Magyar Sakkélet, 1980 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1980-10-10 / 10. szám

236 MAGYAR SAKKÉLET A nemzetközi Salgó 80-ról Hetedszer rendezte meg, ezúttal nemzetközi jelleggel hagyományos ve­gyes mesterversenyét a Nógrád megyei sakkszövetség augusztus 10—23-a kö­zött. A tornán dr. Eperjesi László magabiztos játékkal, megérdemelten győzött. Nekem az üldöző bolyból az utolsó két forduló megnyerésével sike­rült kiugranom, és ezzel teljesítenem másodszor is a sakkmesteri szintet. A külföldiek közül különösen a svéd Eszik mester emelte a verseny szín­vonalát Anderssonra emlékeztető stí­lusával. A svéd fiatalember szimpati­kus és elmélyült játékával rendkívül kedvező benyomást keltett, és a részt­vevők nevében csak azt kívánhatom, hogy rövid időn belül utolérje játék­tudásban példaképét. A mestergárda többi tagja „hozta magát”, kivéve Káposztás Miklóst, aki talán túl sokat versenyzett ebben az évben és elfáradt. A helyiek közül Palla György komolyságával, Frink Ferenc rutinjával tűnt ki. A minden igényt kielégítő Salgó Hotel, a nagyon szép és értékes díjak, a jó versenyte­rem előfeltételei voltak a kifejezetten sportszerű körülmények között meg­rendezett találkozónak. A verseny­bírók: Hankó János és Miklós Antal pedig újra bizonyították, hogy min­dent tudnak, ami egy vidéki „vegyes” teljes sikeréhez szükséges. Ezért is bú­csúztunk Salgótarjánból, a Salgó ’80- tól most igazán „salgó szívvel”, re­mélve, hogy 1981-ben ismét találko­zunk! Két játszma megérdemli a megörö­kítést. ANGOL MEGNYITÁS R 42/b Bernei - dr. Eperjesi 1. Hf3, Hf6 2. c4, c5 3. Hc3, e6 4. g3, 1)6 5. Fg2, Fb7 6. 0 -0, Fe7 7. (14, cd: 8. Vd4:, 0-0 9. Bdl, (16 10. Hg5?! (Fg5! ?) Fg2:11.Kg2:, Vc812.13?!(Rá­ért volna ez a lépés Vb7 után is, Hge4 még egyenlő volt, most már azonban ez is inog.) 12. —, Hc6 13. Vd2, Bd8 14. e4, li6 16. Hh3, He5! 16. b3 Érde­mes megfigyelni, hogy lavinaszerűen terjed tovább a vezérszámyi pontok gyengesége sötét pontos lépései nyo­mán. 16. Vb7 17. Fb2, a6 18. Ve2, Bab8 19. a4, Híd7! 20. Babl, Hc6! 21. Hl2, Hc6 22. Fal, Hb4 23. Kgl ? (Hg4 — He3 kellett volna, mert még nem megy d5 az e7 futó helyzete miatt.) 23. —, F18 24. Hg4, d5! 26. cd:, ed: 26. ed:, Hd6: 27. Hd5:, Bd5: 28. Bd5:, Vd5: 29. Ve5, Ve5: 30. He6:, B(18 31. Hc4,Bd3, 32. Kf2, Bb3: 33. Bb3:, Hb3: 34. Fc3, Fc5f 35. Ke2,16 36. Kd3, Fgl 37. Fb4, Hc5f 38. Fc5:, Fc5: 39. Ke4, b6 40. ab:, ab: 41. Hd2, K17 42. Kd5, Fgl 43. Ii3,15 44. Kc6, b4 45. Kb5, F12 46. Kb4:, Fg3: 47. Kc4, Kg6 48. Kd5, Kg5 49. Ke6, Fel 50. Hc4, 14! 51. Ki7, Fc3 52. Iíe6, Kli4 53. KÍ5, Kg3 54. Kc4, g5 55. Hd6, Kh3: 56. H15, h5 57. Hh6, Kg2 58. H17, FI6 59. K15, Fe7 60. Ke6, h4 és világos feladta (0:1). ANGOL MEGNYITÁS Kállai - Nacht R 33/b 1. c4, e5 2. Hc3, Hf6 3. HI3, Hc6 4. e3, Fb4 5. Vc2, 0-0 6. Hd5, Be8 7. V15, (16 8. Hf6:f, gf: 9. Vh5, d5 10. a3, F18 11. d4, ed: 12. Vd6:!? Keene angol nagymester megkérdőjelezi, és 12. Fd3, h6 13. 0 —0!-ot ajánlja, de nekem ez nem tetszett. Lépésem ugyan új, de lehet, hogy nem „! hanem majd „?!” érdemel. 12. —, de: 13.Fe3:,Vd5: 14. cd:, He5 15. He5:, fe: 16. Bel!, Fd6 17. Fb5, Bd8 18. Fg5, B18 19. Fh6. Bd8 20. Bc3, e4 21. 14! ? Nincs jobb, ha világos nem akar lépésismétlést. 21. -, Ff8? 21. -, ef: után sötétnek nem Sulgó *80 vegyes mesterverseny Eresztvény 1980. VIII. 10-23. Szerényi Sándor kitüntetése Az Elnöki Tanács Szerényt Sándor­nak, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága tagjának a munkásmozga­lomban kifejtett hat évtizedes tevé­kenysége, valamint közéleti munkás­sága elismeréseként, 75. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Érdemrendjét adományozta. A kitüntetést szeptember 29-én Losonezi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke adta át. Szeretett Elnökünknek mi is szívből gratulálunk! lettek volna gondjai. 22. Bg3f, Kh8 23. Ff8:, B18: 24. Bc3, Ff5 26. Kc2, Bad8 26. Bc7:. Bd5: 27. Fc4, Bd7 28. Bd7:, Fd7: 29. Ke3, Fc6 30. Bdl, 15 31. Bd6, Kg7 32. Kd4?!, Be8! 33. Ke3, B18 34. h3, B16 35. Bd8, Bg6? 35. -, h5-tel sötét még ellenállhatott volna. 36. g4!, fg: 36. -, Bh6?-ra37. Bg8f, Kf6 38. g5f nyer. 37. hg:, Kf6 38. Bd6f, Kg7 39. Bg6:f, Kg6: 40. Fb3, h6 41. gh:, Kh5: 42. Fc2, b6 43. Fe4:, Fd7 44. K(14, Kh6 45. Ke5, Kg7 46. K(16, Fg4 47. Ke7, Fh5 48.15, F17 49.16f, Kg8 50. Fh7f és sötét feladta (1:0). Kállai Gábor A minősítő bizottság közleménye Az év vége felé közeledvén nyoma­tékosan felhívjuk élversenyzőink fi­gyelmét arra, hogy bármiféle teljesíté­sük elismertetését maguknak kell kérniök, mégpedig a lehető legponto­sabb adatok megadásával. Különösen igaz ez a következő esetekben: — az OTSH I. osztályú sportolója szint teljesítése; — a nemzetközi címszerzés (a nor­mák is!); — a mesteri cím feltételeinek teme­tései; — az ifjúsági aranyjelvényes sporto­lói szint elérése. Hasonlóképpen a címek, minősíté­sek megerősítéséhez szükséges feltételek teljesítését is jelezni kell. dr. Eperjesi László m. 2405­i i 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 1 94 + 2 Javasoljuk továbbá mindazoknak, Kállai Gábor m. 2305 4­0 4 1 4 í 1 4 4 i 1 1 1 9 + X5 akik szövetségünktől kapják értókszá­Attila Eszik - (svéd) m. 2255 i 1­0 1 4 4 4 X 4 1 0 1 1 84 + 20 mukat, illetve minősítésüket, keressék Bogdan Pietrusiak - (lengyel) ni. 2330 i i 1­0 4 4 4 4 4 1 1 4 1 8 + X fel bizottságunkat (fogadás kedden 17 Bakos Sándor m. 2260 i 0 0 1­4 4 4 4 í i 1 1 1 8 + 14 órától a szövetségben), és érdeklődje­Bernei András m. 2305 0 i i 4 4­í í 4 4 0 1 4 1 74 + 2 nek értékszámuk, minősítésük után. Edgar Nacht - (román) m. 2330 4 0 i 4 4 0­4 4 4 i 1 1 1 7- 9 Mindkét esetben a felhívással az a Palla György mj. 2160 0 0 i 4 4 0 4­4 1 1 1 4 1 7 + X8 célunk, hogy megelőzzük a tévedése­Káposztás Miklós m. 2405 4 i 0 4 4 4 4 4­4 0 i 1 1 64-28 ket, a hiányos információkból szár­Erink Ferenc mj. 2260 4 i i 4 0 4 4 0 4­t i 1 1 64- X mazó aláértékeléseket. Az OTSH I. o. Ponyl Attila mj. 2105 0 i 0 0 4 1 4 0 í 4­i 0 i 5 +X3 sportolója cím és besorolás esetében Szarvas Sándor mj. 2115 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 i­í 0 34- 3 például nem lesz mód elkésett korri­Szabó Ervin mj. 2160 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 1 0­0 24-22 gálásra, bárkinek a hibájából szárma­Tóth Pál mj. 2165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 1 X­24-23 zik is.^Mindent lehetőleg írásban! Eperjesi Kállai Eszik Pietrusiak Bakos Bemei Nacht Palla Káposztás F rink Ponyi Szarvas Szabó E. Tóth P. Pontszám Értékszám­változás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék