Magyar Sakkélet, 1960 (10. évfolyam 1-12. szám)

1960. június / 6. szám

90 Néhány szó a budapesti csapatbajnokságokról Budapest 1959/60. évi csapatbaj nokságá- nak, valamint a kerületi csapatversenyek­nek eredményei ismeretesek a Magyar Sakkélet múlt havi számából. A verse­nyek lefolyásának ismertetésével és a részeredmények közlésével a Budapesti Sakkhíradó hónapokon át foglalkozott. Ezúttal rövid összefoglalásban szeretnék rámutatni az eredmények mögött meg­húzódó munka olyan adataira, amelyek érzékeltetik e nagyszabású versenysoro­zat arányait és a fővárosi sakkozás ebből lemérhető fejlődését. A Budapesti Sakkszövetség közvetlenül rendezte és bonyolította le az úgynevezett minőségi bajnokságokat, amelyek egy első, két másod- és négy harmadosztályú csoportjában összesen 99 csapat indult. Két csapat — feloszlás miatt — már a kez­désikor, másik kettő az idény folyamán visszalépett, a bajnokságot tehát 95 csa­pat játszotta végig. A bajnokságok végig izgalmas és érde­kes küzdelmei 7220 játszma lebonyolítását igényelték. Ebből 7024 került lejátszásra, míg 196-ban — az esetek 2.7 százalékában — kontumálással állapították meg az eredményt. A csapatok összesen 1793 ver­senyzőt szerepeltettek; minősítés szerinti megoszlásban 16 mester. 26 mesterjelölt, 209 I. osztályú. 625 II. osztályú, 514 III. osztályú és 403 IV. osztályú versenyző vett részt a mérkőzéseken. (Alapfokúak szerepeltetését a minősítő osztályokban nem engedélyeztük.) A csapatok tagjai általában nagy harci kedvről és jó küzdőszellemről tettek tanú- bizonyságot, mert a lejátszott játszmák­nak 76 százaléka végződött döntéssel; 1659 játszma (24%) lett döntetlen. A leg­több mérkőzésen szükség volt néhány játszmában a teljes 6 órai kötelező já­tékidő igénybevételére, viszont az ezen túl nyúló, félbeszakított játszmák száma a múlt évihez képest jelentősen csökkent. Ez annak a jól bevált intézkedésnek a következménye, amely szerint értékelés helyett továbbjátszással kell a félbesza­kított játszmákat eldönteni. Az értékelés eltörlése reálisabbá tette az eredménye­ket. fokozta a versenyzők felelősségér­zetét. Az egész bajnoki évad folyamán mind­össze négy óvást és egy panaszt nyújtot­tak be a csapatok vezetői a szövetséghez. Indokoltnak és alaposnak azonban ezek közül egy sem bizonyult. Mérkőzés elha­lasztására 3 ízben, ki nem állásra 4 ízben került sor. Ezek a kis számok a verseny­fegyelem jelentős javulását mutatják, de a szövetségnek tovább kell munkálkod­nia azon, hogy a jövő statisztikájából még ezek a számok is végképp eltűnje­nek. A minőségi bajnokságokat a Budapesti Sakkszövetség évek óta kipróbált egyes­bíró gárdán a irányította és vezette. A Gáspár János áftal vezetett versenybíró­ság tagjai: Radnóti Lajos, Langer Gábor, Hoschek László, Kristóf Gyula, dr. Ká- szonyi Ferenc, Szabó Lajos, Vinczencz Géza és Weil Ernő áldozatos és elisme­rést érdemlő munkával biztosították a sportszerű kereteket és a zökkenőmentes lebonyolítást. A kilenc kerületi szövetség a BSSZ elvi irányításával, de önállóan rendezte meg versenyeit a maga területén. A kerületi aktívák munkája fejlődött és a társadalmi munkások száma gyarapodott ebben az évben. Valamennyiükről nehéz volna név szerint megemlékezni, de a szervezésnek ezek a fáradságot nem ismerő közkatonái mindannvian rászolgáltak sakktársadal­munk köszönetére. A kerületi bajnokságokban 90 első-, 42 másod-, 28 harmadosztályú, azon kívül 42 ,,kis” (négy főből álló) csapat, össze­sen tehát 202 együttes vett részt. A sze­repeltetett versenyzők száma: 3308. összegezve, a minőségi és a kerületi csapatbajnokságok együttesen 297 csapat 5101 versenyzője számára nyújtottak fél éven át versenyalkalmat. A versenyek keretében 968 résztvevő szerzett magasabb minősítést, illetőleg erősítette meg minő­sítési osztályát. A fenti adatok azt mutatják, hogy Bu­dapest csapatbajnoksága a mostani mére­Itlogtjor 5AKKEIET lekben is jelentős tényezője egész sakk­mozgalmunknak. De a magyar sport öt­éves fejlesztési tervében a Budapesti Sakkszövetség munkájának nagyobb ará­nyú kiszélesítését irányoztuk elő. E mun­ka sikeréhez kérjük minden sportágunkat szerető szakosztályvezető, edző, verseny­ző, versenybíró és társadalmi munkás további hathatós segítségét. Mohácsi László, a Budapesti Sakkszövetség elnöke * I. II. III. IV. V. VI. A XVI. magyar bajnokság elődöntői A Magyar Sakkszövetség hat budapesti és hat vidéki csoportban rendezte meg az idei országos egyéni bajnokság elődön­tőit. Budapesten mindegyik csoportból az 1—3. helyezett jutott tovább: a 3. helyen előálló holtversenyt külön mérkőzés dön­tötte el. A vidéki csoportok versenyének színhelye Békéscsaba, Gyöngyös, Kapos­vár, Nagykanizsa, Nyergesújfalu és Nyír­egyháza volt; a lebonyolításra az illeté­kes megyei szövetségek kaptak megbí­zást. Vidékről csoportonként az első két helyezett jutott a középdöntőbe. Minősí­tés szempontjából a verseny mesterje- lölti csillag szerzésre jogosított, ennek normája 75 százalékos teljesítmény volt. Alább adjuk a csoportok részletes ered­ményét. Budavest I. csoport: Mészáros Gyula 9, László Csaba 8, dr. Szimonidesz Aladár 7, Sápi László 6,5, Demény Antal és Seregély Jó­zsef 5,5, Bakos Sándor, Kollin György és Vári András 5, Baksa László 3,5, Rétháti Róbert 3, Hornyák László 2 pont. II. csoport: Androvitzky Károly 8,5, dr. Érdy Béla 7,5, Takács Imre 7, Lepsényi Lóránt és Prelovszky László 7, Szabados Gábor 6,5, Sebők Béla 5,5, Frey Gyula és Kurtesch László 5, Szilágyi Károly és Treer András 2,5, dr. Terdy István 2 pont. III. csoport: Molnár István 9,5, Balogh Béla 7,5, Csáki Endre 7, Biró György, dr. Balogh János és Cuibus János 6, Csizmá­nk Dezső és Tivolt Ferenc 5,5, Nagy Ár­pád 4, Korányi Attila 3,5, Herendi Zoltán 3, Bakai Béla 2,5 pont. IV. csoport: Sillye Jenő 8, Forgács Zol­tán 7,5, Kertész István 7,5, Stein Eduárd, Papp Béla, László Deli 6,5, Pottornyai László és Hortobágyi Antal 5, Buka Sán­dor és Morvái Jenő 4,5, Várkonyi Hunor 2.5, Littimann Ernő 2 pont. V. csoport: Kapu Jenő és Rózsavölgyi Péter 7,5, Felméri János 7. Petri Tibor 7, Csiszár Ferenc 6,5, Kovács Kornél, Ba­ráti László és Erős László 6. Maróth Géza és Keresztes Antal 3,5, Vörös László 3, Hábermann Tivadar 2,5 pont. VI. csoport: Meleghegyi Csaba 8, Grács Pál 7, Csanádi Lajos 6, Bérczy Róbert 5,5, Jancsek Antal és Dömötör József 5, Cigoj Gyula és Ströcker Imre 4,5, Podhola Ist­ván 3,5, Katona Dénes és Szilárdffy Gyula 3 pont. Záhorszky József visszalépett. Vidék. Komárom megyei csoport: Pacsay László (Komárom) 9, Csapó Zoltán (Fejér) 8,5, Lakó László (Pest) és Szobi Tibor (Ko­márom) 8, Lukács Gyula (Győr) 6, Veli- csányi László (Győr) 4,5, Bori László (Fe­jér), dr. Gobbi László (Győr) és Sziván László (Pest) 4, Nagy Ferenc (Komárom) és Pammer Endre (Fejér) 3,5, Szmisek Pál (Komárom) 3 pont. Szabolcs megyei csoport: Bánfalvi Sán­dor (Hajdú) 9, Daróczy Sándor (Hajdú) 8.5, Császár Imre (Szolnok) 8, Török Béla (Szolnok) 7,5, Dalkó Nándor (Szolnok) és ifj. Nagy Béla (Szabolcs) 7, Kántor Sán­dor (Hajdú) 6,5, Hódi Sándor (Szabolcs) !,5, dr. Kovássy Szabolcs (Szabolcs) 4, Pete Ferenc (Szolnok) 2. Tiszai Kálmán (Szabolcs) 1,5, Varga Ferenc (Hajdú) 0,5 pont. Zala megyei csoport: Horváth Tibor (Vas) 9, Plecskó Zoltán (Zala) 8, Kopár József (Zala) 7, Rosta Sándor (Zala) 6,5, dr. Magyar Gyula (Veszprém) és dr. Ko­vács Gyula (Veszprém) 6, Bazin László (Vas) 5,5, Méhes József (Vas) 4,5, Kolla- rics Sándor (Zala) 4, Tóth János (Veszp­rém) 3,5, Molnár István (Vas) és Szomjas Károly (Zala) 3 pont. KITÜNTETÉS Tóth Lászlót, lapunk szerkesztő bizottságának tagját, a Hazafias Népfront II. országos kongresszusa alkalmából a Munka Érdemrend ki­tüntetésben részesítette az Elnöki Tanács. A kitüntetést május 26-án Dobi István, az Elnöki Tanács el­nöke nyújtotta át. Az egyidejűleg kitüntetettek nevében is Tóth László mondott köszönetét a megnyilvánult elismerésért. — A kitüntetések át­adásánál jelen volt Kádár János, a MSZMP Központi Vezetőségének első titkára, valamint a párt és kormány számos vezetője. Heves megyei csoport: Balcza István (Heves) 9, Bokor István (Borsod) 9, Tokaji Nagy György (Borsod) 8,5, Zentay Tibor (Borsod) 8, Haray János (Heves) 5,5, dr. Imreffy László (Heves) 5, Fellegi Sándor (Heves) 4,5, Móré György (Borsod) 4, Ke­nyeres Géza (Nógrád) 3,5, Németh Zoltán (Borsod), Csépány László (Heves) és Bal­cza János (Heves) 3 pont. Békés megyei csoport: Liptai László (Csongrád) 9,5, Bodnár Ferenc (Csongrád) 9,5, Tószögi Pál (Békés) 8. Bacsur Imre (Békés) 6,5, Szilágyi Mihály (Békés) 6, Rieger Ferenc (Csongrád) és Harsányi Lajos (Bács) 5,5, Szemző Lajos (Bács) és Törteli Imre (Bács) 4, Ancsin Mihály (Bé­kés) 3,5, Pápai Illés (Bács) 3, ifj. Ancsin György 1 p. Somogy megyei csoport• Kádár Gábor (Baranya) 9,5, dr. Tury Sándor (Somogy) 7, Bárány Gyula (Baranya) 6,5, H. Ko­vács Zoltán (Somogy) 6, dr. Máthé Albert (Somogy) 5,5, László István (Somogy) 4, Vodicska Ferenc (Somogy) 4, dr. Sipos Ferenc (Somogy) 4, Dobor Tibor (So­mogy) 4, Soóky Barna (Somogy) 2,5, Rab Lajos (Somogy) 2' pont. Vidéki hírek — ZALAEGERSZEG. Felszabadulási em­lékversenyt rendezett a MEDOSZ az alábbi eredménnyel: Plecskó Zoltán 9,5, Németh István 9, Rosta Sándor 8, dr. Pintér Lajos és Szigethy István 6,5, dr. Szabó Ferenc 6, Pais Nimród. Kárász Vil­mos és Berecz János 5,5, Mészáros Károly 2.5, Hantos József 1,5, Kovács Zoltánné 0 pont. — BÁCS MEGYE. A megyei egyéni női bajnokságot Serényi Lászlón! (Baja) nyerte veretlenül Fabók Judit (Bácsal­más) és Romsits Gabriella (Kiskőrös) előtt. — CSONGRÁD MEGYE. A megyei egyé­ni villámbajnokságot Szegeden rendezte meg a megyei szövetség. Bajnok lett dr. Bogdány László 10,5, a további sorrend Szöllősi János 10, Rieger Ferenc 9,5, Hol- lósi Árpád 9,5, Ozsváth Imre 8. dr. Ko­mócsin Mihály 7,5 pont (14 induló). A megyei egyéni bajnokság végered­ménye: Liptay László 9,5, Ott Endre 9, Rieger Ferenc 8, Berecz Árpád 7, Bodnár Ferenc és Varga István 6,5, dr. Tarnay Károly 5,5, Kocziha György 4,5, Hollósi Árpád 4, dr. Komócsin Mihály 2,5, dr Blahó György 2, Hudy Attila 1,5 pont. — NÓGRÁD MEGYE. A megyei női egyéni bajnokság az alábbi eredménnyel végződött: Varga Magdolna és Berger Fe­renc 6, Hegedűs Magdolna, Kovács Ilona és Cserhát Jolán 4, Lipták Sarolta és Ratzka Kamilla 2, Kovács Klára 0 pont. — BARANYA MEGYE. A megyei egyéni bajnokságot Pécsett rendezte meg a me­gyei sakkszövetség az alábbi eredmény­nyel: Titkos Jenő 10, Bereczky Péter 8,5, Kádár Gábor és Lukács Ferenc 8, Faj esi László 6, Vertényi József 5,5, Kocsis László és Pagony Lajos 5. András Ferenc 3.5, Veres András 3, Schäff Albert 2,5, Havas Béla 1 pont.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék