Út és Cél, 1975 (27. évfolyam, 2-4. szám)

1975-04-01 / 2. szám

Isten szolgái ne politizáljanak,hogy szent hivatásukat tisztén és maradéktalanul be­tölthessék . Szálasi Ferenc A HUNGARISTA MOZGALOM ÁLLÁSPONTJA 2. KÖZLEMÉNY Az esztergomi hercegprímás a Vatikan közreműködésével és segítségével 1971 szeptemberében elhagyta az USA budapesti nagykő - vétségének épületét,-ahova 1956 novemberében, miután a Szovjet az 1956 októberi magyar szabadságharcot vérbefolyt ott a,-menekült . ,v primas rövid bécsi tartózkodás utón Romába utazott, majd onnan ismét Becsbe költözött,ahol jelenleg is él. j A Hungarista Mozgalom ezen történésekkelbddig azért nem fog­lalkozott/mert ismételten felbukkant a hír,hogy a' primás rövidesen ki­adja készülő Emlékiratait és mi reméltük,hogy addig is figyelmeztetni fogja híveit, hagyják el a túlzásokat és mérhetetlenül felfújt prop:, gondét a személyével kapcsolatban,majd Emlékirataiban a való tényeket is lefogja Írni.Az Emlékirat kiadása azonban késett és csak 19?4 ci­sz én jelent meg egyenlőre német nyelven,de ez is lehetővé tette, hogy a bennünket is érintő részeivel foglalkozzunk . Emlékirataiban a primés a dunántúli főpapok egyrésze áltai is aláirt levelet említi,melyet ő mega adott ét mint veszprémi püspök Szcilösi Jenő min.elnök helyettesnek és hozzáfűzi, hogy azonnali le - tartóz tatását varta ezzel kapcsolatban, ami azonban nera következett be, csak két héttel később,mert a hatóságoknak idő kellett,hogy a vadat megszövegezzék és a levél szövegét sem inert ék nyilvánosságra hozni. . Két héttel később azután Dr.Sc hieberna akkori megyei főispán-ügy véd volt megbizva a püspök letartóztatáséval,Írja a püspök.A többi aláí­rók sem lettek akkor letartóztatva.Ez teljesen téves beállítás, egy­szerűen azért, mert az illetékes hatóságoknál egy ilyen letartóztatás nem is volt tervezve.Ezt cáfolatlanul bizonyítja,hogy a többi alól -- ró főpap egyike sem lett letartóztatva sem akkor, sem később a levél miatt.Az egyetlen az aláírók közül, aki mértirurcot szenvedett, sőt vér­tanúhalált is halt, Apor győri püspök volt, akit azonban hónapokkal ké­sőbb 1945 márciusában a püspöki palotába menekült magyar nők védelmé­ben szovjet katonák lőttek agyon . Nagy kár,hogy az Emlékirataiban nem mondja el milyen kérűé - seket tett fel neki a min.elnök-helyettes,melyekre Ő nerc volt hajlan­dó válaszolni.. Ugyanis letartóztatásáról szó sem volt, ehelyett általá­nos megdöbbenést keltett,hogy a katonai és politikai helyzettel kap­csolatosan ilyen teljes tájékozatlanság alapján irt egy ilyen javas - latot.A miniszterelnök-helyettes bizonyéra olyan kérdéseket; tett fel, hogy mit remélhet ettől a javaslattól,hiszi-e,hogy a Szovjet hadveze­tés, mely akkor előnyomulcban volt a Magyarország területén kelet és dél felől visszavonuló magyar ég német haderő nyomában,egy ilyen fegy­verletételt elfogadva, megállítja előnyomulását ?Nem tudta a püspök , hogy a nyugati hatalmak a volt kormányzó minden puhát élezését egy feg- ver letételre vonatkozólag elutasítottak és a Szovjethez utasított., őt ?Nem tudta a püspök,hogy a Szovjet hadvezetés semmiféle feltételt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék