Uj Nemzedék, 1922. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1922-05-03 / 99. szám

történt-e valakinek baja. Szerencsé re senki sem sérült meg:, csak többet rosszul lettek az ijedtségtől. Az elei emeleten lakó Kern Elemér száza dós felesége olyan súlyos idegrohamot kapott, hogy el kellett szállítani szüléinél lakására. A tettesek Budapesten bujkáló kommunisták voltak Emberéletben nem esett kér — A rendőrség lázasan keresi a tetteseket — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Az Erzsébetvárosi Kör ellen inté­zett bombamerénylet még mindig izgalomban tartja a közvéleményt és most újabb megdöbbentő merény. let történt. Április 30-án. vasárnap, az Üllői- utón lévő Ferenc József gyalogsági kaszárnya tiszti vavillonját akarták levegőbe röpíteni eddig még isme­retlen tettesek. Az aljas bűncselek­ménynek szerencsére ninc3 egyetlen­egy áldozata sem. meít a merénylő a bombát nem tudta szándékának megfelelő módon elhelyezni és igy az épületben történt romboláson kir vül más kár nincsen. A rendőrség lázasan nyomozza a tetteseket, ed­dig azonban még nem sikerült kéz- rekeriteni őket. A nyomozást ■végző rendörtisztviselők előtt annyi máris kétségtelen, hogy a merényletet Budapesten buj­káló kommunisták követték el, akik május elsején ilyen borzasztó módon akarták megmutatni, hogy kiirthatatlan szivósággal még min­dig dolgoznak a kommunista tanok uralomrajutása érdekében. Lapunk más helyén beszámolunk arról, hogy április 30-áu este és május ,1-én a fő­város több helyén kommunista rög- iratokat osztogattak. így valószínű az a feltevés, hogy á röpiratterjesz- tők keze működött, közre ennek a merényletnek az elkövetésében is. A szakértői vélemény szerint a merénylők vagy ekrazitos szelencét, vagy úgynevezett köteges kézigráná­tot használtak a robbantásnál, ami a katonaság körében roppant izgalmat keltett. , • A megdöbbentő bűncselekményről munkatársunk ezeket jelenti: A robbanás Vasárnap az Üllői-ut végén, a Népligetiéi szemben húzódó Ferenc József gyalogsági kaszárnya udva­rán este kilenc óra tájban sorako­zott a legénység. Másnap kellett volna ugyanis a május elseje miatt elrendelt készültségi szolgálatnak kezdődnie, de Riffl ezredes ezredpa­rancsnok úgy határozott, hogy a szolgálat már este kilenckor kezdőd­jék 'meg. A készültségi szolgálatra való so- rakozás idom, pontosan S óra 53 vercnor hatalmas detonáció rázta meg a levegőt. Az irtózatos erejű robbanás az épület bal sarkában lévő tiszti pavil­ion felől hallatszott és olyan erős volt, hogy mindjárt az első pillanat­ban i meg lehetett állapítani, hogy nagyobb robbanás történt. Éppen ezer* a felvonuló őrség a kaszárnya ügyeletes tiszt vezetésével futólépés­ben a robbanás irányába sietett. Körülfogták a tiszti pavilion épüle­tét, ahonnan kétségbeesett sikoltozással sza­ladtak ki az ott lakó asszonyok és gyerekek. Senki sem tudta hirtelen megálla­pítani, hogy pontosan mi történt, mert az épületben tartózkodó nők és gyermekek az óriási izgalomtól per­cekig nem tudtak összefüggően be­szélni. Többen idegrohamot kaptak. A robbanás pillanatában a» épület bejárójához közel,. a folyosón ment keresztül Schwarz József főhadnagy, aki a kitóduló füstről megállapí­totta, hogy a robbanás a pincében történt. Az őrség emberei lerohantak o pincébe, amelyet különben fáskam­rának használnak. Feltörték az ajtót és ekkor látták, hogy a pince Forinyák-utra néző ab­lakának vastag vasrácsát telje­sen elpusztította a robbanás. A vele szemben lévő falakat mint­egy 15 centiméter nagyságban hátratolta a légnyomás, az ab­lak alsórészén pedig fél méter­nyire kiszakította a téglákat. Nyomban megjelent a helyszínén a főépületben tartózkodó ezredpa­rancsnok, Riffl Sándor ezredes, ükí megtekintette az épületnek a Fori- nyák-ut felől kiszakított falát. Alapos vizsgálódás után kétségte­lenné vált, hogy a robbantó készü­léket az utcáról helyezték cl az ab­lak alsó párkányán. Közvetlenül a merénylet után való percekben a Pince előtt összegyűlt tisztek a még érezhető füst szagáról egyöntetűen azt állapították meg, hogy a bombát ekrazittal töltötték meg. Az is azonnal világossá vált, hogy a bűncselekménynek csak azért nem volt súlyosabb következ­ménye, mert a bombát nem helyez­ték el szakszerűen. Az ekrazitnak ugyanis az a tulajdonsága, hogy csak abban az esetben hatásos, ha bizonyos ellenállásra talál, mig pusztán a levegőben történő robba­násnál nincsen olyan pusztító ereje. Mivel a merénylők a bombát ebben az esetben az ablakpárkányon he­lyezték el, megfelelő ellenállás hiá­nyában nem tudott nagyobb kárt tenni az épületben A robbanás előtt két perccel elaludtak a lámpák A pince menyezetét nem törte át a robbantó anyag, csupán a vakolat hullott le onnan. A kétemeletes tiszti pavillonban többnyire csalá dós tisztek laknak; a tisztek a má­jus 1-re elrendelt készültségi szol­gálat miatt szolgálati helyükön tartózkodtak, a lakásokban csupán nők és gyermekek voltak. A robbanás percében sárgás­fekete füst támadt, amelynek sza­gát még perceken át lehetett érezni. a kétemeletes épületnek a Fori­nyák-utra néző valamennyi ablaka kitörött, az üvegtáblák csörömpölve hüllőt* lak a földre. Fokozta a hirtelen keletkezett óriási pánikot az a körülmény, hogy a robbanás előtt két perccel három percig tartó rövidzárlat keletkezett és igy három percen át teljes sötétség borult nemcsak az épületre, ha­nem az egész környékre is. A kaszárnya többi épületéből eiő- futó tisztek felszaladtak a tiszti 'a- kásokba, hogy megállapítsák, nem A katonaság körülveszi a Népligetet A robbanás után az őrség. tagjai és mintegy három századnyi legény* ség azonnal kivonult a kaszárnyá­ból, körülvette a Népligetet és a Formányi-ut mellett húzódó térsé­get. hogy az esetleg ott bujkáló tet­teseket kézrekerithessék. Valószínű, ugyanis, hogy a bomba elhelyezésű után néhány percre történt a rob­banás. a tettesnek tatiát a közelben kellett tartózkodnia. A sürü kordonon belül megkezd* tek az ott tartózkodók igazoltatása*» Körülbelül harminc embert Idő tó vittek a közeli őrszobára, ahol épen egy rendórfogalmazó teljesített szolJ gálatot egy századnyi rendőrlegény.' seggel. Az előállított emberek mind* egyike tudta magát igazolni és igy valamennyit szabadon engedték. Megkönnyítette a merénylők műn-' kaját az a körülmény, hogy vasár- nap este kilenc óra tájban majdnem néptelen volt a környék a kaszárnya mellett, mert a katonák a készült-, segi szolgálat miatt benn tartózkod­tak^ kaszárnyában és a hűvös idő­járás miatt a közönség sem igen volt a Népligetben. A merénylők igy feltűnés nélkül megközelíthették az épületet, sőt a rövidzárlat okoztál sötétségben észrevétlenül el is mene­külhettek. Megindul a rendőri nyomozás Riffl Sándor ezredes értesítette Ná- dossy Imre országos főkapitányt, to­vábbá Nikolich tábornok várospa­rancsnokot, akik autón a helyszínre siettek. Hamarosan megjelent a ka­szárnyában Czibor Ferenc dr. de- tektivfőnök, Horváth Antal dr. rend­őrfőtanácsos és Angyal László dr. detektivfőfelügyelő egész sereg de- féktivvel és nyomban hozzáfogtak a bomba szétvágódott darabjainak összeszedéséhez. Sikerült is számos szilánkot megtalálniok a lehullott faltörmelék között Horváth Antal dr. rendőrfőtaná­csos megkezdte az épületben tartóz­kodók kihallgatását, akik azonban semmi olyan adatot nem tudtak szolgáltatni, amelyet a rendőrség a nyomozásban felhasználhatna. A városparancsnok is megtett'! a hely­őrségekben a szükséges óvóintézke­déseket, nehogy az eset megismét­lődhessék. Kihallgatták a kaszárnya körül elhelyezett őrség embereit, de ezek sem emlékeztek senkire, akit a kaszárnya körül láttak volna ólálkodni. Mi történt a kispesti áramfejlesztőben A rendőrségnek a legfeltűnőbb az volt, hogy a robbanás előtt két perccol — mint említettük — rövid­zárlat keletkezett, mely három per­cen át tartott és ezalatt teljes^ sö­tétség borult az egész környékre. Sajátságosnak azt találták, hogy ez a rövidzárlat pontosan a robba­nás idejében keletkezett. Autón azonnal kiment a rendőri bizottság Kispestre, az áramfejlesztő telepre. Kihallgatták a vezetőség tagjaiig akik elmondották, hogy aznap dél­után hét izbén volt rövidzárlat $ vé­leményük szerint ez a jelenség nem.' hozható összefüggésbe a bomba- merénylettel. A rendőrség által kiküldött szak­értők is vizsgálatot tartottak az áramfejlesztőben és nekik is az a véleményük, hogy a rövidzárlat egészen független a bűncselekmény­től. Ennek ellenére a rendőrségen tovább főijük a nyomozás abban az irányban, hogy teljesen tisztázzák' ezt a feltűnő körülményt. Ekrazit-szelence vagy kézigránát A helyszínen összeszedett bomba- szilánkokat bevitték a főkapitány­ságra, ahol tegnap, hétfőn délelőtt a rendőrség által meghívott polgári szakértők, továbbá a katonaság ré­széről kiküldött fegyverszakértők alapos vizsgálat alá vették. Mint­egy két órán át tartó tanácskozás után sem tudtak megállapodni ab­ban., hogy milyen robbanóanyaggal, illetve milyen robbaniókészülékkel követték el a merényletet. A szak­értők egyik részének véleménye sze­rint abból, hogy a robbanás után sárgás-fekete füst keletkezett, ami! az ekrazit különös ismertetőjele, kétségtelenül arra lehet következ­tetni, hogy ekrazittal töltött szelen­cét helyeztek el a pavilion pincéjé­nek ablakpárkányán, mig a szak­értők' másik részének az az állás­pontja, hogy köteges kézigránátot Előfizetési ár: Egy hónapra 10V kor., negyedévre ’Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kéz, 280 kor* félévre 560 kor* egész évre 1100 kor. . V T'ria r mr j nrr a n Honvéd-utca 10. szán. — Telefon-számi 127—U, Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron Jplj&tzXLlAi* 127—47, 127—48, 127—*9. József 65. — Gyorsírók t 3 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. ' ■ "Y“' " 7—20, 7—21. — Fiókkiadó hivatal i IV* Dona-n. ^ Reklamációk-. 19-25 és 121—4L Telefon: 123-08 és Texéz-körut 62. Telefonj 121-«.- ^^! V Negyedik évfolgam, 99. (778,) szám Afft «ff; kOfCMta Budapest, T922 májas 3, Sze ret Bombamerényletet követtek el a Ferenc József gyalogsági kaszárnya tiszti pavillonja ellen fii’ F ■ áT »-J4A..A I 5£

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék