Sporthirlap, 1932. május (23. évfolyam, 35-43. szám)

1932-05-05 / 35. szám

* CSÜTÖRTÖK, 1932 MÁJUS 5. fai SPORTHIRLAP 5 A rendőrség külön közlekedési rendet állapit meg a válo­gatott mérkőzés napi ára, viszont „a közlekedési vállalatok részéről nem a legtelje* sebb a megértés** Pécs-Baranya, Megyer és Rákospalota végnapjai Pénteken este döntenek a szkreccselések ügyében ■ Pécs- Baranyának már féléve érvény* télén valamennyi mérkőzése Az MLSz főtitkárát szerda dél­előttre meghívták Andréka Károly főkapitányhetteshez, akinél több magasrangú rendőrtiszt bevonásával értekezletet tartottak a magyar- olasz válogatott mérkőzés rendészeti kérdéseiről. Az értekezlot egyik eredménye volt, hogy a rendőrség a különle­gesen nagy érdeklődésre való te­kintettel még újabb póttribűn emelését enge­délyezte, hogy így még 250 személy számára le­gyen hely. Ezt főleg azért szorgal­mazta az MLSz, mert a környező országokból nagyon sok; olyan jegy­kérelem érkezett, amelyet a lehető­ségig ki akar elégíteni. A nagy mérkőzés ünnepélyes voltára való tekintettel kivételesen még egy kérdésben tett engedményt a rend­őrség. A játszótérnek a közönségtől korláttal való elválasztásához ezút­tal nem fognak ragaszkodni, hanem megelégszenek azzal, hogy a játszó­tér körül kötélkordont hazat a Hun- gdria-úti pálya vezetősége. . A közlekedésnek, a felvonulásnak és a környező utcák rendjének a biztosításáról, Illetve a forgalomnak Nagyvárad, május 4. A Bocskai tegnap Ploestiben mérkőzött, Ellenfele a Tricolorul csapata volt, amelyet 3:0 (1:0) arányban győzött le. A mérkőzés aránylag nagy ér­deklődés mellett folyt le, de csak nehezen hozta meg a vendég ma­gyar együttes győzelmét. A Bocs­kai csapatán meglátszott, hogy „harmadnapos”, vagyis, hogy har­madik napja ez már a harmadik mérkőzése. Az együttes nem tudott olyan frissen és biztonsággal ope­rálni, mint máskor, mert már je­lentkezett a fáradtság és a merev­ség. Félidőben csak Markos gól­jával kellett megelégedni, mert a Tricolorul csapata nagyon kemény és szívós ellenállást fejtett ki. Szünet után a Bocskai kissé felme­legedett, technikai felsőbbsége mindjobban érvényesült és állan­dó, egyöntetű támadásainak hatása alatt a helyi csapat visszahanyat- lott, teljesen átengedve a mérkő­zés irányítását a vendégcsapatnak, amely ekkor Markos és Opata újabb góljaival növelte az ered­ményt. A túracsapatnak most egynapi pihenője lesz, mert csütörtökön már újra játszania kell Brassóban. Nagyvárad legközelebbi vendége az FTC csapata lesz, amelyet va­sárnapra a Nagyváradi Törekvés hívott meg. Viszont baj van a müncheni Wacker mérkőzései körül, mert a Ohrisana eredetileg két mérkőzés elhelyezésére vállalko­zott, 8-ára és 10-ére, de eddig csak az egyiket tudta elhelyezni, így azután a Wacker egyik mér­kőzése a levegőben lóg. Bukarestben csütörtökön nagy a felvonulás óráiban való korlátozá­sáról Pénteken főkapitány! rendelet fog megjelenni, amely egyenesen ennek a mérkőzésnek a rendőri Intézkedéseit tartalmazza. A szerdai értekezlet után beszél­tünk Kenyeres Árpáddal, az MLSz főtitkárával, akit a közlekedés problémáiról is megkérdeztünk. Er­ről a következőket mondotta: — A BSzKRT — értesülésünk szerint — minden rendelkezésre álló erővel elő fogja segíteni a pályára igyekvő és onnan távozó közönség gyors elszállítását. E tekintetben azonban nem szabad megfeledkez­nünk arról, hogy ugyanazon a vo­nalon utazik a vasárnapi lóverseny közönsége is. Más irányban sem egészen megnyugtató a közlekedés kérdése, mert az autóbuszüzem már közölte, hogy vasárnap a nemzet­közi vásár felé koncentrálja a ko­csijait s így a magyar—olasz mér kőzés közönségét nem támogathatja. Az MLSz persze megteszi a lépé­seket, hogy ebben az irányban is szolgálja a mérkőzés közönségének érdekeit, noha a közlekedési válla­latok részéről nem találkozik a leg­teljesebb megértéssel. szövetségi triálmérkőzést rendez­nek, amikorra 22 játékost hívtak meg az ország különböző részeiből. Radulescu szövetségi kapitány azonban, úgy látszik, már előre tudja a csapatot, mert közük, hogy az összeállítás vasárnap az osztrá­kok elleni Európa Kupa-mérkőzé­sen a következő lesz: Zauber — Fogl, Albu — Szőke, Steinbach, Eisenbesser —- Glanz- mann, Kovács, Szepi, Bodola, Ko­csis. H. Utolsó intézkedések az ola­szoknál a csiifirtöki triál elölt... Róma, május 4. A szövetségi kapitány utasítására csütörtökön reggel a padovai Sto- rione-szállóban a következő játéko­sok tartoznak megjelenni a budapesti utazáshoz útleveleikkel együtt: Com­bi, Selavi, Rosetta, Allemandi, Mon- zeglio, Pitto, Ferraris, Bertolini, Co- lombari, Costantino, Cesarini, Meazza, Magnozzi, Orsi, Banchero. Ezenkívül Padovába rendelte a szö­vetségi kapitány a római Bisigatot, aki centertartalékja lesz a csapat­nak. A B) keret tagjainak szombaton reggel kell jelentkezniük a firenzei Porta-Rossa hotelben. A kijelölt já­tékosok a következők: Cavanna, Mo- sele, Gazzari, Bonizzoni, Innocenti, Piziolo, Monti, Bigogno, Castello, Guarisi, Serantoni, Bisigato, Ferrari, De Maria, Castellani. Az I. liga vezetőinek szerdai ülé­sén nagyjában helybenhagyták a PLASz hivatalos jelölőlistáját, amely az új profiügyveztést készíti elő a PLASz bizottságaiban. Tetemrehívás SzomMelyen Miért kellett elpusztulnia a Sahariának? Szombathely, május 4. A Sabaria vezetőségének szerda esti ülésén Kopfensteiner Manó elnök megindokolta a szombat- helyi professzionalista csapat fegyverletételét. — Kénytelen vagyok elsősorban a szombathelyi kö­zönséget hibáztatni a történtek miatt — mondta a Sabaria elnöke, — mert hiába ért el a csapatunk respektábilis ered­ményeket a fővárosban, mikor az­után idehaza játszottunk, átlago­san csak 6—700 néző volt a mér­kőzéseinken. így történt, hogy a Sabariának már a múlt év végén 27.000 pengőre nőtt a deficitje. Másodsorban a vezetőség felelős a történ­tekért. Egy-egy ülésre szinte kötéllel kel­lett összefogni a vezetőségi tago­kat. Harmadszor: a PLASz magatartása is hozzájárult a Sabaria tönkre­tételéhez, mert a megértés és a támogatás teljes hiányát kellett tapasztalnunk. Mindezek után úgy láttuk, hogy nem érdemes tovább folytatni a reménytelen küzdel­met. A Sabaria feloszlását hivatalo­san csak a május 29-ikén, vagy határozatképtelenség esetén a június 5-ikén megtartandó köz­gyűlésen fogják kimondani. A szombathelyi játékosok közben azt kérik a PLASz elnökségétől, hogy a klub óvadékából egyenlítse ki a fizetések elmaradásából származó követeléseiket. Portugália—Jugoszlávia 3:2 Kedden délután tartották meg Lisszabonban a Portugália—Jugo­szlávia mérkőzést, amelyet 3:2 (2:1) arányban a portugálok nyertek meg. A mérkőzés kemény küzdelmet hozott, általában a j ugo- szlávok tettek jobb benyomást, de a nagy hőséget nem birták és második góljukat is csak a 86-ik percben érték el. A bíró csak akkor ítélje meg a gólt, ha meggyőződött arról, hogy a labda szabályosan és teljes ter­jedelmével túljutott a kapuvona­lon. A Sabaria likvidálása. A PLASz pénteki tanácsülésén szóba fog kerülni a szombathelyi profiegye­sület likvidálása. Hír szerint telj­hatalmú direktóriumot fognak ki­küldeni, amely elkészíti a Sabaria összes függő pénzügyeinek rende­zésére a tervezetet. A Soroksár ma délután 5 órakor a Taxi FC csapatával játszik Sorok­sáré, bt. Etc FC—BSE barátságos mérkő­zés lesz ma 3 órakor a Hungárda- úitom. Bíró: Tihaméry. Sipó'cz-serlegmérkőzés lesz pénte­ken az Elektromos II.—'Vízművek kö­zött a Latorca-utcai pályán 5 óra­kor. Bíró: Faragó J. Belesik játéka kétes ma a BSzKRT csapatában a III. kér. TVE ellem; ha sérülése nem jön rendbe, az ifjúsági Zöld helyettesíti. Hegedűs László bírót a BT fegyel­mi bizottsága szerda esti ülésén a bíráskodástól 6 hónapra eltiltotta. A prágai Slavia szerdán Regens- burgban a Jahn-nal meccseit; a csehszlovák csapat 2:0-ás félidő után 5:l-re győzött. Hétfőn reggel ■eljeleiik a Sporthírlap képes száma A PLASz intézőbizottsága kedden tömegítéletet hozott. Hosszú hetek előzték meg a tárgyalást, amely vé­gül is három II. ligabeli csapatnak a sorsára döntő jelentőségű intézkedé­seket hozott. A keddi határozatokról közölt tudósítások úgy "tüntették fel a dolgott, mintha itt tömeges hóhéor- munka folyna. A valóságban azon­ban az történt, hogy három egészen elszigetelt esetet vettek elő ezen az estén és három külön határozatban mondották ki a verdiktet. A magyar profifutball romlásáról nagyon szem­léltető képet nyújt a keddi este tör­ténete. Érdemes közelebbről megis­merkedni ezzel a három üggyel. A dolog történetéhez tartozik, hogy már a télen egyszer napirenden volt az életképtelen kisegyesületek ügye. Akkor azonban a szövetség jó­szívűsége, meg az I. ligabeli egyesü­leteknek magasabb szempontokból való áldozatkészsége megmentette a második ligát attól, hogy a szezon derekán három egyesületet egysze­rűen leoperáljanak a II. liga testé­ről. Akkor úgy vélekedtek az embe­rek, hogy három évvel ezelőtt még három ligában küzdöttek a proficsa­patok, amelyek 38-an voltak össze­sen, Ma már az újonnan alakult Etc FC, Szeged FC és Maglód csa­pataival együtt is csak 22 profiegye­sület játszik a bajnokságért s így közérdek volt, hogy ebből ne hulljon el három. A PLASz ugyan elvégezte a kényszerű szkreccseléseket, de az MLSz, mint fölöttes, megkegyelme­zett. Visszaadta az aktákat a PLASz- nak. Vizsgálja újra. S a PLASz egy darabig várt. Nem vizsgálta újra az aktákat. Úgy vélekedett, hogy hát­ha... A nagyobb biztonság okából a PLASz még kimondotta, hogy ha a jövőben még egyszer előfordulna, hogy egy egyesület felfüggesztés alatt játszik bajnoki mérkőzést, ak­kor aztán könyörtelenül jön a szkreccselés. Most kedden azután nem lehetett tovább halogatni, nem lehetett sze­met hunyni. Elővették az összes ak­tákat, amik a tavaszi szezon kilengé­seit tartalmazzák. És így született meg az eljárás négy egyesülettel szemben. Oi pengő meg nem fizetése miatt... Rákospalota már a télen a bajba­jutott egyesületek sorában szerepelt. Március 1-én adták vissza az MLSz-ből az aktáit új kivizsgálásra. Azóta csend volt. Most azonban ki­tűnt, hogy minden türelem és eről­ködés ellenére a Rákospalota nem fi­zette meg a Bak TK-nak járó 5 — azaz öt — pengő tartozását. Nem bírta megfizetni. És ezért felfüggesz­tés alatt játszott bajnoki mérkőzé­seket. Mindezek megállapítása után az intézőbizottság úgy találta, hogy az ilyen egyesület nem életképes. És meghozta a határozatot: Rákospalota törlését javasolja a tanácsnak. Teljesen hasonló a Megyer sorsa, 10 pengő 53 fillérrel adósa az UMTE-nck. Ezért már korábban felfüggesztették. Megállapították, hogy a Megyernek könnyen módjá­ban állott volna kifizetni ezt a tarto­zását. De nem tette. És nem törődött azzal sem, hogy felfüggesztés alatt játszik a Maglód elleni bajnoki mér­kőzésen. S ezért a határozat szósze- rint ugyanaz lett, mint a Rákospa­lota esetében. Pécsnek már november őla nincs játékjoga Még érdekesebb és szembetűnőbb a Pécs-Baranya esete. Ilyet a futball még nem produkált. Pedig néhány év előtt még Pécs-Baranya volt a mintaegyesület, amelyre hivatkozni szoktak. Akkoriban, ha valami na­gyon rendesen 'és szigorú elvek sze­rint vezetett egyesületre akartak rá­mutatni, felhozták példának a pé­csieket. Most meg az történt, hogy az in­tézőbizottság megállapítása szerint a Pécs-Baranya tavaly november óta az összes mérkőzéseit felfüggesztés alatt játsza s több óvás esetében ezt külön is megállapították már. Itt nem gyerekes összegekről van szó, komoly pénzekről, amelyekre nézve ugyan kiegyezéseket említett a pé­csiek új képviselője (mert a krjTibbi nemrégiben elhagyta a helyét), de hát bizonyíték szinte semmi sem volt, csak a nagy bizonyosság, hogy óriási jóindulat kellett, hogy féléven át szemet hunyjanak a pécsiek meg­szorult helyzete fölött. S a határozat itt sem lehet más, mint szóról-szóra az előbbi. Mi lesz a pénteki tanácsülésen ? A három egyesület ügyében a ja­vaslatot már megszövegezték és már a héten összeülő tanácsülésnek a programjára veszik. Hír szerint a profiszövetségben a vezetők el van­nak tökélve, hogy a legenergikusabb kézzel rendet teremtenek a 11. ligár bán. Beszéltünk a profiszövetség egyik legszámottevőbb vezetőjével, aki kijelentette, hogy inkább marad­jon a II. ligában összesen csak 6—7 életképes egyesület és játszanak ezek négyfordulós bajnokságot, minthogy a mai formában álandó pontadomá­nyozások közepette nézzék a profi­sport teljes lejáratását. Az Attila megóvja a III. kerület elleni mér­kőzés eredményét Érdekes óvásra készülnek Miskolcon. A vasárnap délelőtt Miskolcon megtar­tott XII. kerület—Attila mérkőzés első félidejében a III. kerületiek voltak tá­madásban, amikor egy váratlan füttyre leállt az Attila-'vádelem. A III. kerületi Győri nem állt meg, befejezte az akciót és — hálóba rúgta a labdát, A nézőté­ren mindenki meg volt győződve, hogy szabadrúgás megy a Kerület ellen, a bíró azonbar a miskolciak minden til­takozása ellenére is gólt ítélt. Kijelen­tette, hogy nem 6 fújt a sípjába, valaki éretlen tréfát csinált, amihez azonban neki semmi köze, tessék középre tenni a labdát — gól volt. A váratlan gól érthetően lehűtötte a miskolciakat, akik most óvni akarnak. Szegő József, aki mint szövetségi ellenőr nézte végig a miskolci mér­kőzést, ezeket mondta az óvásról: — Az óvás sorsáról nem nyilat- kózhatom. Fogas kérdés, hiszen a bíró határozata döntő, Csárdás pedig ebben az esetben nem oka semminek. A második ligában szkecsesz- szkreccsel mérkőzés folyikf Ö gólt adott, ez a ténykedése teljesen egyezik a szabályok szellemével. Más lapra tartozik azután az ügy érzel­mi része. Egy meglehetősen ártatlan támadás futott az Attila kapuja felé. A labda a jobbszélről balfelé repült és körülbelül a 16-os táján esett le. Ebben a pillanatban fütty hallat­szott, magam sem vontam kétségbe, hogy a bíró fütyült, annyira egye­zett a hang a bíró sípjának a hang­jával. A füttyre az Attila védelme megállt, a lendületben levő Győri azonban kapura lőtt. A hosszú lö­vést Szemző foghatta volna, csak­hogy a fütty után ő is megállt egy pillanatra és így a labda a hálóba szállt. Mindenki megrökönyödött, amikor kiderült, hogy a bíró meg­adja a gólt. Mondhatom, nem láttam a Kerület akciójában szabálytalansá­got és éppen ezért kíváncsian vár­tam, hogy mit ítél a bíró, miért fújt tulajdonképpen. Az mégis meglepett, amikor gólt ítélt és kiderült, hogy a fütty — nem bírói ténykedés volt. Ha a fütty elmarad, a miskolci véde­lem esetleg elháríthatta volna a gólt, Kíváncsian várjuk az óvás sorsát, Féléves kitiltás a profiknál. Ritka dolog a profi játékfosoknál a hosszabb kitiltás, mert általában ügyelni szoktak a játékos megélhetésére. Bzerdán azonban nagyobb büntetés érte az egyik megyeri játékost, aki súlyos bírósértést követett el. A szerdai fegyelmi ítéletek a követke­zők: Havas János (Szeged), Sanger Endre (Turul), Gross István . (Sze­ged) sportszerűtlenségért 10—10 pen­gő, Dénes Antal és Tomecz Lajos (Rákospalota) ugyanezért 5—5 pen gős büntetést, Wagner János (Me­gyer) október 30-ig szóló kitiltást és 30 pengős bírságot, Holler Jánoa (Megyer) május 10-ig szóló kitiltást és 5 pengő pénzbüntetést kapott. A III. kér. TVE erősen tartalékos csapattal áll ki a BSzKRT ellen. Az összeállítás a következő: Wiener — Pauluch, Lackner — Lennert, Nagy, Moseheim — Boskovitz, Dinnyés, Gyurcsik, Bálfait, Sugár (Maeher), Nehezen győzött a „harmadnapos" Bocskai Ploestiben Bocskai—Tricolorul 3:0 (1:0) — Baj van a mün­cheni Wacker romániai mérkőzéseivel — Milyen lesz a román válogatott csapat? (A Sporthirlap telefonjelentése)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék