Siklós és Vidéke, 1908 (21. évfolyam, 2-22. szám)

1908-01-12 / 2. szám

2. oldal. Siklós és Vidéke. 1908. január 12. selőtestületi közgyűlés volt január 4-én. E tu­dósítás lapunk múlt számából kimaradt. A tárgysor előtt Rédei Károly képviselő üdvözölte az újév és a tisztujitás alkalmából a megválasztott községi tisztviselőket, kiket a közgyűlés mególjenzett. Rédei Károly kijenleti sajnálattal, hogy az esküdteket — tisztelet a kivételnek — nem üdvözli, mert sem anyagi sem sem erkölcsi garanciát többeknél nem lát, s igy ezek az esküdteket megillető tiszteletet nem érdemlik meg. A választás után azonnal felkereste szóló az öreg bírót, hogy a kifogá­solt esküdteket figyelmeztetné, tartsák távol ma­gokat a közügytől, mert ha nem, úgy kényte­len lesz a szólónak, képviselőtestületnek és a kifogásolt esküdteknek is kellemetlen ügyüket szellőztetni felszólással. A biró ez ügyben nem tett semmit, reményli, hogy lesz erkölcsi érzék a kifogásoltakban és félre állanak a közügytől, mely előtt mindenkinek tisztán és fedhetetlen élettel kell megái lani. Erre Tormásy Sándor esküdt kijelenti, hogy ha a felszólaló őt is érintené, kész el­hagyni az esküdti állást. Rédei Károly mondja, éljen Tormásy, reá felszólalása nem vonatkozik. A fogyasztási adó egyezséget bemutatja Henfner Lajos jegyző, összesen 78 féllel nem e| , ezett ki a bizottság. A közgyűlés utasította a oizottságot, hogy kössön a ki nem egyczetek- kel is méltányos egyezséget. A kir. járásbíróság részére már előbb a közgyűlés adott telket, a jelenlegi tűzőrségi laktanyát. Ezt kicsinylették, miért is a Pavlik Lipót házát kéri Yisy Pál még hozzá vétetni. Ezt az elöljáróság javasolja. Kossá Dezső jog­tanácsos tekintettel a jelenlegi kormány jóin­dulatára Siklóssal szemben, hálásnak is kell lenni iránta, a Pavlik ház vegvételét ajánlja forgalmi áron esetleg kisajátítás utján. Jantsits Sándor és Darázsy Ö. dr. képvise­lők is pártolják a javaslatot község érdekében. Rédei Károly pedig a kormány jóakaratát nem látja sehol. Ha a Pavlik házat L megve­szik, akkor Siklós 25-30 ezer korona áldoza­tot hoz, mert a tőzoltók részére más helyet kell építeni. Ennyi áldozat sok, miért a kérdést a napi rendről levétetni kéri. A közgyűlés egy hiznttságnt kit Matt. ]*í aa ügy érdekében. Jegyző jelenti, hogy a főbiróság Baka Dá­nielnek a közgyámi és Meszlényi József esküdt lemondását elfogadta. Jegyző jelenti, hogy belügyminiszteri ren­delettel ő és Weich Lajos segédjegyzővel az anyakönyvelést átvette. A közgyűlés most egy uj segédjegyzői ál­lás szervezését kéri államköltségen. (Meg lesz-e a kormány a jóindulata ? Szerk.) A magyar kir. államvasutak igazgatósága értesíti a községet, hogy a gyorsvonat nem áll­hat meg nálunk. A közgyűlés a’rendőrség fizetését felemelte s igy feje* it 600 kor. kapnak. HÍREK. — Személyi hir. Gróf. Benyovszky Móricz főispán Pozsonyból Pécsre érkezett a múlt hé­ten, hogy a holnapi vármegyei közgyűlésen el­nökölhessen. — Szolgabirák áthelyezése. Gróf Benyov­szky Móritz főispán megválasztott szolgabirót, Simon Jószef szolga1úrét Szentlőrincreés Sey Tamást Pécsre helyezte át. — Pedagógus mulatság. A pedagógus zene­kar folyó hó 25-én hangversennyel egybekötött táncmulatságot rendez. A műsorban három szá­mot tölt ki a zenekar, lesz azon kívül : két é- nekszám, vonós négyes, zongora citera és cimba­lom. A hangverseny igen szépnek ígérkezik, már annyival is inkább, mert büszkeségünk Antal Gyula csellóművész is szerepel egy számmal. — Felülfizetések. A siklósi r. k. tantestület által f. é. jan. 1. és 2-án rendezett pásztorjáték alkalmával a következő felülfizetések történtek: Bozóki Alfréd 2 kor. Venffti Jakab 1 kor. 80 f. Puppi Antal 1 kor. 60 fill. Vargha Ferenc 1 ke-. Stocker József 80 fill. Kosa József 60 fi), B'. bl Nándorné, Beck Rezső, Hergert Nándoré, Mittler József, Toók Gyula, Tóth Mártoné, Reiter Antal 40-40 fill. Zimmerman Erzsébet, Szabó József 20—20 fill. Bruszt György, Pet- rovics János 10 -10 fill. A jószivü felülfize- tők fogadják a tantestület köszönetét. — Siklós nagyközségnek 1908.-ik évre meg­állapított választott és virilis képviselőnk név­egyzéke. Választottak I. kerület. 1913-ig Rendes ta­gok : 1. Budimacz Antal, 2. Pakuszy Gyula, 3. No.vák Péter, 4. Weisz Vilmos, íju Gombos György. Póttag. Kürschner-'Mór- ií. kerületben Rendes tagok. 1. Meszlényi János, 2. ifj. Erdősi József, 3. Decsi Péter 4. Pick Miksa, 5. Dürr János, 6. ifj. Yarga József. Fábián István, Dö­me István. 1. kerületben 1910-ig. Jancsics Sán­dor, Pamer Péter, Weisz Lajos, Rédei Károly, id. Smidt József. II. kerületben : Dr. Vágó La­jos Török István id. Kun Sándor, Fábián Ist­ván* Döme István. Virilisek. Rendes tagok. 1. Benyovszky Lijos. 2. Weisz Sámuel, Krausz Lipót, 4. Dr. Darázsy Ödön 5. Szivór István 6. Krausz Zsigmod. 7. Dr, Sági Ernő, 8'. Sch­reier János, 9. Spitzer Ede, 10. Dr. Tolnay Géza, 11. Veisz Lázár, 12. Blum Sándor, 13. 14. Dr. Troli Ferencz, 15. Weisz Miksa, 16. i Dr. Hirling Károly, 17. Dr. Márkusz Miksa, 18 Vargha Vitus, 19. Kovács János, 20. Beli- c&ek Gyűl. Póttagok : 1. Stanits Ferencz, 2. Dr. Gojkovits Sabbas, 3.) Nagy Ferencz, 4.) Lőwy : Zsiga, 5 Budimacz Antal. t ­— Rossz bankóprés. Villánykövesdi Mau­rer Péter vett egy bankóprést jó 600 Koronáért, hogy m»jd anyagi jóllétét megállapítja vele. Sokat törte a fejét a készítéssel de, maga gép csapta be. Nem lehetett rajta pénzt csinálni. Addig próbálta titokban, mig egyszer a csen­j dőrség ütött rája. Most a kir. járásbíróságnál i ül felültetett Maurer gépével együtt. — Tisztujitás a Társaskörben. Múlt hé | hétfőjén tartotta Társaskörünk három évenként I megújuló tisztújító közgyűlést. Az uj tisztikar és választmány névsorát itt közöljük : Kregczy Ottó dr. elnök, Sági Ernő dr. igazgató, (uj) Kohn Lajos ügyész, Márkusz Miksa dr. pénz- tan >0, Nflupaueif János es Singer Géza könyv­táros, Berzsenyi Jenő dr. (uj), Frey Tivadar (uj), Jantstis Sándor (uj), Krausz Zsigmond (uj) Spitzer Ede, Tolnay Géza dr. Vargha Vi­tus, Veisz Lajos, Vida Miklós (uj) és Visy Pál választmányi tagok. — Községi iskolaszék alakulása. A képvi­selőtestület múlt szombaton választott 20 isko­laszéki tagot, csütörtökön (Mittler Ferencz biró hívta össze a megválasztottakat eskütételre és alakulásra; A megjelentektől kivették az esküt. Az alakulás Pammer Péter korelnöklete alatt folyt le. Elnök lett újra Pakuszy Gyula alei- nök Pammer Péter, jegyző, Dr. Vargha Gy. gond­nok, Stankovies Pál. Lemondott az iskolaszéki tagságról Dr. Troli Ferencz. Az iskolaszék pár évi törvénytelen vezetése után most törvénye­sem alakult meg. Bizony hottentotta világot é- lünk. — A jég. Vizkeresztre végre erős fagy volt Száz és száz kocsi hordta a jeget a vermekbe. Mig szerdán annyira megenyhült az időjárás, hogy eső is esett. — A siklósi iparos olvasókör múlt vasár­nap tartotta évi rendes közgyűlését, melyet Pal- lián Ferencz elnök nyitott meg, Az évi jelen­tés szerint volt két rendkívüli közggyülós 10 választmányi ülés. A kör jelenlegi tulajdonátké­pező helyiség szűk volt, azért a főutcán vettek egy házat 18 ezer koronáért átalakítási költsége 3174 kor. mely fedezetet talál a ház eladásból. Uj tagul a felemelt 8 kor. tagsági díjra eddig 150. jelentkeztek. A könyvtárnok és pénztár- jelentéseit tudomásul vették. A ‘tisztujitást el­határozták a mai napra. Hamburger Kálmán kórtéré a tagok számát megolvasták és az el­nök konstatálta, hogy ingatlan eladás és vétel felett nem határozhatnak. Ez is fa mai napra füzetet ki. Hátralék 610 kor. tagdíj. Scmidt Vil­mos a dalárda karnagya jelentésében szomorú­an panaszkodik, hogy a dalárda tagjai nem járnak tanulni, másrészt a kör választmánya a dalárda pénzét kívánja, mely megkötné a da­lárdát szabad mozgásban. A karnagy kijelenti hogy még egyszer kísérletet tesz a dalárdával s ha összejönni nem fognak, leteszi a karnagyi pálcát. A közgyűlés kéri a karnagyot kitartásra és annak a reménynek ad kifejezést, hogy fel kell lendülnie újra a derék dalárdának, mely már babért is aratott, remek zászlót is kapott. Kürschner Mór tag tiltakozik az ellen, hogy a körben ne politizáljanak, választásokat ne esz­közöljenek. Dr. Darázsy Ödön szerint községi választásokat a körben megbeszélhetnek. Az elnök ezzel az ülést bezárta. — A Diósvíszlói ref. olvasókör január hó 12-én (vasárnap) a nagyvendéglő helyiségeiben könyvtára javára műkedvelő előadással egybe­kötött táncmulatságot rendez. Belépő-dij sze- mélyenkint 50 fillér. Kezdete este 6 órakor. — Kitelelő amerikaiak. A sajtó harsonát zeng, a kormány próbál atyailag munkát keres­ni a viszavándorolt munkás magyar népnek. Mindegy ha tót is az isten adta, szóval örülünk a szaporodásnak. Igen ám, csakhogy a vissza tórők csak telelni jöttek haza, mert a tavasszal ismét megindul a vándorlás. A fecskék, gólyák jönnek, az emberek meg újra kivándorolnak Amerikába, mert úgy ismerik az ottani viszo­nyokat, hogy a gyárak a tavasszal újra mű­köd lek és hullanak a dollárok. A visszavándo­roltak azt mondják, dolgoznak ott, fáradnak jól, megfizetik, takarítanak is, de munkájuk után a világ legszabadabb emberei. Nincs adó, nincs közigazgatás, nincs zaklatás semmi téren s ezt a boldog állapotot az óhazában nem lelik, ezért vándorolnak újra kifelé. Szóval a törvény és, szabadság közt külömbsóget éreznek. Sajnos, de igy van. — Esküvő, Blum Sándor helybeli gyáros Olga leánya folyó hó 8-án Müller Lajos né- metbólyi töldbirtokos kötött házasságot. — Kösógi iskolaszéki tag, választás ered­ménye a következő : Belicsek Gyula Baka Dá­niel Budimacz Antal (uj), Dr. Darázsy Ödön Denke Sándor, ifj. Vargha Béla (uj), Petrovits György, Henfner Lajos, Dr. Márkus Miksa (uj) Tapazdi János, Pakuszi Gj (% Pammer Péter, Pick Miksa (uj), Stankovies Pál, Sehreyer Já­nos, Dr. Troli Ferencz, Tachler Viktor (uj), Dr. Vargha Gyula, Weisz Lajos, Weisz Vilmos. A választás január 4-ón volt a községházán. — Színházi tudósításunk e számból tek- nikai akadályok miatt kimaradt. 624. szám. 1907. végrh. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881: évi LX. t--c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bpesti kir. Törvényszék, 137741. a péesi kir. törvényszéknek 1907. évi 37544. számú végzése következtében Szivér István sik­lósi lakos ügyéd által képviselt Váradi Gusztáv bpesti és Dr , Sági Ernő sbdósi ügyéd által kép­viselt Dach Árminná javára, Weisz Samu sza­bó vajszlói lakos ellen 1094 kor. 67 fill. 600 kor. tőke s jár. erejéig 'kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2735 korona 58 fil­lérre becsült következő ingságok, u. m: külön­féle öltönyök, posztók, szobabútorok, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a siklósi kir. járásbíróság 1907-ik évi VII 15/4. számú végzése folytán 1095 kor. 67fill. tőkekövetelés, ennek összes járulékai Vajszló községben alperes lakásán le­endő megtartására 1908. évi január hó 2Lik nap­jának dé'előtti 10 órája '’határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg hogj az érintett in­góságok az 1881. évi LX. t-c 107. és 108. §-ai értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és fdülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Siklóson, 1908. évi január hó 6-án- Sehreyer János kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék