Ujság, 1938. augusztus (14. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

ELŐFIZETÉSI ARXK: Egy hónapra 4.80 pengd Negyedévre mímihiiiiih 13.— pengd Egész évre mmimmiimii 52.— pengd Egye* szám ára Budapesten, vidéken és a pálya­udvarokon hétköznap •••••*••••■ 16 fillér Vasárnap *•>»..»•»•«••**«* 32 QUér Megjelenne vasárnap és flnnepnap trtánj napol kivételével minden nap ÚJSÁG Budapest, 1938 augusztus 2, kedd SZABADÉ L.V Ö NAPILAP ^ XIV. évfolyam, 172. szám HÁBORÚS LÁZBAN A TÁVOL-KELET Véres harcok folytak vasárnap és hétfőn az orosz-mandzsu határon. A szovietorosz légiflotta szabályszerű harci tevékeny­séget fejtett ki a mandzsu és koreai határvidéken. A japán vezérkar főnöke hazatért szabadságáról „Egyformák a béke és a bábéra esélyei*8 Az öregebb nemzedékek még emlé­keznek reá, mikor az orosz hadiflotta Rozsdesztvenszkv tengernagy vezetésé­vel elindult földkörüli útjára és meg­kerülvén Afrikát, hetekig tarló ut után megérkezett a japán vizekre, hogy a sárga hajókat a tenger fenekére küldje. Gondolatban együtt kisértük utján az orosz világhatalniat, amely az előretörő­ben lévő japán világbirodalmat akarta térdrekényszeriteni. Aztán jött a csuzi- mai tengerszoros, az orosz flotta, majd az orosz szárazföldi hadsereg óriási ka­tasztrófája és az égre felrajzolódott a Togo admirálisok és a Nogi tábornokok diadalmas neve. Az orosz kolosszus ha­lálos sebet kapott, de a győztes japán is a békétől koldult, Amerika és az. európai világhatalmat a portsmouthi békeszer­ződésben visszatáncoltatták Japánt. Mily változáson esett át azóta a két világ- birodalom! A Japán megnövelte a maga területeit Koreával és Mandzsukuóval és most mélyen gázol Kina testében, hogy milyen eredménnyel, azt még senki sem tudja kiszámítani, hiszen ellene van az ötszázmilliós kínai nép és ellene van­nak a felhőszült ősfolyamok. De mily változáson esett át Oroszország is! Cári családját kiirtotta, a deszpotizmust meg­szüntette és helyébe a bolsevizmusnak olyan uj deszpotizmusát ültette, amely­hez foghatót emberek a világ teremtése óta még nem agyájtak ki. Mig Japán folyton nyert területben, Oroszország azóta legalábbis Európában, folyton vésziéit. Testének nyugati oldaláról le­szakadtak a balti államok és Lengyel ország, elvesztette Besszarábiát és Európa réme, a nagv Napóleon igazi megnyug­tatója, az orosz, a Távol-Keletre szorult a maga hóditó politikájával. A bolseviz mus vörös zászlója behatolt Kínába és a mandzsu területekre. De Oroszország e világtébolyitó eszméken felül igazi szláv ravaszsággal nem csupán a világ bolse- vizálására készült fel, hanem suttyom­ban fávolkelrti területi aspirációira is. Szibéria szomszédságában még'van mii foglalni és a pánorosz gondolái benne ég minden orosz, bolsevikiban is, Most ez a pánorosz gondolat fog vulkánként kitörni és elfeledteti Rlücher vörös gene­rális távolkeleti hadseregével egy darab időre a bolsevizmust és odaát nem a bol- seviki fog küzdeni, hanem az orosz, az a mindenható orosz, akinek átyuskái a népek egész tömegét nyelték le és olvasz­tották bele az orosz birodalomba s akik­nek Nagy Péter előtt éppugv, mint Nagy Péter után csak egyetlen céljuk volt, hó­dítani, kiszélesíteni a világbirodalom ha­tárait, ha kell Konsiantinápollyal, ha kell az Aldunával, ha kell Indiával és határ­államaival. Csak a terepe változott meg az orosz hóditó törekvésnek. Európa te­repe és Dél Ázsia helyett Kelet-Ázsiába tevődött át. Ha ez a háború most teljes erővel kitör, maga Európa csodálatosan érdekes világpolitikai helyzet elé fog ke­rülni. Oroszország a világ nagy de­mokrata államainak szövetségese, szem­ben áll az úgynevezett totalitásos álla­mokkal. Előőrsei itt lappangnunk Európában. Politikai exponensei Genfben egy évtized Tokió, augusztus 1. (Inf.) Mandzsúria, Korea és Szovjet-Oroszország határhárom szögében szabályos háború folyt az egye­sült mandzsu-japán és az orosz haderők között. Héttőn reggel rövid időközökben két véres ütközet folyt le Csangkufeng és Satszaoping mellett s a helyzet annyira kiéleződött, hogy a japán kormány tagjai állandóan tárgyalnak a várható fejlemé­nyekről. A hétfő reggeli Ütközetek, a hivatalos japán jelentés szerint, úgy kezdődtek, hogy reggel öl óra tájban háromszáz főnyi szov­jetorosz gyalogság és lovasság rohamra in­dult a satszaoping! magaslatok ellen. Az orosz támadást a szovjetorosz tüzérség zárölU/c vezette be. Később a szovjetorosz esapntok kénytelenek voltak visszavonulni, egy óra múlva azonban ujabb rsata kezdő­dött. Ekkor már 1890 főnyi orosz katona­ság indult támadásra a Csangkufeng hegyen hnződő japán állások ellen, a japánok azonban ezt a rohamot is visszaverték. Szovjetorosz részről már katonai repülő­gépek is részlvettck a harcban. Öt szovjet­óla szívós harcot folytatnak a totalitásos államok ellen és amellett meg nem feled­keztek arról, hogy Európa bolsevizálá- sát is megcsinálják. Befurakodtak Spa­nyolországba és ezt a szerencsétlen nem­zetet -t világ legnagyobb polgárháború­jába kergették bele. Európa békéjét oly mértékben fenyegetik az utolsó években az oroszok a maguk diplomáciai és ka­tonai bolseviki akcióival, mint még soha. Egy orosz-japán háború kétségte­lenül azt igémé, hogy európai hatalma az orosznak összébb szorulna és fel kel­lene hagynia európai mesterkedéseivel. Izgalmas fejezetek előtt áll a világtörté­nelem. Ha megkezdődik odaát, Ázsiában a fajok világharca, vigyázni kelt, hogy az európai fajok irtózatos harca ne kö­vesse ezt. Mert akkor lángbaborulnak Európa nagyvárosai és megszűnik a kultúra, amely az egyetlen különbség Európa és Ázsia között. Mindenesetre, a legutolsó hírekből arra lehet következ­tetni, hogy maguk a szembenállók is ér­zik az. irtózatos felelősség súlyát. gépet a japánok lelőttek. A két ütközetben a szovjetoroszok harminc halottat és 250 sebesültet veszítettek. Az oroszok veszte­sége az utolsó 48 órában összesen 00 halott és többszáz sebesült volt. Japán politikai és katonai körökben rendkívül súlyosnak látják a helyzetet. Erre mutat az a körülmény is, hogy a japán vezérkar főnöke, Kanin hereeg, aki néhány nappal ezelőtt rövid szabadságra vidéki birtokára utazott, hétfőn váratlanul visszatért Tokióba. A kormány azért ké­rette haza, mert a legújabb jelentések sze­rint a Mandzsúriával és Koreával szomszé­dos orosz határvidéken igen nagyarányú szovjet csapa lösszé von ások folynak. A mlkádó a hétfői nap folyamán kihall­gatáson fogadta Konoye herceg miniszter­elnököt, Itagaki tábornok na'lüíyminisz- tert és Kanin hereeg vezérkari főnököt, akik jelentést teltek neki a helyzetről. Kor­mánykörökből származó közlések szerint kizárólag Szovjcf-Oroszország magatartásá­tól függ, vájjon az ujabb határineiilensek- hől komolyabb bonyodalmak támadnak-e vagy sem. A hétfőn este közzétett japán hivatalos közleményekből megállapítható, hogy a szov­jetorosz légiflotta szabályos harci tevékeny­séget fejt ki a mandzsurial és koreai határ­vidéken. A szovjetorosz katonai repülőgépek több Ízben bombázták az egyesült mandzsu­japán haderők állásait, sőt gépfegyverrel is végigsöpörték ezeket az állásokat. Koreai területen a szovjetgépek bombazáport zúdí­tottak a Turnén folyó mentén húzódó vasút­vonal több pontjára és az egyik vasúti hidra is. Ezzel a jelentéssel szemben a koreai had­seregfőparancsnokság határozottan megcá­folta azokat a híreket, hogy szovjetrepülők bombázták Szejslnget, Rasinget és Kliar- bint. „A helyzet komollyá válhat" A japán külügyi hivatal szócsöve közölte, hogy Slgemicu moszkvai japán nagykövetet megbízták, folytassa Litvinov külügyi nép­biztossal tárgyalásait, amelyek julius 20-a óta megszakadtak. A csangkufeng! esemé­nyek tekintetében utalt arra, hogy eredetileg a japán határvidéki csapatok további össze­tűzések elkerülése céljából ezen a szakaszon visszavonultak, ezt azonban a szovjet a gyengeség jelének tekintette. A külügyi hiva­tal szócsöve hangsúlyozta, hogy Japán mos­tani lépését nem készítették elő tervszerűen, azt egyedül a szovjet ujabb kihívó magatar­tása letlc elkerülhetetlenné. Arra a kérdésre, hogy Japánnak vannak-e ezután még köve­telései, azt válaszolta, hogy nincsenek, mi­után az eredeti állapot japán részről követelt helyreállítását a „gyakorlatban14 végrehaj­tották. A helyzet további alakulása a Szovjet­uniótól függ. Ha a Szovjetunió még most sem tér észre — tette hozzá —, a helyzet komollyá válhat. Japán politikai körökben hangsúlyozzák, hogy a csangkufeng! japán határcsapatok határozott közbelépése helyreállilotta az ere­deti állapotot. Hangsúlyozzák, hogy Japán ismételten megkísérelte a határkérdés békés utón való tisztázását, a Szovjetunió azonban erre nem mutatott hajlandóságot. Amikor Csangkufengtől északra ujabb határsérlések történtek, határozóit helyi intézkedésre volt szükség. A belügyminiszter rendeletére a japán la­poknak nem szabad írni a esangkufengi ese­ményekről. Mi történt ? Ára 6 lei / fis KIADÓHIVATAL: VI.. Aradi-utca 8. TELEFON: •1-207-57, 1-207-5(1. 1-207-E5, 1-207 54. Budapest 62. nostafiói 282 FIÓKKIADÓHIVATAL KOLCSONKONYVTAR (Telefon: 1-316-28) UTAZÁSI ÉS MENET1EGYIRODA Telefon: 1-316-28 (a 1-379-55 VII., Errsébet-kSrm (3 fiám. (Royal-épfllet.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék