Pesti Napló, 1934. március (85. évfolyam, 48–72. szám)

1934-03-25 / 68. szám

492 Péntek PESTI NAPLÓ 1934 március SS 1 — A tavasz virágai. Az uecasarkon virágárus lányka (hatvan éves) áll és a tavasz yirágai^ árulja. Hóvirágot, ibolyát, mimózát és... pzpirűx krizántcmu­mot, amely majdnem olyan, mint az igazi. Még télről maradt itt, túlélte a valódi krizantémumot. Jön egy fiatal asszonyka, megáll a virágkösár előtt, mire a né­'nike rákezdi: , — Szép ibolyát, hóvirágot, mimózát... Az asszonyka lebiggyeszti ajkát: . — Adjon egy krizantémumot, az tartósabb és nem olyan közönséges. Az ibolya úgy szégyelte magát! — A budapesti holland követség közli, hogy kedden, március 27-én, Emma holland anyakirályné temetése napján a követség és a főkonzulátus irodái zárva lesznek. — Szent-Györgyi professzor előáüása Belgrád­ban a mesterséges C-vitaminról. Belgrádból je­lentik: Dr. Szent-Györgyi Albert, a szegedi egye­tem tanára, a belgrádi orvosegyetem jneghívá­sára szombaton este előadást tartott a vitamiJt­kutatások eredményéről. St&fanovics elnök meleg szavakkal üdvözölte az előadót. Beszédében a leg­nagyobb dicséret hangján szólt általában a ma­gyar kultúráról, felsorolta a magyar irodalom, művészet és tudomány legkiválóbb képviselőit, akiknek sorában Szent-Györgyi professzornak toéltó helye van világhírű munkássága révén, íSzent-Györgyi tanár az üdvözlést megköszönve, psryórás németnyelvű előadásban ismertette a vitaminkutatás történetét, majd saját vizsgála­tait és azok eredményeit. Bemutatott nagyobb­mennyiségű paprikából elkülönített tiszta C-vita­mint és egy kis üvegben színtétikus úton előállí­tott anyagot. A közönség nagy érdeklődéssel hall­gatta az előadót és az előadást meleg ünnepléssel köszöntő meg. — A lovasmérkőzések második napja. Az országos lovasmérkőzés második napján, szombaton a hölgyek díjugratása került sorra. A heves küzdelemben az aka­dályok első felállításával 31 lovas közül hatan végeztek hibátlanul: Dungyerszky Baba, v. Cseh Kálmánná, Fáy­Halász Ida, Gulácsy Tiborné, Keresztes Erzsébet, pauly Hartmanné. E lovasok 10 cm-rel emelt akadályon ismét ugrattak, melyből a legerősebb akadályverseny tempóban lovagolva legjobb időt ért el Dungyerszky Baba mint győztes, második v. Cseh Kálruánné, harmadik Fáy­Halász Ida, negyedik Keresztes Erzsébet, ötödik Gulácsy Tiborné, akik valamennyien hibátlanul végeztek, csupán néhány másodperc volt az időkülönbség. Vasárnap dél­előtt 'A 12 órakor az urak nehéz vadászugratása követke­zik, mely után 5/i3 órakor az úrlovasnők nehéz vadász­ugratása. A szombati nap részletes eredménye a követ­kező: Hölgyek díjugratása: 1. V. Cseh Kálmánná, Sans­gene (lovagolta Dungyerszky Baba). 2. V. Cseh Kálmán, Klió (lov. v. Cseh Kálmánné). 3. Fáy-Halász Ida, Muki (lov. tulajdonos). 4. Szarka Lajos, Merész (lov. Keresztes Erzsébet). 5. Gulácsy Tibor, Hargita (lov. Gulácsy ti­borné). — A lengyel földművelési miniszter Bábolnán és Kisbéren. Kállay Miklós földművelésügyi mi­niszter szombaton délelőtt Nakoniecznikow-Klu­kowski Bronislav lengyel földművelésügyi minisz­terrel Bábolnára és Kisbérre utazott a híres ma­gyar ménesek megtekintése végett. A lengyel föld­művelésügyi miniszter a látottak felett a legna­gyobb elismerését fejezte ki és nyomban kijelen­tette Kállay Miklós földművelésügyi miniszternek, hogy külön tanulmányi bizottságot fog a közeljö­vőben Magyarországra küldeni a magyar ló­tenyésztés tanulmányozására. — Kivonat, mindenből csak kivonat! Se szeri se száma a Párisi Nagy Áruház hatalmas és gazdag hús­véti kiállítása csodáinak. Lapunk mai száma hasábokon át közli a kitűnő és nagyon olcsó attrakciókat. Ez is csak kivonat, amint hogy olvasóink kényelmére e he­lyen még szűkebb kivonatot közlünk azokról a nagy­szerű tárgyakról, amelyek minőségük és olcsó áraikkal minden versenyen felül állnak: Női, bőrutánzatú, finom divatkesztyű 88 fillér. Mintás, gyönyörű tavaszi és nyári női ruhaanyag métere csák 1.28 pengő. Műselyem pon­gyola, diszkrét virágos minták, 4.20 pengő. Különleges olcsóság: egy tiroli nadrág ára csak 78 fillér. Gyerme­kek öröme, egy jóminőségű, barnaszínű gyermekcipő 2.50 pengő (nagyobbszámú 3.50 pengő). Az úridivatosz­tálynak legnépszerűbb attrakciója egy férfiing, minden színben és finom, teljes kivitelben 2.95 pengő. A leg­praktikusabb piros tojás G darab színes gyermekzseb­kendővel 96 fillérért kerül eladásra. De nemcsak a prak­tikus célokat szolgálja ez a kiállítás, mert hiszen a Párisi Nagy Áruház gyermekjátékosztályai is teljesen, felkészülve várják a húsvéti ostromot. Labdák százai, tavaszi kerti játékszerek serege főtárgyai e kiállításnak. Végül fölemlítjük a Párisi Nagy Áruháznak majdnem égy egész emeletsort elfoglaló és ragyogó szivárvány­színekben pompázó húsvéti tojás- és nyulacskakiállítást, amelynek főattrakciója egy zöld fűtalapzaton álló, tiszta csokoládéból készült, 28 centiméter magas arany-ezüstös nyulacska, piros nagy csokoládétojással és desszert cso­koládécukorkával. Ára az egész csoportozatnak csak 96 fillér! — Ma tartják meg a református nagygyűlést. Vasárnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a pesti Vigadóban a budapesti reformátusok máso­dik nagygyűlése. Kontra Aladár imája után dr. Ravasz László püspök, dr. Némethy Károly v. b. t. t. és mások szólalnak fel. — Rosszullátókat és vakokat a külföldön bevált S. I. S. rendszer egyénenként rövid időn beliil a legkülönbö­zőbb munkákra és szórakozásokra tanítja meg. Magyar­országi vezetője Szeben Klára. Érdeklődni lehet telefó­non: 643—36. — Április 22-én lep.ezik le gróf Tisza István szobrát. A Gróf Tisza István Emlékbizottság szű­kebb bizottsága Berzeviczy Albert elnökletével ülést_ tartott, amelyen elhatározta, bogv Tisza István szobrát április 22-én délben 12 órakor lep­lezik le ünnepélyes külsőségek között az Ország­ház felsőházi bejárata előtt. Az értekezlet kérni fogja a kereskedelmi minisztert, bogy a "MAV ebből az alkalomból az ország különböző részei­ből filléres gyorsvonatokat indítson Budapestre. Április 22-én este tartják meg a Tisza István­émlékvacsorát, melyen a Tisza-serleggel gróf Károlyi Gyula fog emlékbeszédet mondani. — Rakétát küldenek az oroszok a sztratoszférába. Moszkvából jelenti tudósítónk: Leningrádban most fe­jezték be egy rakéta törzsének építés't, amelyet a sztra­toszféra magas rétegeibe akarnak kilőni. A rakétát fel fogják szerelni a szükséges műszerekkel, amelyek tanú­ságot tehetnek a sztratoszférában uralkodó légköri vi­szonyokról, a kozmikus sugarak hálásáról stb. Megkezd­ték a szoros értelemben vett Takétaszerkezet építését is. A sztratoszféra-rakéta tervét az OzoaViocum szervezet leningrádi tudományos tanácsának munkatársai dol­gozták ki. — Kitüntetés. A kormányzó Kálmán Andor buda­pesti cipőkereskedőnek közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanáesosi cí­met, továbbá Höhn Béla lentii körjegyzőnek a közszol­gálatban szerzett érdemei elismeréséül ós Jancsó Kázmér szolnoki nyug. városi birtoknyilvántartónak negyvenévi buzgó szolgálata elismeréséül a IV. osztályú magyar érdemkeresztet, Tomasik István budapesti cipészmester­nek, a Budapesti Zsibárukereskedők Ipartársulata elnö­kének, az ipartestület félszázados fennállásának évfor­dulója alkalmából érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar ezüst érdemkeresztet, Bodor Elek pestmegyei I. osztályú altisztnek nyugalombahelyezése alkalmából buzgó szolgálata elismeréséül a magyar ezüst érdem­érmet, Fehér József leventeoktató, szigetbecsei községi irodatisztnek, Bácsik Sándor sátoraljaújhelyi gépkocsi­vezetőnek és Horváth Imre csepregi tanulónak önfelál­dozó magatartással véghezvitt életmentésért a magyar bronz érdemérmet adományozta. — Betörésen tettenérték Saguly Ferencet, a Leirer Amália-gyilkosság tettesének leleplezőjét. Szombaton este betörésen tettenérték Saguly Fe­rencet, a Leirer-gyilkosság tettesének leleplezőjét. Mint emlékezetes, Saguly annakidején a Markó uccai fogházban ült és ez alatt feleségének gyer­meke született. Arra kérte a fogház vezetőségét, hogy láthassa kisgyermekét és ennek fejében el­mondotta, hogy Leirer Amáliát Pödör Gyula gyil­kolta meg. Saguly fogházbüntetésének kitöltése után a fővárosban mint kárpitossegéd dolgozott és most karácsonykor a Magyarország hasábjain elmondotta, liogy jó.Útra tért. semmiféle bűncse­lekményt nem fog elkövetni. XJgyláiszik meggon­dolta magát, mert szombaton este a Medve ucca 19• számú ház egyik lakásában a lakás tulajdonos­nője, Grünfeld Izidorné, amikor hazaiért, Sagulyt találta lakásában, aki a vitrin holmijait szedte össze• Az asszony lármát csapott, Saguly mene­külni kezdett, az uocán egy sofőr autóval üldözte és elfogták. Előállították a főkapitányságra, ahol őrizetbe vettek. BEKÜLDÖTT HÍREK . Vasárnap. Előadások. Raffay Sándor püspök beszél a bé­csikaputéri ev. templomban. Közreműködik Basilides Mária, Zsámboki Miklós stb. 6 órakor. — J. Austein: Öt világrészen át Krisztus nyomában. Vi5 órakor. Deáktéri ev. templom. — Enyedy Andor: Az imádkozás szükséglete. 6 órsior. Eötvös u. 3. — A Dugonics Tár­saságban Móra Ferenc novelláját olvassák fel, Szalay József, Berezeli A. Károly és mások adnak elő. 4 óra­kor. Szegedi város'háza. — Különfélék: A terézvárosi HONSz közgyűlése. Vii órakor. Csengery u. 68. — A La Fontaine Társaság finn-ugor-török matinéja. U órakor. Tud. Akadémia. — A MAOSz gellérthegyi fotokirándu­lása. Vezeti: Kerny István. VJIO órakor. Erzsébethíd, budai hídfő. — A gazdatisztek közgyűlése, Kállay mi­niszter iészvételévcl. 10 órakór. OMGE. — A mohame­dánok Kurbán-Bajrám ünnepe. 10 órakor. Esplanade­szálló. — A nyugdíjas színészek közgyűlése. VtlO órakor. Baross tér 9. — A nagyenyedi Bethlen-kollégium volt diákjai testvéri szövetségének közgyűlése. 5 órakor. Szalay u. 2. — A Népművelési Bizottság 9 órakor a Szépművészeti Múzeumot (vezető: dr. ZMor Anna) és a Műcsarnokot (vezető: Kampis János) tekinti meg. Vt 10 órakor kirándulás, vezeti Németh József. Gyüleke­zés: Gellért téri IIÉV-állomás. — A segédházfelügyelők közgyűlése. 4 órakor. Werner-vendéglő, Károly körút 19. — A négynapos országos református diákgyűlés kezdete. Beszéd: Farkas István püspök. 8 órakor. Kál­vin téri templom. — Hétfő. Előadások. Báró Hatvany Lajos: Ady a kortársak közt. %8 órakor. KAOSz, Erzsé­bet körút 13. — Dr. Bánóczi László: Színházi problé­mák. 7 órakor. PTOE, Mérleg u. 2. — A Pedagógiai Ál­lomáson 6 órakor dr. Gartnerné Szöllősi Magda. 7 óra­kor dr. Kelemenné dr. F elter Magda ad elő. Esterházy u. 20. — A Hétfői Társaságban dr. Knob Sándor: Ár­problémák és az ipar. Vi9 órakor. Royal-szálló. — A Tud. Akadémia összes ülésében Berzeviczy Albert, Ilos­vay Lajos és Németh Gyula ad elő. 5 órakor. — A Kir. Magyar Természettudományi Társulatban Manninger G. Adolf ad elő. 6 órakor. Esterházy u. 16. — Fekete Pál: A nyomadi munkásság szervezkedése és a kollek­tív szerződés. Vi7 órakor. Műegyetem, II. em. 69. — Kü­lönfélék: Felhívás 25 éves találkozóra. Felkérem osz­tálytársaimat, akikkel 1909. évben a Veszprémi Áll. Felsőkereskedelmi iskola felső osztályát elvégeztük, az annakidején elhatározott 10 éves találkozó helyett, me. lyet az >>Vkori viszonyok miatt megtartani nem lehe­tett, r.fol-ó évben aktuálissá váló 25 éves találkozó részit ck ée idejének megbeszélése végett címeiket velem közölni szíveskedjenek. Singet.: Oszkár Eger, Makr 4 lári út 9. 1 — A görög-magyar szellemi kapcsolatok. A Kiaszó szikus Műveltség Barátainak Egyesülete a Magyar Tu­dományos Akadémián Dimitrios Szisziliánosz budapesti görög köVct védnöksége alatt nyilvános iilést tartott a magyar-görög szellemi kapcsolatok kimélyítéséről. Az elnöki megnyitóban Ptaznovszky Iván üdvözölte Görög­ország követét, megemlékezve arról a hatásról, amelyet a görög kultúra a magyar művelődésre gyakorolt. Szi­sziliánosz követ válaszában rámutatott a magyarok és görögök között évszázadok óta fennálló történelmi és kulturális kapcsolatokra, amelyeknek ápolását' egyik legkedvesebb és főfeladatának tekinti. Moravcsik Gyula egyetemi tanár az új görög nemzeti újjászületés nagy előharcosának, Adamandiosz Koraisznak tevékenyságét és hatását fejtegette. Lakner Klára új- és ógörög líriku­sokat interpretált, majd Horváth Endre rövid beveze­tése után Liondász Konstantin Kunszt Ferenc kíséreté­vel görög népdalokat énekelt. — Százhetvenezer nőt képezett ki a szovjet vegyi, és légiháborúra. Moszkvából jelentik: A Osszoaviahim, Szovjetoroszország legnagyobb ma­gánszervezete, amely a lakosságnak a vegyi- és légi háborúra való előkészítését tűzte ki céljául, pénteken birodalmi tanácsülést tartott a Kreml­palotában és kimondotta újjászervezését. Az Qsz­szoaviahim összes szervezeteit közvetlenül a vörös hadsereg vezérkarának vezetése alá helyezik. Há­rom éven belül legalább százezer pilótát aka.nak kiképezni s a gázvédcimi intézkedéseket is ki akar­ják terjeszteni az egész szovjetbirodalomra. Erre a célra nagyösszegű kölcsönt vesznek fel, amely­nek nyilvános jegyzései érdekében azonnal meg­kezdik a propagandát. A kölcsön neve a vörös had­sereg főparancsnoka után, Vorosilov-kölcsön lesz. A tanácsülésen felolvasták az Osszoavia.him ve­zetőségének jelentését a szervezkedés jelenlegi állá­sáról. A szervezethez egyedül az elmúlt évben 750.000 li.i tag csatlakozott, akik köziil kétszázezret a háborús vegyiioarbnn specializáltak, míg to­vábbi 150.000-et a Vnrosilov-dardár céllövő csapa­taiba osztottak he. Katonai kiképzésben részesült 170.000 nő is, akiket az összes modern fegyverek kezelésére kioktattak. — Három év alatt kiosztott tisztviselői Jutalmakat saját pénzéből kel! visszafizetnie a szekszárdi polgár­mesternek és a főszámvevőnek. Szekszárdról jelentik: Nagy izgalmat kelt a városban az az alispáni határo­zat, mely a városnak 1929/31. évi zárszámadásait felül­bírálta és meglepően szigorú hangon foglalkozott azok­kal a képviselőtestületi jóváhagyás nélkül szétosztott jutalmakkal, melyeket vitéz Vendel István polgármes­ter a város ötven tisztviselője között szétosztott. A ha­tározat elrendelte, hogy az 1929-ben kiutalt 8633 pengö és 20 fillért, az 1930-ban kiutalt 2000 pengőt és az 1931-ben kiutalt 10.000 pengőt a polgármester és Tóth Pál főszámvevő fizetéséből kell havi 300, illetve 150 pen­gős részletekben levonni. Az érdekeltek megfellebbezték az alispáni határozatot. — Minden józangondolkodású ember tisztában van azzal, hogy az életnek nemcsak bajai és szenvedései, hanem szépségei és örömei is vannak, amelyeket egy kis áldozattal el lehet érni. Szorgalom, munka, takarékos­ság most nem elég ezek eléréséhez, hanem gondtalanság és vagyon kell hozzá. Ezt pedig gyorsan, váratlanul csak egy nagy nyeremény által lehet megszerezni. Most itt a lehetőség és alkalom! Április 14-én kezdődik az új sorsjáték, rendelni kell egy sorsjegyet a mai lapunkhoz mellékelt Kiss Károly és Társa bankház kartonlapjáról levágandó »Rendelőlapon«, mellyel 50, 100, 200, 300 ezer pengő is nyerhető.. A sorsjegy ára húzás előtt fizetendő a Kiss bankháznak, IV., Kossuth Lajos ucca 1. — Meghalt Györgyi Géza műépítész. Péntek este 83 éves korában meghalt Györgyi Géza, a kiváló műépítész. Ybl Miklósnak volt évtizedeken át kedvenc munkatársa. Mesterének minden nagyobb munkájában résztvett. Ré­sze volt a Várkert megépítésében, az Operaház tervezé­sében, majd kósőbb a lipótvárosi Bazilika megszervezé­sében és a királyi palota újjáépítésében. Apja, Györgyi Alajos a biedermeier-kor kedvelt festőművésze volt. Györgyi Gézát Ferenc József a III. osztályú vaskorona­renddel tüntette ki. Hétfőn délután félnégykor temetik a farkasréti temetőben. — összes kívánságai teljesülhetnek, ha rész.tvesz a 32. m. kir. osztálysorsjátékon. Hol nyerhet ma oly kis befektetéssel 3CO.COO, 2C0.000, 100.C00, 50.000, 40.000 stb. pen­gőt készpénzben? Próbálja ki szerencséjét nálunk! Vá­lasszon a mai Pesti Napló összes példányaihoz csatolt kartonlapon kihúzható szerencseszámaink közül és ren­deljen azonnal az ott levágható »Rendclölapon« az új sorsjátékhoz egy Kiss szerencsesorsjegyet. Mi már sok milliárdot fizettünk ki t. üzletfeleinknek. Véletlentől függ az ön szerencséje is! Fizetni van idejo az április 14-én kezdődő húzás előtt. Pontos és figyelmes, diszkrét kiszolgálást garantálunk: Kiss Károly és Társa bank rt., Kossuth Lajos ucca 1. (Ferenciek temploma melleit.) — Halálozás. Rákosi Jenő, a kemenesmihályfai kör­jegyzőség jegyzője e hónap 21-én este néhánynapos be­tegeskedés után váratlanul meghalt. Március 23-án te­mették általános részvét mellett. -özv. Schagrin Józsefné, postafőtanácsos özvegye 78 éves korában hirtelen elhúnyt. Temetése e hónap 26-án, hétfőn délután 2 órakor lesz az izr. temetőből. A húsvéti ünnepeket töltse a GUTENBRUNM szanatóriumban Badenben Wien mellett, nagy virágos parkban,ahol üdül, győtryuléssiő­rakozást talál a legúribb társasagban, kitűnő magyar orvosok kezelése mellett. Színházak, mozik, bécsi villamos, Kurhaus és lij játékkaszinó a szomszéd­ságban. Kedvezményes 14 napos, társasutazás március 29-én Irdul! Elj­egyzést felvesz pengőfizetés ellenében a budapesti iroda, Kisfaludy ucca SÍ Teletón: 45-9-86

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék