Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 15. szám / 1854-06-11

A ,Vasárnapi Újság' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg.. Előfizetési dij helyben : julius —decemberi folyamra azaz : hat hónapra 1 pft. Házhoz küldve 1 ft. 30 kr. p. p. Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : julius—decemberi folyamra azaz : hat hónapra 1 ft. 30 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bér­mentve utasítandó.— Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. sz. a.). Török rendetlen lovasok. Egy német tudósító, ki a török katonaságnak számos hibáit buzgón elsorolja, nem állhatja meg, hogy tudósítása végén ezt ne írja : a török katonák főerénye, a személyes bátorsúg, ezen első kelléke a katonának. A ki ezen tulajdont akarná eltagadni a török seregtől, hazudságot követne el; a világnak egy serege sem mutathat fel több vitézséget, mint ez; de mit ér a bátorság, ha hadtani eszközök, tudományos ügyesség nem támogatja! A most folyó háborúban bebizonyult, hogy az oroszok csak had­tudományi felsöbbségök által tartották magokat; a török még Könyves Kálmán/) JÓKAI-tól. A látkör mindinkább tisztul a magyar história terén : az uralkodó alakok szemlátomást ismerősebbekké kezdenek válni. A népirtó Attilát, a népalkotó Árpád váltja fel; — az egy­szerű nomád király helyét elfoglalja a hittéritö István; — a ke­gyes fejedelem után feltűnik László, kit a dicsőség egy szent magasságaig emel föl; — s a szent király után megjelenik *) Mutatvány „Magyar nemzet története" czimű munkából. Heckenast G. tulajdona. Kálmán, a felvilágosult törvényhozó, kinek szelleme korát egy fél ezreddel előzte meg. A magyarnak eleitől fogva nagy ellenszenve volt a köny­vek iránt: a „könyves" név nem dicséretképen ragadt a királyra, ki ifjúsága éveiben tudományokkkal mivelte lelkét. Pedig ö a kardot is tudta ágy forgatni, mint a könyve­ket, s mig mivelt lelke üdvhozó törvényeket teremte az or­szágnak, addig erös karja új országokkal szaporitá birodalmát. Ifjú korában papnak neveltetett, de a szent falak szűkek voltak nagyratörekvö lelkének, az uralkodásra született szel­lem szorítva, nyomva érzé magát, az akkor tetőpontján álló alig tud többet, mint vakon és tömegesen közéje rohanni az ellenségnek, (?) ö vagy mészárol vagy mészárolják. De e mellett sokszor elszalasztják a legkedvezőbb alkalmakat, mellyekben az ellenség vesztét idézhetnék elö. A török katona eltűr minden fáradalmat, minden szükséget; vallásánál fogva azt hiszi, hogy a csatában a paradicsom kapui előtt áll, s a ki jól vezeti s alkal­mazza, mindent elérhet vele. Ruházatjok jó és czélszerü, csakhogy kissé mocskos. De hiszen Konstantin orosz nagyherczegröl mondják, hogy azért nem szerette a háborút, mert bepiszkolja ; z uniformist.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék