Somogyi Ujsag, 1922. október (4. évfolyam, 223-248. szám)

1922-10-01 / 223. szám

Kajosfár, 1922. !¥. évfolyam 223 szám Vasárnap, október 1 á kormányzó Mezőkövesden és Miskolczon Meggyilkolták a szerb királyt Pécs, szeptember 30. Mohácsról jelentik. A jugoszláv határ felől meg nem erősített hírek érkeztek arról, hogy Belgrád* ban kitört a forradalom és Sándor szerb királyt meggyilkolták. II. 6yörgy görög király letette az esküt A törökök elérték céljukat — Török nacionalista csapatok megszállták a Dardanellák déli részét — A görög forradalom Budapest, szeptember 30 Diplo­máciai körökben néhány nappal ezelőtt a török-görög háborúval kapcsolatos helyzetet úgy ítélték meg, hogy az események tetőpont* jukat már túlhaladták. Törökország már elérte célját, amennyiben Ttirá­dát és Drinápolyt vissza fogja kapni és a még elkövetkező tár­gyalások tulajdonképpen csak az egész kérdés komplexumának mel­lékesebb körülmények és kis érő jelenségeinek megoldására fognak irányulni. A legutolsó 3 nap alatt azonban olyan momentumok is merültek fel, amelyekből kifolyólag uj kombinációk keletkezhelnek. A legutóbbi athéni jelentések szerint a nemzeti védelem ügyét Venizejosz vette kezébe és a ki­rály ellen fellázadt hadsereg Veni­­zelosz vezetése alatt hajlandó állí­tólag Thrácia védelmére. A Ju goszláviábói érkező jelentések sze­rint a forradalmi mozgalom célja, amely a királyt lemondásra kény. szerilette és tulajdonképpeni hatal mat Venizelosz kezébe telte le, a görög nemzeti védelem megszer vezése és az országot ért kataszt rófa jóvátétele, de páriszinezete nincs és nem irányul a royalisták ellen. Ezzel szemben olyan jelen­tések érkeztek, hogy a royalisták és venizelisták összeütközése elke­rülhetetlen. Amennyiben az utolsó órákban megszervezendő védelem­nek Thráciában sikere lenne, az esetben a görök-török háború át­­plántálódhat k európai Törökor­szágba és akkor előre nem látható következményekkel járhatna a Bal­kánon. A mai helyzet sima meg oldást 'csak úgy nyerhetne, ha Törökország Thrácia és Driná­­polyra vonatkozó igényei további harc néikü! kielégittetnék. Athél, szeptember 30. (Havas,) A trónörökös II. György néven letette a minisztertanács előtt az esküt az alkotmányra. (MTI,) London, szeptember 30. Az athéni eseményekről az Athéni Sajtóiroda a következőkben számol be: A kisázsiai görög hadsereg visz­­szavonulása után a tisztikar, a nép és a katonaság egyetértve arra a meggyőződésre jutott, hogy Konstan­tin királynak le kell mondania a trónról, mert az ő jelenléte akadá­lyozza a nemzeti érdekeket és mert nem bírja a Görögországgal szö­vetséges hatalmak bizalmát. A Miti lene és Khios szigeteken partra­­szállott görög hadsereg tisztjei ezért egyhangú lelkesedéssel elhatároz, ták, hogy provokálni fogják a for* radalmi mozgalmat és követelik Konstantin király távozását. Az a gyorsaság, amellyel a görög hajó­had és a szárazföldi hadsereg a mozgalomhoz pártolt, azt mutatja, hogy a határozat egyhangú elfoga dása visszatükrözi azt, hogy ezek az eszmék már régóta érlelődtek a nép és a katonaság körében. Nyom­ban ezután 20 000 katona szállott hajóra. Szikratáviratban ultimátumot intéztek a kormányhoz, követelve, hogy a király mondjon le György trónörökös javára írja ki az uj vá­lasztásokat, az uj kormány vezetése alatt, melynek tagjai élvezik a hel­lén nép és az ántánthatalmak bi zalmát. Követelték végűi, hogy a görög érdekek védelmét bízzák Venizeloszra. Rövid tanácskozás után elfogadták a feltételeket, mire a forradalmi hadsereg megszállotta Athén városát. (MTI,) Párig, szeptember 30. (Wolff.) A .Chicago Tribune“ konstantinápolyi jelentése szerint a török naciona­listák a Dardanellák déli partjain a semleges zóna megszállását végre hajtották és Csanak kivételével 3z egész'környéket megszállották, A török lovasságot gyalogsággal meg­erősítették. Hamsd bej tegnap a szövetséges főmegbizottak előtt ki jelentte, hogy a megszállást végre­hajtották, mielőtt a szövetségesek tiltakozó jegyzékét megkapták. En­nek oka, hogy a görögök pusztí­tásai folytán az összeköttetés meg­szakadt, (MTI,) Miskolcz, szeptember 30 (MTI. tudósítójának jelentésa.) A kor mányzó kíséretével külön vonaton reggel 7 órakor Mezőkövesdre ér­kezett. Á község hagyományos népviseletbe öltözött lakossága ki­törő lelkesedéssel éljenezte meg a kormányzót, aki kiszállt kocsijából, fogadta a különböző üdvözléseket, melyekre a következő beszédben válaszolt: „Különös örömmel jöttem ide, ahol a magyar faj szeretetének és a nemzeti hagyománynak ápolása az egész földön hires népviselet­ben már külsőleg is olyan szépen jut kifejezésre. Meg vagyok győ ződve arról, hogy Mezőkövesd de rék magyar népe hazafias lelkese­dését éppen oly féltő gondal őrzi, mint aminő kegyelettel adja át nemzedékről-nemzedékre derék ha­gyományaként derék magyar szo­kásait és viseletét. Őrizzétek és ápoljátok mindkettőt, bárhonnan jövő támadással szemben is. So­hasem éreztük annyira, mint a mai nehéz időkben, hogy mi magyarok mennyire egyedül állunk, csak a saját erőnkre támaszkodhatunk. Nem külföldről jövő példa, hanem csak a nemzeit gondolat kultusza, csak a nemzeti érzés az, melyből erőt menthetünk a jövő nagy munká-Az Urnák 1922. esztendejében, Szent Mihály hava 13 án történt Abauj-Tornavái megye lecsonkitoit északi határán fekvő kis magyar községben, hogy villámlás, dörgés és feltíőszakadásos fergetegben va­laki ezt a hirt hozta, hogy holnap délelőtt Nádaskán lesz a haiárki­­igaziló bizottság. A hir járt, mint a lidércfény, bezörgetett minden ab­lakon, tovaszálit a fergeteggel, be világított minden létekbe és aki nézte, látta, hogy a házak között emberek gyűlnek egy jelkép, egy szentség alá, barna arcú magyarok a zászlók aiá. Egész kocsisorok, egész tömeg kígyózik, halad Ná daska felé Összegyűltek és rövid tanácskozás után megszületett az alább közölt „Tiltakozás“, melyet | azért teszünk közzé, hogy jó so- I jára. Köszönöm Mezőkövesd lakói­nak lelkes üdvözlését“, A kormányzó ezután a közönség lelkes éljenzése közben vjsszaszállt kocsijára és folytatta útját Miskolcz felé, ahova pont 8 órakor érkezett meg A pályaudvaron a kormányzó fogadta a honvédség főparancsno­kának és a különböző katonai hatóságoknak jelentését, majd vé­gig haladt a diszszázad előtt, Ez­után a főispán, az alispán és a polgármester intéztek üdvöziő sza­vakat a kormánzóhoz, melyet kö­vetkező szavakkal köszönt meg; „Köszönöm a főispán ur üd­vöziő szavait. Örömmel jöttem is­mét ebbe a virágzó városba, mely­ben biztosítékát látom a magyar nép alkotó erejének. Ez az erő reményt nyújt nekem arra, hogy annyi súlyos megpróbáltatás után sem fog porba hullani. Meg va­gyok győződve, hogy Miskolcz város hazafias közönsége lelkese­déssel és teljes bensőséggel' fo­gadja az újjáépítő munkát,“ A kormányzó ezután kíséretével együtt kocsira szállott és a gya­korló térre hajtatott. Itt lóra szállva szemlét tartott a helyőrség csapata felett. A kormányzó buzdító be­szédet iniézett a katonasághoz. A szemlét diszmenet fejezte be. mogyi magyarjaink a déli végeken tudomásul vegyék északi testvéreik együttérzését. Kemény ez a „Tilta­kozás“, mint az igazi magyar akarat! Tiltakozás! Mi, Komjáti község lakosai, ezen­nel ünnepélyesen tiltakozunk szü­­kebb Hazánk földjének feldarabo­lása ellen. Szent nekünk minden rög, mit apáinktól örököltünk. Átok azon a nemzedéken, amelyik erről a sok vérrel áztatott földről lemond, elárulja, hűtlen lesz ősi szellemé­hez. Büszkén valljuk magunkat ma­gyarnak s ha van ujraszületés, úgy csak arra kérjük a Mindenhatót, hogy újra ennek a sokat szenve­dett, mindenkitől elhagyott, árva I nemzet fiának teremtsen, l Ezennel ünnepélyesen tiltakozunk Szent nekünk minden rög, mit apáinktól örököltünk Komjáti község tiltakozása A mai szám ára 6 K IE8IELSHI1 aéttíí6s■‘4nl“vtt#1ível 1ME8ZTÉIY POLITIKAI MPILAF ELIHSETÉSIÁKAK: 6nt 12c°* J ” mindennap áélntán 2 (14) árakor. »«**«»«*»«* »****** «as ______.______________________ Fái „ 600 K I «.*.».16808 a ktiMUntal: ,el,iö, L8VAS 18TTÁS. *«»« í" J g*ftm- 1 Kaposvár, loms-fifsa 7. ssáis. utivarakop is) 6 soVona. L_H __

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék