Repülés, 1965 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1965-09-01 / 9. szám

Rónai Rudolf elvtárs, a központi repülőklub elnöke átadja a két kategória helyezettjeinek a díjakat. Balról: Csonka Fe­renc (MÁV) átveszi a MALÉV Vezérigazgatóságának díját. A második Neuwelt Róbert (KIM), harmadik Kovács Pál (1TRK). Jobbról: Tliury Kornél első helyezett, második Csé- pán János, harmadik Miroslav Królikowski lengyel versenyző. ményl ért el Kunsági István, aki 03,14 km/ó átlagsebességgel első lett. Négy versenyző­nek balszerencséje volt és csak távolsági pontot kaptak. A nemzetközi versenyben Csépán János 77,73 km/ó átlagsebességgel első, az összesítésben második lett. JÚLIUS 24. Az időjárás írontjai egymás után vonultak át Európán. Az ország felett egy kis anticiklon képződött, amelynek front­lassító és zivatar mérséklő hatására számí­tott a sportbizottság. A déli órákra helyben, Illetve a Dunántúl felől felvonuló zárt felhő­zet azonban már kétségessé tették a feladat végrehajtását. Utoljára Wltek Indult el. A versenyzők túlnyomó többsége bolyok­ba tömörülve tette meg az utat. Dunakeszi- Gyöngyös között közepes erősségű termikek képződtek. Gyöngyös és Cegléd között a 0—1/2 m/s-os emelésekben nagyon nehezen lehetett előre jutni. Megnehezítette az előre­jutást az időközben felerősödő szél is. So­kan a Cegléd—Dunakeszi — útvonalszakaszt a kurzuson repülve reménytelennek találták és a háromszög közepe felé kerestek jobb emeléseket. Az eredménylistán látható, hogy a „kisgépek” hasonló eredményeket értek el. mint a nemzeti kategória résztvevői. A nemzeti versenyben Suhajda János na­gyon szép teljesítményt nyújtott. A kimon­dottan nehéz időben 187 km-t repül, s ezzel a szám győztese lett. A nemzetközi kategóriában Witek az Indu­lástól kezdve végig jó tempóban repült, tak­tikailag kiválóan oldotta meg a feladatot és célbaerkezéséhez sem sok hiányzott. 170 krn-rel az első helyen végzett. Hasonlókép­pen jól szerepelt a nemzetközi versenyben Csonka Ferenc, s a nemzetközi kategóriában Tury Kornél is, aki csak egy km-rel repült kevesebbet, Wlteknél. JULIUS 25. Az időjárás nem sokat válto­zott. Hideg frontátvonulás és zivatar képző­dés volt várható. Feladat: Dunakeszi—Kecskéd—Győr—Kecs­kéd—Dunakeszi hurokrepülés, sebesség ér­tékeléssel, mindkét kategóriában. Dunakeszi—Kecskéd között 1,5—3 m/mp-es emelések alakultak. Kecskéd után a felhő­zet rohamosan fejlődni kezdett sok Cu Cong felhő képződött, majd rövidesen egy zivatar vonallal találta magát szemben a mezőny. A vonalba rendeződött zivatarok az ország nyu­gati részéből keleti irányba haladtak és az ország középső részén dél-keleti, illetve észak, észak-keleti irányba kettéváltak. A jelenté­sek szerint a viharok nagy pusztítást végez­tek a Temesközben. A zivatar front (Swuall line) mögött a termikképződés azonnal meg­szűnt, így a zivatar előtt, illetve a zivatar alatt szerzett magasságból egy siklással min­denki leszállt. Az élmezőny elérte Győrt, visszafordulni azonban már nem tudott, A nemzeti verseny résztvevői közűi Kovács Pál és Neuwelt Róbert értek el Győrbe, mindketten 1000 pontot kaptak. A nemzet­közi kategóriában Tury Kornél, Üjváry György és Csépán János értek Győrbe, <* mindhárman 1000 pontot kaptak. JULIUS 27. Az utolsó versenynapon telje­sen borult, versenyzésre kilátástalan napra ébredt a tábor. Egyesek hitetlenkedve fo­gadták a hirt: gép kirakás és start felállás! A sportbizottság az Időjárási helyzet tanul­mányozása után adta ki ezt a biztató uta­sítást. Az éjszaka folyamán áthaladt hideg front gyors mozgású volt és várható volt, hogy 9—10 óra körül a frontális felhőzet fel­oszlik, Illetve elvonul. Erős 8—10 m/s-os észak-nyugati szél fújt. Feladat: a nemzeti kategória részére: Du­nakeszi—Szolnok 97 km-es céltáv, a nemzet­közi kategória részére: Dunakeszi—Békéscsa­ba 188 km-es céltáv repülés. Startnyitás 12 órakor volt. Tekintettel az erős szélre, kötetlen bejelentkezési idővel. Mindkét útvonalon kitűnő idő volt és az erős emelésekkel, valamint az erős hátszéllel a mezőny fele 90 km/ó feletti átlagsebességet ért el. igazi sebességi verseny alakult ki és több versenyzőnél a napi helyezést a tized- pontok különbsége határozza meg. A nemzeti kategóriában Simó Willy repült 102,11 km/ó átlagot. A nemzetközi kategória első helyezettje Tury Kornél 111,13 km/ó át­lagot és mindketten a vele járó 1000—1000 pontot. Ezen a napon két rekord született. A ver­senyen kívül induló Csépán Jánosné a női cgyüléses kategóriában 100 km-es céltávon a régi 79,70 km/ó átlagot 92,38 km'ó-ra javí­totta meg. A második rekord a versenyrendezésben született, ugyanis ez volt az első versenyünk; amelynek során 9 értékelt versenynapot tar­tottunk. JULIUS 29-én záróünnepély és díjkiosztás volt. Az összesítések alapján az 1965. évi nem­zeti bajnok CSONKA FERENC 6579 ponttal. A nemzetközi kategóriában is magyar győze­lem született, TURY KORNÉL A—15-tel pá­ratlan sikert ért el, a verseny során mindvé­gig megtartotta első helyezését. A versenydíjakat és az ajándékokat Rónát Rudolf elvtárs nyújtotta át, amelyek között ott volt a MALÉV, nagydíja és Rónai elvtárs vándordíja. A versenyszámok túlnyomó többsége tá­volsági értékeléssel zárult. Ennek oka egy­részt a kedvezőtlen, időjárás volt. Ezzel kap­csolatban felvetődött annak szükségessége, hogy a távolsági értékelés alá eső számok­ban az első helyezett 1000 pontnál kevesebb pontot kapjon. A régi pontozás hibájának kiugró esete volt a Dunakeszi—Gyöngyös hu­rok értékelése, amikor is az első helyezett 65 km-es repülésért kapott 1000 pontot. Ennek tanulságaként a következő évre új pontozási rendszert dolgozunk ki. Első ízben jelentettük meg a Verseny Új­ságot. amellyel a verseny élményeit, moz­zanatait kívántuk megörökíteni. A szerkesz­tők úgy vélik, hogy ezt a célt el is érték. Elsőlzben használtunk nagyobb számban rádió adó-vevőt, amely tapasztalataink sze­rint az eredményes versenyzés nélkülözhe­tetlen eszköze lett. SZALMA JANOS Az NDK „Favorit” típusú nagyteljesítményű gépe. Érdekessége, hogy a szárnya és törzse papír méhscjt-szendvics szerkezetű Csépán János a Postás repülőklub versenyzője 6. szám után átveszi a nap legjobb helyezésért járó díjat. A képen: Szalma János sport- biztos gratulál Csépánnak. (CSECSEI IMRE (elvételei) 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék