Szabad Ifjuság, 1952. október-december (3. évfolyam, 230-306. szám)

1952-11-13 / 266. szám

2 1952 november li Kitüntetések a tiaoy Októberi Szocialista forradalom 35. évfordulója alkalmából Ä Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulója al­kalmából a Népköztársaság El­nöki Tanácsa a bánya- és ener­giaügy terén végzett kiváló munkájuk elismeréséül: Folyami István kirendeltségi vezetőnek (Nagybörzsönyi Érc­bánya) Hammer Mátyás főszerelő, nek (Déldunántúli Áramszolgál­tató V.), Nyárs József sztahano­vista főkohásznak (Ajkai Timföld- gyár). Mülbacher István köpeny­felépítőnek (Ruggyantaárugvár), Skála Kálmán művezetőnek (MASZOLAJ. Szőny), Galamb De­zső művezetőnek (Chinoln Gyógy­szergyár) és Pálos Ferenc mű­szaki igazgatónak (Fővárosi Elek­tromos Művek) a Magyar Munka Érdemrend ezüstfokozatát és az ezzel Járó 3000 forint pénzjutal­mat: Balassa Miklós főkönyvelőnek (Chinoin Gyógyszergyár), Bihari Andor igazgatónak (Hydroxigén. gyár), dr Bruckner Zoltán igaz. gatóhelvettesnek (Gumiipari Kuta­tó Intézet). Horváth II. Sándor sztahanovista főkohásznak (Ajkai Timföldgyár), Lőcsei Laj03 igaz­gatónak (özdi Szénbányászati Tröszt), Németh Ferenc bánya­mérnöknek (Asványolajkutató és Mélyfúró V.), Péczeii Béla ve­gyészmérnöknek (Csepeli Ásvány­olajipari V.), Szabó II. , Ferenc sztahanovista kazángépésznek (Mátravidéki Erőmű) és Tóth Gyu­la igazgatónak (Dorogi Bánya­gépgyártó V.), a Magyar Munka Érdemrend bronzfokozatát és az ezzel Járó 1500 forint pénzjutal­mat: Bese Vilmos minisztériumi fő­osztályvezetőnek a Magyar Nép­köztársasági Érdemrend V. foko­zatát; Jakubecz Ernő Igazgatónak (Hungária Vegyiművek), dr, Sző- nyi Endre Igazgatóhelyettesnek (Szervesvegyipari Kutató Intézet), dr. Trethon Ferenc minisztériumi osztályvezető helyettesnek. Vad. kerti Tibor üzemvezetőnek (Chí- noln Gyógyszergyár), Fükö László sztahanovista vájárnak (KIráldi Szénbánya V.) és Podányi Tibor minisztériumi főosztályvezetőnek e Magyar Népköztársasági Ér­demérem aranyfokozatát; Lengyel Gábor mérnöknek (Vlllamogjt.isi Kutató Bizottság), Monori Lajos kirendeltségvezetű- nek (Brinyagépalkalmazásl Kísér­lem és Kutató Intézet), Sáros Géza Igazgatónak (Ásványolaj- kutató és Mélyfúró V,), Székely János mérnöknek (Alumínium, és Horganyfeldolgozó V.) és Ban­di József minisztériumi főköny­velőnek a Magyar Népköztársa­sági Érdemérem ezüslfokozatát; Alexy János művezetőnek (Ta­tabányai Bányagépgyártó V.), Bronner György Ä gépészmérnöki r.ek (Erőmű Tervlzö Iroda), Kiss Ernő sztahanovista désztülátor- nak (Almásfüzitői Ásványolrailpai'i V.), Navrovszky Aulai ka’zánke. zelőnek (Budapesti Erőmű) Vá- radi Ervin igazgatónak (Magyar Vegyiművek), Zajakovszky János eegédvá (árnak (Zemp'éni Ásvány, bánya V.) és Harmath Mária csa- patcsl'Iésnek (Pusztavnmf Szén­bányák) a Magyar Népköztársa­sági Érdemérem bronzfokozatát; Aradi Ferenc osztályvezetőnek fZajryvapálfalvai Bányagépgyárló), Balázs 'János csoportvezetőnek (Mélyfúró Berendezések Gyára), Bihari Miklós mérnöknek (Lardo. line Vegyigyár), Dedinszky János geológusnak (Asványolalkutatő és Mélyfúró V.). Dzsacsóvszky Lász'ó vájárnak (Diósgyőri Szén­bánya V.). Fridrich Lőrinc szta­hanovista kőtörőnek (Bflkkösd! Ásványbánya V.). Farkas IT. János lakatosnak (Budapesti Kénsav- gyár), Föld Gyula brigádvezető­nek (Hungária Vegyiművek), Forgó Bé’a betanított munkásnak (Budapesti Asványőrlő V.), Frank János minisztériumi előadónak. Galamb Tiborné minisztériumi előadónak. Grósz Károly főmű­vezetőnek (Péti Nitrogénművek). Hattayer István vll’anyszerelőnek (Délmagyarországi Áramszolgál­tató V.), Jokl István személyzeti vezetőnek (Magyar Viscosal, Jtmlko József géptávirásznak (Dorogi Szénbánya), Kaczur Jánosné minisztériumi előadónak. Kont Ferenc műszerésznek (Fő­városi Elektromos Művek), Major Gyu'áné esztergályosnak (Dunántúli Ásványolajgépgyár), Nagy III. Imre segédvájárnak (Magyar-Szovjet Bauxit Rt.), Nemeczek Káro’y főosztályvezető helyettesnek (Erőmű Beruházó V.). id. Nagy Károly kőfejtőnek (Hegyaljai Ásványbánya V.), Okolenszky Ferenc személyzeti vezetőnek (Ajkai Timföldgyár), I őri Károly osztályvezetőnek (Erőmű Tervező Iroda), Popper Viktor minisztériumi osztály- vezetőnek. Prokai Rozália szak­munkásnak (Magyar Viscosa), Raboczy Mihály vájárnak (Telki­bányai Kutatási Kirendeltség), Somi-tuti Sándor főkönyvelőnek (Vizierömű Tervező Iroda), Somo­gyi József brigádvezetőnek (Nagy­tétényi Gumigyár), Stanql Nán- dorné szakmunkásnak (Csepeli Ásványipari V.), Sulyok József csiszolónak (Dunántúli Asvány- ola.1 gépgyár). Szigeti Lajos igaz­gatónak (Székesfehérvári üzlet- igazgatóság), Szalay András osz- tá'yvezetűnek (Metallokémia), Szúhay Sándor gépkocsivezető­nek (bánya- és energiaügyi minisztérium), Tarr István vil­lanyszerelőnek (Tiszántúli Áram­szolgáltató V.). Utasi P. Sándor lőmesternek (Mátrai Ásványbánya V,), Vári Sándor minisztériumi főelőadónak. Vörös József cso­portvezetőnek (Magyar Vegyi­művek). Zalay András osztály- vezetőnek (Nagynyomást! Kisér- ’eti Intézet), Zsámbék Ernő szta­hanovista szerelőnek (Főváros) E'ektromos Művek) és Csöbör József csoportvezetőnek (Dunán­túli Ásvánvolaigéngyár) a Maayar Munka Érdemérmet adományozta. A Nagy Októberi Szocialista Forraidaíom 35. évfordulója al­kalimából a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az állami gazdaságok és erdők területén végzett kiváló munkájuk elis­meréséül: Riblánszki Miklós minisztériu­mi igazgatónak. Kasza Ferenc minisztériumi igazgatónak. Sztre- hovszki György igazgatónak (Zalamegyel Állami Gazdaságok Trösztje) és Szvisztuni László Igazgatónak (Bábolnai Állami Gazdaság) a Magyar Munka Érdemrend ezüstfokozatát és az ezzel járó 3000 forint pénzjutal­mat; Fehér László fejőgulyásnak (Budapesti Állami Gazdaság) Sipos János fejőgulyásnak (Mező­hegyes! Állami Gazdaság). Háy József kombájnvezetőnek (Mo­hácsszigeti Állami Gazdaság), Balsai László e'őadönak (Győri Erdőgazdasági ES), Simon János agronómusnak (Tolcsvai Állami Gazdaság) és Horváth Mátyás el. lető sertésgondozónak (Nagy­baráti Állami Gazdaság) a Magyar Munka Érdemrend bronzfokozatát és az ezzel Járó 1500 forint pénziutalmat: Csermely László főmérnöknek (Délborsodi Állami Erdőgazdaság) a Magyar Népköztársasági Ér­demrend V. fokozatát; Simon Kálmán igazgatónak (Andráshidai Al’ami Gazdaság) a Magyar Népköztársasági Érdem­érem ezüstfokozatát; Pál József tehenésznek (Püspök- bólyi Állami Gazdaság és Rutt- ner Károly sertéselletőnek (Bábol­nai Állami Gazdaság) a Magyar Népköztársasági Érdemérem bronzfokozatát; Maczkó Lajos kombájnvezetőnek (Püspökbólyi Állami Gazdaság). Schneider Jenő igazgatónak (Zala­megyel Erdőgazdaság ES), Béres Miklós igazgatónak (Kanotapusz- tai Állami Gazdaság). Ealogh Imre göbölyhizlalónak (Mező­hegyes! Állami Gazdaság), Király István tehenésznek (Csoboka­pusztai Állami Gazdaság) Ladá­nyi Klára mesterséges borjú­nevelőnek (Bábolnai Állami Gazde-ság), Ábrahám János munkacsapatvezetőnek (Szo’noki Állami Erdőgazdaság), Riba Teréz munkacsapatvezetőnek (Puszta, miskei ATami Gazdaság), Szől- lősi József üzemegvségvezetőnek (Bükki Állami Erdőgazdaság), Káposzta Julianna sertésgondo- zónak (Csorvásl Állami Gazda­ság), Nagy Ferenc munkacsapat- vezetőnek (Perjéspusztat Állami Gazdaság). Bálint Erzsébet mnn. kacsanafvezetőnek (Ces'éd­Csemöi Állami Gazdaság) és Guba János fejőgulyásnak (Kónyái Állami Gazdaság) a Magyar Munka Érdemérmet adomá­nyozta. A Népköztársaság’ Elnöki Tanácsa a> külügyek terén vég­zett kiváló munkájuk elismeré­séül: Szarka Károly ügyvivőnek és Száll József minisztériumi főosz- tályyezetőnek a Magyar Népköz- társasági Érdemrend V. fokoza­tát; Rubin Péter II. osztályú követ­ség! tanácsosnak, Radványi János I. osztályú követség! titkárnak és Beck István minisztériumi főelő­adónak a Magyar Népköztársasági Érdemérem aranyfokozatát; Németh Gyula követség! atta­sénak Csécsei Kálmán minisz­tériumi előadónak és Koppány Ferenc minisztériumi előadónak a Magyar Népköztársasági Ér­demérem ezüstfokozatát; Bocskai Nándor I. osztályú nagykövetségi irodatisztnek. Farkas Imréné minisztériumi dol­gozónak és Schultz József minisz­tériumi vezető technikusnak a Magyar Népköztársasági Érdem­érem bronzfokozatát adomá­nyozta. Lángos legyőzte az amerikai Carffot Moszkva, november 12. (TASZSZ) A moszkvai nemzetközi női saikkverseny során kedden a füg­gőben maradt játszmákat-fejez­ték be. Lángos Józis,a értékes győzelmet aratott az amerikai Caj-fj felett. Eredmények: Lán­gos— Carff 1:0, Bikoua—Bruce i:0, Ignatyeva—Montero 1:0, Zvorikina—Reicher 1:0, Carff— Sillans 1:0, Hruskova—Trenmer döntetlen, Bőin—Rubcova dön­tetlen, Keller-Herman—Lángos döntetlen. A versenyben jelenleg a szov­jet Bikova vezet 9,5 ponttal, utána az ugyancsak szovjet Bje- lova és Ignatyeva következik. Lángos Józsának eddig 6 pontja van. A jó szabadságharcos munka jutalma A X. kerületben a DISZ és a Szabadságharcos Szövetség szervezetei jó együttműködésének az az eredménye, hogy a fiatalok jelentó's része résztvesz valamelyik szabadságharcos szakkör munkájában. Különösen .jól do'goznak a Budapesti Villamos- és Kábe’gyárbar*. Nemrégen a X. kerület DISZ- és szabadságharcos szervezeteinek titkárai közös értekezle en beszélték meg az együttműködés eredményeit, a még meglévő hiányosságait és azokat a feladatokat, ame­lyek a jövőben előttük állanak. Az értekez'eten jó munkájáért könyvvel jutalmazták — töb­bek‘között — Békési Sándor elvtársat, a BVK DISZ-titkárát O--------------------------------------------­F ebruár 15 és 22 között Ausztriában lesz a téli főiskolai világbajnokság Nagy az érdeklődés az országos egyéni sakkbajnokság iránt Országszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg a szombaton délután kezdődő VIII. országos egyéni sakkbajnokság tránt. Az ÉDOSZ-székház kultúr­termében az ország legjobb 18 sakkozójának egy hónapig tartó küzdelemsorozata számot ad majd saikkéletün'k fejlődéséről. Minden héten négy — összesen 17 — fordulót bonyolítanak le. Sakkozóink 153 mérkőzésien bizonyítják majd be tudásukat. A közönség tájékoztatására külön füzetet adnak ki, amely a versenytáblázatot és a verse­nyeik sorsolását tartalmazza. A versennyel egyidőben az érde­kesebb játszmákat demonstrá­ciós táblán több ízben is be­mutatják.------o....— H áromnapos asztaliteniszversenyt rendez a Munkaerötartalékok 22. számú sportköre A Munkaerőt art a lékok 22, számú sportköre háromnapos asztaliteniszversenyt rendez november 14, 15 és 16-án a Wesselényi-utcai intézet kultúr­termében. A verseny iránt már­is nagy érdeklődés nyilvánul meg. Eddig 30 sportkör nevezte be legjobb eisőosztályú ifjúsági női és férfi versenyzőit A mind nagyobb népszerűség­nek örvendő téli és nyári főis­kolai világbajnokság — mint ismeretes — minden második esztendőben kerül megrendezés­re. Igen nagy 6ikere volt 1947- ben ai svájci Davosban, 1949-ben a csehszlovákiai Splindíerov- Mlynben s 1951-ben a romániai Pojamában rendezett téli világ- bajnokságnak. A 6oron'következő 1953. évi X. A magyar lővészsport 1952- ben mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg ugrásszerűen fejlődött. A sportlövészek száma aiz előző évi 2059-ről a har­madik negyedév végéig 16.792- re nőtt. Minőségi vonalon is hatalmas a fejlődés: a magyar bajnokság során egészen fiatal versenyzőik értek el kiemelkedő eredményt, szereztek bajnokságot, vagy ér­tékes helyezést: így a hadipisz­toly porvtlövésben Tremmel Rudolf és Czudar Sándor (mind­kettő Pécsi Zrínyi Honvéd) és a fiatalokból álló Pécsi Zrínyi Honvéd, ai Hódmezővásárhelyi téli főiskolai világbajnokságot — mint a Nemzetközi Diákszö­vetség közli — ezúttal Ausztriá­ban, a híres síközpontban, a Semmeringen rendezik meg sí, korcsolya és jégkorongozó ver­senyszámokban. A nagyszabású verseny előkészületei már meg­kezdődtek s a munkából nagy. részt vállaltak az ausztriai sportszervezetek. Dózsa és a Szegedi Honvéd csapata. Az „év legeredményesebb ver­senyzői” címet a férfiaknál Ba'.ogh Ambrus, Dosztály,' Takács, Kun Szilárd, Hus, a nőknél pedig KLsgyörgynél Budafai Anna és Kísstié sze­rezte meg. A magyar sportlövők a nem­zetközi versenyeken is jól meg- állták helyüket. Budapesten a román válogatottat 5:3 arány­ban győzték le, Bukarestben ugyan 5:2 arányban vereséget szenvedtek, de ugyanott a bol­gárok ellen 7:0, a csehszlovákok ellen 7:1 arányú győzelmet arattak. Becsben is legyőzte a Bp. Honvéd a Viennát Bp. Honvéd-Vlenna 4:3 (2:1) Becs, november 12. A budapesti Honvéd és a bécsi Vienna labdarúgócsapa­tai-iak második mérkőzésére szerdán délután került sor az osztrák fővárosban. A két együt­tes találkozóját a hétköznap el­lenére is igen nagy érdeklődés kisérte: 18.000 néző foglalt he­lyet a Wacker-pálya nézőterén, amikor megkezdődött a mérkő­zés. A Bp. Honvéd csapatában újra beállt a kapuba a sokszo­ros válogatott Grosits, de már az első félidő 6. percében kiújult a sérülése és ettől kezd­ve Faragó védett. A játék első gólját a bécsi Sühs érte el a 6. percben, majd a 15. percben Kocsis egyenlített. A Bp. Hon­véd a vezetést a 36. percben szerezte meg. amikor Puskás rúgott gólt. A 6zünet után a 12- percben ismét Kocsis volt eredményes. Ezután a magyar csapat enyhített az iramon s ennek következményeként a bé­csiek Sühs, majd Koller révén kiegyenlítettek. A Bp. Honvéd játékosai ekkor újra nagy lelke­Puskás a Bp. Honvéd legjobbja sedéssel vetették magukat a küzdelembe és a 43. percben Horváth megszerezte a győzel­met jelentő gólt. így a Bp. Honvéd a 4:3 (2:1) arányban a visszavágó mérkőzésen is győ­zött. A Bp. Honvéd különösen az első félidőben, s a második fél­idő elején játszott jól. A győ­zelem megérdeme’t. A Bp. Hon vedben Puskás szerepelt a leg jobban. A Vienna otthonában nehezebb ellenfélnek bizonyulj mint Budapesten.------------------------o-----------------------­C saknem 17.000-re emelkedett a céllövők száma o Hozzászólások a „Felelőtlen házasságihoz Gondoljunk a gyermek jövőjére A házasságkötés olyan ko­moly esemény, amit minden­kinek nagyon jól át kell gon­dolnia. Véleményem szerint feltétlen szükséges, hogy a férj és feleség is dolgozzon, szeressék munkakörüket és szívesen végezzék munkáju­kat. Tanuljanak és segítsék egymást, ha nehézségek előtt állnak. Ha ezek a feltételek nincsenek meg, hanem fiata­los fejjel, ábrándos „szerelmi alapon” megkötik a házassá­got, akkor ez felelőtlen lesz, mert később a szerelem nem változik át megértő, komoly szeretetté. S ki sínyli meg ezt? Elsősorban a gyerek. Hiányzik majd neki a szülők megértő szeretete, a kiegyen­súlyozott .családi élet. A vá­lás után az apát vagy anyát Nem szerette A „Felelőtlen házasság” vita felkeltette érdeklődése­met. Különösen F. E. elvtárs­nő levelén gondolkoztam so­kat, s végül én is arra az ál­láspontra jutottam, hogy nem cselekedett helyesen. Ha sze­rette volna a férjét, akkor nem választott volna olyan munkakört, ahol nagyon ke­el kell vesztenie, még akkor is, ha gyakran látja őket. A legdrágább kincsünk a gyer­mek, akit becsülettel kell fel­nevelnünk, hogy társadal­munknak hasznos tagja le­gyen. De ez csak boldog, ki­egyensúlyozott családi élet­ben lehetséges. Véleményem elmondására saját családi életem indított. Négyéves kisfiam van, s mi­után elváltunk, most az édes­apjánál, illetve annak felesé­génél van. Rendesen gondoz­zák, de mégis akkor lenne a gyermek igazán boldog, ha a szülői szeretet harmonikus légkörében nőne fel. Ezért házasságkötéskor gondoljunk a gyermek jövőjére, T. E. igazán férjét veset lehet a férjével. A mér­nöki munka nagyon leköti a? embert, éppen ezért jogos volt férjének az a követelése, hogy számára meleg otthoni teremtsen. Boldogan éltek volna akkor is, ha később ugyanabba a városba helyez­teti magát, s nem 8 kilomé­terrel távolabb. Ilyen makacs elvekkel telve nem kellett vol­na férjhezmennie. Az a véleményem: ha iga­zán szerette volna a férjét, akkor megtalálta volna a módját, hogy otthon dolgoz­va is kivegye részét orszá­gunk építéséből. Meggyőző­désem, hogy ha igazán, mé­lyen szerette férjét, akkor nem lett volna nehéz otthon várnia és számára boldog családi életet teremteni. Mihalik Mária, Büdszentmjhály, Mezőgazdasági Szakiskolai hallgatója. Véleményem: ne nősüljenek a fiúk katonaidejük előtt Amikor elolvastam Szlama elvtársnő hozzászólását ai „Felelőtlen házasságihoz, úgy éreztem, hogy nem azo­nos kettőnk véleménye, ö azt állítja: ahhoz, hogy valaki boldog házaséíetet éljen, már a házasság megkötése előtt hosszú ismeretségre van szük­ség. Véleményem szerint ez a nézet téves, amit legtöbbször az élet is megcáfol. Vannak olyan esetek — én is jó néhá­nyat felsorolhatnék —.amikor a fiatalok hosszabb ideig is­merték egymást, mégis a há­zasságkötés után jöttek rá, hogy nem egymáshoz valók. Az életben ugyanakkor az el­lenkezője is előfordul: néhány hónapi ismeretség után a fia­talok egybekötötték sorsukat és boldog családi életet élnek. Véleményem szerint a siker­telen házasságért a nagyon fiatal kort kell okolnunk. Gon­dolok itt a 18—19 éves fiúk­ra, akik megnősültek. A leg­több esetben az teszi szüksé­gessé a házasság megszakítá­sát, hogy a nehézségek töme­gével kell szembenézniük, a leküzdésétől megijednek, úgy vélik, könnyebb ezt az utat egyedül járni — elválnak. Sok esetben a házasság fel­bontását az is okozza — ilyen fiatal korban —, hogy a fiú bevonul katonának és ezalatt meglazul vagy megszűnik köztük a lelki kapcsolat, ami addig összetartotta ó'ket és biztosította boldog életüket. Miután fiatalokkal foglalko­zom és a,z ő példájukból ju­tottam erre a következtetésre, az a véleményem, hogy a fiúk ne nősüljenek katonaidejük letöltése előtt. Ez az álláspont magam és tiszttársaim eddigi tapaszta­lataiból született, miután kö­zösen megbeszéltük a „Fele­lőtlen házasság” vitát. Zsédely Márton hadnagy, Vác.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék