Pesti Napló, 1933. február (84. évfolyam, 26–48. szám)

1933-02-10 / 33. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1933 február 9 10 — A »Rokonok« nagy síkere. Móricz Zsigmond legújabb regénye, a »Rokonok«, amely az Athe­naeum népszerű 2 pengős regényeinek sorozatában jelent meg, a magyarság életét mélyen és igazán tükröző rajzával s lenyűgözően érdekes meséjével hatalmas sikert aratott. A kritika egyhangúan a legkiválóbb Móricz-regények közé sorolja az író új művét, a közönség pedig egyre növekvő érdek­lődéssel olvassa. — Merénylet egy volt porosz szocialista miniszter ellen. Berlinből jelentik: Sicring volt porosz kereske­delmi miniszter és szociáldemokrata tartománygyűlési képviselő ellen a csütörtökre virradó éjszaka merényle­tet kíséreltek meg. Több ismeretlen férfi belőtt a mi­niszter spandaui házába és azután elszaladt. A merény­lők három lövést adtak az ablakon keresztül s a há­rom golyó szétrombolta a lakás több berendezési tár­gyát. A szobában szerencsére senki sem tartózkodott. A tettesek valószínűleg ugyanazok lehettek, akik már néhány nappal ezelőtt kőzáporral beverték a volt mi­niszter lakásának valamennyi ablakát. — Meghalt Frühwirth András bíboros. Rómá­ból jelentik: Frühwirth András bíboros, a bíbor­noki testület dékánja csütörtök reggel 88 éves ko­rában meghalt. Frühwirth 1863-ban lett Grácban dominikánus szerzetes, majd 1891-ben a domini­kánus rend generálisának választották. 1917 óta Rómában él. A bíbornokok száma Frühwirth ha­lála után ötvenkettő. így tehát még tizennyolc bíbornoki méltóság vár betöltésre. — A Tarján—Büchler-féle dollárpör. Annakidején érdeklődést keltett a Büchler és Társa cég pereske­dése Tarján Vilmossal. Tarján 9000 effektív dollárral tartozott a Büchler-cégnek, aki ezt a kölcsönt pengő­ben akarta visszafizetni, de mivel a hitelező ezt fize­tésként elfogadni vonakodott, Tarján a pengőöeszeget bírói letétbe helyezte és a Büchler és Társa céget a bekebelezett jelzálog törlésére perelte. A perben a Büchler-céget dr. Wilhelm Károly ügyvéd, Tarjánt pedig Qoitein Sándor ügyvéd képviselte. A per elvi je­lentőségű volt: vájjon köteles-e a hitelező, aki effek­tív külföldi pénznemben kötött a magyar adóssal köl­csönszerződést, a valóságos külföldi valuta helyett pen gőt elfogadni és pengőfizetés ellenében zálogjogát tö­röltetni! A törvényszék Tarjánnak adott igazat ós kö­telezte Büchleréket, hogy a pengőfizetés ellenében a tőlük vásárolt ingatlanra a törlési engedélyt adják ki Tarjánnak. A hitelező cég a törvényszék ítélete ellen fellebbezett és a kereskedelmi törvény 328. $-ának sza­bályára hivatkozott, amely szerint az effektív külföldi pénznemben kikötött kölcsönt az adós valósággal a ki­kötött valutában tartozik teljesíteni. Különös nyoma­tékkal mutatott rá arra a gazdasági inkonvenienciára. amely abban az esetben állana elő, ha a magyar hite­lezők, akik külföldi pénznemben tartoznak éa az ott felvett valutáris kölcsönöket ugyancsak effektív kül­földi pénznemben adták tovább, kölcsön, a bírói ítélet folytán abba a kényszerhelyzetbe kerülnének, hogy a külföldi valuta helyett teljesítésként pengőt volnának kénytelenek elfogadni. A Tábla a hitelezőnek adott igazat, kimondva, hogy Büchlerék csak effektív dollá­rokat kötelesek elfogadni fizetés gyanánt és csak en­nek ellenében kötelesek a törlési engedélyt kiadni. A Kúria telje» egészében magáévá tette a hitelező jogi álláspontját, ítéletében felperest törlési keresetével el­utasította és kimondotta, hogy a kereskedelmi törvény 326. §-a értelmében az effektív külföldi pénznemben ki­kötött kölcsönt az adós pengőben vissza nem fizetheti, a hitelező azt elfogadni és a pengőfizetés ellenében törlést adni nem köteles. — A Pcrley-testvéreket tartásdíjért perli apjuk. Ple­yer Gyula 68 éves öregember tartásdíjért pert Indított felesége, valamint hat fia, köztük Verleg Lajos bizottsági tag ellen. Uifalvy járásbíró előtt tartott tárgyaláson Perleyék azzal védekeztek, hogy Pleyer sohasem telje­sítette apai kötelességét, nem nevelte gyermekeit, do­logkerülő ember, aki nem fogadta el a neki felkínált ál­lást. A per szerintük politikai hecc-per. A bíróság több tanút hallgatott ki és a tárgyalást február 17-re elna­polta, amikor ítéletet hirdet. — Már 1400 kereskedő csatlakozott a világítást boj­kotthoz. A belvárosi kereskedők világítási bojkottmoz­galma egyre jobban terjed. A Fővárosi Kereskedők Egyesületének tegnap este tartott választmányi ülésén bejelentették, bogy már U00 ke'eskedö csatlakozott a mozgalomhoz. Elhatározták, hogy küldöttség keresi fel Borvendég alpolgármestert, akinek előadják kívánsá­gaikat. A kereskedők a belső világításra használt áram áráért 54 fillér helyett 30 fillért, a külső világításra szolgáló áram áráéit 20 fillért akarnak fizetni. Ha tár­gyalásuk nem vezet eredményre, akkor rátérnek a gyer­tyával való világításra. — Leugrott a klinika emeletéről egy deliriu­mos beteg. Szegedi tudósítónk jelenti: Megdöb­bentő öngyilkosság történt csütörtökön a szegedi idegklinikán. Néhány nappal ezelőtt Kauser József 35 éves újszentiváni gazdát deliriummal beszálli tották a kórházba. Ismételten kezelték Kaueert, aki csütörtökön deliriumos pillanatában neki­ugrott a bezárt ablaknak és az ablakot is magával rántva leugrott az udvarra. Különösképpen külső sérülései nem voltak, felállott, néhány lépést tett előre, azután összeesett. Bevitték a kórterembe, ahol megállapították, hogy súlyos belső sérüléseket szenvedett. Néhány pero múlva meg is halt. — A Rádióélet legújabb száma tele van érdekesnél Srdekesebb olvasnivalóval és képpel. Tartalmából ki­emeljük a következőket: Wagner Richard Pesten. Képek gróf Apponyi Albert életéből. Hogyan készül a Hacsefc— Sajó-film. Magyarország kívánságai a brüsszeli rádió­órtekezleten. Villamos hangszerek. Falu Tamás elbeszé­lése. Surányi Miklós regénye. Siklóssy László cikkei. Vizvári Mariska üzenetei. Papp Viktor Wagner-mélta­tása, stb. A szokott szövege -képes műszak és műsor­rovatok, tréfák, dalszövegek divatképek teszik teljessé a kitűnő magy ir rádiómagazint, mely gazdagságát te­kintve a legolcsóbb, 1 hónapra csupán 1 pengő számon­ként 30 fillér. REPÜLŐGÉPEN A DÉLI SARKRA: Bernt Bar­chen, a híres amierikai pilóta, Lincoln Ellsworth (a baloldalon) és Sir Hubert Wilkins, akik expe­dícióra indulnak a Déli Sarkra. A sarkvidékat re­pülőgépen járják be — Friedrich is lemondott műhelybizottsági tag­ságáról. A főváros műhelyeinek felülvizsgálására ki­küldött bizottságot úgy állították össze, hogy az üzem­pártolók és üzemellenesek ugyanannyian voltak s az elnök mindig az üzempártolók javaslatait fogadta el. Emiatt a bizottság ellenzéki képviselője, Bródy Ernő kilépett a bizottságból. Helyébe Friedrich Istvánt vá­lasztották, aki most ugyancsak lemondott a mühelybi­zottságban viselt tagságáról. — Az öngyilkos Korpássy kúriai bírót Szege­den temetik el. Szegedi tudósítónk jelenti: A Buda­pesten öngyilkossá lett dr. Korpássy Gyula kúriai bíró holttestét csütörtökre várták Szegedre azzal, hogy az ítélőtáblán ravatalozzák fel a holttestet. A holttest azonban nem érkezett meg, a ravatalo­zás csak pénteken délután 3 órakor lesz, éspedig a nyilt uccán, mert a rendőrség a Tábla valame­lyik termében való felravatalozást nem engedé­lyezte. — A szarvasi evaiur. tanítónőképzőbe és a vele kap­csolatos internátusba május 1-éig kell folyamodni fel­vételért. Az intézeti díjakról és a felvétel feltételeiről tájékoztatót küld az igazgató. — Hogyan világítsuk lakásunkat jól és gazdaságosan? címmel fobruár 8-án Plliltz Dezső mérnök az Elektromos Művek áj bemutató helyiségében előadást tartott. Kísérteti bemutatásokkal és vetített képekkel kísért előadásában rá mutatott arra, hogy csak megfele'.ő erősségű, káprázatmentes és 36 árnyékhatássá világítás mellett érezhetjük lakásunkban otthonosan magunkat. Ennek gazdaságos eléréséhez fetétlen Jóminöségű. gazdaságos izzólámpák alkalmazása szükséges. — Izgalmában meghalt Löbl Emil terménykeres­kedő. Csütörtök délután Nádor ucca 19. szám alatti irodájában összeesett és meghalt Löbl Emil 57 éves ter­ménykereskedő, a Deutsch és Löbl cég tulajdonosa. A sú'yos érelmeszesedéses és cukorbajos kereskedőt az utóbbi időben nagyon féltették minden izgalomtól. Délután összeveszett egy látogatóval és hirtelen hango­san kiáltozni kezdett: »Dobják ki ezt az em-bertU Egy­szerre csak a szívéhez kapott és a földre zuhant. Az előhívott orvos már koffeininjekcióval sem tudta ma­gához téríteni Löblt, aki néhány perc múlva meghalt. — Halálozás. Kárpáti Jolán, Kárpáti István és neje, született Imrédi Jolán leánya Budapesten elhúnyt. Csütörtökön temették el nagy részvét mellett Rotter Zsigmond tözsdetanácsost a rákoskeresztúri temetőben. A végső tisztességen megjelentek a Tőzsde nevében Po­litzr Sándor és Münk Péter alelnökök, az OMKE részé­ről Magyar Bertalan h. elnök és Balkányi Kálmán igaz­gató. Hevesi Simon főrabbi méltatta az elhúnyt Rotter Zsigmond emberi kiválóságát, majd Szeben Dezső tőzsde­tanácsos búcsúztatta el kartársai nevében, Ország Sán­dor pedig az OMKE elnöki tanácsa nevében mondott gyászbeszédet. f HÍREK CSANAD VARMEGYÉBŐL: Horváth József rendőrtanácsost a belügy­miniszter Jászberénybe helyezte át és meg­bízta az ottani kapitányság vezetésével. — A makói Petőfi Dalkör műsoros estjén Vajda Hugó, Donáth Antal, Kliner Ká­roly, Joó Juci, Bugyinszky Eta, Ruzicska Ferenc, Böde Károly, Gcál Dániel, Nagy Sándor és Lakatos Pál sze repeltek. Rendezett: Jankó János. — A makói ref. Nő­egylet Arany-estjén Hont Erzsébet, dr. Wénich Lászlóné, Nagy Károly és a ref. énekkar szerepeltek. HÍREK HEVES VARMEGYÉBŐL: A Magyar Turista Egyesület Egri Bükk Osztálya most tartotta tisztújító ülését. Elnök lett Török Kálmán, ügyvezető alel­nök dr. Szabó Oszkár, alelnök dr. Czekkel Ferenc, főtitkár dr. Dely Béla, titkár Hu­bay József, jegyzők Fellner József, Kalmár László és Bognár János, pénztáros Dutka Jenő, ellenőr Vanyek József, ügyész dr. Erlach Sándor, könyvtáros Mondok Fereno, háznagy ée menedékházgondnok Hubay József. — Becker volt porosz közoktatásügyi miniszter Klo­belsberg Kuno grófról. Berlinben megjelenő magyar tu­dományos folyóirat, az »Ungarische Jahrbücher« leg­újabb számában C. H. Becker, volt porosz közoktatás­ügyi miniszter szép cikkben emlékezik mog a magyar kultúra nagy halottjáról, gróf Klebelsberg Kunoról. A lap, amelyet annakidején Gragger Róbert alapított és amelynek szerkesztője Farkas Gyula, a berlini egyetem magyar intézetének igazgatója, külön lenyomatot is adott ki Becker cikkéiül. — A magyar nemzet egyik legjobbjának halálát gyászolja, — írja többek között Becker. — Klebelsberggel európai formátumú államfér­fiú távozott az élők sorából. Meglepő, hegy mennyi európai jelentőségű nevet ad a kis Magyarország a kul­túrvilágnak. Klebelsberg is ezek közé tartozott ... A kialakuló Magyarország nagy szellemi fejlesztői sorába tartozott. Széchenyi, Eötvös és Trefort mailett Klebels­berget mindig mint a háborúban összetört Magyaror­szág szellemi újjáépítőjét fogják ünnepelni... Követőjo volt azoknak a hagyományoknak, amelyek Magyaror­szág történetében Szent István napjai óta érvényesül­nek és amolyeknek céljia az, hogy Magyarország kele­ten az európai és nyugati műveltség hordozója és elő­őrse legyen... Csodálatot érdemel, hogy milyen kultu­rális célú pénzáldozatokra bírta rá Klebelsberg gróf az összkormányt és a pénzügyminisztert... Egész Európa számára imponáló volt a kultúrának ez az akarása, ez a rendíthetetlen hit, hogy Magyarország csak akkor lehet megint nagy, ha a világ nom kis katonai hatalom­nak, hanem nagy és nélkülözhetetlen kultúrtényezőnek fogja megismerni. — Végül német szempontból méltatja Becker a nagy magyar kultúrpolitikust, aki olyan sokat tett a német-magyar kultúrkajpesolatok megerősítésére. — A magyar bnkszolók győztek Stockholmban. Stockho.mból jelentik: A svéd fővárosban szereplő ma­gyar ökölvívó csapat, amely ezúttal Budapest színeiben indult Stockholm válogatottjai ellen, 12:4 arányba» győzött. — Eddig 7156 halottja van az influenzának Angliában. Londonból jelentik: Az elmúlt héten Anglia nagyvárosaiban 1911 ember halt meg náthalázban. Ezzei a náthalázban elpusztultak száma Angliában 7156-re emelkedett. — A magyar asztali tenlszeaők győztek Brünnben. A Prágában győztes magyar asztali teniszezők csütörtö­kön Brünnben szerepeltek. Az ottani mérkőzések ered­ményed újból a magyarok fölényét igazoíták. Eredmény: 8:3 volt Magyarország javára. — Uccát neveztek el Ábrányi Emilről, teret a 32-esekről. A Közmunkatanács több eddig névtelen uccát nevezett el. A Bimbó uccából kiinduló névtelen uccát a neves költőről Ábrányi Emd uccának keresz­telték. Lesz ezenkívül Detrt kő ucca, Rákó ucca, Ne­deczvár ucca, Galambócz ucca, Nándorfehérvár út éa Kaposvár ucca. Valamennyi új ucca Budán van. A Ba­ross ucca és Kisstáció ucca találkozásánál lévő kis te­ret, ahol a 82-es emlékművet helyezik el. 32-esek teré­nek nevezik el. — Interpelláció a közüzemek leépítéséről. Éber Antai csütörtökön interpellációt jegyzett be a ke­reskedelmi miniszterhez az állami és_ hatósági üze­mek gyors leépítés tárgyában történt miniszteri igéret betartására vonatkozólag. t-^msi nt RE K BÉKÉS VARMEGYÉBŐL: Gyomán a felsőrészi olvasókör elnöke Iio­JtSvíÉlO. vúcs Gábor, alelnöke Kató Lajos, pénztár­ÍW^Süaf noka Lukács László, jegyzője Arany TjHp/ Endre, gondnoka Csökönyi Lajos, ellenőre G. Nagy László, könyvtárosa Varga László lett. — A Csabai MAV Sportegyesület új tisztikara 4 következő: elnök Végh Mihály, alelnökök Szélpál András és Csíki György, igazgató Pesthy Béla, főtit­kár Zahorán János, titkár Zahorán György, jegyzők Mészáros Sándor és Kriza György, főpénztáros Papp József, pénztárnokok Pfleger László, Evanits István, ellenőrök Farkas János és Nagy Lajos, ügyész dr. Szabi József, orvosok dr. Dobitz Zoltán, dr. Gotthard János és dr. Uhrin János, szertáros Baumgartner Géza. — Békésvármegye főispánja báró Maasburg Kornélt tisz­teletbeli szolgabíróvá nevezte ki. — A gyulai józsef­városi földműves Olvasókör elnöke Metz József, alel­nöke Hack József lett — Az orosházai Petőfi dalárda hangversenyén Székely Gyula, Kiss István, Kiss Berta és Garay János szerepeltek. — A békéscsabai Rudolf­gimnzium hangversenyén Koppányi Gyula, Bódi Já­nos, Láng Miklós, Erdős Miklós, Povázsay László és Paukert Hugó szerepeltek. — A békscsabal Bethlen Gá­bor Szövetség tisztikarát a következőképpen választot­ták meg: elnök Jánossy Gyula, ügyvezető e. dr. Mcdo­vorszky Mátyás, társelnökök Drienyovszky Jáncs, Ko­rossy Lásziló, Lőrinczy László, Meksó Béla, Meliskó Já­nos, Horváth István, Bakos Mátyás, Purgly Béla, Ko­vács Mihály, Uhrin Károly, dr. Galli Károly, dr. Reil Lajos, dr. Mázor Elemér, dr. Padrah Kálmán, dr. Rom­vári Tibor, dr. Sailer Vilmos, Adám Grsztáv és dr. Be­rényi Antal, főtitkár Bankó András, titkár dr. Sailer Fer *?nc, jegyző dr. Haan Albert és dr. Mózor József, pénztáros Kilczcr Gyula, ellenőr Veres Árpád és Kaczkó János, könyvtáros Saguly József, háznagy Achim Mi­hály, számvizsgálók Botyánszky Mihály, Lipták János és Molnár János. — A gyulai Józsefvárosi Olvasókör tisztikara a következő lett: elnök Szikes Antal, alelnök Steigerwald István, pénztárnok Mult József, ellenőre Sail Mihály, könyvtáros Ludwig István, jegyző Szikes Jakab és Pflaum Antal, ügyész dr. Schriffert Ferenc. — A békéscsabai kisgazda egylet új tisztikara: elnök Kovács Pál, alelnökök Laczkó János és Veres András, könyvtáros Gálik Mihály házgondnok Kolrirovs;ky Mi­hály, ügyész dr. Molnár János, jegyző Bagyinka György, számvizsgálók Patay András, Patay János w Kiiment Z. András. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék