Protestáns Szemle, 1899

I. Értekezések és tanulmányok - Szegedi Gergely és énekeskönyve. Barla Jenő

sunknak és tudományunknak foglalatját szentséges királyi fel­ségteknek ajánljuk és beadjuk, hogy Szentséges Kir. Fel­ségtek a mi ártatlanságunkat és hűségünket nyilván lássák. Kérjük azért és esedezünk Sz. királyi Felségtek előtt, hogy minket kegyesen hallgassanak meg, legyenek hozzánk kedvező indulattal s hitvallásunk, tudományunk e foglalatát fogadják el; és e Sz. Kir. Felségteknek ajánlott könvyecskét, melyet kir. Felségtek pártfogása alatt és akaratával bocsátottunk ki, védelmezzék s megértve ügyünk tisztaságát, ártatlanságunkat, hitünknek és tudományunknak a kánonszerű szentiratokon alapított igazságát: vegyenek minket sz. kir. felségtek hű és kegyelmes pártfogásukba és engedjék meg, hogy az igaz és katholikus hitben s tudományban megmaradhassunk s az Isten legtisztább igéjével tápláló lelkipásztorokat tarthassunk, bír­hassunk." 1 Alá van írva kérelmüknek „az egész lovas és gyalog­sereg s Eger városának nemes és nem nemes lakossága". Mig Verancsics volt az egri püspök (1569. nov.) a bán­talmak nem csillapultak, sőt egyre szaporodtak Egerben. A bántalmakból Szegedinek is kijut osztályrésze. Daczára azon­ban a háborgatásnak, Mágocsi várkapitánysága alatt biztos munkakört találhatott. Mágocsit azonban 1567-ben Forgách Simon váltja fel. ki teljes ellentéte elődjének, a kath. érde­kek pártfogója. Verancsics buzdításai a reformáczió ellensú­lyozása érdekében nem találnak többé süket fülekre. Szikszai H. Bálint egri prot. pap, midőn hét esztendei működés után (1565—1572) elhagyja Egert, hogy állását a Méliusz halá­lával megüresedett debreezeni papsággal cserélje fel, méltán aggódik az egri állapotok felett. „Talán igyen szükséges sem volna ez én mostani intésem, ha nem félnék rajta, hogy amaz régi kigyó, ki Évát megcsalá az ő álnokságával, az ti elmé­teket el ne hitesse az együgyüségtől, mely vagyon a Jézus Krisztusban. Mert nem első dolga az a Sátánnak, hogy Istentől kikövesse a szenteket, kiket az Krisztus mondása szer ént szinte úgy rostáljon, az mint szokták az búzát rostálni. Nem 1 Kiss Á. közlése szerint. I. m. 78., 79., 80.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék