Tükör, 1970. július-szeptember (7. évfolyam, 27-39. szám)

1970-09-29 / 39. szám

LEVELEK A KEDVES OLVASÓHOZ Kék fény ügyben A Kék fény legutóbbi adása óta is — csakúgy, mint máskor — igen nagy az érdeklődés azokban a bűn­ügyekben, amelyeknek a tetteseit keresi a rendőr­ség, s akiknek az elfogásához a lakosság segítségét kérték. Jómagam is igen sok telefonhívást kaptam, s a kérdés mindannyiszor ez volt: mi van a csepeli postarablóval és a miskolci gyilkossal? A csepeli postarablás tettesének a felderítéséhez és elfogásához kérte a rendőrség, hogy aki a megadott személyleírás alapján felismerni vél valakit, vagy a bemutatott bilincsről tud valamit, illetve egyéb tényt ismer, amely összefüggésbe hozható az üggyel — te­gyen bejelentést. A televízió nézői, a Tükör olvasói valóban sok adatot, tényt hoztak a rendőrség tudo­mására. Ezeknek az ellenőrzése még ma is tart. Tud­ni kell, hogy egy ilyen ügyben a nyomozás nem hoz­hat gyors, látványos eredményt, minden tényt, bejelentést nagyon sokoldalúan meg kell vizs­gálni, a végére kell járni. Éppúgy, mint annak a rengeteg bejelentésnek, fel­tevésnek, amelyek telefonon és levélben érkeztek a Borsod megyei Rendőr-főkapitánysághoz a meggyil­kolt Labancz Anna ügyében. Kern véletlenül hang­súlyoztam, hogy sok feltevés is napvilágot lá­tott ez ügyben. A televízió nézői közül többen talál­gatták: ki lehetett a gyilkos? De — amellett, hogy érthető az ilyen „találgatás” is — számításba kell venni: az ügy természete miatt a televízióban nem mondtunk el mindent az esetről, még azt sem, ho­gyan történt a gyilkosság, mivel ölték meg Labancz Annát! A bejelentések nagy száma miatt igen sok dolga van a Borsod megyei Rendőr-főkapitányságnak — hiszen az ország távolabbi részeiből is érkeztek le­velek — és a bennük foglaltakat mind ellenőrizni kell. A nyomozás változatlan erővel folyik; volt olyan bejelentés, amely egy távolabbi megyében hívta fel valakire a figyelmet. A mindenre kiterjedő vizsgálat megállapította: jó az illető alibije, nem lehetett a gyilkos. Igen sok ehhez hasonló vizsgála­tot folytattak már le; egy sor bejelentés ellenőrzése azonban még hátra van. A rendőrség természetesen figyelembe veszi a tele­vízió nézők feltevéseit is, azonban — érthetően — a tényszerű adatokat tartalmazó bejelentéseket ellenőrzi elsősorban. S ha a miskolci ügyben nem is került még rendőrkézre a gyilkos, a nyomozás előbb- utóbb, minden bizonnyal eredményre vezet. Erről éppúgy beszámolunk majd olvasóinknak, mint tettük ezt korábban is, más ügyek kapcsán. SZABÓ LÁSZLÓ A BON NYOMÁBAN r- ÖRDÖGI HAZASSAG (Megjelent a 32. számban) A riport írója a bűnözőt több alkalommal ószeres­nek és házalónak nevezi. „Babának” nem volt ipar­engedélye. Ily módon az iparengedéllyel rendelkező házalók és ószeresek úgy érzik, a becsületüket sér­tették meg. juhasz JÓZSEF ószeresek csoportjának elnöke * A szerkesztőség megjegy­zése: A riport írójának nem volt szándékában megsérteni az iparengedéllyel rendelkező ószereseket azzal, hogy az engedéllyel nem rendelke­ző „Babát” házalónak, il­letve ószeresnek nevezte. Ugyanis Baba abba a ház­ba, amelyről a riport író­dott, ószeresként és nem jósnőként lépett be. Hasz­nált cikkeket akart vásá­rolni és nem jósolni. Egyébként is a fiatalasz- szony, akihez benyitott, mindvégig abban a hiszem- ben élt, hogy egy házalóval áll szembe, aki véletlenül két foggal született és ör­dögi hatalma van. Baba — állítása szerint — csak a legutóbbi börtön- büntetése óta nem ren­delkezik iparigazolvánnyal. Ennek ellenére foglalkozott használt cikkek vételével és eladásával. Ezért nemcsak csalás, hanem üzérkedés miatt is vádat emeltek el­lene. A KRITIKUS PONT (Megjelent a 35. szómban) Nagyon sok gyerek és leg­alább ugyanennyi szülő a gimnáziumot már eleve jobbnak tartja, mint a más­fajta középiskolákat. Ennek többféle oka van, azonban közülük most csak egyet- kettőt szeretnék megemlí­teni. Van néhány híres régi gimnázium, amelyek külö­nösen vonzóak, főleg a ma­gas oktatásszínvonaluk miatt. A szülők szívesen adták ilyen gimnáziumba a gyereküket, mert tudták, hogy éz aztán később jó alap lesz a későbbi egye­temi tanulmányokhoz is. Más gimnáziumok viszont esetleg azzal is széles kör­ben közismertté váltak, hogy ott élénk volt az ön- képzőköri élet, vagy pedig a sportélet állt magas szin­ten. Sorolhatnánk ilyen hí­res és vonzó gimnáziumo­kat, amelyek nagy múlt­tal rendelkeznek. Manap­ság is szívesen választják az ilyen iskolákat a fiata­lok és a szülők. Arra kel­lene törekedni, hogy a tech­nikumoknak, a szakközép- iskoláknak is ilyen hírük és vonzásuk legyen. Kialaku­lását segíthetné, ha egy-egy neves nagyüzem, vagy ku­tatóintézet vállalná az is­kola gyakorlati támogatá­sát az oktatási munkában. Ebből a patronálónak is haszna lenne. Ezekből az iskolákból az üzemek, ku­tatóintézetek mindjárt szakemberutánpótlást is kaphatnának. CSÄDER ZOLTÁN Budapest SZÉP MAGYAR KOMÉDIA (Megjelent a 35. számban) Lapjuknak régi előfizetője és olvasója vagyok, ezért mertem vállalkozni arra, hogy a cikkel kapcsolatban megjegyzést tegyek. Előrebocsátom azt, hogy el­ismerem Beata Tyszkiewicz lengyel színésznő szépségét és tudását. A készülő film rendezőjének, Banovich Tamásnak a nyilatkozatá­val azonban nem értek egyet. Idézem a cikkben megjelent nyilatkozatának általam kifogásolt szavait: .Fejedelmi tartásű, előkelő, kulturált, szép nő kellett a szerephez. Magyar színész­nők között ezt a típust nem találtam...” Egyetértek azzal, hogy egy- egy külföldi színésznő vágj' színész mint vendégművész szerepel magyar1 filmeken. De túlzásnak tartom a ma­gyar színjátszást kedvelők nevében, hogy a magyar színésznők között — Déryné, Bajor Gizi számtalan utódai között — Banovich Tamás nem talált „fejedelmi tar- tású, előkelő, kulturált, szép ...” színésznőt. KOVÁCS antalnE Veszprém, Füredi út 2 □ KÉPES POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP FŐSZERKESZTŐ: VETŐ JÓZSEF H. FŐSZERKESZTŐ: BÁCSKAI LÁSZLÓ MŰVÉSZETI SZERKESZTŐ: PELBÁRT OSZKÁR OLVASÓ SZERKESZTŐ: ZÁCONI FERENC HAZAI TUDÓSÍTÁSOK BALOG JÁNOS KULTURÁLIS ÉLET: MAJOR OTTÓ FOTÓFŐMUNKATÁRS: REISMANN JÁNOS KARIKATÚRA: KAJÁN SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST Vili.. GYULAI PÁL U. 14. TELEFON: 137-460 POSTAFIÓK: BUDAPEST 8. PF & KIADJA: A HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT FELELŐS KIADÓ: CSOLLÁNY FERENC TERJESZTI A MAGYAR POSTA ELŐFIZETHETŐ BÁRMELY POSTAHIVATALNÁL, A KÉZBESÍTŐKNÉL, A POSTA HÍRLAPÜZLETEIBEN ÉS A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 1. SZ. ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY HÓNAPRA 16,- FORINT NEGYEDÉVRE 48.- FORINT EGY ÉVRE 192,- FORINT 70.3145 ATHENAEUM NYOMDA BUDAPEST ROTÁCIÓS MÉLYNYOMÁS FELELŐS VEZETŐ: SOPRONI BÉLA IGAZGATÓ INDEX 25817 Meg nem rendelt fényképekért és kéziratokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A címlapon: A csodálatos mandarin operai felújítása: Szumrúk Vera és Fülöp Viktor A hátlapon: Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék