Pesti Napló, 1893. május (44. évfolyam, 124-153. szám)

1893-05-17 / 140. szám

lebb tartandó közgyűlésen a főrendiház reformjának szükségességét sürgető indítványt fog heterjeszteni. A közgyűlés zajos éljenzéssel fogadta Fejes Istvánnak ezt a bejelentését. — (HEozonmegye uj főispánja.) Mosonmegye fő­ispánjául, mint beavatott körökben emlegetik, gróf Pálffy- Daun Vilmos országgyűlési képviselőt fogják kinevezni. — (Vasroogye közegészsége.) Vasmegye közigaz­gatási bizottságának májusi gyűlésén számolt be a főorvos a megye április havi közegészségi állapotáról. A főorvos jelentése szerint a közegészség e hónapban kedvezőtlen volf, a mennyiben a fertőző és ragályos betegségek tetemes számban fordultak elő. A roncsoló torokgyulladás és a ka­nyaró járványszerüleg, a vörhenv pedig szórványosan je­lentkezett huszonkét községben. Az állatok egészsége kielé­gítő volt. Az ujoncállitásnál 9224 hadköteles közül besoroz­tak 1219, a póttartalékba 321 legényt. — (Hajdumegye közgyűlése.) Hajdú vármegye törvényhatósági bizottsága gróf Degenfeld József főispán elnöklete alatt tegnap délelőtt rendes közgyűlést tartott. Az alispán évi jelentése után, melyet egyhangúlag tudomásul vettek, Iiázsó Gyula alispán a Lengyel István interpellációjára felelve, kijelenti, hogy a vármegye egyes városaiból és községeiből a Bocskay-arckép elkészítése költ­ségeinek fedezetére felajánlott összegek befizetését meg fogja sürgetni s az eredményről jelentést tesz. Majd Lu­kács Dezsőnek felelve, kijelenti, hogy azokra a községekre, melyekben túlfizetések történtek, ebben az évben betegápo­lási pótadót nem vetettek ki. A belügyminiszter leiratát, mely tudatja, hogy a vármegye dotációját 46.300 forintról 50.600 forintra emel­ték fel, tudomásul vették. Ennek a javadalomnak megfele­lőig az ezer forinton felül javadalmazott tisztviselők fize­tését tiz százalékkal, a két főszolgabiró fizetését tizenkét százalékkal, az ezer forinton alól javadalmazott tisztviselők fizetését tizenöt százalékkal, a kezelő személyzet fizetését hasonlóképpen tizenöt százalékkal a szolgák fizetését pedig tiz százalékkal emelték. Nehány miniszteri leirat elintézése után felolvasták a budavári honvédszobor leleplezési ünnepségére szóló meg­hívó levelet. A közgyűlés Rázsó Gyula alispánt kérte tel, hogy önként jelentkező bizottsági tagokkal a leleplezési ünnepségen Hajduvármegyét képviselje. Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye közönségének, a járványok elleni védekezést szabályozó törvény alkotása céljából a képviselőházhoz intézett kérvényét a közgyűlés tudomásul vette és elhatározta, hogy a nevezett vármegye kérvényét hasonló szellemű kérvénynyel fogja támogatni. Egyszerűen tudomásul vették továbbá Ugocsamegyének a körorvosi intézmény államosítására vonatkozó megkeresését. Zemplénmegye közönségének pedig az 1885. évi XI. tör­vénycikk megváltoztatását kérő feliratát, hasonló felirattal fogják támogatni. — (Egyházmegyei közgyűlés.) Az alsó-szabolcsi hajdnvidéki református egyházmegye holnap Debrecenben a vármegyeház nagytermében tartja meg ez évi rendes ta vaszi közgyűlését. A gyűlés tárgyai lesznek: 1. Az újon­nan választott egyházmegyei tisztikar beiktatása. 2. Jelentés az ez évi esperesi vizitációról. 3. Bizottsági jelentések és folyó ügyek. — (Restauráció Somogyinegyében.) Talliún Gyu­lának főispánná történt kinevezésével az alispáni állás megüresedett s ezzel kapcsolatban a megye augusztusi köz­gyűlésén egész kis restauráció lesz. Az alispáni állást Maár Gyula főjegyzőnek ajánlották fel; az ennek követ­keztében megüresedő főjegyzőségre már több a pályázó. A jegyzők közül Trombitás Mihály és Plachner Sáudor al­jegyzők, továbbá dr. Andorka Elek és Bernáth Kálmán árvaszéki ülnökök is pályázni fognak. Bármelyiket választ­ják meg ezek közül, megválasztása által szintén egy állás kerül üresedésbe, melyet szintén az augusztusi közgyűlés fog betölteni. HO. szám Budapest, szerda KÜLÖNFÉLÉK. Budapest, május 16. — Az udvar köréből. Ma délután Schönbrunn-ban advari ebéd volt, a melyen többek között részt vettek Ferencz Salvátor és neje, továbbá a Bécsben időző hesszeni nagyherceg. Ebéd után sétakocsizás volt. Az első kocsiban a király ült a hesszeni nagyherceggel, azután a főhercegek és a kíséretek következtek. Este megjelent az Operaház- ban, a hol a Goldene Märchenwelt balletet adták elő. A nagyherceg Stefánia özvegy trónörökösné és Mária Terézia főhercegasszony közt ült; a főhercegasszonytól halra pedig a király ő felsége. Jelen voltak továbbá Károly Lajos, Ferdinánd és Lajos Viktor főhercegek. — Stefánia özvegy trónörökösné a jövő hónap folyamán hosszabb tar­tózkodásra Svédországba utazik. — A király Kőszegen. Köszeg-ről táviratozza levelezőnk: A király az idei nagy hadgyakorlatok alatt hosszabb ideig fog városunkban tartózkodni, a hol a katonai alreáliskola épületében rendeznek be számára lakást. Kőszegről átrándul Szombathely-re is és itt a püspöki palotában fogadja majd a tisztelgő' küldöttségeket. — Személyi hirek. Ő felségeik a király és a királyné május 29-én esteli hét órakor a Hofburg szertar­tás-termében fogadnak. — Ferenc Ferdinánd főherceg egy távirati jelentés szerint a Kaiserin Elisabeth gőzösön Sidney-be érkezett. — Szögyény berlini osztrák-magyar nagykövet tegnap Braunschweig-ba. érkezett, hogy Albrecht régens-hercegnek megbízó-levelét átadja, — Szósz Domokos erdélyi református püspök több heti tartózkodásra a fő­városba érkezett — Carnot köztársasági elnök ma már valamivel jobban érzi magát. — József Ágost főherceg kézfcgója. József Ágost főherceg eljegyzését Auguszta bajor hercegnővel a Buda­pesti Közlöny mai száma hivatalos részének élén a követ­kezőképpen közli: () császári és apostoli királyi felségének legma­gasabb beleegyezésével József Ágost főherceg ő cs. és kir. fensége eljegyezte Auguszta bajor hercegnő ő királyi fenségét, Lipót bajor herceg ő királyi fenségé­nek leányát. József főherceghez, mint a májusi ünnep védnöké­hez, Fenyvessy Ferenc országgyűlési képviselő, a májusi ünnep rendezőbizottságának elnöke, üdvözlő táviratot kül­dött Fiúméba József Ágost főherceg eljegyzése alkalmából József főherceg ma a következő köszönő táviratot intézte Fenyvessyhez: „Fogadják legőszintébb hálámat szives jókivá- natukért. József főherceg Lipót bajor herceg és neje, Erzsbset és Augusta her­cegnőkkel, valamint József Ágost főherceg ma a királyné­val a lainzi kastélyban ebédelt. A hercegi pár délután 4 óra 15 perckor a keleti express vonattal visszautazott Münchenbe. József Ágost főherceg Pozsonyba, László főherceg pedig még ma Budapestre visszautazik. — A hercegprímás római útja. A hercegprímás csütörtök délután három órakor indul a főurakból és főpa­pokból álló zarándokesoporttal Rómába. A pápa 25-én ki­hallgatáson fogadja a magyar zarándokokat. A zarándokok külön vonatához két szalonkocsit csatolnak Vaszary Kolos hercegprímás és Császka György kalocsai érsek számára. — Az uj besztercebányai püspök. Bécsi tudósítónk telefonálja, hogy Rimély Károly, Pozsony város volt plébánosa, kit besztercebányai püspökké neveztek ki, a napokban teszi le a hűség fogadalmát Galimberti pápai nuncius kezeibe, a bécsi nunciatura házi kápolnájában. — Főispánok összejövetele Budapesten. A koro­názás jubileumán az ország főispánjai a Hungáriában tar­tott lakomájukon elhatározták, hogy a koronázás jubileu­mának emlékére minden év junius 7-én összejönnek Buda­pesten. Az első összejövetel jövő hó 7-én lesz, a mikorra báró Vay Béla borsodi főispán Miskolcon keltezett meghívó levelében már meghívta a vármegyék főispánjait, felkérve őket, hogy jelzett időben a Hungária-togadó nagytermében jelenjenek meg. A főispánok testületileg fognak tisztelegni Wekerle Sándor miniszterelnöknél és Hieronymi belügymi­niszternél. — A yorki herceg menyasszonya. György yorki hercegnek, a walesi herceg fiának kézfogóját Teck Mária hercegnővel hivatalosan is publikálták. Teck Mária Viktória hercegnő nehány évvel ezelőtt menyasszonya volt a walesi herceg elsőszülött fiának, Albert Viktor hercegnek, aki azonban meghalt. Teck hercegnő 1867. május 26-án szüle­tett s anyai ágra magyar származású. Nagyanyja Sándor württembergi herceg felesége, kis-rhédei gróf Rhédey Klaudia volt. Duka Tivadar Londonban élő hazánkfia a londoni magyar kolónia nevében a következő levéllel üd­vözölte Teck herceget: Uram! Engedje meg, hogy ő királyi fenségének, a hercegnőnek és önnek abból az örvendetes alkalomból, hogy a yorki herceg ö királyi fensége fenséged leányát elje­gyezte, kifejezhessem teljes szívből eredő örömünket, melyet senki más ngy nem érez, mint mi magyarok. A szere­tetve méltó hercegnő már most is minden érző szívnek uralkodója, mielőtt még Angolország királynéjává lesz. Az ég minden áldása kövesse őt és fenséges vőlegényét; ezt kívánja teljes szivből királyi fenséged legalázatosabb és odaadó szolgája: Duka Tivadar. Erre a levélre Teck herceg a következőképpen vá­laszolt. White Lodge Richmond 1893. május 6. Kedves dr. Duka! Leányomnak a yorki herceggel váló eljegyzése alkalmából kifejezett szives szerencse- kivánatait mindannyian a leghálásabb szivből köszönjük. Önnek szavai, valamint az a hite, hogy honfitársait, a leik az enyimek is, ez ez esemény érdekelni fogja, mé­lyen meghatottak bennünket. Önnek mindenkor igaz hive: Teck. — Képviselők kirándulása. A képviselőházban ma kézről-kézre járt egy iv, a mely azonban nem tarto­zott a veszedelmesebb természetű írások közé, miután kü- löben is a kormánypártból indult. Lukács Béla kereske­delmi miniszter bocsátotta forgalomba nagyon ártatlan tartalommal. Május 26-án Orsósába megy az aldunai mun­kálatok megtekintésére és társaságot akar magának tobo­rozni a képviselők közül. Az Ívnek meg volt a maga ha­tása. Már eddig is igen sokan jelentkeztek minden pártból a részvételre, ngy hogy valószinüleg jó nagy társaság fogja a minisztert Orosvára kisérni. — Leégett község. Nagy tűzről ad hirt soproni levelezőnk. A távirat szerint Fertö-Szent- Miklós községben ma délelőtt ismeretlen okból tűz keletkezett, amely csakhamar az egész községet el­hamvasztotta. Alig maradt néhány ház épen. A köz­ség lakói nagyobbrészt magyarok. — A chicagói női kongresszus. Chicágó-ban ma nyílt meg a női kongresszus, amelyet a világkiállítással kapcsolatban rendeztek. A kongresszusban, amely a Columbia nagytermében volt, ötezer nő vett részt. _______ PESTI NAPLÓ-________ 18 93. május 17. II«....... ■ »— - »«»»•» * — F orrongó diákság. Nagy az elkeseredés az ősz trák egyetemeken, az ifjúság napok óta forrong és sok he­lyütt a tanári kar nyílt beleegyezésével tiltakozik a hadügy­miniszternek az ellen a rendeleté ellen, a melylyel megtiltotta a diákoknak, akik tartalékos tisztek, hogy akármilyen egyesület­nek vagy burschenschaftnak tagjai lehessenek. Az egyetemi hallgatóság tradíciójának megsértése annyira felháborította a különben békés lelkületű osztrák egyetemi ifjúsá­got, hogy Ausztriának összes egyetemein valóságos forra­dalom ütött ki. Napról napra gyűléseket tartanak s forma- szerű sztrájkot jelentettek he arra az esetre, ha a had­ügyminiszter nem vonja vissza szabadságukat sértő rende­letét. A mig a miniszter nem enged, addig az egyetemek professzorai üres padok előtt prelegálhatnak. Az innsbrucki egyetem kezdte meg az akciót elsőnek, s ma már azt je­lenti egy bécsi táviratunk, hogy az egyetemi ifjúság tilta­kozását komolyan számba lehet venni. A bécsi egyetemen párt és nemzetiségi különbség nélkül, még az egymással olyan ellentétes árnyalatok, mint a magyarok és csehek is konferenciára gyűltek, melyen határozati javaslatot fo­gadtak el olyan értelemben, hogy a delegációhoz for­dulnak a rendelet visszavonása érdekében. A holnapra tervezett általános diákgyülést a rendőrség betiltotta. A leg­érdekesebb az innsbrucki diák-forradalom, a hol a lakosság is együtt tart az egyetemi ifjakkal s a rendőrség tilalma dacára is tellobogózta a házakat tiszteletükre. Az egyetem egész környéke kihalt, a rektor intervenciója, hogy 24 óra alatt szüntessék meg a sztrájkot, eredménytelen maradt. Hogy mily komoly a dolog, legjobban bizonyítja az, hogy Reicher altábornagy innsbrucki hadtestparancsnokot sürgősen Bécsbe hívták, hogy az eseményekről jelentést tegyen. Jellemző hogy az innsbrucki tanári kar összes tagjai szimpátiáinak a diákság akciójával és hogy a város polgármestere meg­tagadta a katonai hatóságnak azt a megkeresését, hogy fegyveres erőt rendeljen ki az ifjúság megrendszabályozi- sára. A becsi egyetem magyar hallgatói gróf Apponyi Alberthez fordultak, hogy ügyük számára megnyerjék. A Reiclisrath-ban Herold és Steinwender képviselők fogják az ügyet szóba hozni. — Halálos ugrás. Zentárói Írják nekünk: A leg­közelebb múlt vasárnap délután több fiatal emberből állé társaság indult ki a mezőre, hogy ott lapdázzanak. Lapda- játékközben többek ajánlatára versenytávolugrást rendez­tek s a legjobb ugrásra pályadijat is tűztek ki. Branovszky János, aki különben is jó ugró hírében állott, nagyon sze­rette volna a dijat elnyerni s azért nagy ambícióval fo­gott nehi az ugrásnak. Az ugrás végzetes volt a szeren­csétlen fiúra nézve, mert a mint néki ugrott, az ugrás után fejjel bukott a földre s pedig oly szerencsétlenül, hogy agyrázkódást kapott s rövid kínlódás után, ott a ré­ten meghalt. — A kolera. AVandsbeckből telegrafálják, bogy Schiffbeck bolsteini helységben egy munkás kolera- gyanús tünetek közt megbetegedett és tegnap meg­halt. A vizsgálat megejtése végett a járási orvos Schiffbeckbe ment. A munkásnak 12 társát, akik együttlaktak vele, az elkülönített barakba vitték, és megtették a legszélesebb körű óvintézkedéseket. — A tüzijátékos gyermekei. A városon kívül, a szőlőkben, Írja szabadkai levelezőnk, egy tüzijátékos la­kik családostul. Itt folytatja veszedelmes mesterségét, gyártja a tűzijátékhoz való szereket, két kis fiát is befog­ván segitségül a munkájához. A tüzijátékos tegnap is sze­net, ként és salétromot töretett a két kis fiúval s amint a gyerekek munkájukat végezték, a keverék egyszerre fel­robbant. A robbanástól a készletben levő rakéták is meg- gyultak és az egész készlet borzasztó sistergés, pattogás közt szintén felrobbant. A szerencsétlen kis fink, akiket a városi kórházba szállítottak, úgy összeégtek, hogy alig lesznek megmenthetők az életnek. — A betyár-romantika vége. Még egyszer vissza­térünk az egykori haramiavezérre, Dobos Gáborra, a ki­nek ügyes-bajos dolgával már több Ízben foglalkoztunk, mióta kikerült az illavai fegybázból. Egyik debreceni lap írja, hogy az egykor rettegett rablóvezér tegnapelőtt bent járt a városban a nagy vásáron, a fegyliázban megtakarí­tott pénzéből tizennyolc darab hizót vásárolt, mert mint mondta, ezután — sertéskereskedést akar űzni. — A kik a fegyverrel Játszanak. Kassú-röl Írja levelezőnk: Tiller Károly kőműves legény Balázs Ferenc nevű társával együtt mulatott vasárnap egy külvárosi korcsmában. Mulatozás közben Tiller a korcsmáros szobá­jában egy revolvert talált s azzal célba vette társát. A pisztolyt kétszer sütötte el s az egyik golyó Balázs halán­tékába fúródott. A legényt félholtan vitték a kórházba. — Ugyanaz nap két reáliskolai tanuló keveredett bajba a fegyver miatt. Krausz Ferenc iskolás fiú játszott odahaza apjának flaubertjével. A fegyver véletlenül elsült s a golyó a közvetlen közelében álló Reinan Endre reálista torkát találta. — Dinárait a tisztviselőtelepen. A tisztviselőte­lepen ma délután Árvái Ferenc molnárnak két éves fia több dinamittöltényt talált. A töltényeket a kis fiú haza­vitte szüleinek lakására s ott a konyhában játszani kez­dett velük. Senki sem tudta, hogy a töltények dinamittal vannak megtöltve, s azért nem is vették ki a gyermek kezéből. A kis fiú azután baltát vett elő s az egyik pat­ronra ütött. A bomba óriási dörrenéssel robbant fel a a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék