Turul 1996 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

3-4. füzet - 1. Értekezések, önálló cikkek - Ernődi Tamás: A Kusalyi Jakcsok származása és címere

óta hűségesen szolgált udvarában és noha ennél több elismerésre érdemesülne, szerdánként tartandó heti­vásárt engedélyez 2 2. Mind a rokoni kapcsolatokra, mind pedig birtok­viszonyaikra fényt vet az 1354. évi osztálylevél, amelyben Kusalyi Tamás fia Jakcs és kiskorú fiai: György, István, László, András kapják Kusaly felét és egy a Jakcs telkétől Mocsolya felé húzódó egy házso­ros utcát, Vaja felét, valamint Jakcs összes szerzett birtokát, míg unokatestvéreinek: Domokos fia János­nak és Jakabnak, valamint utóbbi kiskorú fiainak, Miklósnak, Egyednek és Lászlónak marad Portelek, Vaja másik fele, egy kusalyi egy házsoros utca, Jakcs elhunyt testvére, Lökös telke vagy kúriája és egy má­sik „curia intégra" 2 3. 1361-ben Jakcs és fiai a meszesi apátságot „desertum videlicet et omnino destitutum" kapják adományba a kegyúri joggal, valamint a hoz­zátartozó hat faluval 2 4, majd 1366-ban még négy bir­tokot, amelyek tulajdonosaik halálával szálltak a ki­rályra 2 5. Jakcs mester 1380 körül halhatott meg, fiait ek­kortájt már a királyi udvarban találjuk: György és Ist­ván az udvari ifjak hadnagyai, Dénes a király komor­nyikja 2 6, ő 1386 nyarán a fellázadt délvidéki Horváti­ak elleni harcban elesik, míg Dávid 1388-1390 között hal meg 2 7. Még I. Lajostól nyeri el András és György a beregi ispáni tisztet (1381-1388), majd Zsigmond alatt András verőcei ispán (1388) és főkincstartó (1382-1388), István szabolcsi ispán (1400) 2 8, kincstar­tó (1387), György pedig szabolcsi ispán (1392-1401), főkincstartó (1383-1391), majd 1398-1401 között tár­nokmester lesz 2 9. A Lajos királynak, Erzsébet és Mária királynők­nek, illetve neki tett szolgálataikért Zsigmond király már uralkodása elején, 1387-ben a Jakcs testvérek­nek adja Aranyosvárat „Castrum nostrum regale (...) in muro abolitum et disruptum", a hozzátartozó har­minc faluval 3 0, ezenfelül birtokolják Munkácsot 31 (1387), zálogban 1389-től a Bihar megyei Adorján 3 2, 1397-ben pedig a pilisi Solymár várait 3 3, s a század végén néhány Bihar és Szatmár megyei helységet is, amelyek száma a következő században gyarapodik 3 4. Az idővel kiterjedtté vált Közép-Szolnok megyei ura­dalmak védelmére az 1383-ban Mária királynétól ka­pott Hadad falu határában maguk is várat építenek, amelyre 1399-ből való az első adat 3 5. Kegyúri minőségben szerepelnek a genyétei Szent Márton, a moni Szűz Mária templomok, a félegyházi Szent Ilona-kápolna, illetve a monostorosábrányi premontrei kolostor okleveles említéseiben 3 6. A vár­ral rendelkező Hadad, ahol vélhetően a Jakcsok se­gítségével a XV. században Szent László tiszteletére templom épült 3 7, szintén jelentős helységük lehetett, némely családtag Hadadi előnévvel szerepel 3 8. A XV. század közepéig a mezővárosi fejlődés útját járó Ku­saly maradt birtokaik központja, innen keltezik okle­veleiket is 3 9. Részük lehetett 1411-ben a Szűz Mária­plébániatemplom (újjá)építésében 4 0, majd 1422-ben obszerváns kolostort alapítanak a Szentlélek tisztele­tére, amely mellett később begina rendház is léte­sül 4 1. A magát a társadalom nagybirtokos rétegébe fel­küzdő és a későbbiekben is „de baronum genere procreatorum"-nak nevező 4 2 Jakcs család pályafutá­sában kisebb megtorpanást jelentett, hogy miután az 1401. évi bárói felkelést követően a király kiegyezett a Garai-ligával, elmozdította hivatalából György tárnokmestert 4 3, s noha visszatértek hűségére és ko­rábbi birtokjogi vonatkozású okleveleiket is megerő­síthették 4 4, Jakcs fiai többé nem viseltek semmilyen tisztséget. A bizalmatlanságból fakadó mellőztetés viszont nem terjedt ki György fiaira, akik közül János már 1397-től az aula tagja. A felkeléskor ő is Csáki Mik­lós vajda mellett vonul fel, de már 1403-ban a király tervezett csehországi hadjáratában, majd 1404 janu­árjában a hűtlen Losonciak ellenállásának elfojtására az ő segítségére is számít 4 5, 1406-ban pedig szolgála­taikért az egész családot kiemeli a megyei ispán jog­hatósága alól és közvetlenül a maga, a nádor, az or­szágbíró és az erdélyi vajda bírósága alá rendeli 4 6. Já­nos csupán a székely ispánság elnyeréséig jut (1427­1431), 1431/32-ben meghal 4 7. Testvérei közül László 1413-14-ben tűnik fel udvari lovagként, illetve a dal­mát szigetek comeseként 4 8. 1416 szeptemberében Zsigmond őt „noster miles et consiliarius" küldi a bosnyák lázadók ragúzai házainak elkobzására, s egyúttal mivel igen nehéz körülmények között már többször nagy szolgálatokat tett a királynak és az or­szágnak, neki adományozza a három nagy dalmát szi­getet: Curzolát, Lesinát és Brazzát, adóikkal és jöve­delmeikkel együtt 4 9. 1417-ben „regius comissarius in regno Dalmacie", a szigeteket azonban csak egy-két évig kormányozza 5 0. Kapcsolata az udvarral igen szo­ros lehetett, egy ragúzai krónika szerint bizalmas vi­szonyban volt a királynéval, Ciliéi Borbálával is 5 1. Pá­lyafutása csúcsán, 1440^11-ben erdélyi vajda; 1446­ban hal meg 5 2. Harmadik testvérük, Dénes egyházi pályára lép: 1404-ben szebeni prépostként a bécsi egyetem diákja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék