Repülés, 1970 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1970-11-01 / 11. szám

A VILÁG LEGIDŐSEBB PILO- TANOJE, a 80 esztendős Marion Hart egyedül átrepülte az At­lanti-óceánt. Az amerikai piló­tanő útja 15 órát vett igénybe, egy közbeeső leszálással Izland- ban. Marion Hart a repülőszak­szolgálati engedélyt 66 éves ko­rában szerezte meg és azóta 4500 órát repült. Teljesítménye talán lel sem tűnt volna senkinek, ha Luxemburgban a vámőr meg nem kérdezi tőle, hogy hol van a pilótája, és nagy meglepetéssel vette tudomásul a választ: ,,En magam vagyok a pilóta.” A SZOVJET IPAR REPÜLŐ­GÉPEIT ES HELLKOPTEREIT eddig 54 esetben mutatták be külföldön: Algériában, Burmá­ban, Indiában, Kanadában, Iránban, Ausztriában, Norvégiá­ban, Magyarországon, Svédor­szágban, Szíriában, Csehszlová­kiában, Tunéziában, Finnor­szágban, Lengyelországban és még egy sor más helyen. Az 54 bemutató során összesen 26 ál­lam repülőszakemberei ismer­kedtek meg az IL—62, TU—134, •TU—154, AN—24. JAK—40, Be— 30, Mi—6, Mi—8, és a Ka—26 tí­pusú gépekkel. * * * AZ ÁRVÍZ ELLENI KÜZDE­LEMBEN KITŰNŐ, ÖNFEL­ÁLDOZÓ MUNKÁJÁÉRT — Nagy Béla őrnagyot, az MHSZ repülési osztályának vezetőjét, Kss Lajos vezérőrnagy az MHSZ főtitkára, a ,,Haza Szol­gálatáért Emlékérem” arany fokozatával kitüntette. HOLDÜT ÉS EMBERI JÓLÉT. A Time című magazin a követ­kezőket írta: ,,Mikor Harlem és Watts háztetői fölött látjuk fel­kelni a Holdat, csak keserűséget érezhetünk ha arra gondolunk, hogy a holdút milliárdokat emésztett fel és hatalmas erőfe­szítésekbe került, anélkül, hogy egyetlen emberi élet körülmé­nyei megjavultak volna, vagy csak egyetlen jobb lakás is épült volna a világ gettóiban”. • * • TEKINTETTEL, A GYAKORI REPÜLŐGÉP SZÖKTETÉSRE. az USA hadügyminisztériuma törzstiszteknek megtiltotta a polgári utasgépek igénybevéte­lét, A törzstisztek csak földi Jármüveken közlekedhetnek, vagy sürgős esetekben katonai gépet igényelhetnek. FONTOS FELHÍVÁS OLVASÓ­INKHOZ! Kérjük t. Olvasóinkat, hogy a szerkesztőségbe küldött leveleiket a következő címzéssel lássák el: BEPULES szerkesztő­sége, Postafiók (p. f) 5603. Erre azért van szükség, mert a szer­kesztőség postafiók bérlő, és az ettől eltérő címzéssel küldött le­vél eltévedhet, másrészt a Posta Üzletszabályzat ezt kötelező ér­vénnyel előírja. A más módon címzett leveleket a Posta tízsze­res porto büntetéssel sújtja! Előre Is köszönjük szives figyel­müket — a szerkesztő — SZTRÁJK AZ EL—AL MŰHE­LYEIBEN. Szeptemberben a Tel Avlv-i légikikötő műhelyeiben kitört 24 órás sztrájk miatt le kellett mondani az izraeli EL— AL légiforgalmi társaság néhány járatát. A sztrájkolók béreme­lést követeltek. AEROFLOT ÉS OLAJFELTA- RAS. A. I. Szemjonkov, a szov­jet polgári légiforgalmi minisz­ter helyettese közölte, hogy Tu- meny vidékén felfedezett olaj­lelőhelyek feltárását az Aeroflot gépei nagymértékben elősegítik. Ml—6 és 8 típusú helikopterek, valamint AN—12-es szállítógépek fúróberendezéseket, építőanya­got és élelmiszert visznek az olaj vidékre. HÍREK A PÁRIZSI ORLY LÉGIKIKÖ­TŐBEN a minap egy Caravelle egyetlen utas nélkül szállt fel és repült Tuniszba. A gépet előző nap egy ismeretlen telefonáló jelzése miatt visszatartották, mert bombát jelzett a gépen. De az alapos vizsgálat nem talált robbanó szerkezetet, a járatot azonban le kellett mondani. Másnap néhány utas észrevette, hogy ugyanahhoz a géphez ve­zetik, amelyet előző nap el kel­lett hagyniok, így nem voltak hajlandók beszállni, s a gép egyetlen utas nélkül repült Tuniszba. A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 1970. október 17-étőL bemutatta a ,,Szovjet Űrkutatás” c. kiállí­tást. A kiállítást megnyitották — dr. Csanádi György akadémikus, közlekedés- és postaügyi mi­niszter és F. J. Tyitov, a Szov­jetunió rendkívüli és meghatal­mazott magyarországi nagy­követe. A WASHINGTON POST SZE­RINT AZ USA folyamatosan szállítja Izraelnek a Phantom típusú vadászbombózókat. Mint annak idején jeleztük, havonta négy darabot szállítanak. Az első négy szeptember végén megérkezett Izraelbe. * * * MASSACHUSETTS EGYETE­MÉNEK TUDÓSAI még idejében figyelmeztetnek a sugárhajtású repülőgépek klima-megváltoz- tató veszélyére. Azt állítják, hogy a szuperszonikus repülő­gépek már a legközelebbi jövő­ben évente többmillió tonna gázzal szennyezik a légkör 18— 22 km-es tartományát. Az égés­termékek akár három éven át is a légkörben maradhatnak, ami­nek következménye a sztratosz- férikus szmog. Ez gyengíti majd a földünkre érkező napenergiát és ezzel a Föld légkörének le­hűlését előidézi. * • * AZ AMERIKAI LOCKHEED GYÁR ,,GLOBAL LINER” néven négy haj tóműves óriás utasszál- litógép terven dolgozik. Az új gép íesztávolsága 60,65 m, hosz- sza 106 m, teljes súlya 386 tonna lesz, 600 személyt, vagy 59 tonna árut szállít majd interkontinen­tális útvonalakon. MEGSÉRTETTÉK AZ NDK LÉGTERÉT. Egy Cessna L típu­sú motoros gép négy utasával megsértette a Német Demokra­tikus Köztársaság légterét. A gépet leszállásra kényszerítet­ték. Személyi vagy anyagi károk nem keletkeztek. * * • AZ EGYESÍTETT LÉGIIPAR TÖRÉS JELZŐT fejlesztett, amely bizonyos lökések igénybevételei­nek megállapítására szolgál. Ilyen igénybevételek a leszállás során a repülőgépek futóművét rendszerint érik. A berendezés optikai úton Jelzi, ha a leszál­lásnál a meghatározott ,,G” ér­ték túllépésére kerül sor. így a pilótáknak nem kell az egyéni benyomásokra támaszkodni, va­jon megsérült-e leszállásnál a futómű. A jövőben nem kell óvatosságból a gépeket Ilyen esetben a forgalomból kivonni, erre csak akkor kerül sor, ha a készülék jelzi, hogy az előre be­állított „G” értéket túllépték. * * * EJTŐERNYŐS VILÁGCSÚCSOK. Eddig 154 világcsúcsot tartanak nyilván, 60-at a női és 94-et a férfi kategóriákban. Az egyéni ugrásban már nem állítható fel világcsúcs. Húsz év múlva a vi­lágrekorderek listája már vas­tag köteteket tölt meg. A nem- zetkzi sportkörökben most arról tárgyalnak, hogy a jövőben esetleg csak a nemzetközi baj­nokságokon elért világcsúcsokat Ismernék el. * * * HANGDÖREJ-KÉZIKÖNYV. Az amerikai SST-és Szuperszonikus Hangdörej-Kézikönyv, amely 150 000 példányban jelent meg, rámutat arra, a 80 km széles dörejszőnyegre, melyet egyetlen SST-gép 3500 km hosszú szaka­szon New York és Kalifornia között vonszol maga után. * * * A CONCORDE OPCIÖK SORSA. A Concorde-ra eddig bejelentett 74 opció tényleges rendelésekké válása még semmiképpen sem bizonyos. A légiforgalmi társa­ságok a Concorde építőit arra akarják rávenni, hogy a mai változatot ne építsék sorozat­ban, hanem egy újabb Concorde alapjaként használják fel. Ez az újabb Concorde az eddigi 126 ülőhely helyett 200—250 ülőhely- lyel rendelkezne és 1973 helyett csak három év múlva kerülne vonalszolgálatba. • * ♦ AZ OSZTRÁK RÁDIÓ ES TELEVÍZIÓ a Königlbergben tv- stúdiót akar berendezni. Ezzel kapcsolatban a hegy területén helipokter-leszáUóhelyet akar­nak létesíteni. A helyi lakosság tiltakozott a terv ellen, részben azért, mert a leszállóhely ronta­ná a táj képét, részben attól tartanak, hogy a helikopterek nagy zajt okoznak. A próbale­szállás sem győzte meg a kör­nyék lakóit, így a vita folyik. * * * A FRANCIA KAMARA TÖR­VÉNYT HOZOTT A LEGIKA- LÖZKODAS ELLEN. Francia- ország az első a világon, amely ilyen törvényt hozott. A repülő- gép-szöktetést, vagy annak kí­sérletét 5—10 évi börtönnel bün­tetik. Abban az esetben, ha a tetlegesség is fennáll, a bünte­tés 20 évre terjeszthető. Élet­fogytiglan a büntetés, ha a szöktetés, vagy annak kísérlete halálos áldozatot követelt. * * * TÜKÖRTELESZKÓP ŰRÁLLO­MÁS SZÁMÁRA. A Szovjetunió­ban műszaki számításokat vé­geznek űrhajók számára készülő 2 méteres teleszkópokról. Egy ilyen szerkezet felszerelésével együtt 1 tonna súlyú. Ilyen te­leszkóppal űrállomásról a Hol­don még 300 méter átmérőjű részletek is vizsgálhatók lesz­nek. A Marson pedig 45 km át­mérőjű objektumok lesznek megfigyelhetők. * * * REPÜLŐ CSÉSZEALJ. Heyer­dahl, ,,Ra 2” papiruszhajójának személyzete három ízben észlelt UFO-t, azaz „nem azonosítható repülő objektumot”. A lapos és kerek objektum ki volt világítva. Hasonló jelentések érkeztek az ENSZ „Calamar” nevű kutató- hajójáról és a Karib-tenger St. Thomas és St. Croix nevű szi­geteinek lakóitól is. * • * DR. WALTER DORNBERGER űrhajózási szakember, aki egy­kor Peenemündében Wernher von Braun főnöke volt, egy kongresszuson kijelentette: a keleti és nyugati szakemberek egyetértenek abban, hogy az emberiség számára a világűrben tudományi és technológiai terü­leten a legnagyobb haszon a személyzettel ellátott űrállomá­sokból húzható. Nézete szerint az Apollo holdleszálló program a világűr tényleges meghódítá­CSÉPŰNJÁNOS 1936-1970 Nagy veszteség érte a ma­gyar vitorlázórepülő spor­tot. Csépán János, a Ma­gyar Népköztársaság Érde­mes Sportolója, a vitor­lázórepülés két-gyémántos aranykoszorújának tulajdo­nosa, 1970. október 9-én, Esztergomban, egy új vi­torlázó repülőgéppel lezu­hant és életét vesztette. 1951-ben kezdett repülni a Hármashatárhegyen, 1952- től 1965-ig az Ipari Tanu­lók, ezt követően a Posta Repülő Klubjának volt tag­ja. Rendkívüli tehetsége hamar a legjobbak közé emelte, sok szép hazai és külföldi siker fűződik ne­véhez. Országos bajnoksá­gon tizenhárom, nemzet­közi és világbajnokságon négy alkalommal vett részt. A legnagyobb sikert, a ro­mániai nemzetközi verseny győzelmét 1969-ben érte el. Két évtized alatt fiatalok százait tanította meg repül­ni. Több mint 3500-szor szállt fel és 2200 órát töltött a le­vegőben vitorlázógéppel. Hazánkban csak egyetlen pilóta repült ennél többet. Akik ismerték, a vitorlázó- repülés utolérhetetlen mű­vészének tartották. Mindenki szerette, mert nem lehetett nem szeretni! Volt valami megmagyaráz­hatatlan személyi varázsa, amivel elbűvölte környe­zetét, társaságában kicsi és nagy egyaránt a hatása alá került, a legszigorúbb, leg­szárazabb ember is felol­dódott mellette. Ha valami nem tetszőt tett, azon bosz- szankodni lehetett, de iga­zán haragudni rá nem le­hetett. Különösen a gyere­kek szerették, mindig volt valami jó ötlete, játéka, vagy mese, amivel magához vonzotta őket. Repülni született, mind­annyian elismertük kima­gasló tehetségét. Ä' repülő­versenyeken, ha akarta, gépével megelőzve könnye­dén hagyott ott bennünket, és ilyenkor, mint jólsike­rült tréfa után nevetve kérdezte: „Na, mi van, miért nem jöttök?*» Talán most is csak ezt tette. Látjuk arcán á meg­előzés öröméből fakadó mosolyt, és így őrizzük emlékezetünkben. sát nem mozdította elő, ha­nem gátolta. „Azt, aminek az űrhajózás kezdetekor az első lépésnek kellett volna lennie, most elkésve, kényszerűségből csökkentett eszközökkel és lé­nyegesen hosszabb idő alatt hajtják végre” — mondotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék