Siklós és Vidéke, 1906 (19. évfolyam, 5-25. szám)

1906-01-28 / 5. szám

Siklós, 1906. január 28. 5. szám. Tizenkilencedik évfolyam. KÖZOKTATÁSÜGYI, GAZDASÁGI, KERESKEDELEM ÉS IPARÜGYI KÖZÉRDEKŰ HETILAP. Szerkesztőség: Vókányi utca 11. szára. Csak bérmentes levelek fogadtatnak el. Kéziratok vissza nem küldetnek. Előfizetési dij : Vidékre postán vágj- hely­ben házhoz hordva. Egész évre nyolc kői. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám Itl fillér. Az Iparos Olvasókör közgyűlése. (K.) Múlt hét vasárnapján tartották j meg iparosaink nagy érdeklődés mel- j lett, évi közgyűlésüket. A közgyűlés t lefolyásából, a tisztviselők és a vá­lasztmány nagy munkásságából követ­keztetve értelmes munkaszerető kezea- re volt bízva a kör vezetése, amit a nagy számban összegyűlt tagok azzal is dokumentáltak, hogy az elöljárókat túlnyomó részben ismét bizalmukkal tüntették ki. Egyébként a közgyűlés lefolyását itt közöljük. Guttman István elnök megnyitja a közgyűlést és felhívja Horváth Fe- zenc jegyzőt az évi jelentés felolvasá­sára. 1) A jelentésből kiemeljük a következőket : Nyolcz választmányi gyűlés tartatott, melyen a körnek fel­merülő összes ügyei tárgyaltatlak. Így a nagy terem kibővítése, amit a tete­mes költségek miatt a választmány elejtett. Az „Iparos Ifjúság“ beolvadt amely körülmény jóváhagyása eddig még nem érkezett meg. — 2.) Sch wei­gert Lőrinc pénztáros jelenti, hogy a kör múlt évi bevé^le 2917 kor. 32 fillér, kiadása 2542 kor. 08 fillér, tisz­ta jövedelem 375 kor. 24 fillér. A kör vagyoni állapota : vagyon 16,511 kor. 66 fillér teher 11,127 kor. 04 fillér. A MEGJELENIK VASÁRNAPONKÉNT. 1 Felelős szerkesztő és laptulajdonos : R É D E I K A R 0 L Y tiszta vagyon 5424 kor. 62 fillér A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí­tésére kiküldte : dr. Darázsy Ödönt, Novák Pétert, Stanits Ferencet és Baditz Elemért. Tarnócy Lajos indítványára a há­rom évi tagdíj hátralékosok felszóli- tatnak tartozásuk lefizetésére, mert különben a tagok sorából töröltetnek. Guttman István elnök maga és tisztársai nevében megköszöni a be­léjük helyezett bizalmat felmentvényt kér és lemond viselt tisztségökről. Dr. Darázsy Ödönt a közgyűlés korelnök­nek válassza, aki megköszöni a belé- helyezett bizalmat és indítványára a közgyűlés Tarnócy Lajost és Budimac Antalt küldi ki a szavazatszedő bi­zottságba. A választás megejt tendő korelnök a szavazást elrendeli. Headatott 52 szavazat, melyek alapján megválasz­tatott : Elnökké : Guttman István 36 szavazattal. Alelnöké : Bőbl Nándor 18 szavazattal. Pénzt írnokká: Sch weigert Lőrinc 50 szavazattal Igazgatóvá ; ifj : Mittler Ferenc 30 szavazattal. Könyv­tárnokká : Krizmánovits Lajos 41 szavazattal. II. künyytárnokká : Náray Pál 29 szavazattal. Jegyzővé : Horváth Ferenc 52 szavazattal. II. jegyzővé : T A R C A. Az asszony. Irta : Irsai Lajos. Özv. Sárkány Miklósnénak virágzó üzlete volt a városban, melyet már egy éve vezetett férje nélkül. Özv. Sárkányné túl volt a 40 éven, a mikor az ura meghalt, mind a mellett eléggé csinos hölgy benyomását keltette az emberben, ámbár arcán dacára minden művészetnek, meg­látszottak az idő nyomai. Nem is akart ő többé férjhez menni, hiszen halála óta még csak eszé­be sein jutott ilyesmi. Gyermekei nem voltak, de azért nem unatkozott ezideig. Az estéket hol az egyik, hol a másik szomszédnál töltötte. Mikor már tiz felé járt az idő, eljött érte a cselédje, az öreg Mári néni és hazakisérte. így folyt ez az élet a gyász éven túl is vagy egy hónapig. Ekkor azonban uj segéd jött az üzletbe. VVeisz Lipótnak hívták 26—27 éves lehetett, erős termetű, barna fiatal ember volt, modora behízelgő, s igy nem is csoda, hogy egy két havi ott lét után főnöknője oly annyira meg­kedvelte, hogy egy Ízben meghívta theára. Tudjuk, hogy minden téren az első lépés a legnehezebb. így a lopásnál, rablásnál sőt meg a szerelemnél is. így volt ez Özv. Sárkány- nénál is. Heteken át töprengett magában, váj­jon meghivja-e, szabad-e mint magános özvegy asszonynak egy fiatal embert meghívni ? Nem egyszer arra a meggyőződésre jutott, hogy nem helyesen cselekszik. De ilyenkor megint az a kérdés merült fel, hogy hát mivel is hálálja meg azt a kiválló figyelmességet és ragaszko­dást, amit a fiatal segéd irányában tanúsít. Végtére is segédje s igy tulajdon képen családtag, tehát meghívta. Az elsőt követte a második, a harmadik és igy tovább. Egy reggel a mikor az öreg Mári néni az öltözködéshez szükségeseket hozta he, gazda- asszonya azzal a szokatlan kérdéssel lepte meg, hogy nem-e lenne jó még valami ügyes asz- szonyt segítségül fogadni erre a napra, a ki jól tud sütni, főzni, mert estére kézfogé lesz a háznál. — Ki lesz menyasszony ? — kérdezte Márinóni az öreg cselédet megillető bizalmas hangon ; —• Hát ki lenne ? En, — válaszolt az asszony. Csep hija volt hogy a kezében lévő mosdó tálat a földre nem ejteUe a cseléd a meglepetés­től. Kis ideig szólni sen. tudott, csak bámulta asszonyát. — Mit bámulsz, — szólt az, — olyan nagy csuda volna, hogy férjhez megyek ? — A ténsasszony ? És ki a vőlegény"?, — kérdő a cseléd magához térve az első bámu­latból. — Ki volna más mint a Lipót! — A segéd.-- Az 1 — Oh . . . oii . . . istenem, istenem, én nem mennék hozzá, még ha nem tudom mit fizetne sem ! — Miért, hiszen szép is, meg ügyes is, meg jó is. Ki nem állhatom, mert olyan ravasz embernek nézem, hogy nó. — Eolond vagy, nem értesz te ahhoz. Kiadó-Hivatal : Vókányi utca 11. szám. Alapmegrendelések és hirdetések ideküldendők. Egyes példányok a nyomdában kaphatók. Hirdetések. Egy hasábos petitsoronként 12fil. Nyílttéri-közlemények : Egv hasábos petitsoronként számítva 80 fillér. Griszmüller Ágoston 47 szavazattal. Ügyészszé : Dr. Vághó Lajos 30 szava­zattal. Választmányi tagokká : Bézl Gusztáv 32 szavazattal, Koller Gáspár 46, Kaich István, 43, Mittler József 28, Szabó István, 31, Dürr Ferencz 35, Boros Mihály 27, Balogh György 31, Baditz György 31, Horváth Péter 20, Mark Károly 22 és ifj. Schmidt József 22 szavazattal. Ifjúság részéről : Fischer József 33 és Hamburger Kál- Mán 31 szavazattal. Dr. Darázsy Ödön üdvözli az uj- jonan megválasstott tisztviselőket és választmányt,, minek után Guttman István elnök maga és társai nevében megköszöni a kitüntetést és Ígéri, hogy igyekezni fognak a kör előnyére^ mű­ködni. Nagy éljenzésekkel fejeződött be a közgyűlés. Napszámos sztrájk. A legnagyobb titokban folyik, egy igen érdekes, és a szőlőbirtokosokra nézve rendkívülien fontos mozgalom szervezése. Ez nem egyébb mint a szőlőkben foglalkoztatandó napszámo­soknak munkabér felemelése céljából való egyesítése. Szóval sztrájkolni akarnak a szőlőmunkások. — Én nem értek ! Jobban mint akár ki. Majd meglássa a ténsasszony, hogy nem tud meglenni vele. Azután meg mi értelme van annak, hogy férjhez megy ! Hiszen ma-holnap már 42 éves lesz. az a fiatal ember meg csak 2ő vagy 26 éves. — Semmi közöd hozzá! — mondta az özvegy. Az öreg cseléd azonban mintha nem is hallotta volna, folytatta. — Nem fél, hogy ki neveti a világ, hogy öreg létére veszti el az eszét. Nem sajnálja azt a szép üzletet, a mit a szegény megbol­dogult ura hagyott magára ? Hiszen az a gézen­gúz nem azért veszi el magát, mert szereti, hanem azért, hogy a boltját a kasziros frajlák- ra pazarolja. — Fogja be a száját Mari s ne beszéljen ilyeneket róla, mert kidobom. — Kidob a ténsasszony, most öregségem­re, azért mert kicsikorába dajkáltam s mióta csak megszületett szolgáltam, ez a köszönet ; kiakar dobni — folytatta könnyezve — azért, mert leakarom beszélni arról az ostoba lé­pésről. — Eredj és ne locsogj annyit, —mondta az asszony mérgesen. — Jól van, megyek, de én ebben a ház­ban nem maradok egy óráig sem, mert nein akarom hallani, hogyan neveti ki a világ gazdaaszonyomat. — Lassan kicammogot az öreg szolgáló a konyhába s összecsomagolta a batyuját s útra készen visszament a szobába, hogy mielőtt elhagyja azt a házat, a hol olyan sokáig élt, kezet csókoljon a gazdaasszonyának. Az özvegy meglepődve látta belépni az útra kész cselédet, már elfelejtette volt, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék