Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-10-27 / 17. szám

Tóvárosi nyílt hírek. — A kör éttermében tisztán magyar szerkezetű étlapokat áthatni, mi e tekintetben alkalmasint legelső példa főváro­sunkban. — A 12ik számú huszárezred tisztjei zenekaruk főnökét olly meghagyással küldék fővárosunkba, hogy különösen jeles Erkelünk dalműveinek szebb részeit, s a népszínművekben elő­forduló kedvelt nemzeties dalok hangjegyeit megszerezze szá­mukra. — A tisztelgések köztünk egy idő óta nagyon is tulcsi- gázott fokra vitetnek. Legújabban, mint halljuk, az aradi vész­lapok kiadóját, azért, mivel e könyvet igen csinosan állitá ki, arany tollal akarják megtisztelni az aradiak. — Vörösmarty, ki csakugyan érdemelne arany tollat, is­mét bort kapott ajándékba a Hegyaljáról. De ezt egyátalában uem sorozzuk a túlságos tisztelgések közé , mert V. megérdemli, hogy az ország minden részeiből küldjenek neki illy deputa- tumot. — Nemsokára lesz fővárosunkban elég mulatság. — Ghys hegedüvirtuoz, kit e nemben a belgaiskola első művészének tartanak, rövid időn körünkbe érkezik; — úgy szinte egy mü- lovagtársasag Párisból, a már említett állatgyüjtemény, és egy viaszbáb-csarnok is epedve váratik a müértők és műkedvelők által. — A budapesti zeneegylet, ezentúl minden ügyeiben egye dűl a magyar nyelvet használandja. — Szerelmi (az előtt Liebe), ki mint igen jeles rajzoló és kőnyomó , külföldön is ismeretes , hosszas müutazásai után legújabban szeretett honában , különösen itt fővárosunkban te­lepedett meg, s nagyszerű kőnyomdát (litographiai intézetet) szándékozik felállítani, mit a belföldi művészet és müipar min­den barátja Örömest üdvözöl. — Budán a várban egy uj épület alapja ásatván, igen sok érdekes régiséget találtak , a többi közt bombákat, bárdokat, 25 fontos puskacsöveket, óriási lánczdarabokat s vas tengelyeket. Sok illy eltűnt hősi korunkra visszaemlékeztető ereklyéket le­hetne némi szorgalommal a magyar föld nagy temetőjéből kiásni. — Geibel könyvárusnál épen most jelent meg Petőfi Sán­dornak ,,A helység kalapácsa“ czimü vig hőskölteménye, melly a magyar népéletből igen sajátságos , mulattató jeleneteket tün­tet fól; e mü becsét is igen emeli Petőfinek jól ismert eredeti nyelve, népszerű előadasa, melly régibb magyar költőink rom­latlan írásmódját műveltebb modorban eleveníti föl. — A könyv kiállítása igen csinos ; a borítékon két comicai jelenet látható kő­rajzban Grimm Vinczétől. — A Mátyásemlék s a Nemzeti almanach ügyében kér- dőrevonó felszólamlások történtek hírlapok utján, s reméljük, hogy az illetők felvilágosítása, felelete nem maradand el. — Összehasonlítás utján meggyőződtünk a felől, misze­rint az első magyar stearingyári részvényes társaság Pan- noniagyertyái az olly híresnek tartott bécsi stearingyárak e nem­beli készítményeivel minden tekintetben kiállják a versenyt. — Tegye meg bárki az összehasonlítást, s e dologban bizonyára kellő felvilágosítást nyerend. — Halljuk, hogy a Nemzeti Újság egyik szerkesztője, K. M. bizonyos viszonyok miatt lemond hivataláról. Ennek okát ne­héz volna kitalálni, miután K. ur a N. Újság saját irányának olly buzgó szorgalommal s olly híven ügyekezett megfelelni. — A budapesti köznép nagy része azon balhitben él, mi­szerint a lánczhidon mit sem kell majd fizetniök. A napokban is egy barátunk tanúja volt annak, hogy midőn egy napszámos nejével együtt nagy keservesen mngfizeté a hidvámot, igykiálta fel : ,Hejh csak már az a vashid elkészülne, azon legalább egy egy batkát sem kell majd fizetnünk !‘ — Hartlebennél az ,,Uj Plutarch, vagy minden korok és nemzetek laghiresebb férfiai és hölgyeinek arcz- és életrajza1' czimü igen figyelemre méltó könyv első füzete már megjelent, Bajza szabatos, szép fordítása szerint. Tartalma fölötte érde­kes és mulattató ; külseje valóban pompás; ez első füzetben 24 világhírű férfi és hölgynek aczélba metszett gyönyörű kis arcz- képei láthatók. Egyegy füzet ára csak két huszas. Reméljük, hogy ez olly hasznos, mint szép és olcsó irodalmi vállolat igen nagy közönséggel fog dicsekedni. — A pesti müegyesület f. évi őszhó 27kén reggeli 9 óra­kor a nemzeti casinóban, több érdekes tárgyak elintézése vé­gett , közgyűlést tartand, mellyre minden egyesületi tag szives megjelenésre kéretik. Közli Ritter Sándor, egyesületi titkár. — Tegnap adaték először Fáncsy javára : ,Éljen az egyen­lőség1 czimü vígjáték báró Eötvös Józseftől, miről jövő alkalom­mal többet. Vidéki liirek. M a r m ar o s-Szig e t, őszhó közepén. (Színészet.) Műkedvelőink kissé pihenni akarván, játékszinöket átengedéke napokban egy vándortársaságnak , mellynek Szákfi Amália , Fe- leky, Csiszér és a vendég Déryné kitűnő tagjai; ezek hetenként két—három Ízben kedves esteli élvezetet nyújtanak a miveltebb szigetieknek. Megkezdék1 működéseiket az ,,Országgyűlési szál­lással.“ Felekynél jelesebb Vigari. vándorszínészeink közt alig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék