hó 7. Az 1938. évi ga­bonából készült őrlemények. Búzaliszt: Dara 37.75—38.50, Ogg 36.75—37.50, Og 36.75—37.50, Of 36.75—37.50, 2gg 36—36.75, 2g 36—36.75, 2f 36—36.75, 4-es 34.50—35.25, 5-ös 33—34.25, 6-os 29.75—30.75, 7-es 20.75—22.50. Rozsliszt: 0-ás 30.25—31.25, 0/1. 27.50—28.50, I. 22.75—23.75, II. 19.75—21.75. Az árak arany­pengőben 100 kg-ként a szo­kásos malmi feltételekkel P- től P-ig helyt Budapest, leg­alább 60 zsákra értendők. Takarmányvásár. Felhoza­SAKK Rovatvezető: MARÓCZY GÉZA Eredeti 2 lépéses feladványok. Firbás Nándortól, Budapest. 2164. ' • • 216S. 9+9=18. 8+7=15. A megfejtési versenyen kettő pontot számit * Játszották Oeynhauseni versenyen 1938 julius 12-én. Világos: Kohler. Sötét: Schmitt L é4 c5, 2. Hf3 d6, 3. d4 cd4, 4. H:d4 Hf6, 5. Hc3 g6, 6. Fé2 Fg7, 7. Fé3 Hc6, g. 0—0 0-fl, 9. Vd2 Hg4, 10. F:g4! F:g4, 11. Í4 Fd7, 12. Badl Va5 (jobb Bc8!), 13. Í5 Hé5, 14. Hd5! VdS, 15. Fh6 Hg4? 16. F:g7 K:g7, 17. Bf3 é6? 18. h3 Hé5, 19. Í6f Kh8, 20. Vh6 Bg8, 21. Hé7 H:f3t 22. H:f3 g5, 23. B:d6 Vc7, 24. Bdi Vg3, 25. H:g8 B:g8, 26. B:d7 g4, 27. B:f7 sötét fel­adta. * Játszották a gablonzi versenyen 1938 julius hó 2-án. Világos: Zöllner. Sötét: Gilg. 1. é4 c5, 2. Hf3 d6, 3. d4 cd4, 4. H:d4 Hf6, 5. Hc3 g6, 6. Fé2 Fg7, 7. Fé3 Hc6, 8. 0—0 0—0, 9. Vd2 Hg4, 10. F:g4 F:g4, 11. f4 Fé6! 12. b3? (Hd5!) Bc8, 13. Hé2 b5! 14. Bacl H:d4, 15. F:d4 F:d4, 16. H:d4 Vb6, 17. Khl Fd7, 18. f5 Vc5, 19. HÍ3 Vc3, 20. Vf2 gf5, 21. éf5 F:f5, 22. V:a7 Bc7, 23. Vb6? (VÍ2!) Vc5, 24. V:c5 B:c5, 25. Hd4 Fd7, 26. c4 bc4, 27. B:c4 B:c4, 28. bc4 Ba8! 29. Bf2 Ba4, 30. Bc2 d5! 31. Kgl dc4, 32. KÍ2 é5, 33. Hf3 FÍ5, 34. Bé2 Í6, 35. Hél Kg7, 36. Bb2 c3! 37. Bé2 Bf4f 38. Ké3 Bé4f 39. Kd3 c2! 40. H:c2 B:é2t, vilá­gos feladta. Játszották a brightoni verseny főtornáján 1938 au­gusztus 12-én. Világos: Klein. Sötét: Cole. 1. d4 d5, 2. C4 c6, 3. Hf3 HÍ6, 4. Hc3 é6, 5. é3 Fd6? 6. Fd3 Hbd7,, 7. é4 dé4, 8. H:é4 H:é4, 9. F:é4 Hf6, 10. Fc2 Fb4f 11. Fd2 f :d2t J2, V:<U h6,13, 0-0 0-0, 14. Badl Vc7, 15. Bfél Fd7, 16. Hé5 Bad8, 12. Vd3 Bíé8, 18. Bé3 c5, 19. Bg3 Fc6, 30. B:g7f! K:g7, 21. Vg3f Hg4 (nincs jobb), 22. V:g4f Kf8, 23. VÍ4 Bc8, 34. Vf6 Bcd8, 25. d5 éd5,' 26, Hg6f sötét fel­adta. Sakkhirek Szabó Lászlót, a kitűnő fiatal mestert meghívták a hastingsi karácsonyi sakkversenyre. A Budapest—Berlin közötti levelezési versenyt Buda- dapest nyerte 1% : lé arányban. A breslaui versenyen L. Schmitt győzött Maicherczyk, Weinitschke és Machate előtt. Drezda bajnokságát Kopetzki nyerte, megelőzve Ste­phan, Keller, Barth, dr. Engel és Heitner versenyzőket. A laubaui sakkozó társaság bajnoki versenyén Walter Treutmann győzött Kühn, Wildegans, Strübig, Raupach, Pfeiffer és Seibl előtt, A worrasi sakkegylet 60 éves fennállása ünneplésére tömegmérkőzést rendezett Hessen és Pfalz sakkozói kö­zött. Győzött Hessen 36Vz : 23% arányban. Az amerikai sakkszövetség bajnoksági versenyének eredménye: Horovitz és Kashdan 9, Blumin és Poliand 7%, Santasiere 6, Morton 5%, Shainswitt 5, Collins, Jafle 4, Moskovitz 3%, Rosenzweig 3, Dahlstrom 2. A női baj­nokságot Mary Karff kisasszony nyerte 6 egységgel, má­sodik Mary Bain (Balogh) asszony. New York állam sakkbajnokságát A. Denker nyerte. A versenyen játszottak .még Santasiere, Mac-Murray, Collins, Grossmann, Heims, Murdock és Platz. Az angol sakkszövetség elnöke I. N. Dérbyshire, aki az 1936. évi nagy nemzetközi mesterversenyt Notting- hamban anyagi hozzájárulásával lehetővé tette. A holland sakkszövetség fötornáján az Alcsoportban győzött J. H. Wertheim, a B)-csoportban Ruben és Mul­der. — A női versenyt a holland bajnoknő Roodzant asz- szony nyerte, Heemskerk kisasszony előtt. Lissabon város sakkbajnoka, Masoni da Costa, meg­előzve Shirley, Araujo-Percira, Alvaro Amores, dr. G. Ribeiro, I. do Moura és J. Ferrera versenyzőket. A moszkvai négyfordulás négyes versenyen Kan és Rágósán 7% pontot, Alatorzer és Rjumin 4% egységet értek el. tál 36 szekér szálastakar­mány és 5 szekér szalmaféle. Rétiszéna la ó 7.80—8.60, Ila 6.60—7, Illa 5, lucernaszéna 9.20—12, muharszéna 8—9, rozs alomszalma 4, zsupszal- ma 6 pengő. Gabonaforgalom okt. 4-től, okt. 6-ig Budapestre vasúton és hajón. Búza érk. 49123, elszáll. 10550, rozs érk. 3599, tengeri érk. 748. Budapesti raktárkészlet. Cse­peli kikötő: búza 210142, rozs 33774, tengeri 2390, Leszámito- lóbank: búza 280787, rozs 8838, tengeri 15418, Lujza gőz­malom: búza 113649, rozs 2897 tengeri 417, összesen: búza 604578, rozs 45509, tengeri 18225. A* árupiac árjegyzései Budapesti sertésvásár. Elő­ző napi maradvány 306, mai napi felhajtás 233, összesen 559 drb. Eladás 425, eladatlan 134 drb. A vásári állomány­ból angol hússertés felhajtás 54 drb. A vásár irányzata vál­tozatlan. Árak: uradalmi zsír- sértés párja 340 kg-on felül Ul—112, 340 kg-on alul 107— 110, szedett sertés la 108— 112, fia 100—106, silány min. 94—98, angol sonkasertés la 104—108 fillér kg. Budapesti husvásár. Kész­let: 41 magymarha (eladás 22), 259 borjú (129), 46 birka (46) drb. A forgalom lanyha volt. Arak: ökör- és tehén- hus Ila egészben 112—128, há­tulja 116—138, eleje 110—120, borjú ölött bőrben la 160— 168, na 146—158, borjú eleje 124—130, lebőrözött eleje 120 —124, hátulja la 190—196, Ila 180—188, csont 20—30, orr és köröm 70, láb 4 drb. 100—150, pacal egészben 130, marhabéi 300, borjufodor egészb. 50—60, juhbél 60—70, marha vér (1 tál) 30 fillér.-----■= Eg y érdekes évforduló Huszonötéves a Panama-csatorna Huszonöt évvel ezelőtt, 1913 október 10-én reggel kilenc órakor, az Egyesült-Államok akkori elnöke & Fehér Házban lenyomott egy villanykapcsolót, ame­lyet négyezer kilométeres huzal kötött össze a Pana­ma-csatorna építkezésének központjával Itt a készülő Gamboa-gátnál, ezernél több furaton át, 40.000 kiló. dmamitot süllyesztettek'a.földbe. Abban a pillanat­ban, amikor Washingtonban az elnök lenyomta a kap­csolót, borazlmas robbanás történt, a föld megrengett, por- és füstfelleg fedte el az eget, leomlottak a csa­torna medrét eltorlaszoló utolsó talajnyulványok is éa az Atlanti-óceán vize egybefolyt a Csendes-óceán hab- jaivaL Az emberiség négyszáz éve álmodott errd a nagy pillanatról. V. Károlyt61 Lessepstg Már V. Károly és II. Fülöp spanyol király ter­veket dolgoztatott ki a földszoros átvágására. A munka megkezdésére az akkori technikai felszereléssel ter­mészetesen gondolni sem lehetett Századokkal ké­sőbb Nelson, brit tengernagy, aki 1780-ban Nikara- guában járt, majd 1800 körül Humboldt, a nagy né­met természetbúvár foglalkozott ezzel a gondolattal, Goethe, aki különös érdeklődéssel olvasta Humboldt­nak Kolumbiáról és Kubáról szóló munkáit bizalma­sával: Eckermann-al 1827 február 21-én hosszú be­szélgetést folytatott „a csatornáról, amely két világ­tengert fog összekötni“... De még évtizedeknek kel­lett elmúlni, hogy a meseszerü terv végre testet ölt- hessen... Erre a döntő lökést a nagy francia mérnöki Ferdinand de Lesseps Szuezi-csatomája adta meg. E mű szerencsés befejezése bebizonyította a kétke­dőknek is, hogy az emberiség akkori felkészültségé­vel már vállalkozhatott hasonló titáni feladatok meg­oldására. Lesseps ösztönzésére 1879-ben összehívták Párizsban a „Csatornaépítő Nagygyűlést“. Ez hatá­rozta el, hogy a csatornát nem-Nikaragua, hanem a Panama földszorosán át fogják vezetni. Egymilliárd frank alaptőkével meg is alakult ugyanabban az év­ben a „Panama Csatorna R. T.“. A munkálatokat Lesseps vezetésével 1881-ben kezdték meg, de a ne­hézségek túlhaladták a legsötétenlátóbb jövendöléseket is. 1888-ig az előirányzott ezermillió helyett már ezer- hatszáz millió francia frankot költöttek el és a Csa­torna félig sem készült el. Lesseps társasága össze­omlott, a hűtlen pénzkezelések egész sorozatára jöt­tek rá, amely „panama“ névéh merit át a köz tudatba, A részvényesek tönkrementek, számos letartóztatás után vád alá helyezték, majd vizsgálati fogságba küldték magát a nagy Lesseps-t is. De öt teljes mér­tékben igazolták a későbbi munkálatok: szervezés# kifogástalan volt, tervei nagyvonalúak; vállalkozása csak alárendeltjeinek haszonlesése és saját üzleti járat­lansága miatt hiúsult meg. Ezután hosszadalmas diplomáciai tárgyalások éa pénzügyi átruházások következtek, amelyeknek ered­ményeképpen az Egyesült-Államok megváltották ma­guknak a jogot a Csatorna építésére Az uj szervez­kedés 1904-ben, az uj munkálatok 1906-ban kezdőd­tek meg Goethal mérnök-ezredes vezetésével és har-t mincötezer munkás igénybevételével. i Harc a betegségek és földcsuszamlások ellen A Panama-csatorna hossza 85 kilométer és Cólort kikötőjétől a Chagres- és az Obispo-folyók völgyein keresztül vezet Culebráig. Itt áthalad a Kordillerák hegyláncán és Panamától nyugatra éri el a Csendes­óceánt Kezdete és vége között huszonhat és fél mé­teres színvonal-különbség van, amelyet lépcsőzetes zsilip-rendszerrel hidaltak át. Építés közben két rendkívüli nehézséggel kellett megküzdeni. Az első: a kedvezőtlen éghajlat volt Az őserdő közelsége és a mocsarak milliárdnyi szúnyogja valósággal kitenyésztette a maláriát és a sárgalázat. A munkások ezrével betegedtek meg; végül csak úgy lehetett előrehaladni, hogy lépésről-lépésre lecsapolták az ingoványos talajt. Komoly veszélyt jelentettek ä gyakori földcsuszamlások is. Egész hegyoldalakat kel­lett lehordani, hogy elébevágjanak az agyag- és kavics­lavináknak, amelyek pusztító útjukon betemettek em­bert állatot, gépet Mindez természetesen növelte a költségeket így nem csoda, ha a Panama-csatorna, a Lesseps-féle részvénytársaság kiadásait beleértve, kerek négy és fél milliárd aranyfrankot emésztett fel, mig szuezi rokona csak 380 millióba éj a Vilmcs császár csatorna még kevesebbe: 156 millióba került A Panama földszorosának átvágása 8000 tengeri mérfölddel rövidítette meg az Atlanti- és ' Csendes- óceán közötti viziutat ami kereskedelmi szempontból egyáltalán nem lebecsülendő előny. Hadászatilag pe­dig ma ez a csatorna fontosabb az Egyesült-Államokra nézve, mint Angliának Gibraltár és .Malta-szigete együttvéve. Erről tanúskodnak a Colontól Panamáig kiépült erődítmények és légi támpontok is. Az az állam, amely a Csatorna segélyével pár óra alatt egyesítheti a két Óceánon megosztott hajóhadát, félel­metes ellenfél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék