Uj Nemzedék, 1929. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-01 / 1. szám

Frakkos betörők véres harca Berlin utcáin /íz JSIomine Jesui ívta Zadvavecz István “=—“““— Mélységbe zuhant a spalato— zágrábi gyorsvonat mozdonya A mozdonyvezető szörnyethalt — A forgalmat átszállással bonyolítják le — Az Vj Nemzedék tudósítójától. — Belgrad, december 31. Hajszálon múlott tegnap, hogy a spalato—zágrábi gyorsronat borzalmas katasztrófától menekült meg. Jeszenica állomás közelében az egyik éles kanya* rodónál a teljes sebességgel robogó gyorsvonat egy hatalmas sziklába utódot^ amely levált a pályatest mellett emelkedő hegyoldalról és a sinekre zuhant. A' jpe.ydeny ki sikl ott és néhány pillanatig még a »’öltése» szaladt, maju lefordult a töltés mellett hnzódó mélységbe. Az utolsó pillanat­ban szerencsére elszakadt a postakocsit és a személykocsikat összekötő lánc. A mozdony igy csak a postakocsit rántotta magával. A mozdonyvezető szörny eth alt és a vonatvezető súlyosan megsérüli A vonal utasainak semmi bajuk nem történt. A forgalmat egyelőre átszállás« sál bonyolítják le, mert a szikla teljesen eltorlaszolta a pályatestet Jeszenica' Modrus-Fiumemegyében van s az njonnan épített ogulin-spalatoi vasútvonal egyik állomása. Jl jugoszláv kormány tegnap délben lemondott Groll demokrata miniszter kényszeritette IQorosecet a lemondásra — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Igen, Jézus nevével ajkunkon, s Jézus neve erejével gerincünkben lép­jünk bele az uj esztendőbe, az 1929. évbe. Oly sűrű, átláthatlan köd nehezedik a föhjre ... És én mégis látom a jö­vendő lágy tavasz virágait? hjttlom a zöld gályák közé rakott fészkek mélyé­ből a madárfiókák csipogásait; a mesz- sseségbAI. * ködön ét ^zomembe moso­lyog a gyümölcs pirja s hamvas szűzi bája, —: mert hiszem a napot, s tudom feltámasztó, éltető melegét. Ködös, rideg, pusztító teleim nagy hite ez . . . Ami a ködbe fojtott ahyag-remé- nyekre a napsugár, ami azfelpusztított vagy téli dermedtségbe Uszított fészek- otthonokra az éltetöy:;Bap diadala, — ugyanaz a magasabb, fa szellemi, az em­beri reményeknek, otthonoknak, társa­dalmaknak: Jéjzus. Hiába! Ez a név valahogy nagyon szorosan odaállott az ember sorsa mellé. E név nagyon erősen belevése- tett az ember tapodta útra. Semmi szó­noki merészség, csak szent igazság cseng elő az apostol szavaiból: „Az ég alatt nem adatott nekünk más név, amelynek erejében üdvözülhessünk“. Sőt e név egyenesen fundamentommá és pedig egyedüli, kizárólagos funda­mentommá lett az egész életnek: „Mert más alapot senki sem vethet, azon kivid, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus“. (Sz. Pál a Korinth. L 3. 11.) Bár bátran kiirtam hasonlatképen, hogy ami a nap az anyagéletnek, az a Krisztus Jézus a lelki, szellemi, avagy mondjuk ki igy, „emberi“ életnek, — mégis ki kell jelentenem, hogy más a nap és más a Jézus nagy hatásának az útja. A nap ható erejével szemben a min- denség csendes, szenvedő vagy öntu­datlan átadóként áll. Ez nem elég Jézussal szemben. Itt az ember szel­lemének, agyának és akaratának kell találkoznia és öntudatosan belekapcso­lódnia az élő, akaró, parancsoló Jézus­sal, ki evangéliummal a kezében köze­ledik hozzá. Sokszor nagyon keserűen szidjuk az életet, a megcsunyult, lezüllött életet. Pedig csak azért csúnya, lezüllött, el­viselhetetlen, mert nagyon nagy mérvű kikapcsolódás történt Jézusból. Böl­csőink állnak, padlásokon, pókhálósán, nem mosolyog bennük a rózsaszínű élet, — mert nincsenek belekapcsolva, az; „Életbe“. Ifjúságunk tüdővészesen köhög. Sápadozik, hervad. Dacára a nagymérvű, tán túlzott testkultusznak. ’ópeviuu-K, -4 mart »iaes bőlekacsolvA Jézusba, az „UT;‘-ba: ki a sport, cser­készet virágos i jain, érdéin, hegyein keresztül a nem látott, ma nem eléggé keresett „örök halmok* útjaira irányí­taná lépteik A felnőttek, apák-anyák világa kétségbeesett. A munkátlanság, kenyértelenség szörnyűségeitől mere- dezik a fizomülc Dunán innen és Dunán túl, Kárpátokon innen és Kárpátokon túl * * * á* , i .* Mert a társadalom nincs belekap­csolva Jézusba, az „Igazságába. Ha több lenne Jézusból, az Igazságból a népek és nemzetek életében, a vezetők és politikusok munkájában, a nap­nap után termelt törvényekben, bizo­nyára türhetőbb, emberiesebb volna a földi és társadalmi élet . . . Mielőtt beleinditartálak az nj eszten­dőbe, bárki vagy, ki e soraimat olva­sod, ifjú vagy öreg, alattvaló vagy irányitó, éhes vagy jóllakott, halljad Jézus szavait: „Én vagyok az nt, az igazság és az élet“. I . És ne rágódjál sokat e szavakon! ,. . Kapcsold ez „ut“-hoz a te utaidat, ez „igazsághoz“ a te igazságaidat, ez „élethez“ a te életedet. így. In Nomine Jésu, Jézus nevében lépj az Ur 1929. esztendejébe. Nagy a köd. Lehetetlen a holnapba látni. És én mégÍ6 hiszem, hidd te is, hogy a mi napunk, Jézus, győz a kö­dön, a zűrzavaron, a hidegségen . . . és lesz még tavasz szép, festői virágok­kal, lesz még nyár bőséges aratással és gyümölcsöt érlelő napokkal. így teremtsd meg magadnak és a boldogtalan magyar társadalomnak a: Boldogabb uj esztendőt! Belgrad, december 30. A Korosec-kormány vasárnap délben lemondott. Korosec miniszterelnök a déli órákban a királynál audenciát kórt és benyújtotta az összkabinet lemondását. Hivatalos jelentés szerint a király egészsége még nem állott teljesen helyre, és Így döntésre csak két-három nap múlva kerülhet sor. Korosec lemondása váratlanul jött, noha politikai körökben már régóta szá­mítottak rá, általában azt hitték ugyanis, hogy vasárnap még egy minisztertanács lesz, amelyen a válság megoldásáról tanácskozni fognak Erre a miniszter- tanácsra nem került már sor. A szkupstina pénzügyi bizottságának vasárnap kellett volna ülést tartania. Napirenden volt a közoktatásügyi mi­misztérium budgetjének tárgyalása. A demokrata pártállásu Groll közoktatás- ügyi miniszter azonban levelet intézett a bizottság elnökéhez, amelyben utalt arra a körülményre, hogy bár a kor­mány lemondása ezideig még nem kö­vetkezett be, miután azonban a lemon­dás ténye elhatározott dolog, a kormányt lemondottnak tekinti és ezért kéri az ülés elhalasztását. Állí­tólag ez a levél késztette Korosec mi­niszterelnököt a lemondásra. A kormány lemondásának várható kö­vetkezményeiről megoszlanak a vélemé­nyek. Valószínű, hogy a király csupán a pártok vezéreit hallgatja majd meg. Nagy érdeklődéssel várják, vájjon Pribicsevics, az önálló demokraták vezére és Macsek, a Radics-párt vezére, tehát a paraszt­demokrata koalíció vezetői meghívást kapna-e a királytól audenciára és hogy ezek elfogadják-e az esetleges meghívást. Általában kizártnak tartják, hogy ismét koalí­ciós kormány alaknljon. A radikálisok, a szlovén katolikus nép­párt és a bosnyák mohamedánok azt akarják, hogy újból pártjaik kerüljenek kormányra. Az uj kormány legfontosabb feladata a költségvetés letárgyalása lesz. A költség- vetést a szkupstinának április 1-ig meg kell szavaznia ,hogy ex-lexre ne kerüljön sor. nmuHll árt In ■■■ —— — — 4* -. BH »■•rkoMtS.íf *• kén s pent« M nn*T, IBB Bal bP§m fgifsk ÜP "«W' v” 10­■•(y.dévr. » peng« M BSSBI Wföí lIH flnlilfc W&ä _ _ A T \T C 'T W SmS !•!JAat117-47,J3° «• yb.a. vidék.. <> Bn mI BBS HHBBuI ^HHI^i lÉlSP*8Í& B$ÍÍálSf^ «t l. Tol., J. «1W6, Téré*. pAiyMadTiron io ni- nyel tSgm J| íMBmíkMEmbJbBIiaB8V*B^Eiai ah*? SSMSme&m*fsmr^wMmmmr kim h. T.i«(»n- m.«. I4r.- Hirdeti ..k mii- fMPghggBf 3sB3B BlW WHB W«Wte; Wife §jf®i JBSgf I„ Or.*.z«*.-iiU« 1». •«. amit.re. díj..>bi. V&WBK&M& flam agat wB wirf^ B t.i..Aut.t>o*.*5.n..Mír$a. ♦♦♦ ...ii.l 4mr Hl HH HR Hi HHHHHI^HR^ ^bwbí HB 1. Toi.ro... •> XI. évfolyam 1. (2736.) szám ♦ Kedd 6 Budapest, 1929 fanudv 1. \ Strasznof, a „szélhámoskirály“ újra felbukkant Pesten és feltalálta a szilárd szeszt^ A prágai rendőrigazgatóság tévedésből közveszélyes őrültként körözte 1902*ben Vilmos császárt Áx>a ÍO Hllép

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék