Sakkélet, 1987 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1987-09-25 / 9. szám

SAKKÉLET * 295 lent néhány feladványából egy má­sikat (1862. június 1.) mutatunk be. A kor ízlésének megfelelő, látvá­nyos áldozatsorozatot tartalmazó 3 lépéses mattfeladvány. Itt Cseres­nyés István (Pest) szerepel. 1. #xc5 2. #g6 #xg6 (2. - 4E}e7 3. #d6 m.) 3. e4 m.; 1. - üjfxf2 2. #e4t #xc5 3. #c6 m.; 1. - _ä.d3 (#g4, £)d6) 2. e4t Ü,xe4 (#xe4, ■£>xe4) 3. #xe4 matt. A Vasárnapi Újság, Márki sakk­könyve és a Sakktörténet számos partiját hozza, sikerült azonban egy elfelejtettnek látszó játszmáját is előásni. Márki István a barát és tisz­telő így nemcsak említett könyvé­ben, hanem a Békés című újságbeli tiszavirág-életű rovatában, 1872-ben is hozott két Cseresnyés játszmát. Ezek egyikét közöljük most. A „halhatatlan”, két bástyaáldoza­tos játszmák egyik korai darabja. A tornyok leütése után ugyan elég gyors az összeomlás, de az áldoza­tok mégis látványosak. A kombinációs erő, amely más játszmáiban is tündököl, és rövid élete is indokolja, hogy az utókor gyakran Charousekhez hasonlította. SKÓT CSEL C 53 Záry-Cseresnyés Pest, 1862. április 27. 1. e4 e5 2. £}f3 4bc6 3. d4 exd4 4. Jí.c4 JLc5 5. c3 £}f6 6. e5 d5 7. exf6 dxc4 8. #e2f ÍLe6 9. fxg7 Hg8 10. Tüg5 d3 11. #h5 #d5 12. #xh7 #e5t 13. JLe3 JLxe3 14. #xg8t #d7 15. #xa8 _&d2t 16. #xd2 #e2+ 17. ®c1 #c2| és matt. Cseresnyés alakját a halála után megjelent két újságcikkből igyek­szünk még jobban megismertetni: A Hon felelős szerkesztője, Jókai Mór (aki egyben a Vasárnapi Újság főmunkatársa is volt), 1866. október 14-én emlékezik meg róla. Mivel ezt a forrást még nem idézték, indokolt néhány részletét közreadni: „Benne az irodalomnak egy éles felfogású, jó ítélőképességű, bő is- meretű, ügyes tollú munkása veszett el, s hogy sokoldalú szép tehetsége zajosabb eredményre nem juthatott, ezt csupán szerénysége és feltűnni nem vágyása okozta: kik ismerték a ritka becsületességű ifjút, mély saj­nálkozással fogják fogadni váratlan halálhírét. Cseresnyés a legkitűnőbb sakkjá­tékosok egyike volt. Pesten már alig mérkőzhetett vele valaki. Megoldott minden feladványt, s többször ját­szott háttal fordulva egyszerre négy táblán négy ellenféllel. Akadtak kül­földiek, kik csupán azért jöttek Pest­re, hogy Cseresnyéssel sakkozhas­sanak. Ügyessége és éles felfogása bámulatos volt minden egyébben, mint pl. dominó, kártyajátékban, a tekeasztalon stb." Szintén feledésbe ment a Szegedi Híradó 1866. október 17-i megemlé­kezése. Ebből a sakkra vonatkozó sorokat idézzük: „Cseresnyés fő vágya volt Lon­donba jutni, hogy ott az első sakkját­szókkal megmérkőzzék. Pesten már nem igen volt hozzá hasonló ellen­fél... külföldiek jöttek Pestre, hogy vele sakkozhassanak. A korai halála azonban meggátolta, hogy London­ban sakk-világtekintéllyé emelked- hessék." Erkel, aki kortársa volt, így emlé­kezett rá búcsúztató beszédében: „Ez a fiatalember kezdhette volna meg a magyar sakkozók diadalmas nemzetközi szereplését.” (Magyar Sakktörténet 1. kötet 139. o.) Schuster Zsigmond pl. 1910-ben a Pesti Hírlapban így ír: „Több, mint bizonyos, hogy ő volt a mi első Cha- rousekünk." A tüdőbaj áldozata lett. Temetésé­vel kapcsolatosan az anyakönyvek megőrizték azt az alapvető tényt, hogy a makói régi református teme­tőben nyugszik. A pontos helyet azonban nem jegyezték fel, így sírját már nem sikerült feltalálni. Vagy nincs meg (ami a valószínűbb), vagy olvashatatlan a fejfa, vagy síremlék felirata. A ház, ahol meghalt, úgy véljük, áll még, de pontos azonosítá­sa (az elnevezések, számozások megváltozása miatt) további munkát igényel. Talán tehetnénk valamit, hogy Cseresnyés neve ismertebbé váljon. Emlékversenyt rendezhetnénk, vagy nevét felvehetné egy már működő vagy fúzió után létrejövő csapat, vagy kör is. Bottlik Iván-Dr. Kárpáti Zoltán A Vasárnapi Újság 1866. október 16-i száma az első sakkrovatvezetö emlékét arcképpel és rövid életrajzzal örökítette meg, de már 1863. január 4-én megjelent a lapban alakja a szerkesztőség belső életét bemutató metszeten, amelyen - balra fent - a sakkrovatát szerkesztő Cseresnyést, elöl a karosszékben Jókai Mórt láthatjuk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék