Magyar Sakkélet, 1955 (5. évfolyam 1-12. szám)

1955. április / 4. szám

81 (Ylcuyjcu 0 XXII. szovjet bajnoki döntő Nem közhely, ha azt mondjuk, hagy a sakkozók a világ minden zu­géban évről-évre feszült érdeklődés­sel várják a soronlévő szovjet baj­noki döntőt. Fokozott mértékben áll ez azokra a döntőkre, amelyeken so­rompóba áll a ■ világbajnok, Mihail 'Botvimnák is. Idén a résztvevők kö­zött láthattuk — Bronstein nagy­mester kivételével mindazokat, 'akik eddigi teljesítményeik alapján jog­gal számíthaitnak a Szovjetunió sakk­bajnoki címének megszerzésére. A 20 kiváló sakkművészt V. Vinogradov, az Össz-szövetségi Sakkszakosztály elnöke, három csoportba sorolja: az elsőbe tartoznak a szovjet sakkiskola »veterán-«-jai: Botvinnik, Kan, Li- szicin, Szmiszlov, Kotov, Kérész, és Flohr. A »-veterán«-c#k mindégyitoe legalábbis nyolcszor indult a szovjet bajnoki döntőn. Közéjük lehet so­rolni' Mikenasz mestert is. A máso­dik csoportba tartozók a világháború után tűntek fel, de ők is többször vetélkedtek már a díszes bajnoki címért. Ezek: Averbah, Geller, Pet­roszjan, Tajmanov nagymesterek, to­vábbá Boriszenko, Ilivickij, Szima- gin és Furman mesterek. Végül kö­vetkezik a fiatal tehetségek csoport­ja, melynek tagjai: Korcsnoj, Anto- sin, Szpasszkij 'és Scserbakov. A fia­talok csaik néhány éve szerepelnek, de már ők is nem egy szép teljesít­ményt mutathatnak fel. Február 11-én indult el a nagy küzdelem Moszkvában, a Vasutasok Székházában. Nagyszerűen rajtolt Geller. Az ötödik forduló után 472 ponttal a mezőny élén állt. Sikere­sen rajtolt Szmiszlov és Szpasszkij is. 3V2 pont ilyen társaságban figye­lemreméltó teljesítmény, különösen a legfiatalabb versenyző részéről. Utá­nuk következtek: Botvinnik, Flohr, Furman, Kotov, Pet rósz jam 3; Aver­bah, Liszicin, Mikenasz, Tajmanov 2V2; Boriszenko, Ilivickij, Kérész, Szimagin 2; Antosin, Kan, Korcsnoj iy2; Scserbakov 1 pont. — Bár még csak a verseny negyede zajlott le, a mutatott játék alapján miár most is lehetett bizonyos következetetéseket levenni: Botvinnik bizonytalankodik, Kérészén a fáradtság jelei mutatkoz­nak, Averbah túlságosan ' óvatos, Korcsnoj megközelítőleg sem játszik úgy, mint az előző versenyeken. Az újoncok komoly ellenfelek minden­kinek, csak a 23 - éves Scserbakov küzd kissé elfogultan, neki még nincs elég tapasztalata. További észrevétel: feltűnően nagy a döntetlenek száma. További öt forduló lebonyolítása után a helyzet a következő volt: Botvinnik, Geller, Szmiszlov 7; Szpasszkij 6V2; Petroszjan, Tajmanov 6, Flohr, Ilivickij 5V2; Furman, Ké­rész, Kotov, Liszieim 5; Averbah, Boriszenko 4V2; Antosin, Kan, Mi- kenasz 4; Korcsnoj, Szimagin 3; Scserbakov 2‘/2. — A mérkőzésnek ez ;a szakasza megerősítette az első öt fordulón tett megfigyeléseket, most már azonban egy sor verseny­zőről biztosan lehetett megállapí­tani, hotgy az első helyek kérdésébe, legalább közvetlenül, nem fognak beleszólni. Kérésszel megtörtént az a nála ritka eset, hogy nyert állá­sokat kiadott a kezéből. Kotov me­rész vállalkozásait ezúttal nem kí­sérte mindig 'a siker, Korcsnoj ezen a versenyen csődöt mondott, Szirna- gin sem tudja elérni legjclbb formá­ját. A sok korai döntetlennek az a magyarázata,' hogy egyes verseny­zők szeretnék biztosítani magúiknak a világbajnoki középdöntőbe való bejutást. Ha tehát egy-két játszmát nyertek, akkor szívesen egyeznek bele a döntetlenbe. Tudni kell ugyan­is, hogy a szovjet bajnoki döntő egy­úttal előmérkőzés az augusztusban kezdődő göteborgi zónaközi ver­senyre. A világbajnokot, továbbá Szmiszlovct és Kereszt nem tekintve, a négy legjobb helyezett szerzi meg magának a részvételi jogot az emlí­tett nagy versenyre. Ez a taktika jó addliig, amíg nem vesztünk. Pl. Aver­bah az első nyolc játszmából egyet megnyert és hetet döntetlenre tar­tott, 4V2 pontjával tehát számítha­tott az említett cél elérésére. Ami­kor azonban a 9, és 10. fordulóban két játszmát vesztett egymásután, egycsapásira minden reményét is el­vesztette. A verseny következő szakaszát Szmiszlov előretörése jellemezte. A XIV. forduló után Szrtmszlov 9V2 ponttal egyediül vezetett, ismert szí­vóssága és küzdőképessége alapján a legtöbben benne látták asz új bajno­kot. Következtek: Botvinnik 9, Gel­ler, Petroszjan, Szpasszkij, Tajma­nov 8V2; Furman, Ilivickij, Kérész, Mikenasz 772; Boriszenko, Flohr, Li- szicin 7; Averbah 672; Antosin, Ko­tov -6; Korcsnoj 572; Szimagin 5; Kan 47,; Scserbakov 3. — Az is valószínűnek látszott, hegy a négy 872-es versenyző lesz a négy göte- boirgi »bejutó«. Ez a sorrend kb. megfelelt a várakozásoknak, csak a 18 éves Szpasszkij szerzett egy kis meglepetést. Helyette Kctovot, Aver- bahot, vagy Korcsmáit várták, ők azonban esélyeiket már elvesztették. A következő fordulók nagy meg­lepetéseiket hoztak. Szmiszlov nem jól bírta a hajrát, viszont Ilivickij megtáltosodott és egyik játszmát a másik után nyerte, Szmiszlovot is iegyőzte. Kotov is feljött, de már későn, az elvesztett teret inem tudta behozni. Petroszjan és Tajmanov ké­nyelmes tempóban haladtak, így Ili­A XXII. szovjet bajnokság döntője, Moszkva 1955. 11. 11—111. 13. Geller > 0 T 5 CG a N GG Botvinnik 2 > Petroszjan • P—t N m CG «3 & IS3 Kérész Tajmanov Mikenasz Antosin Furman Kotov O Ö © N ! CG O CQ Flohr Averbah Liszicin Kan Szimagin Korcsnoj Scserbakov Pontszám G eller (2) — 0 1 Va Va 0 Va 0 1 0 1 1 0 1 Va 1 1 1 1 1 12 Szmiszlov (8) —--‘ — — 1 — 1 0 V a Va 1 Va 1 Va Va l/3 1 Va Va 0 1 Va Va 1 12 Botvinnik (4) — — — — 0 u — Va Va Va 0 Va Va 1 1 1 Va Va 1 Va 1 Va 1 1 HVa Ilivickij (11) — — — ' -­V a 1 Va Va Va 1 0 Va Va 1 Va Va Va Va l/2 Va 1 Va 1 HVa Petroszjan (1)— — — — l/2 Va Va Va — Va Va 1 Va Va Va' Va Va Va Va Va 1 1 Va 1 HVa Szpasszkij (5) — — — — 1 Va Va Va Va Va 1 Va 1 0 0 0 Va 1 Va Va 1 1 1 HVa Kérész (16) — — — — Va 0 1 0 Va Va 1 0 Va 0 Va 1 Va Va 1 1 1 Va 1 11 Tajmanov (12) — — _ 1 Va Va 1 0 0 0 — 1 1 Va 1 Va Va Va 1 0 1 Va Va 11 Mikenasz (17) —-- '­i­— 0 0 Va Va Va Va 1 0 — Va Va 1 0 Va Va 1 1 1 Va 1 10Va Antosin (18) — — — — 1 Va 0 Va Va 0 Va 0 Va — 1 0 1 Va Va 0 1 1 Va 1 10 Furman (9) — — — — 0 Va 0 0 Va 1 1 Va Va 0 — 1 Va 1 Va Va 0 1 Va 1 10 Kotov (3) — — — — 0 Va 0 Va Va 1 73 0 0 1 0 — 1 Va 0 1 1 Va 1 Va 9*/a Boriszenko (1?) — . -­— 1 0 V a Va Va 1 0 Va 1 0 Va 0 — Va Va Va Va 0 Va 1 9 Flohr (10) ­— — — 0 Va Va Va Va Va Va Va Va Va 0 Va Va — 1 Va 0 Va 1 Va 9 Averbah (6) — — — — Va Va 0 Va Va 0 Va Va Va l/3 l/a 1 Va 0 — Va l/s Va Va Va 8Va Liszicin (15) — — — — 0 1 Va Va Va Va 0 0 0 1 Va 0 Va Va Va — Va 0 1 1 8Va Kan (20) ­— — — 0 0 0 Va \ 2 Va 0 1 0 0 1 0 Va 1 Va Va — 0 1 V2 7 Szimagin (7) — — — — 0 Va Va 0 0 0 0 0 0 0 0 Va 1 Va Va 1 1 — 1 0 6V2 Korcsnoj (14) — — — — 0 Va 0 Va Va 0 Va Va Va Va Va 0 Va 0 Va 0 0 0 0 1 6 Scserbakov (19) — — — 0 0 0 0 0 0 0 Va 0 0 0 Va 0 Va Va 0 •Va i — 3Va

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék