Szemészet, 1884 (21. évfolyam, 1-6. szám)

1884-01-27 / 1. szám

SZEMÉSZET. Melléklet az „ORVOSI HETILAP“ 4-ik számához. Szerkeszti Schulek Vilmos tanár. 1. SZ. Vasárnap, január 27-ikén. 1884. Tartalom: Ottava /. dr. Tapasztalások a hydr. oxyd. flavumos szemkenőcsről. — Dr. Szili A. Agghályognak önkénytes felszívódása. —Dr. Karafiáth 31. Arczorbánczból keletkezett periorbititis egy esete; exophthalmus, comeafekély, iridokyklitis és hályog-képződés. Gyógyulás. (Vége.) — Dr. Szabó Gy. Vizsgálatok a gerinczesek ideghártyájának festenyes epitheliumáról. (Folytatás és vége.) — Klinikai közlemények. Dr. Kara­fiáth M. Havivérzés elmaradása által feltételezett megvakulás, heveny papillo-retinitissel. — Szemorvosok gyűlése Heidelbergában. Közli Ottava dr. — Szemelvények. Melléklet : Rajzmelléklet Szabó György., dr. czikkéhez. Tapasztalások a hydr. oxyd. flavumos szem­kenőcsről. K.özli: Ottava I. dr. tanársegéd. A hydr. oxyd. flavumot nagyon gyakran alkalmazzuk a szem- gyógyításnál, különösen az újabb időben itt is oly jó hatásúnak bizonyúlt másságéval összekötve. Jelen értekezésem czélja a hydr. oxyd. flav. szemkenőcs alkalmazásánál az egyetemi szemklinikán szerzett tapasztalásaimat ismertetni, hol azt eddig ungventum emol- lienssel rendeltük s még most is vidéki collegáink nagy része ezzel rendeli. A kenőcsöt mint erősen izgatót a szemhéjakra x—2 °/0, a szemre 1/2 °/0 alakban alkalmaztuk. Már szokássá vált a betegnek megparancsolni, hogy a szemhéjakra alkalmazott kenőcsből a szemre nem szabad jutni, mert az erősen csíp, sőt kellemetlen gyula- dást okoz. Újabban az ungventum emollienst a vaselina lassan kiszorí­totta. Kaposi a hatvanas években ajánlotta a vaselinát mint igen jó vehiculumot a bőrkenőcsöknél. Seely Cincinnatiban a hydr. oxid. flav. szemkenőcsöt már 1865-ben vaselinával rendelte. Európában Adler (Centralblatt f. A. 1878, pag. 125) ajánlotta először, hogy a hydr. oxyd. flav. szemkenőcsöt, vagy a mint még máig is ne­vezzük sárgakenó'csöl, vaselinával rendeljük. Utána Klein S. (Wiener med. Presse 1880. év 50. és 51. sz.) dicséri a vaselinát; vannak szemészek kik . az atropin, sulf.-t is vaselina-kenőcsben rendelik. — Klinikánkon 1 a/2 év óta a szemkenőcsöket átalában vaselinával ren­deljük. Szemhéjszéleket vaselinával készült 2—3 °/0 sárgakenőcscsel massageozva, feltűnt, hogy a szemrésbe és a szemre jutott kenőcs csípést és fájást nem okozott. Ezen eset által bátorítva először ki- sérletképen, később rendszeresen alkalmaztam másságénál a szemre 2—4°/0 kenőcsöt, a legjobb sikerrel. A beteg sohasem panaszko­dott egyébről, mint néhány perczig tartó könnyezésről. Egyszer véletlenül ungventum emollienssel készült 1 °/0 kenőcs jött kezembe; másságékor, de különösen utána a beteg szeme erő­sen könyezett s a beteg szavait adva: »ma a kenőcs nagyon csíp«. A kenőcsben hiba nem volt: oly jól volt eldörzsölve, mint a vaselinával készült. Ezen eset által figyelmessé tétetvén számos kísérletet tettem s azt tapasztaltam: a hányszor a kenőcs ungventum emollienssel volt készítve, az mindig erősen izgatott s a betegnek több óráig fájdalmat okozott. Volt betegem a ki az ungventum emollienssel készült Va°/0 sárgakenőcsöt nem tűrte: 6—10 óra múlva is oly csípő fájdalmai voltak, hogy munkáját nem végezhette, a szem erősen könyezett, sőt ciliaris injectio 6 óra után is volt. Hűvös borogatásokat kellett rendelnem. Ugyanennél a betegnél 3 °/0 sár­gakenőcs vaselinával semmi kellemetlenséget sem okozott; fél óra múlva már nyoma sem volt az irritatiónak. A kenőcsben az irritáló mindenesetre a hydr. oxyd. flav. és pedig közvetlen érintkezés által. Erre vonatkozólag kísérletet tet­tem nyulakon. A lehető finoman eldörzsölt hydr. oxyd. flav. por­ból igen keveset hintettem ecsettel a nyulak alsó átmeneti redő- jére. Az irritatio, sőt a gyuladás úgyszólván szemem előtt kezdett képződni: a behintés után a conjunctiva erősen kivörösödött; a szemek erősen könyeztek; 2 óra múlva nagy chemosist találtam; a szemhéji conjunctivát szürke hártya borította. Másnap az egyik nyúl corneájának felső felében 4 mmeter széles genyes infiltratum volt; a conjunctiva szemhéji részét és az átmeneti redőt vastag, nehezen leválasztható, fehér-szürke hártya borította. A következő napon a csarnok félig genynyel telt meg. A szem tönkrement. Több nyúlnál a hártyák leválása után erős hegedések képződtek a conjunctiván. Itt kívánom azt megjegyezni, hogy téves azon nézet, mely szerint a hydr. oxyd. flav. a könyek chlörnatriumával corrosivummá lenne és ez irritálna. A könyek chlornatriuma nem bír befolyással a hydr. oxyd. flav.-ra: 18 °j0 chlornatr. oldatban 7 2 óráig állni hagytam a sárgaport s a corrosivumnak nyoma sem volt az ol­datban. A hydr. oxyd. flav. gyors és erélyes hatását arra használjuk a szemgyógyításnál, hogy tofpid lefolyású gyuladások, vagy azok után visszamaradt káros anyagok (homályok) a bővebb vértorlódás s gyorsított anyagcsere mellett eltávolodjanak és élettani részekkel pótoltassanak, szóval gyors reparatiót czélozunk. Ezen esetekben szükséges tehát, hogy az erélyes izgatottság rövid ideig tartson, de ekkor az izgató anyag teljesen távolodjék el, különben újabb gyu- ladást kapunk. Czélunk az, hogy a kóros anyagokkal telt, tápanya­got szállító útak az erős vértorlódás által kitisztítassanak, mint a városok csatornái jó zápor vize által. Innen van azon szabály, hogy irritálni csak addig szabad, míg ciliaris injectio nem mutatkozik. A sárgakenőcsnél tehát olyan vehiculumot kell alkalmaznunk, mely a ható anyagot érintkezésbe hozza az illető szövetekkel, de erős beburkoló képességével ismét gyorsan távolítsa el. Ilyen tulaj­donsága van a vaselinának, de nincs az ungventum emolliensnek. A vaselinát, melyet először Amerikából hoztak hozzánk, a petróleumnak (állítólag egyéb rokon anyagokból is) átpárologtatá- sánál nyerik (300 foknál). Kékesszürke, áttetsző ; összeállása a kö­zönséges hőmérséknél olyan, mint a jó sertészsíré; Celsius 33°-nál kezd hígulni; vízzel nem keveredik össze; közömbös vegyhatású; levegőn nem romlik meg; higanynyal, vagy nehéz fémsókkal, de egyéb anyagokkal is finom kenőcscsé dörzsölhető; a vele készült kenőcsök hónapokig is használhatók. Szaga nincs. Eddig még nem közismeretű anyaggal hamisítják is. Állítólag vele mérgezések is történtek már. Van sárga és fehér. A sárga állítólag nem oly tiszta, mint a fehér. Az ungventum emolliens készítésekor spermacétét (20); cera albat (10); oleum amygdalarum dulciumot (80) összeolvasztanak és ehhez rózsavizet adnak 2O°/0-ot (Balogh kommentár). De ez utóbbit, mint gyógyszerésztől hallottam, úgy mérlegelik csak, hogy a fennt említett anyagok összeolvadásakor, addig öntenek rózsavizet hozzá, míg az egész erősen habzó massává lesz, — inkább többet, mint kevesebbet s az ungventum emolliens készen van. A fennt említett zsírok már magukban is megavasodnak, de különösen víz jelenlétében. Innen van, hogy az ungventum emolliensen nyáron, ha néhány napos, már észlelhetők az avasodás jelei s miután a gyógyszerész kénytelen egyszerre nagyobb mennyiséget készíteni, csak véletlenül kapunk olyant a mely nem avas; de nem is kíván­hatjuk azt, hogy minden egyes szemkenőcsnél nekünk külön 5 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék