Új Barázda, 1923. szeptember (5. évfolyam, 196-220. szám)

1923-09-01 / 196. szám

Th I93B szeptemberi, szombat Ara 120 korona %&<* •> -,jí£ /'■Tí^-rr^ i t ft) lf l\V- ( Budapest, V. éfg. IftC. szám* 1JIRIMZM i:2,Ol<lZlóTÉSI AKAK : negyedévre 7300 kor., egy kőnapra 3400 kor.Kgyes példdnyszim Ara 130 kor., vasárnapokon 150 korona. — Hirdetéseket milll* méter dijszaltáiü szerint vesz fel a kiadélifvatBl Megjelenik iiétfő kivételével mindennap SIEKKESZTAs£«! VI. kerülőt, O-ntca ÍO. sitin Telelőit sitmok: 48-49, 198-04, <1Jel 140-71 KUDAlIIVlTlti VI. kerület, O-ntca ÍO. sitid Telefon útinak: 48—40, 198—4)4. éjjel 140—71 Gyermekjáték Pistike: Játszunk politikát 1 Jó? Én leszek a fajmagyar. Te leszel a faj - zsidó. Jánoska: Én leszek a fajmagyar! Pistike: Te szamár, hiszen neked jobb dolgod lesz. Hát nem tudod, hogy a játék végén a fajzsidó meg­gazdagodik, a fajmagyart pedig be­csukják ? I Jánoska: Jó, hát leszek én. No kezdjük! Pistike: No kezdjük. Hogy hívnak? Igazold magad! Jánoska: Én vagyok Abráhám! Pistike: Te vagy az, a teremburáját! Nesze neked egy nyakleves. Jánoska (kiált): Jogrend, jogrend ! Pistike: Mikor engemet püfíöltel:. akkor bezeg nem kiabáltál jogrendért. Nesze még egy nyakleves! Jánoska: Megmondom az entent néninek. Ente néni, tente néni! Rozi néni (váratlanul megjelenik, olyan mint a sárkány): No, mi az ? Megint verekedtek, ti csirkefogók és pont az én ablakom alatt! Jánoska: Bántottak. Pisti belém gázolt. Pistike: Nem igaz. Csak pofont Ígér­tem neki, azt sem kapta nieg. Jánoska: Bicskát fogott rám. Azt mondta, hogy magát is megszurdoli. Rozi néni (Pistihez): Add ide a bicskát, te gazember! (Kiforgatja a zsebeit s mindent elszed tőle.) Igyni. Örülj, hogy meg nem verlek. (Mégis megveri, aztán él.) Pistike (Jánoskához): Utálatosan árulkodtál, pedig tudod, hogy nem igaz. Te förtelem! Te parlamenti pince! Jánoska: Te Orgovány. Pistike: Menekülj, mert bombát dobok rád. Jánoska: Jaj nekem! (Elszalad, majd a falon kapaszkodik s eltűnik egy szűk ablaknyiláson át.) Pistike (ezalatt, fagalyat tördel,’ hogy bot legyen belőle): Hol vagy, Ábrahám ? Gyere ide, hagy verjem be a fejedet! Jánoska (kitekint az ablakon. A szája lekváros. Vigyorog.) Pistike: Mit csinálsz? Jánoska: Itt vagyok a kamarában. A ti kamarátokban. Jaj, de félek! (To­vább eszi a lekvárt.) Pistike: Mit! Te az anyuska lék- várát hamzsolod ? Pakolj ki rögtön 1 Jánoska: Van eszemben. Pistike: A lekvár a fajmagyart illeti! Jánoska: Lekvár kell ? Eredj a tőzs­dére. Kibocsájtást rendezek neked. He he he! Pistike: Én is bemegyek! Jánoska (Bezárja az ablakot.) Pistike: Ábrahám, megver az Isten! Jánoska (Gumit mutat neki.) Pistike: Ha nem jössz, beverem a ház falát, be én! (Dühösen ütlegeli suhángjával a fal tövét. Jánoska lak- mározik, Pistike hadonáz a botjával s a verejték hull róla.) Pista apja (megjelenik a zajra. Fülön csípi Pistikét): Mit csinálsz, te gézengúz! Megbolondultál? Hát nem leveri a vakolatot! (Kétszer nyakon Cserditi.) Jánoska (felnyitja az ablakot s ki­kiabál): Segitség, segítség! Pisti bánt. j Pisti apja: Mit tett véled ez a be­törő ? 1 Csodálatos életmentés Jánoska: Ütlegelt, terrorizált, [aj a lak a fáskamarába, te világrossza hasam! (Pistivel el.) Pisti apja: Ne félj, kisfiam. Fogom Jánoska (Magában, jólakotfan): E már. No gyere ki szépen. Szegény jó játék volt. Ilyent máskor is játszás gyermek! (Pistihez fordulva): Hát fo- fogok. De mindig én leszek az Áb god még bántani a kisebbiket ? (Meg- rahám! veri.) Most pedig jösz velem. Becsuk- — lak a fáskamarába, te világrossza! (Pistivel el.) Jánoska (Magában, jólakotfan): Ez jó játék volt. Ilyent máskor is játszani fogok. De mindig én leszek az Áb­rahám ! Bethlen István gróf miniszter elnök, Daruváry és KáUay miniszterek szombaton indulnak Genfbe Vass József helyettesíti a miniszterelnököt Bethlen István gróf miniszterelnök szom. baton délután 2 óra 30 perckor a Keleti pályaudvarról Bécsen át Genfbe utazik a Népszövetség üléseire. A miniszterelnököt útjában elkísérik Daruváry Géza külügy­miniszter, Kállay Tibor pénzügyminiszter és Khuen-Hédervdry Sándor gróf követ- ségi tanácsos. A kormányzó a miniszter- elnök helyettesítésével Vnss József népjó­léti minisztert fogja megbízni. A népiskolai íanliók létszámát nem csökkentik A községekben polgári iskolák feláíliíásáí tervezik Elkészült a gazdasági oktatás reformja A Ház megszavazta a létszámcsökkentési javaslatot — A nemzetgyűlés mai ülése — Kiss Menyhért képviselő napirend előtt s-zóváíét’e. hogv tegnap este egy belvárosi vendéglőben az Ébredő Magyarok Egye­sületének több tisztviselőjét letartóztatták. Kérte a belügyminisztert, adjon felvilágo­sítást arra vonatkozólag, hogy mi történt és az Ébredő Magyarok Egyesületének tisztviselőit, mivel semmiféle büncselek ményt nem köveitek el, bocsássa minél előbb szabadon. Kafcovsssky Iván belügyminiszter ait válaszolta, hogy a letartóztatott emberek igen sú­lyos és komoly államellenes bűn­cselekmény részesei. Tárgyilagos bizonyítékok vannak a kezünkben — mondotta — és most erről az ügyről a nyomozás érdekében nem nyliatkozhatom részletesebben. Azok a képviselők, akik ezt a bűncselek­ményt védik, rossz szolgálatot tesznek az Ébredő Magyarok Egyesületének. Nem va­gyok hajlandó semmiféle befolyásnak en­gedni és az előirt kötelesség,szeri! eljárá­son akármit is változtatni. (Élénk éljenzés és taps.) Ezután áttértek a tisztviselői létszámcsökkentésről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásá­nak a folytatására. Barthoa Andor, az eisö szónok, ki­jelenti, mindnyájunkat fájdalommal tölt el, hogy ezt a javaslatot meg keli sza­vazni, mert kitűnő munkásembereket kell pályájukról elmozdítani. A javaslat csak első lépés a tisztviseiökérdés meg­oldásához, mert nagy rendszerváltozás­ra van szükség az egész vonalon. Vár­nai Dániel beszédjére válaszolva, azt mondja, hogy éppen Garami Ernőnek, Várnai elvtársának a kereskedelmi mi­nisztersége alatt szaporították a Máv. igazgatóságánál a magasrangu tisztvise­lők számát.. Majd a közigazgatás egyszerűsítésé­ről . szól. A tisztviselőknek nagyobb ha­táskört kell biztosítani. Annak idején indítványt tett, hogy azokat a tehetséges vasúti altisz­teket, akik hajlandók vizsgálat ut­ján rátermettségüknek bizonyságát adni, bocsássák felvételi vizsgára e vasúti tisztképző tanfolyamon. (Általános helyeslés.) A javaslatot elfogadja. Léiszámapasxiás a közoktatás­ügyi tárca körébán Utána Klebelsberg Kunó gróf vallás­és közoktatásügyi miniszter szólalt fel. Egy tárcára sem olyan végzetszeri! fel­adat a létszámcsökkentés, mint éppen a vallás- és közoktatásügyi tárcára, mert ha ezt a lépést elhibázzuk, abból a nemzeti kultúrái a helyrenoznatatlan kár származik. A Iétszámapaszlást főleg a népoktatás közigazgatásának a személy­zetén és a minisztériumi közalkalma­zottak létszámán fogják végrehajtani. Végzetes lenne, hogy rosszul alkalma­zott takarékosság miatt iskolákat áldoz­zunk föl. Az óvónők, népiskolai tanitók és a polgári Iskolai tanárok létszámát nem csökkentjük. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy Ma­gyarországon a hat éven felüli analfa­béták száma egymillió QOO ezer, akkor azt kell megállapítani, hogy még mindig nincs elég tanító. A nagy uradalmak igen keveset tesz­nek az iskoláztatás érdekében. Ha res­tek áldozatokat hozni ezten a téren, gon­doskodni fogok arról, hogy törvényho­zási utón kényszeritsem őket arra, hogv az iskoláztatás és az. oktatás ügyében tegyék meg kötelességüket. (Élénk he­lyeslés.) A polgári iskolákra sem ter­jesztettem ki a létszámcsökkentést, el­lenkezőleg, újabb és újabb polgári is­kolák létesítésére kérnek egymásután en­gedélyt és mindent el fogok követni a jövőben a polgári iskolák fejlesztése érdekében. Az a cél, hogy minden nagy faluban legyen pol­gári iskola. Fölösleges néptanító nincs Magyaror­szágon és ha van, az kevésbbe (érté­kes erő. A középiskolai tanárok lét- számát sem akarom apasztani húsz szá­zalékkal, de apasztani kívánom a túl­tengő központosítást. , Hogyan történik a tanítók kinevezése A decentralizáció csak úgy vihető ke­resztül, ha a népoktatási közigazgatást - decentralizálom. Énnek az alapja a ki*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék