Uj Nemzedék, 1929. július (11. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-02 / 146. szám

jpr$* Súlyos autókatasztrófa Nagytétény határában tizenöt sebesülttel ———————in in Viharosan tűntettek Magyarország mellett KraKóban, Bem hamvainak fogadásánál Kommunista tüntetést rendeztek vasárnap « ban a halálgyár nyolc áldozatának temetésén ————MB—BMIIIIJ I Nyolc napi kutatás után sértetlenül meg­találták egy kis szigeten a négy spanyol őceánrepülőt és a Numancia repülőgépet Kényszerleszállást végeztek a nyílt tengerre és nem tud­tak magúkról hírt adni -r- Egy ar^ol hajé szedte fel őket Leírhatatlan ürömmel égadta a hirt Spanyolország mmm A*/. TT4 V /'*** 9i> fi'íSI* ttlftAoHAláf A1 _ Dalosverseny Tízezer magyar dalos rendezett or­szágos dalosversenyt Debrecenben, Horthy Miklós kormányzó jelenlété­ben. Tizezer magyar dalos tett njabb tanúbizonyságot a magyar kultúra ma­gas színvonaláról, amelyről nem tudta letaszítani Trianonnak semmiféle go nősz igyekezete. És tizezer magyar férfi torkából harsogott égnek a „Nem, nem, soha!“ törhetetlen fogadalma Csonkamagyarország virágfüzérek és villanykörték közé foglalt mása előtt a hatalmas dalosverseny befejező akkordjául. S most, hogy az országos dalosverseny résztvevői hazaszóledtek, a kettős ün­nep magyar eseményei közül a magyar dalnak ezt a manifesztációját érezzük a legkiemelkedőbbnek és a legtanulsá gosabbnak. „Gonosz embereknek nin­csenek dalaik“ — hirdette a múlt szá­zadbeli német poéta s hozzátehetjük: hitükvesztett, reménytelen nemzetek­nek nincs dal kultúrájuk. Ha egyéb nem mutatna is a magyar feltámadás elöbb-utóbb elkövetkező tényének bizo­nyossága felé, arra mutatna az a jelen­ség. hogy a magyarságnak ezrei és ezrei minden nyomorúságunkban is tudnak daloskedviiek lenni, tudják az ének fegyelmében mindenféle „győz tes" bocskoros népet messze túl szárnyalva hirdetni a magyar dal hal­hatatlanságával együtt a magyar hit. a magyar remény, a magyar akarat törheáetlenségét és a magyar kultúra fennsőbbségét. És mikor Budapest polgármestere azt mondotta a debreceni dalosverse nyen, hogy dalosainknak ez a szerep lése valóságos „kulturhadgyakorlat“. akkor nagy igazságot mondott ki. Ép pen legutóbb bizonyította be testvér lapunk, a Nemzeti TJjság, hogy Európa zenei hegemóniája ma clvitathatatla- nul a magyarságé. Alkotásokban épp úgy, mint ekzekutiv művészekben. És ennek a mi nagy zenei hegemóniánk nak egyik diadalmas támasztéké a ma gyár dalkarok művészi tökéletessége amelyet minden nemzeti nagyzás nél kid állapíthatunk meg és vallhatunk e csonka ország egyik büszkeségének Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy maga a kultúrában s így a zenében és dnliművészetben való fennsőbbség tökéletesség garanciája annak, hogy p magyar igazság politikailag és érvé nyésiilni fog, a magyar reménység politikailag is valóra fog válni. Alá írjuk, amit Bethlen István gróf mi niszterelnök más vonatkozásban úgy fejezett ki, hogy jerikói kürtökkel vár falakat mulasztani csak a bibliai idők ben lehetett s éppen mai helyzetünk legszomorubbau ékes bizonysága an nak, hogy egy fegyvertelen, védtelen letiport nemzetet minden kulturfölé nyével együtt börtönben tarthatnak kullurátlan, de állig felfegyverzett nációk. De amilyen bizonyos, hogy a XX. századnak ez a legk iái több szó gyene nem tarthat nemhogy örökké, de még csak huzamosan sem, éppolyan bizonyos az is, hogy a magyar dal kultúra egyfelől folytonos táplálója annak az öntudatnak, lelki készenlét­nek és magabizásnak, amely nélkül el bukott nemzet- soha nem számíthat arra, hogy ismét talpraálljon, másfelő1 pedig kifelé is nyomós tényezője h magyar igazság elkövetkezendő orvé nyesiilésének. Mert amikor a kultur világ egyre sűrűbben adja jeleit an nak, hogy 1918 „győzelmi“ mámorának tiinedezéscvel ráeszmélt arra, hogy Magyarország megcsonkításával mek korát vétett önmaga és Keleteurópa békéje, nyugalma és rendje ellen is. (A vezércikk folytatása a 2-ik oldalon.) Madrid, junius 30. France őrnagy, a Numancia kalandos útjáról az „Eagle“ angol repülőgépanya- hajó fedélzetéről szikratávirati jelentést küldött a spanyol haditengerészeti mi­nisztériumnak. A Numanieia, Franoe őr­nagy naplószerü jelentése szerint, június 21-iki startja után a 22-cre virradó éj­szaka ködben átrepült az Azori szigetek fölött a hajnali órákban a szigetcsoporttól délkeletre kénytelen volt leszállani, hogy a repülőgép földrajzi helyzetét meg­állapítsa. Ebkor a pilótáknak már igen takarékosan kellett beosztani ok benzin­Madrid, junius 30. A Numancia megtalálásáról szóló hirt a kormányelnök tegnap délelőtt 11 órakor kapta kézhez. Boldogan sietett ki irodá­jából, hogy c jó hirt titkárjaival közölje. A hirt azután rögtön továbbították az Aero-klubnak, ahol nyomban kifüggesztették, továbbá a hadügyminisztérium kapujára is kiakasztották a híradást, amelyet a járókelők lelkes örömmel ol­vastak. A lakosság nagy tüntetéseket készletükét. Miután a tenger felszínéről újból felszállottak, Fayalr felé vették út­jukat, azonban az erős ellenszélben nem tudtak előbrejutni s kénytelenek voltak benzinhiány miatt mintegy negyven mértföldnyire Fajaié előtt a tengerre leszállani. A nagy vihar déli irányban kergette a hidroplánt, amely másnapra már mintegy 120 mértföldnyire távolodott el Fayálé­tól. A vihar ekkorra már hatalmas or­kánná fajult és a repülőgépet Santa Ma­ria felé sodorta. Junius 24. és 27-ike kö­zött a négy spanyol pilóta a géppel e.gyiit a nyílt tengeren a szelek játékszere volt. rendezett az utcákon és így a bir a leg­távolabb eső városrészeken is rövid idő alatt elterjedt, A tömeg lelkesen éljette Spanyolbrszágot, Angliát, és az angol tengerészeti repülőket, Egyik tüntető menet találkozott Jimenez és lglc|ias aviati- knsokkal. akiket örömkiáltasok és él­jenzések között kísért a hadügyminisz­tériumba. Délben minisztertanács volt és éppen annak ülésezése idején érkezett meg Gibraltárból a második távirat, amely a megtalálás pontos heiyét is közölte, to­vábbá azt. hogy a Numancia repülői mind megvannak és maga a hidrofilén is jó állapotban van. A rendkívüli minisz­tertanács utasította az angolországi spa­nyol követet, bogy fejezze ki háláját az angol kormánynak, s a madridi angol követnek pedig közvet­lenül fejezte ki köszönetét a miniszter­tanács. A spanyol király, aki éppen Angliában tartózkodik, György angol ki­rálynál személyesen fejezte ki a spanyol nép háláját az angol tengerészeti aviatikusok értékes és sikeres segítségéért. Az Eagle angol liidroplán-anyahajó kedd este, vagy szerdán reggel érelcezik Gibraltárba. A Kormány Köszönetét mondott a mentésben résztvevő nemzeteKneK Madrid, junius 30. A félhivatalos kőnyomatod kommüni­két tett közzé, amelyben a Numancia aviatikusainak megmentéséről a többi között a következüket mondja: A kor­mány öröme a mentési akció sikerén annál nagyobb, mert már a teljes két­ségbeesés fogta el minden spanyol ént- Iwr lelkét. A spanyol főváros lakosssága, amely a súlyos csapást fájdalmasan, noha méltóságteljesen viselte, örömének azzal adott spontán ki fejzést, hogy a brit nagykövetség éjé vonulI és háláját nyil­vánította. azzal a nemzettel szemben, amely hatalmas eszközökkel és hatalmas erőfeszítéssel ön kéül vállalta magára az elszánt kutatás munkáját. Nem szabad azonban megfeledkeznünk Portugália, Franciaország és Olaszország mentési fá­radozásairól sem, mert a hálát nemcsak a. sikerhez, kell mérni, hanem ahhoz az általános emberi érzülethez, ameiy a spa­nyol honfitársak felkutatására irányuló munkának inditóoka volt. Végül a kormány köszönetét mond a sajtónak komoly, de nyugodt hangjáért, amellyel ezt az ügyet tárgyalta. A spanyol király köszönetét moBidPfifi György angol királynak Áva ÍO fillér kél« 3 pengő M fUléo H Kg sb hl h \.- t ^jbÍ mm vital < V., Honvéd-u. 1®* »•gyedéire 9 peng« *0 H |K|d| §HH j§|||| _ _ ^ HH JKKF Tel.: Aut 127 47, Aot 130-0*. »í^ bE*™id"k” IpH p pj* c^MiiéicMr. ■» pályaudvaron 10 111- jjBS * ' o'* .-•* hár'út'c* l" ii' Um" Vlj*,rHH MBS «B ygÉ 1 WMmIwWv ' T.I.: Aut 608-M.il., Mária­•oé ♦♦♦ pp ^p^ppppp^m^ pH^öHkk. XI. évfolyam 146. (2881.) szám ♦ Kedd 6 Budapest, 1929 fulius 2. Madrid, junius 29. Az Azori szigetcsoport egyik kis szigetén megtalálták a nyolc nap óta lázasan keresett Numancia spanyol repülőgépet és annak holtnak vélt utasait. A repülőgép kénytelen volt kényszerleszál­lást végrehajtani és a pilóták az elhagyatott szigetről nem tudtak a külvilág­gal érintkezésbe lépni. Úgy a repülőgép, mint utasai sértetlenek maradtak. A négy spanyol repülőt az „E a g l e“ angol repülőgépanyaha jó vette fel és útban van velük Gibraltár felé. A szelek Játékszere volt nyolc népig a gép

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék