Színházi Élet - 1926/52. szám

színházi élet 41 megélhetés, igen, igen, — de tegyünk őszinték: azelőtt is sokat keltett küz­ködni, no meg itt vannak a jómódú fiatalemberek, ezek se rohannak tul­mohón az anyakönyvvezető elé — a: általános gazdasági viszonyokon kívül talán más hiba is van. A leány, aki férjhez akar menni, a fiatalember, aki táncol, flörtöl, asszo­nyokat csábit, de nősülni nem akar — ők a hősei ,.Nem nősülök" ci mii uj vígjátékomnak. ,, Szegény leányok. megpróbálnak mindent" — mondta a ..svábhegyi mama'' — de hogy mi az, amit mégse próbálnak meg, holott az egyetlen do­log. amivel még legyőzhetnék a háza­sodni nem akaró fiatalembereket — ezt a titkot, mint uj vígjátékom sze­rény tanulságát Varsányi Irén mondja el a ,,Nem nősülök" harmadik felvoná­sának utolsó mondatában. LE PRINCE ALEXANDRE FREDERIC RADZIWILL NYILATKOZIK A SZÍNHÁZI ÉLETNEK CHOPINRŐL Faragó Jenő és Bertha István uj operettjében, a Chopinban szerepel egy lengyel herceg, Radziwill Antal, aki a nagy zene­szerző jóbarátja volt. Ilosvay Rózsi, a napok­ban betelefonált a Színházi Életnek és felhívta figyel­münket arra, hogy abban a házban, amelyben neki van lakása, lakik a Cho­pin-darabban szereplő her­ceg egyik utóda, aki a Radziwi'.l-csa'.ád leg utol so férfisarja. Siettünk kiripor­tozni Ilosvay Rózsi tippjét. A Lánchid-utca (5. szám alatt egy külügyminiszté­rium! főtisztviselőnél tar­tózkodik a herceg. Le Prince ALEXANDRE FRÉDFRIC RADZIWILL GROJCE P. OSWIEÇLM Ez a névjegye. Kedves, idősebb ur. Egyik barátjá­nak vendége a téli hóna­pokra. A nevében Chopin keresztneve: Frédéric. Len­gyelországban lakik a bir­tokán. ő is örökölte Rad­ziwill Antal herceg mece­nási hajlamait, de inkább a képzőművészetek felé Radziwill herceg pedig magyar nő: Ordódv Vilma. — Az ősömről? Nos, csalódni fáj — kezdi kér­désünkre — mert a Radzi­will-dinasztiának két ágát különbözteti meg a Gothai­Almanach. Az egyik a po­rosz, a másik pedig a len­gyel ág. Az úgynevezett porosz ágból származik Radziwill Antal, de a len gyel ágból származom én. Az idő azonban sokat tö­rölt közülünk s ma már én vagyok a Radziwill-család utolsó férfitagja. Ezután Chopinről beszél, így ejti: Sopen, de a má­sodik szótagra esik a hang­nak. — Van a család birtoká­ban néhány Chopin erek­lye, amelyeket nagyon őri­zünk. A szüleim és az idő­sebb rokonaim sok érde­kes történetet tudtak a nagy zeneszerzőről, ame­lyekre azonban én már nem emlékszem. A család­nak Chopinnal való isme­retsége annyira közismert, hogy Lengyelországban ezért külön tisztelnek ben­nünket. — A darab? Nagyon szép. Valóban tetszett. A szereplők is kitűnők. A zene — erről pedig jelző­ket mondani felesleges. Radziwill herceg gyak­ran jár színházba Buda­pesten. Ismeri színpadról a legtöbb művésznőt és művészt. Minden képkiállí­tásra elmegy és állandó lá­togatója a fővárosi mu­zeumoknak. Tavasszal pe­dig visszautazik Grojec-be, ahol a nyarát tölti. Nem tud elszakadni Magyar országtól hajlik. Különben sokszor járt Magyarországon, mert a monarchia korában ka­tonatiszt volt. A felesége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék