Uj Nemzedék, 1926. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám

*j«u>u#i án in hmm MM'ittte iWr *v^»Jk gM Mtmmm &t*t\tM*u*g t* vumu. »i«M.«M)m.,Mnti^ HBB wmm WBS f v ICocnrr »w J<v\ h mMt Ssi * »*«j = Bad«PeIt, v. t«.,„ JJO.OM k«roH. — fertSS HraB yy^* l ^421/C^mJ _ HH pwrfów Honvéd - utca 10* Mim. *«»■«■ «in *r« helyban, e8PS5 8®jg® MQ E^M, BqH ^gaBtaUMS HBgS Tel.fon i 127—47. 127-44. vidéken <1 pél , .oHv.ro., ő*g®j SPSB jaflBjj ffi^ÉBwiPI WtfSy Ajgb^^i .-mipSKBfc. efg^dgígFte J- 4». Cyorvlrik : 7-20. ­200« kor. Wlrahvn bél. g9HH <aOE »g| flirr ABEfafflg» áMfcafMft BEEMWff^ FlókkladOlilvnlalok. Vili.. k«rnnp é. vo.óraap 2500 AjjaR WSBB TBMHjBlBl IfffiB Wp? -ll§y MK» gB|^^,. Rikócxi-ut 1. ««., Telelőn. eutrék W. Hlrdetéeek fi^KSSHm* MBB HH H» WfotfSfc, r~fj !IjTfcJ fflfflt ^PjBflM^WjBBirwd^ J. 136-04, Teríx-kSrut É2, »«tini. | || njmW Telefon i VIII. évfal ííiír Köszöntő Boldog uj esztendőt mvájnnak egy- másnak az emberek, — ki szívből, ki megszokott udvariasságból. Boldog uj esztendőt kivannak az Uy Nemzedék íróasztalai mellől a toll katonái az Uj Nemzedék olvasóközönségének s ebben a köszöntésben valóban csupa őszinteség, közvetlenség, szeretet. Mert ezekkel a motívumokkal van telides- tele újság és olvasóközönség viszonya az olyan újságnál, amelynek betűit nem hideg üzleti számítás irányítja, amely világnézetet szolgál, amely egy gonoszul megtiport nemzet föltámasz­tásának, egy nagy történelmi föladat­nak szenteli minden sorát, egész gon­dolkozását, szivének-ielkének minden hevületét, e föladat jegyében áldozza a munka napról-napra kigyuló mág- lyatüzén agysejtjeit és idegrendszerét. Az ilyen újság — s az Uj Nemzedék olvasói maguk tudják legkivatottab- ban megmondani, mennvire ilyen az ő lapjuk — nem a bérfizetéses munka robotját végzi az ezerszemü Cézár ked­véért, amelynek kegyetlen szenzáció­szom ját kell napról-napra oltania a maga idegnyomoritó napszámával, ha­nem apostolkodik felelősségének nehéz s egyben fölemelő tudatában, — s az ilyen újság közönsége nem egyszerűen a maga pénzéért neki járó, őt kiszol­gáló nyomdaterméknek tekinti lapját, hanem jóbarátjának, mindennapi pré­dikátorának, a hétköznapi gondok és a történelmi élet nagy problémái közt eligazító mentorának. S a komoly, az elhivatott újságírónak igazi fizetsége a jó munka öntudata mellett ez a sze­retet, ez a megbecsülés, ez a bensősé­ges bizalom. Ilyen gondolatok jegyében köszönt- jük a boldog ujesztendőt olvasóinkra ma, amikor nemcsak egy leninit nap­tári esztendőből lépünk át egy uj, egy kosdVö iirijdáráir **'íI'T.dóbe. hanem c'-'-ben ~ii~~fffi*— n 1 is kezdő­dik az Uj Neinzedék-nek. S mikor a megszokott, talán elkopott szóval, de a legöszintébb lélek eleven bensöségé- vel mondjuk el ezt a köszöntést, igaz fájdalommal kell arra gondolnunk, hogy a köszöntés a mienk, de a foga­natja nem. Mert ha rajtunk állna, minden becsületes ma ""-ároknak meg­hozná ez az esztendő azt a boldogsá­got, amelyet olyan bőségesen kiérde­meltek, megszolgáltak a gyász, a fáj­dalom, a nyomorúság sötét esztendei­ben. De Istennél a boldogság ke­gyelme, — az emberé a bizakodás és az a törekvés, hogy maga is megtegye a magáét sorsának jobbulására. Mi eb­ben a törekvésben igaz lélekkel segí­tünk minden becsületes magyar em­bert, akármilyen rendű és rangú le­gyen, aki ennek a megpróbáltatok nemzetnek méltó tagja. Mi, a tolinak katonái, a keresztény ma"varsá.g harcosai, tudjuk, hogy a mi közönségünk is ugyanilyen belső őszinteséggel kivan nekünk boldog uj esztendőt. De ha valakikre: a harco­sokra áll az, hogy nem a boldogság a mi dolgunk, nanem a vitézkedés. Mi tudjuk, ho""r a mi uj esztendőnk me­gint csak inkább lesz harcos, mint boldog, amiképpen az volt a régi esz­tendő is. De vállaljuk a ránk követ­kező újabb tizenkét hónapnak kemény csatáit, mert a harcot kötelességünk­nek tudjuk, hivatásunknak ismerjük. S még valamiért. Azért is, mert tud­juk, hogy a mi közönségünk kitart ve­lünk, szeretetóvel támogatja érette ví­vott harcainkat és nem engedi közöm­bösséggel, szeretetlensénnel a pusztá­ban kiáltó szavává ítéltetni zrinyi- miklósi kiáltásainkat. Ennek tudatában föl5-tatjuk a jó harcot azért a Magyarországért, a melynek felszabadult fiai, lányai majd nem a „trianoni árvíz“ szörnyűségei közepette fognak sírni és tengődni, ha­nem a szabad Kárpátok országában fognak Istenimádó és hazaszerető lé­lekkel kezdeni boldog uj ezeresztendőt. És mi is uj esztendőt kezdünk. Har­cokban, tüzes lelkű munkában méltót az eddigiekhez. Harcos, uj esztendőt kezdünk a régi ideálokért, a mi ideál­jainkért, a keresztény Magyarország ideáljaiért, amelyeknek halhatatlans4- gálian hiszünk. .. Ezzel a hittel köszüntjük az olvasót. A Tisza mellékfolyóin ulabb víztömegek zúdulnak le A Szamos ma délelőtt Ismét árad — A Kőrösök* nél egyelőre változatlan a helyzet — Újabb jég- torlaszok a Tiszán és a Bodrogon Mayer János miniszter kijelentette, hogy megsegítik a károsultakat Az árvizt őrületekről ma délelőtt érke­zett jelentéseink szerint a Tisza mentén tovább romlott a helyzet. A leginkább ve­szélyeztett Tokaj mellett tiz centiméterrel apadt ugyan a Tisza vize, azonban Tokaj­tól lefelé az árterület tovább bővül és ma már Tokajtól az alsóhevesmegyei Po­roszló vidékéig, tehát a Tiszának körülbelül 90 kilométer hosszú szakaszán több helyen kiön­tött a víz. A tiszamenti Ároktőnél, Alsóborsodban, ahol tegnap este és az éjszaka még vál­ságos volt a helyzet, ma reggelre javulás állott be. A lakosság a Tisza vidékén is mindenütt a gátakra sietett és még az ár­területtől távo’abbra eső községekből :,s érkezeit, segítség. ,, A békésmegyei árterületen vádozatle a helyzet, rosszabbodás nem állott be s a nagy víztömeg levezetését már megkezdték. Amennyiben újabb áradás nem jön a — Az Vj Nemzedék tudósítójától. — Körösökön, a békésanegyei és biharmegyei árterületen rövidesen megjavul a helyzet. Az árterületek száma különben ismét bővült az országban. C sonkás zat már me­gyében, a román és cseh határ összeszöge. lése közelében a kis Túr folyócska is ki- öntött, Szatmármegye fehérgyarmati já­rásában. A Tuv árterülete határos a Sza­mos árterületével. Rossz a helyzet az alsó Marosnál, Csa- nádmegyében, a Makótól Magyarcsanádig húzódó vonalon. A Bodrog mentén, Zemplénmegyében ja\ult a helyzet cs ina délelőtt már öt centiméterrel apadt a Bodrog. A Tisza és mellékfolyóinak ártérül été­től függetlenül, a?, ország jjnáeik részé* Sopron megye ben is áradás vau. Itt \ Kis-Rába, a Hanság levezető csatornája duzzadt meg és öntötte el a földeket. A különböző árterületekről tudósitóink­tól ma délelőtt ezeket a részletes jelenté­seket kaptuk: Olaszliszkáról jelenti telefonon az Uj Nemzedék tudósítója, hogy: A Bodrog vize ma délelőttre öt centiméterrel apadt. Az egész éjszaka még válságos volt a helyzet és a viz összesen 13i házat öntött el a községben. Az olaszliszlcai hírhedt csodarabbi, a bankóhamlsitás ügyéből közismert Friedlender háza hátulról kapott vizet. A községben különben teljes a nyuga­lom és a 134 elárasztott ház lakúit a köz jség és a* szomszédos, falvak családjainál elyezték’ el.VJ • A Maros árvize most zudlul le a Tisza Szeged, december 31. A város mérnöki hivatalában tömege­sen jelentkeznek a kétségbeesett emberek, akiknek a lakásában sok helyen térdig érő talajvíz fakadt fel. A jelentkezők a várostól kérnek megfelelő segítséget, A hatóság; Somogyi polgármesterrel és Bo­kor alpolgármesterrel, a szegedi árviz- kormánybiztcssal az élén mindent elkö­vet, hogi) a, bajbajutottakon segítsen. Nagy nehézség azonban, hogy szükség- lakások a nagyfokú lakásínség miatt nem állanak a város rendelkezésére. Sokan most, különöseb a várost környező fal­vak lakosai közűi, ;i szabad ég alatt ta­nyáznak. A Tiszán Srji’dnben a vízállás szerfölött különböző, mert a vizet sok helyen megduzzasztotta a jégtorlódás és így a nivódifiWenciák nem egyenlítődhettek ki. A csongrádi jégtorlasz felrobbantása után a Csongrád fölött megduzzadt víztö­meg most már szabad folyást hágott. A Marosról most zudul le az áradás a Tiszára eddig azonban még nem pénzösszeget. Minthogy a Tisza csw Tokaj között már megi\ reimiéilbeiő, hogy Szab szadob mellett is rövid felé ..az a hatalmas jég Tiszadob mellett tö órán át hiába ágy tot Az .ágyúzás sik< békeszerződés ■ keresendő. E jelentettük könnyebb védség é semmin házma szemty ás, ar a jó * az r és attól kell hírlapi, hogy ez tf közeli idő­ben ront a helyzeten. Maga Szeged városa nincsen veszede­lemben, a 3Íóra-városrészben azonban > még most is több száz ház talapvföb'e áll. Tokajról jelenti tudósítónk: A Tisztí vize ma délelőtt tíz centiméterrel apadt A jég egyr sze a Tisza felső részéről már megindult lefelé. Tokaj alsó részén azon ban még áll. Tokai mellett robbantás nincs szükség, mert az olvadás mit 11 erős. Bél főispán és Bernsith alispán r kajban is megtekintettek a helyzetet. népjóléti minisztériumtól kértek segít get. Úgy értesülünk Tokajon, bogy a A ség számára 50 milliót már ki is utalt fi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék