Tér és forma, 1935 (8. évfolyam)

VIII. évfolyam, 2. szám - B. I.: Üvegház Budapesten. Tervezte: Kozma Lajos

sában is igen mélyenfekvő és igen sokszoros jelenségeket vehetünk észre, abban közrejátsza­nak az emberi életnek legváltozatosabb tényezői. Biologia és esztetika — fiziologia és világnézet! Nézzük a biologiai jelenségeket. Az üveg ter­jeszti a fényt és a meleget. S ma már úgyszólván mindenkiben él annak a tudata, hogy e két té­nyező nélkül nincsen élet, s ezért ha meg van a lehetősége, hogy ezeket minél meszebbmenően bebocsájtsuk lakásunkba, akkor ezt meg kell ten­nünk. Ezért nőnek és nagyobbodnak házainkon — lakóházainkon, iroda- és műhelyépületein­ken — az üvegtáblák. Ez vezette a kutatást ak­kor, mikor kiderítette, hogy miként lehet az ibolyántúli sugarakat átbocsátó üveget előállí­tani. Hogy mindez még nem lett feltétlenül alkalmazandóvá, az csak a költségeken — meg a maradiságon múlott. A háború utáni amerikai építészet egyik emlékezetes momentuma volt, amikor egy mérnök kifejtette, hogy az épület legdrágább alkatrésze az ablak, — mivel az ab­lak mindkét funkcióját: a belső megvilágítását, a belső szellőzését más eszközökkel is el lehet érni, mesterséges világítással és mesterséges szel­lőzéssel, sőt így mindez racionálisabban megy — hagyjuk el az ablakot! S soha nem szabad el­felejteni azt a választ, amit erre Le Corbusier adott: válasszuk el az ablak két funkcióját, szol­gáljon az csak világításra, s a szellőzést az abla­kok — az összefüggő — üvegfalak két dia­fragmája közötti térben alkalmazzuk! Mert Le Corbusier ugyan nem mondotta, hanem beleér­tette és átérezte, hogy az ember nem mondhat le arról, hogy házából a világba ki lásson -— ha a szellőzést, fűtést mesterségesen is elintézheti — így keletkezett a moszkvai terv és az Üdv-had­sereg párizsi háza. De van az üvegnek még egy igen értékes sajátossága: felületének keménysége, változhatat­lansága, korlátlan tisztíthatósága. Ezért nyomul előtérbe az üveg mint lemosható falburkolat. A másik jelenségcsoport, az esztétikai és filozófiai nem kevésbbé fontos, hiszen az ember több mint fiziológiai folyamatok alakúlata! Sőt a szellemiek, lelkiek messzemenően befolyásolják a biológiai folyamatok egészét. Egy szellemi Az üvegház homlokzata. Maison d'affaires en verre ä Budapest. Arch. Louis Kozma. Foto Seidner. Kettős acél-tolóablakok „Sollux" üvegbeton-falak, harmonika rendszerű acél-garázskapuk. Márkus Lajos vasszerkezetek gyára. tonikum fokozza a fiziológai folyamatot, szellemi depresszió lefékezi, megzavarja azt. S a szellemi folyamatok legnagyobb forrása a külvilág makro­kosmosának és az emberi mikrokosmosnak viszo­nya. Kék ég és napsugár fokozzák munkakész­ségünket, szellemi frisseségünket — a barlang, az odu lakója komor, tunya, tehetetlen. A nap­sütötte földi táj az ember igazi otthona — s az épített tér csak a civilizáció kényszerhelyzete. Kényszerhelyzet, amelyből — sajnos, — nincs menekvés, tehát legalább is könnyítsünk sor­sunkon! Erre ad lehetőséget az üveg: a természet adománya, az emberi találékonyság gyümölcse. Mások vagyunk, mint nagyapáink, akik kes­keny, magas ablakaikat is gondosan, több­szörösen befüggönyözték: nekik csak a maguk alkotta világ kellett s azzal sem törődtek, ha szobájukra borongós barlangi félhomály borult, sőt nagyon is becsülték a clair obscurt, amely a makarti ízlés srerint faldíszítésükön fantasztikus és kísérteties hatásokat idézett elő, olyanokat, amelyekhez Dickens és Balzac régiségkereskedés leírásai adták meg a receptet. Mi bele akarunk nézni a világba, ragyogásába, számunkra a világ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék