Vasárnapi Ujság – 1877

Lapszámok - 4. szám / 1877-01-28

Előfizetési föltételek : SgtÄ { ££ ] % ? | • 0,sAe . { : * f | ** - —ax ^NSAOOK: { ;; ^ DAMJANICH JANOSNE ÉS A MAGYAR GAZDASSZONYOK EGYESÜLETE. A HÖLGY, kinek alakja lapunk mai számá­nak homlokát disziti: a köztisztelet . méltó tárgya az egész haza és nem­zet előtt. Fenkölt nemes lelke, női és hon­leányi erényei által ő csak fokozta azt a tiszteletet és kegyeletet, mely különben is környezi a nevet, melyet visel. Damjanich .Jánosné az, ki évek óta az első helyek egyikét foglalja el a jótékonyság- s külö­nösen az árvaleány-ügy terén kifejtett áldá­sos tevékenységben. Méltó, hogy ily nő iránt, épen azon árvaházban, mely létre­jöttét első sorban az ő fáradhatatlan tevékenységének köszöni, oly mérvben nyilvánuljon a közelismerés és tisztelet, sőt hála, a mint az közelebbről, az árva­ház uj épületének felavatása alkalmá­val valóban nyilvánult, midőn a nemes keblű hölgyek kezdeményezéséből, Vastagh György jeles müvészünk által készült élet­nagyságú képe lepleztetett le a köztiszte­letben álló nőnek, s aggattatott be a köl­tészet koszorúival is. A kép, melyet ezennel bemutatunk, a Vastagh által művészileg festett egész alakú képnek másolata, s szerencséseknek valljuk magunkat, hogy ezúttal, e képhez méltó keretül, a derék nő életére s köz­hasznú és jótékony tevékenységére vonat­kozó némely adatokat is elősorolhatunk. Damjanich János özvegye, családi né­ven Csernovics Emilia, Aradon szüle­tett. Atyja Csernovics János Aradmegye főbirája volt, anyja, Bozsnyák -Jozéfa, ma is él. A természet adománya s a szülői háznál nyert nevelés következménye egy­aránt, hogy a fiatal leány lelkében gyön­gédség a szilárdsággal, szivjóság akarat­erővel párosult, s mind ezt a miveltségnek nem kiilmáza, hanem a sziv érzéseiben rejlő valódisága zománczozta. Igen fiatal leány volt még, midőn Damjanich Jánossal — akkor a cs. kir. had­seregben századossal — megismerkedvén, ennek szerelmét s tiszteletét annyira meg­nyerte, hogy az kezét kérte meg. Az akkori időben azonban egy katonatiszt nősülése é még több akadályt görditettek mint ma, s a fiatal pár három teljes évig járt jegy­ben, mig a nősiilési engedélyt Damjanich megnyerhette s szive választottját oltárhoz vezetheté. A boldogságot, melyet egymás l.^win találtak, kevés ideig élvezhették csak, 1847. augusztus 30-án keltek egybe — s frigyöknek 1849. október 6 -an, a leggyá­szosabb módon szakadt vége. Mély fátyol DAMJANICH JÁNOSNÉ. (VASTAGH GYÖRGY festménye után.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék