Uj Nemzedék, 1929. október (11. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-01 / 222. szám

■ •gyedévre 9 pengd (0 ü| 47. évfolyam 222• (2957,) szám # K&ÚŰ. 9 Budapest,^október 1. A kormányzó nagyieientoselm beszédet mondott Makón % ■' ■ —■ >r Százötvenezer pengő értékű bélyeget raboltak el a kasszafurók a Blaha Lujzádén postahivatalból „Cirkuszbestiákat nem rábeszéléssel, hanem ostorcsapásokkal kell megszelídíteni I“ A Heimwehr országos vezére bejelentette, hogy végleg „gerincbetörik“ az osztrák szociáldemokráciát, a bolsevizmus középeurópai előőrsét ^ \- Az (Jj Nemzedék tudósítójától , Becs, szeptember 30. A szép őszi vasárnap, amelyet a zava­rosba n halászni szeretők Ausztria válsá­gos vasárnapjának harangoztak be, teljes nyugalomban minden rendzavarás nél­kül telt el. Csak a Mo ll ingből történi« visszajövetelnél kellett egy kommunista csoport ellen, amely a rendet meg akarta zavarni, a rendőrségnek fellépnie. Ennek Folyamán egy Tolnai nevű kommunistát köny- nyen megsebesitettek és húsz letartóztatást foganatosítottak. Elszigetelt incidens történt Grácban, ahol a Heimwehr és a republikánus védő- szövetség több tagja között összeütközés támadt. Egy Heimwebr-ember és egy re­publikánus védőszövetségbeli megsebe­sült. Egy republikánus védőszövetség­belit, aki menekülés közben egy véres szuronyt eldobott. Stockerauban Búr esek alsóausztriai' tartományi főnök a Heimwehrmozgalom mellett tett hitvallást. Kifejtette, hogy a Heimwe.hr az osztályharc fogalmát nem ismeri. Beszédét igy fejezte be: — Abban a harcban, amelyet önök folytatnak, hogy hazánkat az átok és a kényszer alól felszabadítsák, az önök ol­dalán vagyok. Pfriemer annak a reményének adott kifejejést, hog-y Schober és Vaugoin megtalálják a kellő utat a Heimwehr céljának elérésére. — Jaj annak, aki útjába áll mozgal­munknak, vagy apnak a kancellár­nak, aki mögött mi állunk és aki a mi eszméinket keresztülvinni akarja Össze fogják zúzni azt a mi zászlóaljaink és mindazok, akik a. hon megvédésének jegyében harcolnak. Ezután Steidle dr. szövetségi fővezér mondott beszédet, amelyben megelégedés­sel állapította meg. hogy Anlsóausztria ma tartományi főnöke utján beállott azoknak a tartományoknak sprába, ame­lyek karöltve akarnak haladni a Heim­weh rrel. Rámutatott arra, hogy Schober kancellár elismerte a Heimwehr igazsá­gos követeléseit, majd igy folytatta: — Igaz, a kancellár más stílusban be­szél, mint mi, egy népníozgalóm vezérei. A kancellár kénytelen a kancellária finom hangján beszélni. a rendőrségre vittek. Bevallotta, hogy a heimwehrekkel való összeütközés alkal­mával a kabátja alatt elrejtve tartóit bajonettal, amelyet azután menekülés közben eldobott, megszurta a Heimwehr vezetőjét. A merénylőt letartóztatták. Ezektől az esetektől eltekintve az egymással szembenálló fegyveres alakulatok sehol sem zavarták egy­más gyűléseit. Schober kancellár tekintélye az egész országban olyan nagy hogy az már maga biztosítéka a rendnek. Nagyobb Heimwehr-felvonulások vol­tak Mődlingben, Stookerauban, Zwettl- ben és Pöchlarnban. Mődlingben tízezer bécsi Heimwehr-ember vett részt a főté­ren megtartott ünnepélyen. Tábori mise után Pfriemer és Steidle, a Heimwehr or- ságos vezérei tartottak beszédeket és hangoztatták, hogy a Heimwlier egy em­berként áll a kormány mögött, amelynek működését minden erejével támogatni fogja. Nekünk azonban esetleg lovaglóostort kell kezünkben tartanunk. — Mi hagytuk, hogy a mostani kor­mány alkotmányos utón jöjjön létre és először meg fogjuk kísérelni a legális utat. De nem hagyunk semmi kétséget arra vonatkozóan, hogy dia ezt az alkot­mányos, legális utat eltorlaszolják, ak­kor a szükségjog állapota áll be és nem hagyunk kétséget az iránt, hogy ezzel « szükség joggal kíméletlenül élni fogunk. A kancellárnak módja van a mi nép­mozgalmiunkban felhalmozott vitális'erő­vel élni, és pedig döntő tettre is, ha ez szükséges volna. — Tüntetéseinket addig fogjuk foly­tatni, amíg ellenfeleink megszokták, hogy lássanak bennünket. Meg kell ' szokniok azt, hogy öklünket orruk elé tartsuk és tűrniük kell ezt szemrebbenés nélkül. A szociáldemokratáknak' az ellenség Scho­ber részéről történt megalázása kétség­telenül sok egyszerre. De az urak el lehetnek készülve további megalázásokra is. „Az utolsó fllléria visszafizetünk a vörösöknek“ — Egyesek polgári részről folyton arról bő­széinek, hogy inog- kell egyezni a vörösökkel. Cirkuszbestiákat azonban ostor csapásokkal keli szStidileni, nem rábeszéléssel. Örállásban és készenlétben maradunk, ha a mostani kormány nagyméretű és tiszta szándékait keresztezni «jkarnál;. Ebben az cselben a bestiák fiit«- kö­rül fogjuk csattogtatni ostorunkat és ha erőszakoskodni akarnának, akkor erőszakkal fogunk rá válaszolni. — Már obstrukciós fenyegetések is elegen­dők lesznek, hogy ezeket az embereket rendre tanítsuk. Amit a vörös vezérek az utóbbi tiz esztendőben gazdaságunk és népünk lelke el­len vétkeztek, az utolsó fillérig kamatostul és kamatos-kamattal fogják visszakapni. A mi feladaHink az, hogy a bolsevizmus középeuró­pai előőrsét végleg gerincbetörjük. Eddig csak az előterepet hódítottuk meg. Bécs vörös vára még hátra van. Ezt a Heimwehreknek szem előtt kell tartaniok, ha céltudatosan és erőtel­jesen akarnak dolgozni tovább. Zwettlben háromezer ember vett részt a Heimwehrgyülésen, amelyen több szónok be­szélt. A pochlami gyűlésen hatezer ember veti részt. ^Rendzavarás nem történt, Seitz már elfogadja > az „észszerű“ áldozatokat A szocialista tüntetések közül a „legkiemel­kedőbb az dttakringi nj városi lakóház fel­avatása volt, melyen Seitz polgármester mon­dott beszédet Bécs város alkotmányjogi hely­zetéről. Az alkotmány ujjáalkotasával kapcso­latosan egyebek közt a következőket mondotta: — Terjesszenek elő javaslatokat arról, hogy Paris, szeptember 30. Eddig még semmi hir sem érkezett Costes és Bellonta francia repülőkről, aki tudvalé­vőén pénteken reggel keltek útra Le Bour- getből, hogy megjavítsák az egyenesvonalu távolsági világrekordot. A repülőt. \ Szibéria irányába indultak ei s 5200 liter benzint vittek magukkal. Való- j színű, hogy miután benzinkészletük elfő- ; gyott, tegnap délelőtt 10 óra tájban szálltak , valahol földre. Francia légügyi körök úgy ! miként kívánják szabályozni a szövetség vi­szonyát az egyes államokhoz és az egytm ál­lamok viszonyét egymáshoz, minkéi mindig készen találnak minden ész­szerű megoldás elfogadására. — lie bármit akarnak is eléírni, egy alapelv megingathatatlan marad és ez az egyenjogú sultság alapelve. Beszéde további során még ezeket mondotta a polgármester: — Becsnek a város fejlesztése szempontjából szüksége van pénzügyi eszközökre. Mégis a szolidaritás érzésénél fogva, hajlandók va­gyunk a város rendelekezésére álló összegek­ből áldozni a szövetség és a tatornányok jóléte érdekében. Feloszlatják a bécsi városháza vörös őrségét Bécs, szeptember 30. A városházi külön őrség, amelyet 1927. jú­lius 15-ike után a bécsi városháza, tényezői Schobertet és a rendőrséggel való ellentétük miatt mintegy a városháza külön védelmére szerveztek és amelyet a jobboldali lapok vö­rösőrségnek kereszteltek el, a jelek szerint nem lesz fenntartható. Az antanthatalmak már egy ízben tiltakoztak ennek az egyenru­hás őrségnek fenntartása ellen. A kormány most érvényt fog szerezni az antant tiltako­zásának és keresztülviszi az őrség felosz­latását. vélik, hogy ha Szibéria pusztáin szállottak földre, akkor néhány nap beletelik, mig hir érkezik felőlük. Minden valószinüség szerint a kél repülő átrepülte az európai Oroszorszá­got és az Ural-hegységben áthaladva vala­hol Közép-Szibériábau szállott le. Ha ugyan­is az európai Oroszországban szállottak volna lo, akkor Moszkva már értesült volna erről. Mint ismeretes, a két repülő eltávolította a gépéről a drótnélküli távirókészüléket, hogy ezzel is könnyítse a gép súlyát.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------------------­äjp» lO fillér iÁr. jV,, ,v- sí, ■' . , Aisóausztria kormánya is csatlakozott a Heimwehrhez Nincs semmi a francia repülőkről, akik a távolsági rekord megjavítására — Az Uj Nemzedék tudósítójától

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék