Tartós békéért, népi demokráciáért! 1954. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK/ A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának hetilapja * Bukarest 1 (269) 7954 január 3 Ára 50 fillér mok és Anglia, az Egyesült Államok és Franciaország közt lévő ellentmondások továbbá kiéleződésének, az új gazdasági válság érlelődésének. a gazdaság még fo­kozottabb militarizálásának, a fegyverke­zési hajszának, a polgári termelés csök­kentésének, a kizsákmányolás fokozásá­nak, a munkanélküliség növekedésének, az adók növekedésének és a közszükség­leti cikkek drágulásának éve volt. Tehát az elmúlt esztendőben még in­kább kiéleződtek a munka és a tőke meg­oldhatatlan ellentmondásai. A kapitalista országok munkásosztálya még szoro­sabbra zárja sorait, még inkább megszi­lárdítja egységét, a háború óta soselátott arányúvá fokozza sztrájkharcait: így vá­laszol a reakciós imperialista köröknek aira a törekvésére, hogy az új háború előkészítése és a maximális profit meg­szerzése céljából a végsőkig fokozzák a dolgozók kizsákmányolását 1953-ban még keményebbé és elszán- tabbá vált a gyarmati és a függő orszá gok példátlanul 'nagy tömegeket mozgó­sító nemzeti szabadságharca. A gyarmati és a függő országok népeinek nemzeti szabadságmozgalma új, magasabb fokra emelkedett. Ez a mozgalom ma korunk egyik legfontosabb tényezője. Újra meg újra igazolja azt az elvitathatatlan tényt, hogy az imperialisták már nem kormá­nyozhatják a régi módon ezeket az orszá­gokat, mert a gyarmati népek nem akar­nak a régi módon élni. A fokozódó nem­zeti szabadságharc még inkább megren­díti az imperializmus gyarmati uralmá­nak amúgyis ingadozó rendszerét. 1953-ban hatalmasan föllendült a béke híveinek rr*r>-Trt..lrr>o pniolv csakTiavan korunk zászlajává, hatalmas, célratörő, I valóban legyőzhetetlen evővé vált. A? elmúlt esztendőben ez a mozgalom nem- I csak jelentősen megnövekedett, hanem 1 Az emberiséget szörnyű veszedelem­mel fenyegeti, hogy az imperialisták új világháborút készítenek elő. A világ nc- pei, amelyeknek létérdekük a beko meg­őrzése és megszilárdítása, ezért követelik napról napra erélyesebben a nemzetközi feszültség enyhítését. A jóakaraté embe­rek világszerte elítélik az „erő politiká­iét'* és a „hidegháború" politikáját; kö­vetelik a fegyverkezési hajsza megszün­tetését- és a tömegpusztító fegyverek el­tiltását: mind 'udutosnbban vallják, hogy egyetlen olyan vitás és ’ megoldatlan kérdés sincs, amelyet ne lehetne az érde­kelt felek kölcsönös megegyezése alapján békés úton megoldani. A népek törhetetlen békeakarata, a népeknek az az eltökélt szándéka, hogy -'egvédik a béke ügyét, máris eredmé- esnek bizonyult. 1953-ban a béke hívei, ik közt az első sorokban a dcmok’:i us tábor országainak népéi menetel- c, sok nagy sikert vívta!, ki Az ame- ai katonai klikk a békeszerető erők om&ára kénytelen-kelietlen beleegye- tt a koreai fegyverszünet megkötő­be. Franciaország és Olaszország demokra- cus erői 1953-ban nagy győzelmeik so- j í a reakciós erők fölé kerekedtek. Sí­nesen harcoltak országaik nemzeti ér­ceinek nz amerikai monopóliumok ér­kei alá vetése ellen, s országuk politi- ,i irányvonalának megváltoztatásáért. A kapitalista, a gyarmati ás a függő zágok népeit a demokratikus jogokért, hazájuk nemzeti függetlenségéért, : •erialLta járom levetéséért, az új > . ■áború előkészületeinek megszünteti t vívott bátor küzdelmükben a harc­éit kommunista és munkáspártok, a ex legbensőbb vágyainak igazi k .<•]•• a tömegek általánosan elismert vezetői szervezői vezetik. Ez országok munkás tálvának pártjai tavaly a terror és a dóri üldözés nehéz viszonyai közepeit bb növelték és szilárdították soraikat. ( •bonthatatlan egységfrontba tömörítet- a nemzet összes haladó erőit, az ősz- . őszinu demokratákat és hazafiakat, itatosan harcoltak minden dolgozó lóegységéért. világ minden kommunista és munkás- tjának vezérlő csillaga Mors. Engi Is nin. Sztálin mindent legyőző tanítása elynek halhatatlan eszméi évről évre lolgozók újabb meg újabb millióit hó­nk meg Ezek a pártok hat.V nas mun- végeznek tagjaik tovább1 eszmei- etikai nevelése, az új pártáklíva meg- cmtése a kollektív vezetés tőkék \ demokratikus Übor országainak né- a jövőbe vetett törhetetlen hittel lep- ti át az új esztendőbe Bizakodással té­tének jövőjükbe. • ernes és nagyszerű ö tervek lelkesítik okét. s készek rá, y leküzdjenek mii.de ' nehézséget és dályt az új élet építésinek útján, kapitalista, a gyarmati és a függő igok népei az elnyomókkal vívott el- • •edett harcban ;öszói i„ az új esz öt. Ügyük igazának t -dalában meg ojobr:: cirií a bi í , : r a df-‘ IQ áért. az imperialist,, rabszolgaságból. felszabadulásukért indító.; hart é semmife hálálom ■ ni ?oír.- ■- .s.-izafelé a történelem béreltét A ragyogó jövőjének !.ó: • e i qv- világosabban bontakoznak ki az termelésének biztosítására irányul, hogy a legközelebbi évek folyamán jelentős mértékben kielégíthetők legyenek a lakos­ság növekvő állatitermék-szükségletei és a könnyűipar nyersanyagszükségletei. Nagyfontosságú az ülésszakon elfoga­dott családjogi törvénykönyv. A törvény- könyv tételei a férfi és a nő egyenjogú­ságáról, a család védelméről és erősítésé­ről. az anya és a gyermek érdekeinek vé­delméről a Román Népköztársaság alkot­mányában rögzített elveken alapulnak. ztése Lengyelországban / szarvasmarhaállománynak mintegy 8 mil­lió. a sértésállománynak 10 750 000, a juh­állománynak 4 250 000 darabra kell növe­kednie. Mint a rendelet hangsúlyozza, a leghalaszthatátlánabb feladat a szarvas­marhaállomány növelése. A rendelet kimondja, hogy nagyobb állami segítségben- kell részesíteni a me­zőgazdaságot az abraktakarmányellátás- ban. 1954-ben a falu 750 000 tonna abrak­takarmányt kap,, vagyis 30 százalékkal többet, mint 1953-ban. ■ A minisztertanács jutalmat irányoz elő azoknak á parasztoknak, akik határidő előtt teljesítik hús-, tej- és egyéb állati- • termékbeadási kötelezettségüket. ; további föllendítéséért — a termény beadásban: a termelőszö­vetkezetek beadási kötelezettsége 15—25 százalékkal, az egyénileg gazdálkodó pa­rasztoké 10—15 százalékkal; — a húsbeadásban: a termelőszövetke­zetek beadási kulcsa 30 százalékkal, az egyénileg gazdálkodó parasztoké pedig 25—30 százalékkal stb. A rendelet megszünteti a termelőszö­vetkezetek tagjainak háztáji gazdasága után a tej- és borbeadási kötelezettséget, a baromfi- és tojásbeadási kulcsokat pe­dis 40 százalékkal csökkenti. A Román Népköztársaság nagy nemzet­gyűlésének második ülésszaka december 28-tól 30-ig tartott. A képviselők nagy lelkesedéssel vitat­ták meg G. Apostol elvtárs miniszter- elnökhelyettes, mező- és erdőgazdasági miniszter beszámolóját: ,.Az 1954—1956.. évi állattenyésztésfejlesztő —frrtezkedések- ' r 01". A " beszámoló alapján elfogadott tör­vény az állattenyésztés fejlesztésének tá­mogatására és serkentésére, a hús, a zsi­radékok, a tej és az egyéb állatitermé­kek nagyobb teljes termelésének és áru­Ui^j63é, .—— 'Az állattenyésztés tejle A népi Lengyelország szejmje jóvá­hagyta az állattenyésztés föllendítését és a takarmánybázis fejlesztését szolgáló intézkedésekről kiadott minisztertanácsi rendeletet. A rendelet megállapítja, hogy bár 1946-hoz képest az állattenyésztés fejlő­désében jelentős eredmények tapasztal­hatók, az állattenyésztés fejlődése még elmarad a követelményektől, s nem elé­gíti ki a lakosság növekvő élelmiszer­szükségletét és az ipar nyersanyagszük­ségletét. A rendelet a következő két évre meg­szabja az állattenyésztés feit»'sztásével kapcsolatos feladatokat: 1955-ben a A magyar mezőgazdasí ^Magyarországon megjélejvt. a—Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tör- vényerejű rendelete az állami begyűjtés új rendszeréről. Az állami begyűjtés új rendszerének az a célja, hogy meggyor­sítsa a mezőgazdaság föllendítését, növelje a parasztok érdekeltségét? a mezőgazda- sági termelés fokozásában. A rendelet megállapítja a termény­beadási kötelezettség 1954-től 1956-ig ér­vényes kulcsait. A beadási kötelezettség az 1952-re megállapítotthoz képest a kő­4* Vlidglct itiv U I dUl dZ Uj, iyOi. CSZ“ tendő hajnala. 1953, az eseményekben gazdag ó-év történelemmé vált. A béke, a demokrácia és a szocializ­mus táborának a nagy Szovjetunió ve­zette országai számára az elmúlt év a békés munka frontján aratott nagyszerű győzelmek, a gazdasági és a kulturális építésben elért kiváló sikerek, a nép­tömegek anyagi helyzetében bekövetke­zett jelentős javulás és a világbékéért folyó lankadatlan harc eve volt. A Szovjetunió népei büszke örömmel fogadták az új esztendőt. Van minek örülniük, van mivel büszkélkedniük! „„ 1953-ban a szovjetország dolgozói Marx. j Engels, Lenin, Sztálin nagy, éltető és hal- i hatatlan tanításától áthatva, a kommu* » nista párt vezetésével új, dicső lapokkal ; gazdagították a kommunista építés törté­netét. A szovjet emberek lelkesen dol- : goztak, hogy megvalósítsák a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszusá­nak történelmi jelentőségű határozatait, ' a Szovjetunió fejlesztésének ötödik ötéves ’ tervét. Az ipar fejlesztésében elért síké : rek alapján a Szovjetunió Kommunista 1 Pártja és a szovjet kormány 1953-ban több fontos határozatot fogadott el a szo­cialista mezőgazdaság további föllendí­tésére. A Szovjetunióban 1953 folyamán • ugrásszerűen fokozódott a közszükségleti cikkek termelése. Rendkívül nagyot fej­lődött a tudomány, az irodalom és a mu- i vészét. ■á A szovjetország alkotóerőinek és hátai­ig mának teljében van. Még lobban meg- í| szilárdult a szovjet társadalom erkölcsi 3 és politikai egysége, még szorosabbra fű- ® ződött a szovjet munkásosztály és a pa- :t! ztsá a jctur.io nepei- j ■ .iek barátsága mér inkább meggyorsul! B a szovjet népek (.'"nyomulása ,. napfé- I iSI nyes ji* a ko • ni^mus felé. B elműt! évben jelen'.Ösen megnőve I B j 1 f. ..azódott a n. -nélmi fejlődés J menetére gyakorolt befolyása. A Szovjet­B kívül fontos tényezőnél, bizonyult a r m- { etV.özi feszültség en«hitesében. a világ- ) S béke megóvásában. A Szovjetunió kor- í 1 mán.va erélyesen követeli az aton - és a < jf hidrogén! egy ver„ valamim a többi neg- I I pusztító fegyveriaim feltételnélküli el- j B fi'tásá! e tilalom szigor,ú nemzetközi el- f * ' nnörz.isének megteremtését, s az-említett ' ■ gyverek alkalmazásáról való telje- le- / 3 mondást. A. Szovjetuniónak ez az állás- j ’ A pontja -világosan kifejeződött abban a , Ij-nyilatkozatban, amelyet a Szovjetunió j '■kormánya Eisenhowernek. az Egvesült I , Államok elnökének december 3-i be-’ '■ d •í jdével kapcsolatban tett közzé. szó- . ;kormány e legutóbbi javaslata *'-s f , ' ekvése. hogy megmutassa a ke s utat abból a zsákutcából, amely y amerikai diplomácia juttatta az | fegyver kérdését, arra irányul, hí \ erabe- i szellem e nagv fölfedezé- .1 a Civilizáció ellen, hanem a ck k éiltsláhi- haladására, ne- tömeges i irtásra, hanem békés szükséglet iakósság jólétének maximális fejts y használják föl \ A nagy kínai nép Kína dicső j nista pártjának vezetésével és ir val nagy sikereket ért el népi , tikos államának megszilárdító j' nrszágápítés első ötéves tervéi y -iófitásáljan. A Kínai Népköz Jí nemzetközi küzdőtérre lépett, ' nemzetközi erővé vált; a nagy nem tű. i, hogy az imperialisták t kedvükre leigázzák Ázsia né** 1 . tétlen 1 folytassák Ázsiának \ háború ‘űzfészkévé változtatá * politiká.-ukat. A nagy kínai j knatiki ■ állam nélkül ma irtó hatók c 1 a vilóabéke fenntai :■' függő nemzetközi problémái I Az eurfzjsü népi demok 1 gokban — Lengve..', z -; kiában Mágyarországo Rulgárában és Albánii Kommunista- és munkásp?- vei rer dületlenül haladni, építésének 'ltján, színtér és a kultúru újabb nag* *• v iá^a ipllprnpytp fovq| országok 1953-ban a n fejlesztésével ejvideiűl vélték a mezősazdaság' nyű- és élelmiszeripar; A Az elmúlt esztendőt « sági sikereket ért cl ,?«i , tiUus Köztársaság is. Brr biztos támasza íz egység tm- i, vívott harcban. A (Koreai Népi Dem' a fegyverszi nagy szabású helyreáll \\ fikus ^szagok na^ az ipar a V.özle ^oló belsi K. J. (^orősílov)elvtársnak a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének ÚJÉVI BESZÉDE Kedves elvtársak! A nagy Szovjetté polgárai! Munkások és munkásnők! Kolhozparasztok és kolhozparasztnők! Szovjet értelmiség! Fegyveres erőink harcosai! Dicső szovjet ifjúság! Köszöntőm önöket az új esztendő kezdetén! Az elmúlt 1953. évben a szovjet emberek serényen és sikeresen munkál- ^ kod lak szeretett hazánk javára. Hazánk dolgozói kiapadhatatlan energiájának köszönhető, hogy ered­ményesen megvalósul a népgazdaság fejlesztésének ötödik ötéves terve. A szocializmus külső és belső ellenségeinek mesterkedései ellenére nő és gyara­podik a szovjethatalom ereje. Gazdagodik és szépül szocialista hazánk. Emelke­dik a szovjet emberek anyagi jóléte és kulturális színvonala. Nagy hazánk népeinek barátsága szíklaszilárd. A munkásosztály és a parasztság testvéri szövetsége megbonthatatlan, a szovjet társadalom erkölcsi és politikai egysége törhetetlen. A Szovjetunió Kommunista Pártja, .amely a dolgozók szeretetéből és bizal­mából meríti erejét, fennen hordozza Marx—Engels—Lenin—Sztálin győzelmes zászlaját. A párt összefogja és a Kommunist!»- társadalom fölépítésére irányítja a nép minden erőfeszítését és energiáját, A nép létfontosságú érdekeiről, hazánknak, a népek közt erősödő barát­ság biztos támaszának fölvirágoztatásáról való gondoskodás: ez a kommunista párt és a szovjet kormány legfőbb célja. Pártunk és kormányunk minden erőfeszítéséi arra irányítja, hogy még jobban erősítse a szocialista államot, megteremtse a szovjet emberek még nagyobb jólétét. A nép jólétéről és boldogságáról való gondoskodás hatja át a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa ötödik ülésszakának a kommunista párt köz­ponti bizottsága szeptemberi ülésének ismert határozatait, valamint a mező- gazdaságról, a közszükségleti cikkek termeléséről és a szovjet kereskedelem fejlesztéséről intézkedő tavalyi kormányhatározatokat. A kommunista pért központi bizottságának és a szovjet kormánynak szilárd meggyőződése, hogy népünk, a kommunista társadalom építője, meg­szokott alkotó energiájával eredményesen megvalósítja ezeket a nagyfontos- ságú határozatokat. Az alkotómunkáját végző szovjet nép a béke híve, s a béke ügyét védi. A népek békéjének biztosítására törekszünk — ez a sziklasziláid alapja annak a külpolitikának, amelyet a szovjet kormány népe akaratához híven megvalósí­tott, megvalósít, s a jövőben is következetesen meg fog valósítani. A világbéke nagy ügyéért küzdő harcosok egységes táborában a Szovjet­unióval együtt önfeláldozóan harcolnak a nagy kínai nép fiai, a népi demo­kratikus országok dolgozói és a kapitalista országok egyszerű és becsületes embereinek rmlliói. A szovjet nép — nagy és boldog hazájának gazdája, erejének biztos tudatában, alkotóerővel és energiával telten, boldogan köszönti az új, 1954. esztendőt. • Kedves elvtársak, pártunk központi bizottsága és a szovjet kormány nevé­ben szívből köszöntőm önöket az új esztendő alkalmával. Legyen ez az év még nagyobb munkagyőzelmek éve, hazánk ereje és hatalma növekedésének, védelmi képessége további erősödésének éve! Legyen minden szovjet ember anyagi és kulturális jóléte növekedésének éve! Legyen ez az év a nemzetközi feszültség további enyhülésének éve, a tar­tós és szilárd viiágbéke megteremtése útján elért nagy sikerek éve! Boldog új évet, kedves elvtársak! LwJZ -----­A Román Népköztársaság nagy nemzetgyűlésének ülése WAO CE^TíA- ívtársnak Kína Kominumsiu ranju központi bizottsága elnökének a Kínai Népköztársaság központi népi kormánya elnökének Kedves Mao Ce-tung elvtárs! Hatvanadik 'születésnapja alkalmával a Szovjetunió Kommunista Pártjának köz- noml b /nttsápa -ás a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének miniszter­tanácsa testvéri'* Kommunista üdvözletét 'küldi önnek, Kína Kommunista Pártja ki­próbált vezetőjének, a kínai nép vezérének. ' * , j > Az ön egész élete elválaszthatatlanul összefonódott Kína Kommunisía Pártjá-. nak a kínai nép szabadságáért és függetlenségéért vívott hősi harcával, amelyet a . kínai nép nagy történelmi jelentőségű győzelme — a Kínai Népköztársaság meg­teremtése koronázott meg. A kínai népi demokratikus állam a kommunista párt.ve- retésével kilépett a nemzetközi porondra, s a béke és a demokrácia táborának hatal­mas erejévé vált. A belső reakció erői és az imperialista elnyomás ellen viselt kemény harcok nehéz éveiben és ma, a központi népi kormány elnökének tisztében ön minden ere­iét szüntelenül a nép szolgálatának, a dolgozók ügyének diadaláért, a szocializmusért vívott harcnak áldozta és áldozza, ön bölcsen összekapcsolja a marxista-leninista elméletet az imperializmusellenes kínai forradalom gyakorlatával, az új, népi demo­kratikus Kína építésével, ön alkotó módon fejleszti a marxista-leninista tanítást. Ön a kínai és a szovjet nép örök barátságának zászlóvivője. Szivünk egész melegével kívánunk önnek, kedves barátunk és elvtársunk. Mao Ce-fung, hosszú életet, erőt és* egészséget a nagy kínai nép boldogságára, a Kínai Népköztársaság javára és felvirágzására, a világbéke 'javára. \ A SZCVJETÜN'O A SZOVJET SZOCIALISTA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK KÖZTÁRSASAGOK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA MINISZTERTANÁCSA ★ ★ + Mao Ce-tung elvtársat, Kína Kommu- Pártja, a Magyar Dolgozók Pártja, Bul­iista Pártja központi bizottságának elnö- gária Kommunista Pártja, a Román Mun- <ét, a Kínai Népköztársaság központi népi ,- árt az Albán Munkapárt> a Francia tormanyanak elnoket. a kínai nép veze- . v „. . ’ . . •ét hatvanadik születésnapja alkalmával 1 Kommunista Part, az Olasz Kommunista :áviratban üdvözölte a Lengyel Egyesült Párt központi bizottsága es sok más test- Vlunkáspárt, Csehszlovákia Kommunista • véri_kommunisia és munkáspárt. ifrÉti) (43-^5^. # Németország Kommunista Pártja központi vezetőségének A Szovjetunió Kommunista Pártjának központi bizottsága testvéri üdvözlettel köszönti Németország Kommunista Pártját a párt megalapításának 35. évfordulója alkalmával. . Németország Kommunista Pártja, a német munkásosztály élcsapata, egész tör­ténete folyamán következetes forradalmi harcot vívott a kapitalizmus ellen, a dol­gozók létérdekeiért, Németország munkásosztályának ügyéért. Rettenthetetlenül és Eáradhatatlanul harcol a militarizmus és az imperialista reakció ellen, Németország fejlődésének demokratikus és békés útjáért, a dolgozók sorainak egységéért, Német- írszág és a Szovjetunió népeinek békéjéért és barátságáért, mert mindez az európai és a világbéke javát szolgálja. Németország Kommunista Pártja a nyugatnémet revansisták terrorja és üldö­zése ellenére a német nép élén harcol Németország egységéért és nemzeti független- bégéért, a béke megóvásáért és megszilárdításáért, a militarista különszerződés síién, a nyugatnémet militaristák és a külföldi imperialisták katonai összeesküvése sllen. amelynek az a célja, hogy a békeszerető népek ellen forralt újabb agresszív háborúba sodorja a német népet. A Szovjetunió Kommunista Pártjának központi bizottsága sok sikert kivár» Németország Kommunista Pártjának sorai megszilárdításához, a párttagok marxista- leninista és. proletárinternacionalista szellemű neveléséhez. Bizonyosan tudjuk, hogy Németország munkásosztálya és minden német dolgozó — az összes demokratikus erőkkel tömörülten — szoros egységben sikeresen meg- ildja történelmi feladatát, az egységes, független, demokratikus és békeszerető Németország fölépítését, s kibontakoztatja a harcot a munkásosztály győzelméért, a szocializmus győzelméért. Éljen Németország Kommunista Pártja! Éljen a dolgozóknak a békéért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harc­sán tanúsított nemzetközi szolidaritása! A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A BÉKE ÉS A DEMOKRÁCIA ERŐINEK ÚJABB GYŐZELMEI FELÉ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék