Somogyi Ujsag, 1929. december (11. évfolyam, 274-297. szám)

1929-12-01 / 274. szám

ff XI. évfolyam * 274. szám Ara 12 fillér Kaposvár, 1929. december 1., vasárnap Eltfllzelésl árak s Hgy hóra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, postán vagy *»zhoz szállítva — Hirdetések díjszabás szerint POLITIKAI NAPILAP —B-— Felelős szerkesztő: Iff. E G L Y ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szára Interurban telefon 5. szám Kaposvár, november 30. Még nem tűzték ki a városi vá­lasztások időpontját, mégis város­szerte a választásokat tárgyalják. Az újságok összefogásról, az összefo­gásban rejlő erőről Írnak. A párt­vezérek, egyesületek, érdekcsopor­tok vezérei, a város békéjének to­vábbi ápolását hangoztatják. Elmé­letileg mindenki „a polgári front“ hive... Nem igy azonban a gyakorlatban. Az egységes front listájának össze­állításán dolgoznak hetek óta anél­kül, hogy kielégítő eredményre ju­tottak volna. Az emberek belátják ugyan, hogy a város fejlődése csak békés együttműködéssel biztosítható. De ezt az együttműködést csak sa­ját személyük jelölésével garantál­ják. Szívesen ölelnek magukhoz min­den pártállásu közeledőt, ha saját nevük már rajta van a közösen je­löltek listáján. Uj érdekcsoportokat — ha kell pártokat — kreálnak, csakhogy vezérszerephez jussanak s ezen át jelöltessenek. Minden ala­kulat „önzetlen“ mozgatója, spiritus rektora már ott képzeli magát a vá­ros parlamentjében. Talán már egy interpellációra is elkészült titokban. Mindenki városatya akar lenni, vagy le se szavaz ... Mi a magunk részéről megértjük a város sorsán aggódó önjelölteket, méltányoljuk is mellőzésük szülte keserűségüket. Elismerjük legtöbb­jüknek rátermettségét, hivatottságát, de jelölni még sem tudjuk. Nem tudjuk pedig azért, mert a törvény csak 38 városatyát választat Kapos­várott. Mi tudjuk és örömmel lát­juk, hogy a városnak’ nem csak 38 polgára alkalmas a képviselőtestületi tagságra, de a törvényben megálla-5% kis csiöész Fekete estén, szitáló esőben lotyakos járdán, csurom ízesen, nedves sapkáját tejére lehúzva kupiét flityölve, derűsen dúdolva nem nyomta gond, se kincs, se pénz hazaballagott a kis csibész. Nem várta ágy, sem anyai kéz egy sötét konyhában aludt a kis (csibész. Nem várta étel, sem puha kenyér a világon már senkije se él mégis derűs, vidáman fütyörész kemény legény a kis csibész. Egy függöny hasadékán kíváncsian (benéz tágra nyitja szemét és ámul a kis (csibész, hófehér szobában, sok szörty eg, pi hán (vetett ágy, ernyös lámpa hinti szét enyhe (sugarát... Szeme könnybe lábad, most nem (jűtyörész, sírva az éjbe jut a drága kis csibész. Dr. ÓRIÁS PÁL pitott számot még sem léphetjük túl. Amikor azonban fájlaljuk sokak kimaradását, ugyanakkor mégis megállapítjuk, hogy könnyebb so­ruk van a kimaradottaknak. A kép­viselőtestületi tagság ugyanis nem csak jogokat, de nagy és súlyos fe­lelősséget is jelent a megválasztot­tak számára. A város atyái erkölcsi felelősséggel tartoznak a város ös2- szes polgárainak munkásságukért. Nem lehetnek egyéni vagy csak jegyes érdekcsoportok szóvivői, ha­nem feladatuk a város minden pol­gára boldogulásának munkálása. Szeretniük kell ezt a várost ön­zetlenül. • Segíteniük, támogatniok tkell a város vezetőségét mindama munkában, mely a város föllendülé­sét célozza. Nem szabad tehát egyéni érdekből késleltetni vagy megakasz­tani az építő munkát. Ha ez igy lesz, ha ilyenek lesznek a megválasz­tott városatyák, akkor mi kimara­dottak, szavazók egyaránt megvi­gasztalódhatunk s megnyugszik vá­rosunkért aggódó szivünk, mert sor­sunkat jó kezekben tudjuk. Választási gyűlések Mint már jeleztük, az Egyesült Polgári Párt szombaton és vasár­nap tovább folytatja gyűléseit. Szom­baton délután 6 órakor a Petőfi-ut­­cai elemi iskolában, vasárnap dél­után 4 órakor a cukorgyárban, va­sárnap délután 6 órakor pedig az Anna-utcai iskolában lesz gyűlése az Egyesült Polgári Pártnak. Az ér­dekelt városrészek lakossága nagy érdeklődéssel tekint a gyűlések elé iés ebből következtetve ismételten úgy lesz, mint a donneri gyűlésen: a polgárság impozáns módon csatla­kozik a kibontott zászló alá. SKét vonat Két vonat szaladt egymás mellett, Egymás mellett jutott két sínen Lángos kéményükből, hulló szikra r épp ént És hó fedte fehér réteken: Meghaltak a szikrák — mind szépen [csendesen... Én is utaztam nézve, meglepetten Hogyan halódnak odakünn a szikrák. De jajjl — egyszer csak elhajló síneken Elfutott tőlünk a másik óriás, Elfutott tölünk a másik óriás. Szememből lassan könny pergett le: A másik vonat vitte minden, Minden nehézkes, fájó terhemet. És most eltűnik tőlem s nem is integet, Elvitte tőlem minden terhemet . .. Hát Isten veled másik nagy vonat, Temesd csak, gázold minden bajomat, Amit feléd gondoltam rakéta iüzednél Hulló szikra fénynél fehér álmokat, Fehér álmokat — futó gyorsvonat. Találkozunk talán tavaszi réten, Csillagos ég alatt, messze vidéken Ha elolvadt a hó s ibolya kéklik, Hulló szikráidnál álmom kipiroshk, Hulló szikráidnál álmom kipiroslik. FONYÓ ISTVÁN Értekezlet az Ipar­testületnél Az iparosok tegnap este Mayer Bertalan elnöklete mellett értekez­letet tartottak, melyen megjelent dr. Vétek György polgármester is. Az értekezlet a testület választmánya ál­tal történt jelöléseket tárgyalta meg­lehetős viharos hangulatban. A vi­hart természetesen a felvonult szo­ciáldemokraták kavarták, akik min­den áron azt akarták keresztülvinni, hogy az értekezlet változtassa meg a választmány jelölését. Minthogy erre az értekezlet nem illetékes, eset­leg a választmány még egyszer fog­lalkozik a jelöléssel. A szociáldemokraták itteni visel­kedése, valamint az Egyesült Pol­gári Párt falragaszainak tervszerű letépése megmutatják a polgárság­nak az utat, amelyen haladnia kell. A városatyák „tíz­­parancsolata“ i Egyik alföldi laptársunk érdekes ^közleményt hoz, ' mint írja, »meg­­szivlelésre alkalmas programme. Tu­­lajdonképpen tízparancsolat város­atyák részére. íme: 1. Én, akit a bizalom képviselő­­testületi tagnak jelölt, polgártársaim­nak köszönetét mondok ezért s ve­lük és érettük dolgozni legfőbb kö­telességemnek tartóm. 2. Ne csinálj délibábos politikát és ne engedd bevinni a városházára az üres demagógiát, hanem tárgyila­gosan bírálj mindent. 3. Ne tűrd a protekciót és irtsad — ha akadna — a panamát. 4. Irgalmasságot cselekedjél a sze­gényekkel és elhagyatottakkal, meri ma nekem, holnap neked. 5. Ne engedd pazarolni a közva­gyont (a város pénzét) és takarékos­ságot kívánj a polgárok filléreivel. 6. Ne lopj be a városi ügyek in­tézésébe személyi politikát, vagy gyűlöletet! 7. Tiszteld a város múltját és an­nak kultúráját megbecsüld. 8. Karold fel a város jövőjét, vidd előbbre az elhagyott anyák és cse­csemők, szegények védelmét. 9. Ne feledkezzél meg a közgyű­lések és különféle bizottságok nap­járól és légy résen! A magad érde­két ne igyekezzél közérdeknek fel­tüntetni. 10. Ne kívánj lehetetlent a város vezetőségétől, se erején felüli áldo­zatot a város polgárságától, se azt, hogy házát, ökrét, vagy egyébnemü jószágát adja el, hogy adóját fizet­hesse, de föltétlenül szüntesd meg a pótadót. Coney-lsland Irta: Kondoray György Coney-lsland (olvasd: Kuni *eij­­íand) a tenger mellett terül el. — Földalatti vasutakon, öt centes vitel­­dij mellett egy óra alatt Coney-Is­­landba lehet jutni. Autóbuszok egy egy dollárt kérnek a kiszállításért. Coney-lsland fogalom New-Yorkban Ami Pestnek a városliget, Bécsnek a Práter, ugyanaz New-Yorknak Co­ney-lsland. Tömegek, kis igényű emberek, munkások mulatóhelye, ol­csó, riKitó nyári örömök mekkája, ahol nickelekkel kezdődik a mulat­ság s a dollárok számtalanjain vég­ződik. Meseváros, álomváros, mézes­kalács ország. Rikító színek eldorá­­dőja. Finom szövésű melódiák és vad sirárnu symphoniák zűrös ösz­­szeházasodása. Ez a Coney-lsland. Kapuit fenomenális kivilágítással, tű­zijátékkal, szerpentin csatákkal és cirkusd felvonulással, bohócok mó­kái között május 15-én nyitja meg a közönség előtt, hogy azután ugyancsak fényes parádék' kereté-Vilmos-féle szervezkedés. Ezekkel szemben állott Darányi Ignác és kü­lönösen Károlyi Sándor gróf szövet­kezeti szervezkedése ,amely nagy mértékben hozzájárult a falu béké­jének és vagyoni erősödésének biz­tosításához. Nagyatádi Szabó István a politikai érvényesülést szerezte meg a kisgazdaréleg számára. Elve az von, hogy minden jogot törvényes utón kell elérni és semmit sem forra­dalmiig. Harcolni, ha kell, évtizede­ken át egy ideálért, akár lassú tégla­­rakással, robotos munkával, csak a rombolás ne kapjon lábra. Ezen az alapon biztosította a kisgazdapárt komoly szerepét a politikában, mely­nek megpecsételését jelenti Bethlen István gróf és Nagyatádi Szabó Ist­ván kézfogása. Bodrogközy könyve körülbelül 400 oldal terjedelmű, megjelenése után '20 P lesz az ára, aki azonban az előjegyzését előre beküldi, lapunk utján 16 pengős kedvezményes áron kapja. Kaposvár városa a választások előli Dr. Bodrogközy Zoltán könyve a magyar agrár­­f mozgalmakról Bodrogközy Zoltán miniszteri íit­­■ kár, miniszterelnökségi sajtóreferens (a >:Zalai Közlöny« volt szerkesztője) könyvet irt, mely néhány hét múlva »A magyar agrármozgalmak törté­nete Kossuth Lajostól Nagyatádi 'Szabó István haláláig« címmel jele­nik meg. Bodragközy hézagpótló munkát végzett, amikor ezt a müvet megírta, mert benne tulajdonképpen a magyar kisgazda történetét irta meg. Mun­kája elején azt a kérdést veti fel:Mi lett a sorsa a 48-ban felszabadított magyar jobbágyságnak? És amidőn erre a kérdésre megfelel, akkor tu­lajdonképpen Nagyatádi Szabó Ist­ván életét, törekvéseit és törekvései- ' nek megvalósulását írja meg. Mint tudjuk, a kisgazdaosztály régebbi szervezetei teljesen elhibázott ala­pon állottak, ilyen volt az Achim András-féle és ilyen volt a Mezőfi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék