Székely Nép, 1942. október-december (60. évfolyam, 222-295. szám)

1942-10-01 / 222. szám

Rörftsí Csorna Sándor-éo „V­LX. évfolyam 222. szám Wgr^r Ér 'iiSSr*^ Sepsteiérrtgyörg?, t942. bkMIier fc, csütörtök ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy hónapra — — — 2.50 pengő Negyed évre — «— — 7.20 pengő Fél érre — — — — 14.40 pengő Egész évre — — — 28.80 pengő FOGGETLEN POLITIKAI NAPILAP KIADÚTUUUDONOSl JÓKAI NYOMDA RÉSZVÉNYTARSASA« Szerkesztőség és kiadóhivatalt SEPSISZENTGYÖRGY, GRÓF TELEKI PÁL-UTCA 4. SZÁM. Szerkesztőségi távbeszélő 59. Kiadóhivatali távbeszélő 109. HITLER BESZE A német nép túl van a legnehezebb időkön — ’Az ellen­ség a háború három esztendeje alatt egyetlen eredményt sem tudott felmutatni Németországgal szemben — Anglia boldog lehet, ha saját országát megmenti a bolsevízmustói Zárt sorokban áll a nemzet az arcvonal katonái mögött a végső dicsőséges győzelemig Berlin, szept. 30. Hitler Adolf .német vezér és kancellár a téli segélyakció meg­nyitása alkalmából hatalmas beszédet in­tézett a német néphez. A berlini sport­palotában ez alkalommal megjelentek a nemzetiszociálistapárt vezető férfiai a véderő képviselői, Keitel vezértábornagy- gyal és Romellel az élen, valamint hatal­mas számú közönség. Göbbels dr. birodalmi miniszter beve­zető beszédében részletesen ismertette a téli segélyakció eddigi eredményeit, ame­lyek már a 15 milliárdot is meghaladták­Megérkezik a vezér Göbbels dr. nagyhatású és állandó tet­szésnyilvánításokkal kísért mintegy há- romnegyedórás beszéde után a sportpaio- ta közönségének egetrengetö ujjongása és „Heil!” kiáltásai közepette vonult be a sportpalotába Hitler vezér és kancellár. Hosszú percek teltek el, amig .a hatal­mas számú közönség nagy lelkesedés hul­lámai elültek és a vezér rég nem hallott erélyes hangja csendült fel a lélekzetet visszafojtó nagy csendben. Hitler vezér, akit — különösen friss színben és jó egészségben látott viszont hosszú idő után a német főváros közönsé­ge, igen jó hangulatban kezdte meg be­szédét és mindjárt az első mondataival élénk derűt váltott ki a hallgatóságából. Immár egy esztendeje telt el azóta, A téli segélyakciónak azonban nemcsak anyagi, hanem értékében felbecsülhetet­len erkölcsi eredménye is van, ami az odakint, a harctereken mutatkozik meg a maga teljes valóságában. Méltatta a né­met nép nagy áldozatkészségét és rendít­hetetlen összefogását a nagy cél érdeké­ben, majd az ellenséges rémhírekkel és ijesztgetésekkel kapcsolatban kijelentet­te: Németország abban a szerencsés hely­zetben van, hogy az ellenséges oldalról elhangzó üres fecsegésekkel szemben dön­tő tetteket állíthat. — mondotta, amióta e helyről utoljára szólt a német néphez. Ezt két okból sajnálja. Először, hogy ilyen ritkán áll­hat szemtől-szembe népével, másodszor azért, mert attól tart, hogy a beszélő- képessége megsínyli, ha ilyen ritkán beszél, mert végeredményben^ gyakor­lat teszi a mestert. De mentsége az, hogy ezen idő alatt a tettekkel volt el­foglalva. Amit a hallgatás hosszú ideje alatt beszélni kellett, azt mind elmon­dották a német katonák dicsőséges tet­tei odakint a harc mezején. Németország vezetői sohasem beszél­tek fölöslegesen, ezt az ellenségnek en­gedik át. Németország hisz és amit hisz, azt teszi is. Most azt hisszük rendíthe­tetlenül, hogy az ellenséget le kell ver­CSIKSOMLYÓTÓL -CSÍKSZEREDÁIG Álljon meg az embey a Somlyói kereszt tövében a templom el&tt s Nézzen körül. IIa van érzéke, amely fogékony a táj, az ember s az élet némán isi hangzó dallamai és összhangjai iránt, akkor ujjongjon. Aki ismeri a székely sors feszülő húrjainak hangját, annak úgy zeng a Somlyói táj múltjával, jelenével és jövőjével, mint a megtalált legszebb harmónia. A hatalmas, fehér templomi homlokzat felszökő két tornyával a katolicizmusban egységes Csík erejét és fegyelmét orgvnálja. Az ősi vármegyeháza folyosója öröknek tetsző boltivei alatt régen dédapáink munkálták Csík és Gyergyószék dolgát, később csíki nép tanítóképzője volt, a közelmúlt­ban új székely életek dajkahelye, mint 'szülőotthon s legújabban ismét a csíki székelység tanítóinak nevelőhelye. Az ár­vaház egyszerűségében is nemes épülete az emberi szívek jóságát muzsikálja s a Kaláka székely leánynépfőiskola a hivatá­sának tudatára ébredt nőt, a különb csa­ládot Ígéri. Nemsokára befejezik a Kós Károly által tervezett székely népfőiskola épületét is. Ez a pompás alkotás kívülről is jelképezi azt a magasrendű szellemiséget, amely az intézmény nagy céljait és legkisebb doku­mentumait áthatja. Ami volt Csíksomlyó a múltban: a csíki székilység erős szelle­mi központja, szellemi honvédelme, hogy irányító útmutatása elért keletre a Sze­ret és Pruth folyókig, 'hogy a kivándorolt székelység Moldvából századok múlva is Somlyóra küldött segélykiáltásokat, ami­dőn magyar lelki vigasz, magyar pap és magyar nyelvi védelem kellett neki. — ezt a hallatlan lelki vonzóerőt Csíksomlyó a jövőben főként népfőiskolája révén szerezheti vissza. Ez az épület: a tájba pompásan beillő, önmagában művészi ér­tékű alkotás. S ami ad ennek a kultúrintézménynek, amelyeknek jelntősége azzal nő, hogy falun van, hátteret? A csíki táj. Nagy- somlyó dombja, a rajta épülő székelyföldi rádióleadóval, a Kissomlyó apró székely kápolnával koronázott s ritkás nyírrel és fenyővel befutott emelkedése, a felcsíki medence sűrű templomaival és míves em­bereket jelképező falvaival s távolabb a Hargita, sötétlő roppant tömbjével, eget érő ormaival. Isteni és emberi alkotások lenyűgöző szépsége s szerencsés, együvé simuló békéje — Somlyótól rövid az út Szeredáig. Rövi­desen még ennyi sem lesz, móri a két helység egyesülése talán még az idén be­következik. De ha múlton és jelentőségen tünödvg megyünk Somlyóról Szeredába a gondolatok ösvényén: hosszabb utat kell bejárnunk. Szereda a Felesik és Alcsík találkozásánál tartott szerda-napi vásárok nyomán keletkezett település fokozatos fejlődéssel lett a megye központja, a hires gimnázium székhelye, vasútállomás, a hi­vatalok gócpontja, idegenforgalmi, ipari és kereskedelmi hely: egyszóval város. Zsögöd hozta s most Tapioca hozza a me­zőgazdasági népességet. A Somlyó—Sze- reda igen nagyjelentőségű egyesüléshez Szereda adja a város vívmányait és hozo­mányát, Somlyó a múltat és kultúrintéz­ményeket. A szerdanapi vásártelep felszívta ma­gához Csütörtök falva, Zsögöd. Tapioca, VărdoţfalvaA Csobotfalya, Csíksomlyó községeket. A küszöbön álló egyesülés után a fejlődés roppant lehetőségei nyíl­nak meg Csíkszereda előtt. Minden lehet ez a város, ami egv nemes hivatását tel­jesíteni akaró vidéki központ csak iihet: a szellemi és anyagi kultúra gyűjtője,- egy táj sajátom értékeinek megőrzője és felmutatója. PÁLDY RÓBERT mink, hogy a végső gy őzelmet elérhes­sük. A második front létesítését illetően kijelentette, hogy Churchill még soha­sem szerzett neki és Németországnak „aggodalmat“, bármennyire is fenyege­tőzik a második fronttal. „Katonai iáió- tá“-nak nevezte Churehillt, aki állandó szeszmámorában maga sem tudja, hogy hol akarja létesíteni a második frontot, de annyi bizonyos, hogy bárhol kísér­letezik annak felállításával, 9 óránál nem lesz hosszabb életű ez a front. Beszéde további során hangoztatta, hogy a német nép túl van a legnehe­zebb időkön és most már lényegesen megkönnyebbült a helyzete. Az egész nép vas akarattal tart ki és várja, hegy ki fárad bele. Megfeszített erővel har­colnak tovább a plutokrata-kapitalista- bolsevista rendszer megsemmisítéséig. Az ellenség hazug hírveréseivel kap­csolatban hangoztatta, hogy a háború három esztendeje alatt egyetlen ered­ményt sem tudnak felmutatni Német­országgal szemben. Ezután foglalkozott a hatalmas terü­letek kérdésével, amelyet Szovjetorosz- országban elfoglaltak. Akadnak talán olyanok, — mondotta, — akik azt ál­lítják, hogy kár volt ilyen messze terü­letekre benyomulni. De az idő máris beigazolta, hogy mennyire téves ez az állítás. Németország ezeken a hatalmas területeken olyan lehetőségekhez jutott, amelyek a háború folytatását lényege­sen megkönnyítik számára. Legnagyobb jelentőségűek a beláthatatlan termő­földek, azután a rengeteg szén, amely biztosítja Németország egész szénellátá­sát, a harmadik rendkívül fontos nye­reség az olajforrások. (Cikkünk folytatása a S-ik oldalon.) >a 10 MM* Szovjet támadó csoportokat vertek vissza a magyar csapatok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék